gnnNTOTPO

Genesis 39

Butipawala miyalkthu mayali'-waŋala Djotjipnha ḻakaraŋala bothina

39:1-23 (Joseph and Potiphar's wife)

1Liŋguna ŋunhalana Yetjipnha Djotjiptja yukurrana nhinanana-a-a, ga djämana ŋayi yukurrana Butipawalana wäŋaŋura; 2djämanydja ŋayi yukurrana ḻatju'kuŋalana dhikana, bili Garraynydja ŋunhala nhanukala galki Djotjipkala. 3Butipayu nhäŋala ŋanya Djotjipnha, ga wirrkina dhika galŋa-ŋamathina ŋunhi Djotjipthu djäma yukurrana ḻatju'kuŋala walŋu dhika, 4bala yana ŋuriŋiyi buŋgawayunydja ḏarramuyu warrpam' nhä malanha wekaŋala nhanukiyingalana Djotjipkalana goŋlili, djämamirrinhanydja malanha ŋunhi, ga nhä malanha ŋunhi yukurrana nhanŋu ŋorrana, ŋayi wekaŋala ŋunhi nhanukala Djotjipkala djäkalili warrpam'kuŋala yana. 5Bala ŋuliŋuruyinydja Garrayyu guŋga'yurruna yukurrana walalanha ŋunhimalayi wäŋalili, ga gäŋala yukurrana ŋamathaŋala, bili wirrki ŋayi Garray yukurrana djäka nhanŋu Djotjipku. 6Yo, Butipayu wekaŋalanydja bukmak nhä malanha Djotjipkalana goŋlili dharraylili; yakana ŋayi yukurrana ŋula waŋganygu nhäku warwuyurruna.

Djotjiptja ŋunhi ḏarramu ḻatju'na dhika rumbal ga ganydjarrnydja ŋutu'na dhika ga buku-ḻatju'na, 7bala ŋayi Butipawu ŋunhi miyalktja ḏukṯukmirriyina nhanŋu Djotjipku maŋutji'yunmaranharawuna. Bitjanana liŋguna ŋayi ŋuli wäthunanydja nhanŋu, waŋanhanydja ŋanya ŋuli garr'yunanydja yukurranha. 8-9Yurru ŋayi Djotjiptja waŋanha yukurranha ŋuli yaka'yunana yana, bitjanana liŋguna; yakana ŋayi ŋuli dhäruk märranha ŋanya. Ŋayi waŋana bitjarra Djotjip, “Nhokala dhuway'mirriŋuyunydja, ŋarrakala buŋgawayu bukmak nhä malanha dhiyalami wäŋaŋura wekaŋala ŋarrakiyingalana goŋlili warrpam'nha, ga ŋarra yurru yuwalkkuma yana djäkanydja dhiyaku malanyŋuwu nhanukalaŋuwu. Yurru nhenydja nhanŋuway yana; yakana ŋarra yurru bitjan ŋula marramba'yirri nhuŋu, märrama nhuna ŋarra yurru dhäwulnha, liŋgu dhuwalinydja yätjnha mirithirrina nhanukala maŋutjiŋura Godkalanydja.”

10Bala ŋayinydja ŋuli ŋuriŋiyi dhäykayunydja bitjanana liŋgu munhamandhinya waŋanhana yukurranha ŋanya, ḏukṯukmirriyinyana nhanŋu Djotjipku, ga bitjanana liŋgu ŋayi ŋuli Djotjipthunydja waŋanhana ŋanya yaka'yunana.

11Wiripuŋuyuna waluyu Djotjipthu nhinana djäma ŋunhiliyi wäŋaŋura ŋayipina gänana, ga yakana ŋula wiripu-guḻkuny'tja djämamirri walala ŋunhiliyi. 12Bala yana ŋunhi dhäykanydja marrtjinana lili, marrtji ga bur-way ḏo'yun nhanbala Djotjippa, bala yana mulka nhanbala girri'na, bala garr'yunna ŋanya Djotjipnha bitjanna waŋa, “Go go, ŋunhamala gärriya ŋarrakala wäŋalili go.” Yurru ŋayinydja Djotjiptja wirrkina dhika ganydjarr-warryun, bala yana ṉaŋ'-ṉaŋdhunna, gonha'yunna ŋunhi girriny'tja nhanŋuway nhanukalana goŋlili ŋurikala dhäykawalana.

13Yurru ŋayinydja ŋunhi dhäykanydja wirrkina dhika maḏakarritjthirri, bala ṉaŋ'-ṉaŋdhun warraŋullilina, 14bala yatjunna marrtji waŋa wiripu-guḻku'wa warray djämamirriwa walalambala, ḻakarama bitjanna, “Way walala! Nhäŋa walala dhuwala ya', dhuwala gay'. Ŋunhiyi Yipuru ḏarramu gulŋiyina ŋarrakala wäŋalili, ŋayi bini ŋarrakala nhinanha, ŋayi ŋunhiyi ya' ŋarrakalaŋuwu dhuway'mirriŋuwu djämamirri. Wirrkina ŋayi ḏukṯukthina ŋarraku märranharawu, yurru ŋarranydja wirrki warray yukurrana yatjurruna.”

15Bala ŋayinydja ṉaŋ'-ṉaŋdhurruna dhawaṯthurruna dhikana-wala, ga girriny'tja ŋayi dhuwala gonha'yurrunana ŋarrakalana galki.

16Ga ŋunhi nhanŋu dhuway'mirriŋunydja bunana roŋiyina ŋunhala wäŋaŋuranydja, 17bala ŋayi ḻakaraŋala bitjarra yana liŋgu djawukina yana dhäwu' nhanbalanydja, ḻakaraŋalanydja ŋayi yukurrana bitjarra gam', “Ŋunhi ya', ŋunhi nhipala djämamirri yolŋu ḏarramu, ŋunhiyi marrtjina ŋarrakala wäŋalili, bala ŋayi ḏukṯukmirriyinana ŋarraku. 18Yana ŋarranydja yatjurruna warray, bala ŋayinydja ṉaŋ'-ṉaŋdhurrunana. Dhuwala nhäŋana, dhuwalana girriny'tja nhanbala ya'. Dhipala ŋayi ŋarrakalana gonha'yurruna.” Bitjarrana ŋayi yukurrana ŋuriŋiyi dhäykayunydja djawukinana ḻakaraŋala dhäwuny'tja. 19Yurru nhanbala dhuway'mirriŋunydja wirrkina dhika ŋaramurryina, 20ga Djotjipnhanydja ŋayi yuwalknha dhika ŋilitjarana ŋunha ḻoḻulilina, yurru weyinnha ŋayi yukurrana gulŋiyinanydja ŋunhiliyi, dhä-ḏir'yunaranydja nhanukuŋu.

21Ŋe, yurru Garraynydja ŋunhalayi galki nhanukala Djotjipkala, ŋayi yukurrana gäŋala ŋanya ḻatju'kuŋala dhika, djäka nhanŋu yukurrana goŋ-nherraṉmina, bala ŋunhi ḻoḻu-djäkamirri ḏarramu buŋgawa yukurrana nhäŋala ŋanya ŋunhimala Djotjipnha, yurru wirrkina ŋayi goŋmirriyinanydja ŋunhi djäkamirrinydja ḏarramu, ŋunhi ŋayi yukurrana Djotjipthu ḻatju'kuŋala dhika ŋamathaŋala marrtjina djäma bala. 22Bala ŋuriŋiyi djäkamirriyu yolŋuyu wiripu-guḻku'nhanydja ŋunhi ḏarramuwurrunha djäkalili. wekaŋala nhanukalana Djotjipkalana. 23Buŋgawanydja ŋunhi yakana ŋula warwuyurruna waŋganygu, bili ŋunhiyinydja bukmak nhä malanha goŋŋura nhanukiyingalana warrpam'nha Djotjipkalana, ga wirrki ŋayi yukurrana djäkanydja ḻatju'kuŋalana dhikana Djotjiptja, bili Garraynha nhanukalanydja galki galiŋura, djäka yukurrana nhanŋunydja. Yo, bukmak nhä malanha ŋayi yukurranha ŋuli djämanydja ḻatju'kunhana dhika, warrpam'nha manymaknha.