gnnNTOTPO

JOEL 3

Godthu yurru dhä-ḏir'yunna dhuwurr-yätjmirrinhanydja miṯtjinha ŋulinyaramirriyu dhä-yawar'yunaramirriyunydja

3:1-15 (God will judge the nations)

1Ga biyapul ŋayi Garray waŋana bitjarra, “Yo, ŋuriŋi bili waluyu dhä-yawar'yunarayunydja, ŋarra yurru goŋmirriyamana dhikana wal'ŋu Djudanhanydja miṯtjinha ga Djurutjalam wäŋanha; yakana biyapulnydja walala yurru nhina yukurra ŋula yolkuŋu garrpiṉarawuy walala. 2Ŋarranydja yurru gämana walalanha marrtji bukmaknhana miṯtjinha ga miṯtjinha, gämanydja yurru ŋunhiwalayinayi wäŋalili ḻaparra'lilina dhikana, yäkulilinydja ŋunhi Dhä-ḏir'yunaramirrililina Wäŋalilinydja, ga ŋunhalayina ŋarra yurru bumanydja dhawar'maramana yana yurru warrpam'thunna walalanha, liŋgu djäma walala yukurrana dhuwurr dhika yätj gal'ŋu yana ŋarrakalaŋuwu yolŋu'-yulŋuwu. Yo, ŋarrakunydja yolŋunha walalanha walala yukurrana barrkuwatjkuŋalana bena-wala mulkurulilina wäŋalili, ga barrku'-barrkuwatjkuŋalana walala yukurrana ŋarrakunydja wäŋa dhuwala Yitjuralnydja. 3Ga bitjarrayi liŋgu walala yukurrana djämayi dhalithaliny'tja, yolthu yurru ŋunhiyi märrama ŋarraku yolŋu'-yulŋunha, ga bitjarrayi liŋgu walala yukurrana buku-yuḻkthunmina wekaŋala djamarrkuḻi'nha, ḏarramuwurrunha ga dhäykawurrunha, yana märranharawu ŋunhiyinydja ŋurikiyi nhäku walala yukurra djäl-ḏumurruyirri ŋuli.

4“Yo, nhuma be nhä nyalmiri wäŋa yätj malanha, Däya ga Djäytan yäku! Nhä dhika ŋarra djäma yätjkuŋalanydja nhumalaŋgu? Nhumanydja yukurra guyaŋirri yanapi nhuma yurru ŋarraku buku-ruŋinyamarama? Ŋuli nhe yurru yätj wekama ŋarrakunydja, ŋarranydja yurru waḏutja yana buku-ruŋinyamarama ŋunhiyinydja yätj nhuŋunydja, ga nhepina yurru ŋunhi ŋuriŋiyi baḏuwaḏuyunmirrinydja yätjthunydja, ŋuriŋinydjayi ŋunhi nhe bini ŋarranha bunha. 5Yo, nhumanydja ŋunhi djaw'yurruna ŋarrakuwaynha dhulŋuŋuna nhä malanha, mel-wiḏi'mirrina girri', bala rarr'yurruna nhumalaŋgalaynha ŋunhina dhuyulilina buṉbulili wäŋalili, ŋunhi nhuma ŋuli buku-ŋal'yun yukurra wiripuŋuwu waŋarrwu ŋunhiliyi wäŋaŋura. 6-7Ga bitjarrayi liŋgu nhuma djaw'-djawyurrunayi ŋarraku yolŋu'-yulŋunhanydja, bala gäŋala bena-wala barrkumalana mulkuruwalana wäŋalili. Bala dhiyaŋunydja-wala ŋarranydja yurru märramayi roŋinyamaramayi walalanha ŋuliŋuruyi mulkuruwalanydja wäŋaŋuru, bala ŋarra yurru dhä-ḏir'yunna nhumalanha yulŋunydja, buku-ruŋinyamaramayi ŋurikiy nhumalaŋgalaŋuwuy yätjpuynydja, nhaltjarra nhuma yukurrana djäma yätj ŋarrakalaŋuwu yolŋu'-yulŋuwu. 8Yo, ŋarrakalanydja yolŋuyu walalay yurru Djudawuyŋuyunydja djaw'-djawyunna nhumalaŋgu djamarrkuḻi'nhana, bala wekama yurru ŋunhana mulkuruwalana goŋlili, ga nhinanydja walala yurru yukurra bena-wala barrkuna birr wäŋaŋura.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

9“Yo, ḻakaraŋa ŋuripa yolŋu'-yulŋuwanydja bukmakpana miṯtjiwa biyakana,

‘Girri'-ŋamathiyana walala mariwuna nyäṉ'thunarawuna.

Bira'yurrana nhumanydja yolŋu'-yulŋu ŋunhi gumurr-ḏälmirrinydja,

garr'yurra marrtjiya waŋgany-manaparrana yolŋu'-yulŋunhanydja, nhuma yurru marrtjinydja waŋganynha yana miṯtjinydja marililinydja.

10Yakana yana marrtjiya biyaka munatha'-yaw'yurra, ga ŋathanydja marrtjiya dholkuŋa ḻämu-nherrala ḻayḻaymaranhamiyanydja,

yana biyakana djämanydja mandjawaknha ga garana malanha.

Ga ŋayinydja yurru ŋunhi yalŋginy'tja yolŋu dhärra,

bala waŋana ŋayi yurru ḻakaranhamirri bitjanmirri,

“Ŋarranydja dhuwala ḏäl warray wal'ŋu, ganydjarr-ḏumurru warray ŋuriŋi Garraywala ganydjarryu,”

bala marrtjina yurru ŋayi marililina.’

11“Go, marrtjiyana lili waḏutjana nhuma bäpurru' miṯtji ga miṯtji ḻiw'marama, waŋgany-manapanmiyana marrtjiya yurrum'thurrana ŋunha-walana ya', ḻaparra'lilina wäŋalilinydja, dhulmu-waṉarra'lilina.”

Garray, djuy'yurrana lili dharawukkuŋana nhuŋuway miriŋunhanydja ḏälmirrinha yana gumurr-wuṉḏaŋarrmirrinha baḏuwaḏuyunarawunydja walalaŋgu ŋuriki miṯtjiwu malaŋuwu.

12“Yo, nhumanydja yurru bäpurruny'tja birrka'mirrina biyaka girri'-ŋamathiyana marrtjiya nhumalanhay nhuma, ga marrtjiyana ŋunhimalayinayi dhulmu-waṉarra'lilina wäŋalili Dhä-ḏir'yunarawuylilina yäkulili, liŋgu ŋunhalayinydjayi ŋarrapinydja yurru Garray God nhinana yukurra, bala ŋarra yurru mala-yarr'yunna bukmaknhana yana yolŋu'-yulŋunha bäpurru'nhanydja buku-ḻiw'marama. 13Yo, ŋunhayinydjayi mala yolŋu'-yulŋu yätjmirrina yanana gal'ŋu miṯtji. Gatjuy gulkthurrana walalanha, biyakana bitjan ŋuli ḏarramuyu gulkthun marrtji balwur ŋatha; binydjitjkuŋana marrtjiya biyakana, bitjan borumnha ŋuli ŋunhiyi binydjitjkuma ŋuriki weyika'wu ḻarryunmaranharawu. Yo, biyakayina walalanha ŋunhinydja djuḏul'yurrana yukirriya, yana liŋgu ga gulaŋ walalaŋgu yurru ŋunhi waṉḏirri ŋurruthirri.

14“Yo, biyapulnha ga biyapulnha, miṯtji ga miṯtji ga miṯtji ŋunhanydja galkunna yukurra ŋuriki mala-yarr'yunarawuna marrtjinyarawu. Liŋgu Garraywunydja Walu dhuwala galkina yanana, galkina ŋayi yurru mala-yarr'yunna yolŋu'-yulŋunhanydja, bala baḏuwaḏuyunna yurru buma dhuwurr-yätjmirrinhanydja yanana. 15Yo, ŋulinyaramirriyunydjayi waluyu dhuwala wäŋanydja yurru buku-munha'yirrina, yakana yurru biyapulnydja walu ga ŋaḻindi ga ganyu' yukurra wekama djarraṯawun' dhiyaku munatha'wunydja wäŋawu.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

Godthunydja yurru goŋmirriyamana yolŋu'-yulŋunha nhanŋuwaynydja gupaḏalnha-wala

3:16-21 (God will bless his people forever)

16Yo, Garraynydja yurru marrtjina lili ŋulaŋurunydja Djäyanŋurunydja wäŋaŋuru,

yatjun yurru rirrakayyu bathalayuna marrtjinydja lili.

Ŋulaŋuru Djurutjalamŋurunydja ŋayi yurru gawaw'yunna yatjunna,

ga djiwarrny'tja yurru ga dhuwala munatha' marrmarryunna warrpam'nha ŋuriŋiyi rirrakayyunydja.

Yurru Garrayyu nhanŋuwaynydja yurru yolŋu'-yulŋunha Yitjuralnhanydja gunganhamirriyama warray,

walala yukurra yurru nhina walŋamirrina nhanukalana wal'ŋu djäkaŋura.

17“Bala nhumanydja yurru Yitjural marŋgiyirrina ŋarraku, ŋunhi ŋarrapi Garray Waŋarrnydja nhumalaŋgu. Yo, ŋarra yurru nhinana ŋunhiliyi Djäyandja ŋarrakalaynydja ŋarra dharrpalŋura wal'ŋu bukuŋura, ga ŋunhayi Djurutjalamdja yurru wäŋa dharrpalnha wal'ŋu djingaryun yukurra, ganaŋ'thunarana yana wal'ŋu nhanŋuwaynha Garraywuna, yakana biyapul yurru mulkurunydja yolŋu ŋuliwitjandhinydja marrtji. 18Ga ŋulinyaramirriyunydjayi ŋunhiliyinydjayi buku'-wukuŋura dharpa yurru ŋuthan biyapulnha dhaŋaŋdhirri, borummirriyirrina dhikana wal'ŋu, ga mirithirri guḻku'yirrina yurru wäyin malanha bulikiny'tja, liŋgu wäŋa yurru ŋunhi biyapul walŋathirri, walŋa yukurra djingaryun, mulmu-guḻku'mirrina dhikana yurru, ga maya'-mayaŋdja yurru gapunydja mirithirrina guḻku' waṉḏirri yukurra. Ga ŋulaŋurunydja Buṉbuŋuru Garraywalanydja gapu yukurra waṉḏirrina yurru riyalana yana. Yo, waṉḏirrinydja yukurra ŋayi yurru ŋunhi riyalanydja, bala baḻaka'yunna riya'-riyalayirrina ŋuliwitjan ŋanhdharkkurrunydja räwakkurrunydja wäŋakurru.

19“Yo, ŋunhayi wäŋa Yetjiptja yurru baṉḏanydhirrina dhikana räwakthirrina wal'ŋu, ga Yedamdja wäŋa yurru ga wiraŋnha yukurra djingaryun yolŋumiriwnha, liŋgu ŋurikiynydjayi wäŋawuyyu yolŋuyu walalay yukurrana bumara yolŋu'-yulŋunha Djudawuynhanydja walalanha, ŋunhi walala ŋuli ŋuriŋiyi walalay Djudapuyŋuyu yaka yukurranha bunha wiripuŋunha yolŋu'-yulŋunha. 20-21Bala ŋarranydja yurru ŋarrapina buku-ruŋinyamaranharawuynydja wekama, bumana ŋarra yurru walalanha, ŋunhinhanydja walalanha ŋunhi walala yukurrana bumara ŋurrumiriwŋura nhämiriwŋura; ga yakana walala yurru winya'-winyayun dhä-ḏir'yunamiriwnydja walala. Yo, ŋunhiyi wakinŋu yätj wäŋa yurru buwayakthirrina yanana, winya'yunna, yurru ŋunhalayi Djurutjalamdja wäŋaŋura ŋarranydja yurru nhina wäŋaramana, gupaḏalnha-wala yana, dhä-yawar'yunamiriwnha.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.