gnnNTOTPO

JONAH 4

Djawuna maḏakarritjthina, bala ŋayi Gunhuny'tja milkunharamina ŋanyapinyay ŋayi nhanukala

4:1-11 (Jonah's anger and God's mercy)

1Yo, Gunhu'yunydja ŋunhi Garrayyunydja yakana baḏuwaḏuyurruna wäŋa ŋunhiyi Ninapa, liŋgu yolŋu walala ŋunhiliminydja wäŋaŋura nyamir'yunminana walalaŋguway yätj rom, bala bilyurruna ŋamakurru'lilina romlili. Yurru ŋayinydja ŋunhiyinydja ḏarramu yaka warray galŋa-ŋamathina ŋuriŋiyi, ŋunhi ŋayi yaka walalanha bitjarrayi baḏuwaḏuyurruna Garrayyu, bala ŋayaŋu ŋunha wal'ŋu nhanŋu djinawa' maḏakarritjthinana Djawunawu. 2Bala ŋayi bukumirriyaŋala bitjarra ya', waŋana bitjarra gam', “Garray! Ŋäthilinydja wal'ŋu ŋunhi ŋarrakala nhe waŋana ŋunhalanydja bäyma wäŋaŋura, bala ŋarra waŋanhamina ŋarrapi bitjarra, ‘Mak ŋayi yurru Garraynydja bilyunna, ga yakana baḏuwaḏuyun wäŋanydja ŋunhayi.’ Ŋarra bitjarrayi guyaŋinanydja ŋunhi, bala ŋarra waṉḏinana; ŋarra bini marrtjinya bena-wala barrkulilina, winya'yunna Bayinlilina, liŋgu ŋurikiy Ninapawuynydja yolŋu walala ŋanapurruŋgunydja miriŋu. Yo, ŋarra guyaŋina nhunanydja yukurrana, ŋunhi nhenydja biyapul wal'ŋu mel-wuyunaramirri ga märr-ŋamathinyamirri waŋarr; nhe ŋuli bulnha galkun ŋathili yolŋu'-yulŋuwu, yaka waḏutja nhe ŋuli murr'marama walalanha. Yo, ŋunhi ŋuli yätj yolŋu bilyundja ŋamakurru'lili, nhenydja ŋuli bilyundhi, ga yakana ŋanya murr'maramanydja. 3Garray, ŋarranydja djäl dhuwala rakunydhinyarawuna, yakana walŋathinyarawu. Ŋamakurru'na ŋunhiyinydja, ŋarra yurru rakunydhirri,” bitjarra ŋayi Djawuna waŋananydja.

4Bala Garrayyunydja waŋana dhä-wirrka'yurruna ŋanya bitjarrana, “Nhaltjan muka nhe yukurra dhuwala guyaŋirrinydja? Dhunupa muka?... ŋunhi nhe yukurra maḏakarritjthirrinydja bitjandhi, liŋgu ŋarra yaka walalanha baḏuwaḏuyurruna?” Bitjarra ŋayinydja Garraynydja waŋana nhanŋu.

5Bala ŋayi ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋunhiyi ḏarramu dhawaṯthurrunana Ninapaŋurunydja wäŋaŋuru, bala marrtjinana bala, ga dhut gay' nhinana bukulilina; ŋurrŋgitjnha ŋayi djäma nhanŋuway ŋayi, bala nhinanana djingaryurruna, bala ŋuliŋuruna ŋayi yukurrana nhäŋalanydja bala roŋiyinanydja ŋunhi ŋayambalk Ninapanydja, galkurrunana bitjarra nhinana ŋayi yukurrana, wanhaka bini ŋayi Garrayyu djuy'yunna ŋula nhä baḏuwaḏuyunarawu ŋuriki wäŋawu.

6Nhinananydja ŋayi yukurrana Djawuna, galkurrunanydja ŋunhiliyi, bala ŋayi Garrayyu dhamany'tjunmaraŋala ŋurrŋgitjnha dharpana nhanŋu ŋurikiyi yolŋuwu. Nhinananydja ŋayi yukurrana-a-a ŋunhili dharpaŋuranydja ŋoy-ŋamathinana; ŋayi mirithinana ŋoy-ŋamathina ŋurikiyinydja dharpawu, liŋgu ŋurrŋgitjnha nhanŋu ŋunhiyinydja ŋoy-yal'nha nhinanharawuna. 7Ga wiripuŋuyuna munhayu djaḏaw'yurruna, bala ŋayi Garrayyu djuy'yurruna ḏapal'nhana ŋuriki dharpawuna ḻukanharawu, bala ŋayi ḻukananydja ŋuriŋi ḏapal'yunydja gandarrkurru yana, bala ŋayi ŋurrŋgitjtja ŋunhi binydjitjthinana bitjarrana räwakthinana. 8Ga munhakumirri walu walmana, marrtjina lili ḏälnha mirithirrina, ga biyapul Garrayyu djuy'yurruna wata gorrmur mirithirri. Bala ŋayi mirithinana ŋunhi yolŋunydja gorrmurthina; worrny'tja marrtjina ḻarryurrunana nhanukala ŋurikala yolŋuwala. Gorrmurthinana ŋayi wal'ŋu mirithinana, galki bini ŋayi ŋunhi rakunydhinyana ŋuriŋi. Bala ŋayi guyaŋina ŋayipi, “Ye-e-ew. Wanhaka ŋarra ŋuli rakunydhina. Ŋamakurru'na dhuwala rakunydhinyarawunydja. Yakana ŋarra djäl walŋawunydja nhinanharawu,” bitjarra.

9Bala ŋayi ŋanya waŋana biyapul Garrayyu bitjarra, “Nhaltjan muka nhe yukurra dhuwala guyaŋirrinydja? Dhunupa muka?... ŋunhi nhe yukurra maḏakarritjthirrinydja dhuwala dhiyaŋuyi, liŋgu ŋayi dhuwala dharpa räwakthina?”

“Ŋe!” Bitjarra ŋayinydja ŋunhiyinydja ḏarramu. “Dhunupana dhuwalanydja ŋarraku maḏakarritjthinyarawunydja. Ŋaramurrthirrina ŋarra yukurra wirrkina. Ŋarranydja ḏukṯuk rakunydhinyarawuna,” bitjarra.

10-11Bala ŋayi waŋana Garray bitjarrana ŋurikalayi ḏarramuwala gam', “Dharpa ŋunhi dhamany'tjurruna waḏutja yana waŋganydhu waluyu; dhärrananydja ŋayi yukurrana, bala wiripunydja munha djaḏaw'yurruna, bala ŋayi ŋunhi rakunydhinana. Ŋunhiyinydja dharpa yaka dhamany'tjurruna nhokuŋu djämawuy; yakana nhe yukurrana djäka ga gurarrkuŋala, bala nhenydja wuyurrunana ŋurikiyi dharpawu ŋunhi ŋayi rakunydhinanydja,” bitjarra ŋayi Garrayyu ḻakaraŋala nhanŋu Djawunawu. “Ga bitjarrayiŋga ŋunhi ŋarranydja wuyurruna ŋunhimalanydja wäŋalili Ninapalilinydja, yolŋu guḻku'mirrililinydja, liŋgu djamarrkuḻi' guḻku'na mirithirrina wal'ŋu, ḻiyamiriwnydja walala yukurra nhina ŋunhiliyinydja wäŋaŋura, ŋunhi walala yakana marŋgi guyaŋinyarawu wal'ŋu yuwalkkunharawunydja, ga balanyarayi bili yana wäyingunydja malaŋuwu buliki'wunydja. Yo, ŋarranydja yukurra wuyundhi ŋunhimalayinydja wäŋalili,” bitjarra ŋayi Garray waŋana dhawar'yurrunanydja nhanukala, ŋurikalayi ḏarramuwalanydja.

Ga liŋguna.