gnnNTOTPO

Amos 7

Ḻakarama yukurra ḻurrkun' mali

7:1-9 (Three visions about the destruction of Israel)

1Yo, Garray milkuŋala ŋarrakala ḻurrkun' malinydja, ŋarra nhäŋalanydja bitjarra gam': Borum marrtjina balwurthinana ŋunhili gärulŋuranydja, girri'-ŋamathina yukurrana gulkthunarawuna marrtjinyarawu. Ŋurruthaŋalanydja walala gulkthurruna ḻurrkun', bala wekaŋala ŋuriki buŋgawawuna walŋu, ga dhunupana ŋayi Garrayyunydja yana yänguŋala be nhäna ḏetjnhana malaŋunha, biyapulnha dhikana mala-mäypanhana walŋu, 2walala marrtjinanydja, bala ḻukanana marrtjina dhawar'maraŋalana bukmaknha ŋatha malanha ŋurikiynydja wäŋawuy. Bala ŋarranydja bukumirriyaŋalana yana bitjarra, “Garray, yana bäy-ḻakaraŋa ŋurikiyi yolŋu'-yulŋuwunydja. Ŋunha Yitjuralnydja miṯtji märr-ḻurrkun', yaka bathala miṯtji wakin, yalŋgi'mirri warray yana. Ŋuli nhe yurru yakanydja guŋga'yun ŋanapurrunha, ŋanapurrunydja yurru yana murrmurryunna-wala warrpam'nha.”

3Bala ŋayi Garrayyunydja dhunupana ŋäkulana ŋarrakuŋu ŋunhi bukumirriyanharawuynydja, bala ŋanydjaḻa'yurrunana ŋayi. Bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Yo manymak. Ŋunhayinydja miriŋunydja yurru yakana lili ŋunhi marrtji, ga baḏuwaḏuyun dhuwala wäŋa,” bitjarra.

4Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi ŋayi Garrayyu wekaŋala wiripuna mali, ŋarra nhäŋala gurtha ŋäṉarr ḏul'yunara nhanukuŋuway Garraywuŋu. Ŋuriŋiyi gurthayunydja yana-wala nhäranana ŋunhi gapunydja moṉuktja, yana mukthurrunana-wala ŋayi ŋunhi marrtjinanydja yukurrana ŋunhi gurthanydja nhärana, ga wäŋalili ŋarakalili ŋayi bini wapthunna. 5Ga biyapul ŋarra bukumirriyaŋala waŋana bitjarra, “Garray gulmaraŋana. Yakana biyakayi djäma. Yitjuralnydja dhuwala ḻurrkun' märr miṯtji ga ganydjarrmiriwnha walala. Ŋuli nhe yurru yakanydja ŋanapurrunha guŋga'yun, dhuwalanydja miṯtji yurru baḏuwaḏuyunna yana warrpam'thunna-wala.”

6Bala ŋayi Garrayyu ŋäkulana ŋarrakuŋu ŋunhi bukumirriyanharawuynydja, bala ŋayi bilyurrunana, ga waŋana bitjarrana, “Yo, Yitjuralnydja ŋunhanydja yurru yakana baḏuwaḏuyun warrpam'thun ŋuriŋiyinydjayi bathalayunydja dhikanydja mariyu.”

7Ga biyapul dhäŋuru ŋuliŋuruyi ŋarra nhäŋala wiripuna mali, ŋarra nhäŋala mali Garraynha, ŋayi yukurrana dhärrana galiŋura ḻoḻuŋura, ga goŋdhunydja ŋuriŋi nhanukalay ŋayi, ŋayi yukurrana ŋayathaŋala raki' gatjarr'yunarawuy marrtjinyarawuy, märr yurru ŋayi marrtji gatjarr'yun ŋunhi malanha, bala maḻŋ'maramana nhäyinyara ŋamakurru' wo djarrpi'. 8Bala ŋayi dhä-wirrka'yurruna ŋarranha Garrayyunydja bitjarra, “Waymutj, nhä dhika nhe yukurra nhämanydja?”

Ga ŋarranydja buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, “Nhämanydja ŋarra yukurra raki' dhuwala, yurru gatjarr'yunaramirri.”

Ga ŋayinydja Garraynydja waŋana buku-wakmaraŋala ŋarrakunydja bitjarra, “Dhiyaŋunydja gay' raki'yunydja ŋarra yukurrana gatjarr'yurruna ŋarrakuway ŋarra yolŋu'-yulŋunha Yitjuralpuyŋunha miṯtjinha, ga maḻŋ'maraŋalanydja ŋarra dhuwala liŋguna djarrpi'na yanana, yakana dhunupa. Ga yakana yana ŋarra yurru biyapulnydja djambi ŋarrakuway ŋarra; ŋarra yurru dhä-ḏir'yunna yana walalanha warrpam'thunna ga wirrkina. 9Ŋunha ŋunhi wäŋa malanha ŋunhi walala yukurra ŋuli buku-ŋal'yun wiripuŋuwu waŋarrwu, ŋunhayinydja yurru wäŋa malanha baḏuwaḏuyunna galŋu warrpam'thunna yurru. Ga bitjandhi liŋgu buŋgawanha ŋunhi galŋu ga gurruṯu'mirrinha nhanŋu yurru baḏuwaḏuyundhi, warrpam'thun ŋuriŋi miriŋuyuna buma dhawar'yunmaramana; yakana biyapul yurru ŋuriŋiyinydjayi gurruṯu'mirriyu miṯtjiyu yukurra ŋayathama dhuwalanydja wäŋa walalaŋgalay walala goŋdhu.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

Ḏalkarra'mirri yolŋu Waymutjkalaŋuwu dhärukku yarryurruna

7:10-17 (The priests didn't want to hear Amos' message)

10Ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru ŋayi Waymutjthunydja ḻakaraŋalana yukurrana yolŋu'-yulŋuwana ŋunhiyinayi malina nhä ŋayi nhäŋala, ga ŋayinydja ŋuriŋiyinydjayi ḏalkarra'mirriyu ŋurukuy Bithulwuyyunydja ŋäkulana, bala ŋayi yänguŋala dhäwu'na bala buŋgawawuna bitjarra, “Ŋuruŋunydja ŋunhi yolŋuyu djawarrkmirriyunydja Waymutjthunydja yäkuyu girri'-ŋamathirrina yukurra nhuŋu bunharawuna murrkay'kunharawuna. Dhuwalanydja wäŋa ga yolŋu'-yulŋu warrpam'thunna yurru buwayakkumana be nhäyuna mariyuna bathalayuna, liŋgu ŋurikalayi dhäwu'yu ŋunhi ŋayi yukurra ḻakarama yolŋu'-yulŋuwa. 11Liŋgu ḻakaramanydja ŋayi yukurra bitjanna gam': Ŋunhi buŋgawanydja yurru burakirrina mandjawakthuna ŋurikiŋi miriŋuwuŋuna walalaŋguŋu, ga miriŋuyu walalay ŋuriŋinydja yurru djaw'-djawyunna yukurra Yitjuralpuyŋunhanydja yolŋu'-yulŋunha bena-wala barrkumalana wäŋalili walalaŋgalaynha walala.”

12Ga bitjarrayi ḏalkarra'mirri yolŋu ŋunhi waŋana Waymutjkala bitjarra, “Dhäwu'-ḻakaranharamirri, mukthurrana nhe! Gatjaḻa waṉḏiyana biyakana-wala ya' nhokalaynha wäŋalili Djudalilina; ŋunhalayina ḻakaraŋa birrŋ'maraŋanydja dhäwu' yukirriya. Walalana yurru wekama nhuŋu yukurra buku-ruŋinyamaramanydja dhiyakiyinydjayi djämawuy ŋunhilina. 13Yakana biyapulnydja yukirriya djawarrkthurra dhiyalanydja gay' wäŋaŋura Bithulnydja, liŋgu dhiyalaŋuminydja wäŋaŋura buŋgawa ga bukmak Yitjuralpuyŋu yolŋu walala, walalanydja yukurra dhuwala buku-ŋal'yun nhanukalaŋuwuna waŋarrwu buŋgawawalaŋuwuna.”

14Ga ŋayi Waymutjtja waŋana balanydja bitjarra, “Yaka ŋarra yukurra dhuwala djawarrkthun ḻakarama dhiyala yana märranharawu rrupiyawunydja. Ŋarranydja dhuwala djäkamirri yolŋu ŋarra; djäka ŋarra ŋuli yukurranha dhuwala wäyingu, ga ŋuthanmaranha ŋatha malanha borum. 15Yurru ŋayi Garraynydja ŋarrakala waŋana bitjarra warray, ‘Waymutj, gonha'yurrana dhuwalinydjayi wäyinnhanydja, ga marrtjiya ŋunhana ŋarrakalaŋuwalana yolŋu'-yulŋuwala Yitjuralpuyŋuwalana, ga ḻakaraŋa ŋarrakuna dhäwu, walalaŋgala.’ Ga bitjarra ŋayi Garray ŋarrakala waŋananydja.”

16Bala dhuwalana gay' ŋarra waŋana yukurra nhokalana ḏalkarra'mirriwalana yolŋuwala. Ŋäka dhuwala Garraywu dhäruk. Nhenydja waŋana ŋarranha bitjarra, “Mukthurra, yaka ḻakaraŋa biyakayi, ŋunhi Garrayyu yurru ŋanapurrunha dhä-ḏir'yunna be Yitjuralpuyŋunhanydja miṯtjinha.” 17Bitjarra nhenydja waŋana, ga dhiyakuyinayi märrwu ŋayi Garraynydja waŋana nhokalanydja bitjarra gam', “Yuwalk yana yurru miriŋunydja lili marrtji, bala walala yurru djaw'-djawyunna marrtji dhäykawurrunhanydja nhumalaŋgu, ga be nhäna marramba'na djäma yurru walalaŋgala, ga bitjandhi walala yurru buma marrtji djamarrkuḻi'nhanydja nhumalaŋgu mandjawakthuna. Walala yurru guḻk-guḻkthundja barrkuwatjkumana wäŋanhanydja ŋunhi nhumalaŋguway, ga nhepinydja yurru rakunydhirrina bena-wala birr barrkuna wäŋaŋura. Yuwalk yana yurru ŋuriŋi miriŋuyunydja malaŋuyu djaw'-djawyunna yolŋu'-yulŋunha Yitjuralpuyŋunhanydja dhipuŋurunydja wäŋaŋuru walalaŋgalaynydja walala; walala yurru garrpi'-garrpiṉdja, bala djaw'-djawyunna bena-wala barrkulilina wäŋalili mulkurulilina.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.