gnnNTOTPO

Luk 14

Djesuyu baḏarraŋ'kuŋala yolŋunha waluyu Ganaŋ'maranharawuyyu

1Waŋganymirri Ganaŋ'maranharamirriyu Waluyu, yolŋuyu Rom-dharraymirriyu garr'yurruna ŋanya Djesunha nhanukalay ŋayi wäŋalili ŋathawu ḻukanharawu, bala walala ŋuriŋi wiripu-guḻku'yunydja nhäŋalana ŋanya yukurrana, wanhaka ŋayi bini djäma ŋula nhä yätjkunha. 2Bala ŋayinydja waŋganynha yolŋu marrtjina rerrimirri bala Djesuwala, waṉa-buḻ'buḻyunara ga yuṯuŋgurr, rumbal manapanara. 3Bala ŋayi Djesunydja waŋana dhä-wirrka'yurruna ŋunhinha ŋaḻapaḻmirrinhanydja wal'ŋu Rom-marŋgikunharamirrinha walalanha ga Rom-dharraymirrinha bitjarrana, “Nhaltjan yukurra dhika rom ŋilimurruŋgunydja waŋa? Ŋamakurru muka dhuwala ŋarraku?... ŋarra yurru yolŋunha ḏukmarama dhiyaŋu waluyu Ganaŋ'maranharawuyyunydja?... bay yaka ŋiniya?”

4Bala walalanydja marrtjina ḏäpthurruna dhäruk-mukthurrunana yana. Bala ŋayi Djesuyunydja baṉdjana mulkana ŋunhi yolŋunhanydja rerrimirrinhanydja, bala ḏukmaraŋalana ŋanya, bala djuy'yurrunana yana wäŋalilina.

5Bala ŋayi Djesuyunydja waŋana walalanhanydja ŋunhi ŋurru'-ŋurruŋunhanydja bitjarrana, “Ŋuli nhumalaŋgu balaŋu yothuny'tja, mak nhuŋu wäyin buliki gulŋiyi gapu-maŋutji'lilinydja ŋunhiwalanydja, bala nhaltjurruna nhenydja ŋuli? Nhenydja ŋuli ŋanya warryurruna beŋuruyi dhunupana, walŋakuŋuna ŋanya ŋuriŋina liŋgu yana waluyu, bäy warray ŋunhi Ganaŋ'maranharamirrinydja Walu.”

6Ga walalanydja marrtjina mukthurrunana ḏäpthurruna dhärukmiriwnha yana, yakana walala ŋula dhäruk maḻŋ'thurruna waŋanharawunydja bala buku-wakmaranharawunydja.

Djäka ŋurruwuykmirriwu goŋmiriwlilinydja

7Yo, ŋayi Djesuyunydja nhäŋalana walalanha yolŋu'-yulŋunha ŋunhiyi, ŋunhi ŋathawu walala marrtjina ŋunhiwalayi ḻukanharawu, walala marrtjina djarr'yurrunanydja, bala marrtjina nhinananydja ŋunhiwalana dharapullili ŋunhi ŋayi wäŋa-waṯaŋuyu ŋuriŋi yolŋuyu ŋäthilimirriyaŋala dharrpalmirriwuna ŋurikina wal'ŋu yolŋu'-yulŋuwu. Bala ŋayi Djesuyunydja waŋana walalanha bitjarrana, 8“Way walala, ŋunhi nhumalanha ŋuli yolŋuyu garr'yun ŋathawunydja ḻukanharawu, yaka marrtjiya ŋunhanydja yana dharrpalmirriwalanydja yolŋu'-yulŋuwala dharapullili. Wiripunydja yolŋu mak yurru marrtji ŋunhi ŋayi dharrpalnha wal'ŋu, djuḻkmaramana ŋayi yukurra nhunanydja. 9Bala ŋayinydja yurru ŋunhiyi yolŋu wäŋa-waṯaŋunydja marrtji, bala waŋana nhuna bitjanna, “Way gaŋgathiyana, gatjala marrtjiyana, liŋgu dhuwalanydja dharapul ŋuruku ya' dharrpalwu yolŋuwu,” bitjanna. Bala nhe yurru gorana, bala giṯthundja nhe yurru, ga ŋunhana nhina gali'lilina. 10Yo, ŋunhi nhe yurru gulŋirrinydja, yana marrtjiya ga nhiniya ŋunha bala gali'lili wal'ŋu, bala ŋayi yurru wäŋa-waṯaŋunydja yolŋu marrtji ga waŋa nhuna bitjanna, “Way ḻundu gaŋgathiya, ga marrtjiya ŋunha bala ya', dharrpalwala yolŋuwala nhiniya dharapullili.” Bala nhuna yurru nhäma bukmakthunydja, bala märr-ŋal'yunna nhuŋu. 11Liŋgu ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi yurru be garrwarkunhamirri ŋanyapinya ŋayi, Godthunydja yurru ŋanya dharraḏäkumana nyilŋ'marama ŋunha ŋoylilina, ga ŋunhi ŋayi yurru yolŋu dharraḏakunhamirrinydja ŋanyapinyay ŋayi, Godthunydja ŋanya yurru ŋunhiyi yolŋunha gaŋgathinyamirriyama garrwarkumana, ga nherraṉ ŋanya ŋunhana wal'ŋu garrwarlilina.”

12Bala ŋayi Djesunydja bilyun ga waŋa ŋunhi wäŋa-waṯaŋunhana bitjanna, “Ŋunhi nhe yurru ŋäthilimirriyama ŋathanydja ŋula nhänydja, yaka märraŋa garr'yurra gurruṯu'mirrinhanydja nhuŋuway ga ŋula yolnha ḻundu'mirriŋunha walalanha nhuŋuway, ga ḻukunydjamirrinhanydja yolŋu'-yulŋunha; yaka walalanha garr'yurra ŋunhiwalayi, liŋgu walalanydja yurru ŋunhi nhunana märrama walalaŋgalay wäŋalili, bitjan walalanydja yurru nhuna wekama buku-ruŋinyamaranharana, ga ŋunhina liŋgu nhe yurru ŋunhi märramanydja ŋurikiyi. 13Yo, ŋunhi nhe yurru ŋäthilimirriyama ŋathanydja, marrtjiyanydja ga garr'yurranydja ŋunhiyi rerrimirrinha ga bunhdhu'-bunhdhurrnha ga bamba'-bambaynha, ga ŋurruwuykmirrinha. 14Yo, maranhu-wekaŋa ŋunhinhanydja yolŋumiriwnhanydja walalanha goŋmiriwnhanydja, bala nhenydja yurru galŋa-djulŋithirrina, liŋgu ŋuriŋiyinydjayi walalay ŋurruwuykmirriyunydja nhuŋu yurru yaka warray buku-ruŋiyinyarawuy wekama, bala ŋayi yurru Godthunydja ŋayipinydja buku-ruŋinyamaramayi nhuŋunydja wekama, ŋulinyaramirriyuna ŋunhi yurru dhuwurr-ŋamakurru'mirri yolŋu walala walŋathirri yukurra moluŋuru.”

Dhäwu ḻakarama yukurra ŋurruwuykkalaŋuwuy yolŋu'-yulŋuwalaŋuwuy garr'yunara

15Ga ŋayi waŋganydhunydja yolŋuyu ŋanya Djesunha ŋäkula waŋanhara ḻakaranhara bitjanarayinydja, ŋunhi walala marrtjina ŋathana ḻukana waŋganyŋura ŋunhiliyi, bala ŋayi waŋana Djesuwala bitjarra, “Ŋunhinydja yurru yolŋu'-yulŋu mirithirrina wal'ŋu goŋmirriyirri. dhikana, ŋunhi walala yurru yukurra ŋatha ḻuka ŋunhalayi Godkala wäŋaŋura.”

16Bala ŋayi Djesuyunydja buku-wakmaraŋala waŋana dhärukthu mayali'mirriyuna bitjarra, “Waŋganydhu yolŋuyu guyaŋina, ŋayi yurru ŋatha ŋäthilimirriyama gurrunhan nhanukalayŋuwunydja ŋayi yolŋu'-yulŋuwu, bala ŋayi dhäwu'mirrinha djuy'yurruna ŋuriki yolŋuwu walalaŋgu garr'yunarawu, ŋula nhämunha'wu miṯtjiwu, walala yurru marrtji ŋunhimalayina ŋurikina ŋathawuna ḻukanharawu. 17Bala ŋayi marrtjina djämana ŋuriŋiyi yolŋuyunydja, ŋäthilimirriyaŋalana marrtjina ŋathana, ga yurruna ŋayi djuy'yurrunanydja ŋunhiyi biyapul dhäwu'mirrinhanydja, ŋayi yurru marrtji, bala gäma ŋuripayina walalambala ŋunhi ŋayi walalanha liŋgu garr'yu-garr'yurruna marrtjina ŋäthili.

“Bala ŋayi ŋunhiyi djämamirrinydja marrtjina, bala waŋananydja bitjarrana, ‘Go liŋguna dhuwala. Marrtjiyana walala. Liŋguna ŋunha girri'-ŋamathirrina yukurra nhumalaŋgu yulŋunydja,’ bitjarra. 18Bala ŋuriŋiyinydja yolŋu'-yulŋuyu bukmakthuna yukurrana waŋananydja wiripuna ga wiripuna dhäruktja. Waŋganydja waŋana bitjarra, ‘Yakana ŋarranydja yurru marrtji, liŋgu ŋarra märraŋala ḻatju' dhika wäŋa ŋunha. Dhuwalanydja ŋarra yurru marrtji ga nhämana,’ bitjarra. 19Ga wiripunydja yolŋu waŋana bitjarra, ‘Yakana ŋarranydja yurru marrtji, liŋgu ŋarra ŋunha buliki'nha walalanha ŋarrakuwaynydja märraŋala gäthura, walala yukurra yurru djäma munatha' marrtji bala. Ŋarra yurru marrtjina ga djämana ŋuruŋuyinayi buliki'yuna yukurra.’ 20Ga wiripunydja yolŋu waŋana bitjarra, ‘Liŋguna ŋarranydja yawungu dhäykanhana märranha, ga yakana ŋarra yurru marrtjinydja,’ bitjarra.

21“Bala ŋayi ŋunhi djämamirrinydja yolŋu marrtjina ga ḻakaraŋala ŋuripa buŋgawa'mirriŋuwana bitjarra, ‘Ḻayḻayyunna ŋunha walala yukurra wiripuŋurana nhäŋura malaŋuŋura bay. Yakana walala yurru marrtji lilinydja dhiyakuyinydja ŋathawunydja ŋunhi nhe ŋäthilimirriyaŋala walalaŋgu.’

Bala ŋayi ŋunhiyi wäŋa-waṯaŋunydja mirithirrinana maḏakarritjthina, bala ŋayi waŋana bitjarrana, ‘Gatjuy, dhipuŋurunydja nhe yurru marrtji waḏutjana yana, ga garr'yurra ŋunhi bunhdhurrnhana, ga ŋurruwuyknhana, ga bambaynhana yolŋu'-yulŋunha. Marrtjiyanydja bala dhukarrkurrunydja dhiyakuy wäŋawuy ŋunhi, ḻuŋ'maraŋana marrtjiya ŋunhi goŋmiriwŋuranydja yolŋunha walalanha, Walalana yurru marrtjinydja lili ga ḻukanydja dhiyala ŋarrakala ŋathanydja.’

22“Marrtjinanydja ŋayi ŋunhiyi djämamirrinydja, bala ḻuŋ'maraŋalana marrtjina ŋunhi ŋurruwuykmirrinhanydja guḻku'nhana. Bala ŋayi ḻakaraŋala ŋuripa buŋgawa'mirriŋuwanydja bitjarrana, ‘Guḻku'na ŋarra yukurrana dhuwala ḻuŋ'maraŋalanydja bay', yurru dhuwala wiripunydja dhaḻakarr gonha yukurra dhärra.’ 23Ga biyapul ŋayi ŋuriŋiyi buŋgawa'mirriŋuyu ŋanya djuy'yurruna bitjarra, ‘Gatjuy, marrtjiya ŋunha wiripuŋulili ga wiripuŋulili wäŋalili, ga dhä-wuṉḏaŋarrthiya garr'yurranydja yana biyakayi liŋgu gali'wuynha yolŋunha walalanha, walala yurru bukmakthirri marrtji lili, märr yurru ŋarraku dhuwala wäŋa dhaŋaŋdhirri dhika yolŋu'-yulŋuwala. 24Yo, yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja dhuwala, ŋunhinydja ŋarrakuŋu ŋurruthanharanydja garr'yunara yolŋu walala yurru yakana gulŋiyirri ŋunhayi ŋarrakala wäŋalili, yakana yurru waŋganydhunydja ŋuliŋuruyi miṯtjiŋuru ŋatha ḻuka ŋarrakala.’”

Djesuwalanydja malthunaramirriyu walalay ŋuli nherraṉ ŋäthilinydja ŋanya ŋurrulili

25Dhäŋuru ŋuliŋurunydja Djesu yukurra marrtji lili dhukarr-ŋupan, ga yolŋu walala marrtji guḻku'na mirithirrina malthun nhanbala, bala ŋayinydja bilyun ga waŋa bitjanna, 26“Ŋuli nhe yurru yuwalktja malthun ŋarrakunydja, nhenydja yurru nherraṉ ŋarranha ŋäthilinydja ŋurruŋulili, bitjan nhe yurru ḏiltji wekama ŋuruku nhokalaŋuwu ŋäṉḏi'mirriŋuwunydja ga bäpa'mirriŋuwunydja ga djamarrkuḻi'wunydja ga gurruṯu'mirriŋuwunydja nhokalaŋuwu nhe, ga bitjandhi liŋgu nhe yurru ganandhi nhokuŋuway nhe guyaŋinyarawuynydja ga djäl. Ŋuli nhe yurru dhäruk märrama nhuŋuway nhe gurruṯu'mirrinhanydja walalanha ŋäthili, ga malthun nhuŋuway nhe djälwu, ŋunhiyinydja nhe yurru yakana yana ŋarrakunydja malthunaramirri. 27Yo, ŋuli nhe yurru yakanydja gonha'yun nhuŋuway djäl, biyaka bitjan ŋuli yolŋuyu märrama ḻaw'marama dharpa mälakmaranhara, bala gäma marrtji nhanŋuway ŋayi burakinyarawuna, ga ŋuli nhe yurru yaka dhärukku malthun ŋarrakunydja, nhenydja yakana ŋarraku yuwalk malthunaramirri yolŋu.

28“Yo, ŋunhi ŋayi ŋuli yolŋuyu guyaŋirri bitjan, ŋayi yurru djäma wäŋa nhanŋuway ŋayi, bala ŋäthilinydja ŋayi yurru nhina, bala bothurruna nhanŋuway ŋayi rrupiyana, wanhaka nhanŋu rrupiya ŋunhi gana', mak bäyŋu, bitjan ŋayi yurru ŋunhiyi yolŋu ŋäthilinydja, yurruna ŋayi yurru ŋurru-nherraṉ dhuḻ'yundja, märr yurru ŋayi dhawar'maramana ŋunhi buṉbu, ga yakana ŋula gandarrŋura ḏaḏawyun. 29Ŋuli ŋayi yurru ḻukunydja yana nherraṉ ŋäthili, bala ŋuliŋurunydja rrupiyana nhanŋu yurru dhawar'yun, bala walala yurru bukmakthunydja nhäma ŋunhiyi, bala gitkitthunmirrina nhanŋu, bala waŋa bitjanna yurru, 30‘Dhiyaŋunydja yolŋuyu ŋurru-nherrara ŋunha wäŋawu dhuḻ'yunarawu, yurru bäyŋuna ŋayi yurru ŋunhi dhawar'maramanydja. Wanhaka dhika be ḻatjuny'tja wal'ŋu wäŋa nhanŋu?’

31“Ga ŋuli yurru ŋayi buŋgawayu ŋäma wiripuŋunha buŋgawanha, ŋayi yukurra marrtji lili mirithirri guḻku'mirri miriŋuwala miṯtjiyu, ga ŋäthilinydja ŋayi yurru ŋunhiyi buŋgawa nhina, bala bothurruna nhanŋuway ŋayi miṯtjinhana ŋunhi miriŋunhana. 32Ŋunhi ŋayi yurru maḻŋ'marama märr-ḻurrkun'nhanydja nhanŋuway ŋayi miṯtjinha, bala ŋayinydja yurru yakana marrtji bala marilili, ŋayi yurru yana djuy'yun dhäwu'mirrinhana ŋunhamalanydja bala, ŋunhi ŋayinydja ŋunha muka yana barrku, bala ŋayi yurru waŋanydja bitjanna, ‘Ŋali ḻundukunharamirrina ŋi', yakana bunharamirri,’ bitjanna.”

33Bala ŋayi Djesuyu dhawar'yurrunanydja ḻakaraŋala bitjarrana, “Yo, yaka yana ŋarraku malthurra guyaŋinyaramiriwnydja. Guyaŋiya ŋäthilinydja, märr nhe yurru yaka yana' ŋurru-nherraṉ, bala ḏaḏawyunna gandarrŋuranydja. Ŋuli nhe yurru yakanydja ganan bukmak nhä malanha nhe yukurra ŋayathama, nhenydja yurru yakana yana malthun ŋarraku yuwalkkuma.

34-35“Yo, dje'lanydja dhuwala ḻatju', dhiyaŋuyinydja yukurra ŋathana dhäkay-ŋamathinyamirriyama. Ga ŋunhi yurru ŋayi dje'la dhäkaymiriwyirrinydja, ŋunhiyinydja nhäŋiniŋ'nha yanana, bala yurru yana warrkuḻumana ŋunhiyi yulŋunydja, liŋgu yakana yurru ŋula yolthu dhäkaymirriyama biyapulnydja ŋunhiyi, ŋunhi ŋayi yurru dhäkaynydja ŋula winya'yun. Ŋäkanydja ŋamathaŋa ŋuli nhe mäkiri'mirrinydja, ga maḻŋ'maraŋa ŋunha djinawa'wuy wal'ŋu mayali'.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.