gnnNTOTPO

Djon 16

1“Ŋarranydja nhumalaŋgu liŋgu muka ḻakaraŋala bitjanarawuyyinydja, märr nhuma yurru yaka galyun nhäyu romdhu malaŋuyu. 2Walala yurru nhumalanha gukuma dhawaṯmaramana walalaŋgala buku-ŋal'yunaramirriŋuru wäŋaŋuru. Ga walunydja marrtji yurru galkithirrina, walala yurru nhumalanha bumana marrtji, murrkay'kumana; walala yurru guyaŋirrinydja ŋunhi yanapi ŋunhiyinydja Godkuna djäma. 3Yo, walala yurru bitjandhinydja buma nhumalanha, liŋgu walala yaka marŋgi Gunhu'wu Godku, ga ŋarrakuwayyi walala yaka marŋgi.

4a“Yo, ŋarra nhumalaŋgu ḻakaraŋalanydja liŋgu muka, märr yurru nhuma guyaŋirrina yana ŋarraku dhäruknha, bala märr-yuwalkthirrina yukurra yurru, yakana ŋula dhumbal'yun, ŋunhi yurru nhänydja nhumalaŋgu maḻŋ'thun.

Dhuwalanydja djäma Walŋamirriwu Birrimbirrwu

4b“Yaka muka ŋarra nhumalaŋgu ŋunhi ŋäthilinydja ḻakaraŋala bitjarrayi, liŋgu ŋarra yukurrana nhinana nhumalaŋgala ŋulinyaramirriyunydjayi,” bitjan ŋayi Djesu waŋanydja. 5“Yurru dhiyaŋunydja-wala ŋarra yurru marrtjina balayina ŋurikalayina ŋunhi ŋayi djuy'yurruna ŋarranha lili, yurru yakana nhuma ŋarranha waŋganydhu ŋula dhä-wirrka'yurruna bitjarranydja, ‘Wanhamala nhe yurru marrtjinydja?’, liŋgu ŋayaŋunydja nhumalaŋgu dhuwala warwumirriyirrina yukurra.

6“Yo, mirithina yana nhuma galŋa-yätjthinanydja dhuwala, liŋgu ŋarra ḻakaraŋala nhumalaŋgu ŋunhi ŋarranydja yurru marrtjina. 7Yurru yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja dhuwala. Manymaknha ŋunhiyinydja nhumalaŋgu, ŋarranydja yurru gonha'yunna marrtjina. Ŋuli bini ŋarra yakanydja marrtjinya, ŋayinydja bini Birrimbirr Marrparaŋgunhamirrinydja yakana bunanha nhumalaŋgu dhiyala. Yurru ŋarranydja yurru djuy'yunna ŋanya ŋunhiyinydja lili nhumalaŋgalana, ŋunhi ŋarra yurru marrtjinydja balayi.

8-11“Ga ŋunhi ŋayi yurru bunanydja ŋunhiyi Marrparaŋgunhamirrinydja Birrimbirr, bala marŋgikumana ŋayi yurru yukurra raypirri'yunna munatha'wuynhanydja yolŋu'-yulŋunha, liŋgu walala ŋuli yukurra guyaŋirri djarrpi'kuma wal'ŋu yana. Ŋayi yurru ŋuriŋiyi ḻakaramanydja marŋgikumana yätjpuy rombuy bitjanna gam'; ŋunhinydja walala yolŋu'-yulŋu dhuwurr-yätjmirrina, liŋgu walala yukurra yaka märr-yuwalkthirri ŋarranha. Ga bitjandhiyinydja ŋayi yurru ḻakarama ŋarranhana, ŋunhi ŋarranydja dhuwala märr-yunupa dhika wal'ŋu yana, liŋgu ŋarra yurru dhuwala marrtji bala Bäpawalana, ga yakana nhuma ŋarranha yurru biyapulnydja nhäma. Ga bitjandhi ŋayi yurru marŋgikumayi marrtji ḻakarama dhä-ḏir'yunarawuynydja bitjan gam': Nhuma yurru märr-yuwalkthinyaramiriwnydja yolŋu walala, ŋunhi nhuma nhina ŋuli yukurra munatha'wuyŋura yana romŋura, nhumanydja yurru yana dhä-ḏir'yunarana märrama, liŋgu Godthu ŋäthili yana dhä-ḏir'yunarawunydja ḻakaraŋala ŋurikinydja Mokuywunydja, ŋunhi ŋayi ŋurruŋu buŋgawa dhiyakuywu munatha'wuywu romgu.

12“Yo. Guḻku' warray mirithirri ŋarra nhumalaŋgu bini ḻakaranhanydja, yurru dhaŋaŋnha dhuwala nhumalaŋgu guyaŋinyarawunydja dhiyaŋunydja-wala. 13Yurru Birrimbirr Yuwalkŋunydja yurru marrtjiyi lili, ga ŋayina yurru ŋuriŋiyina nhumalanha goŋ-gulamanydja, märr yurru nhuma marŋgithirrina wal'ŋu Godkalaŋuwu yuwalkkunydja romgu, bukmakku yana. Liŋgu dhäruktja nhanŋu yurru ŋunhi dhawaṯthun yaka nhanukuŋuway ŋula guyaŋinyara, ŋayi yurru ḻakaramanydja yukurra waŋanydja ŋunhiyi yana bili ŋunhi ŋayi yurru ŋäma Gunhu'nha, ga bitjandhi liŋgu ŋayi yukurra yurru ḻakaramanydja nhumalaŋgu nhä malanha romdja ŋunhi yurru yalalaŋumirri maḻŋ'thun. 14Ŋayinydja yurru ŋunhi bitjan milkumana ŋarrakuna ḻatju' wal'ŋu dhika rom, liŋgu ŋayi yurru ŋunhi märrama ŋarrakuŋunydja, bala gathan nhumalaŋguna. 15Bukmak ŋunhi Bäpayu ŋuli yukurra ŋayathama, ŋunhiyinydja ŋarrakuway yana warrpam'. Yo, dhiyakuyyina ŋunhi ŋarra yukurrana ḻakaraŋalanydja, ŋunhi yurru ŋayi Birrimbirryu Walŋamirriyunydja märrama ŋarrakuŋu, bala ḻakaramana nhumalaŋgu.” Ga bitjarra ŋayi Djesu waŋananydja yukurrana.

Märr-gurriri nhuma yurru galŋa-yätjthirrinydja, bala ŋayi yurru bilyun balayi ŋayaŋu-djulŋithinyaraliliyi

16“Yaka weyin, nhuma yurru yakanydja nhäma ŋarranha, ga biyapul yaka weyin, nhuma yurru ŋarranha nhämayi biyapul,” bitjanna ŋayi Djesu waŋanydja.

17Bala ŋanapurru ḻundu'mirriŋunydja walala nhanŋu waŋanhamirri bitjanmirrina, “Nhaltjan ŋayi yukurra dhuwala mayaliny'tja waŋa? Ḻakaranhamirri ŋayi yukurra ŋilimurruŋgala bitjan ŋunha, ‘Yaka weyin, nhuma yurru yakanydja ŋarranha nhäma, ga biyapul yaka weyin, nhuma yurru nhämayi ŋarranha biyapul.’ Ga wiripunydja ŋayi bitjan yukurra waŋa, ‘Ŋarranydja yurru dhuwala marrtji ŋunhana Bäpawalana.’ 18Nhä dhika ‘Yaka weyindja' mayali’, balanyaranydja dhäruk? Yakana dhuwala ŋilimurru yukurra marŋgithirrinydja bay, nhaltjan ŋayi yukurra waŋa ŋunha mayali.” Bitjanminana ŋanapurru dhä-wirrka'yunminanydja, yurru gayulnha.

19Yurru Djesunydja marŋgithina ŋanapurruŋgu, ŋunhi bini ŋanapurru ŋanya dhä-wirrka'yun. muka yulŋunydja, bala ŋayinydja waŋa ŋanapurruŋgu bitjanna, “Ŋarranydja nhumalaŋgu ḻakaraŋala bitjarra, ‘Yaka weyin, nhuma yurru yakanydja nhäma ŋarranha, ga biyapul yaka weyin, nhuma yurru nhämayi ŋarranha.’ Ga dhiyakuyyi nhuma yukurra dhuwala dhä-wirrka'yunmirrinydja? 20Yuwalk dhuwala yulŋunydja ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja. Nhumanydja yurru boŋguŋu ŋäthinyamirri warray, ga walalanydja munatha'wuynydja walala yurru galŋa-ŋamathirri warray; nhumanydja yurru galŋa-yätjthirri warray, yurru nhumalaŋgu yurru ŋunhiyi warwuyunaramirrinydja ŋanydjaḻa'yun, balayi galŋa-ŋamathirriyi yurru. 21Ŋunhi ŋuli walu galkithirri yothuwunydja dhawal-wuyaŋinyarawu, bala ŋayi ŋuli ŋunhi ŋäṉḏi'mirriŋunydja galŋa-yätjthirrina, liŋgu ŋuriŋi rerriyu yothuwala. Ga ŋuliŋurunydja dhäŋuru ŋunhi yurru yothu nhanŋu liŋguna dhawal-wuyaŋirrina, bala yurru meṉgumana ŋunhiyi rerrinydja ga batjpatjtja, bala galŋa-djulŋithirrina yurru warrpam'nha, liŋgu yothu ŋunhi liŋguna dhawal-wuyaŋinana dhipala munatha'lilina. 22Ga balanyarayi dhuwala nhumanydja galŋa-warwumirrina walala dhiyaŋu-wala, yurru ŋarranydja yurru nhämayi nhumalanha biyapul, bala nhuma yurru galŋa-ŋamathirriyi mirithirrina dhikana wal'ŋu, ga ŋayaŋunydja nhumalaŋgu yurru biyapulnha wal'ŋu dhaŋaŋdhirrina; yakana yurru nhokala ŋula yolthu djaw'yundja balanyarayinydja märr-yiŋgathinyara.

23“Ga ŋulinyaramirriyunydja nhuma yurru yakana ŋarranha dhä-wirrka'yun ŋula nhäpuy. Yuwalk dhuwalanydja ŋarranydja yukurra ḻakarama nhumalaŋgu. Gunhu'yu Godthu yurru ŋayipi nhumalaŋgu wekama ŋula nhänydja, ŋunhi nhe yurru ŋäŋ'thundja ŋanya ŋarrakalanydja yäkukurru. 24Ŋunhi ŋäthilinydja, ga gathu dhiyaŋu-wala, nhuma ŋuli yukurra yaka ŋanya ŋäŋ'thunna ŋarrakala yäkukurru. Ma', ŋäŋ'thurrana ŋanya yana, ga nhenydja yurru märramana yana, märr nhuŋu yurru ŋayaŋunydja dhaŋaŋdhirrina märr-yiŋgathinyarayunydja.

25“Ŋäthili muka ŋarra ḻakaraŋalanydja nhumalaŋgu goḏu-mayali'mirriyaŋalanydja; yalalaŋumirriyunydja ŋarra yurru Gunhu'nha Godnha ḻakarama nhumalaŋgu warraŋulkumana yurru, dhunupana dhäruk. 26Ga ŋulinyaramirriyunydja nhuma yurru ŋäŋ'thun bukumirriyama ŋarrakalana yäkukurru. Yakana ŋarra yurru bitjan liŋgu gäma yukurra nhumalanha dhäruk Bäpawala; nhumapina yurru waŋa dhunupana nhanukala Godkala, 27liŋgu Bäpa yukurra ŋayipi märr-ŋamathirrinydja nhumalaŋgu. Bäpayunydja ŋuli yukurra märryu-ḏapmarama nhumalanha, liŋgu nhuma yukurra märryu-ḏapmaramayi ŋarranhanydja, ga liŋguna nhuma märr-yuwalkthinana ŋarraku, ŋunhi ŋarranydja ŋulaŋuru nhanukala yarrupthurruna lili, Gunhu'wala yana.

28“Yo, yuwalk dhuwala yulŋunydja. Ŋulaŋuru ŋarra marrtjina lili Bäpawala, bala ŋarra maḻŋ'thurrunana dhiyala wäŋaŋura munatha'ŋuranydja. Ga dhiyaŋunydja-wala ŋarra yurru ganana dhuwala wäŋa munathany'tja, balayi roŋiyirriyi yurru Gunhu'walayi.”

29Bala ŋanapurru waŋa ŋanya Djesunha bitjanna, “Dhiyaŋunydja-wala nhe yukurra dhuwala waŋa dhunupana dhäruk warraŋulnha, yakana goḏu-mayali'mirri. 30Liŋguna ŋanapurru marŋgithinana dhuwala, liŋgu nhe dhuwala bukmakku marŋgi; yakana nhuna ŋula yolthu yolŋuyu yurru dhä-wirrka'yundja, bili nhenydja marŋgi ŋäthili warray. Ga dhiyaŋuyina ŋanapurru märr-yuwalkthinanydja nhuŋu, ŋunhi nhenydja dhuwala beŋuruyi Gunhu'wala Godkala.”

31Bala ŋayi Djesunydja buku-wakmaraŋala waŋana ŋanapurruŋgu bitjarra, “Märr-yuwalkthinana nhuma dhuwala yulŋunydja, yuwalknhanydja wal'ŋu? 32Galkina dhuwala nhumalaŋgu yulŋunydja, dhiyaŋunydja-wala gäthuranydja nhuma yurru gundupuma baḻaka'yunna, waŋga'-waŋganynha nhuma yurru winya'-winyayundja nhumalaŋgalay wäŋalilinydja malaŋulili, gonha'yunna yurru ŋarranha gänaŋuwalana. Yurru yaka ŋarra yurra ŋunhi gänanydja yukurra ŋarrapinydja nhina, liŋgu ŋarrakalanydja yurru Bäpa warray galki.

33“Yo. Dhuwalayina malanha ŋarra nhumalaŋgu ḻakaraŋalanydja yukurrana, märr nhuma yurru nhina yukurra ŋayaŋu-yal'yunarana yana, dhambay-manapan ŋarrakalana. Liŋgu dhiyala munatha'ŋuranydja nhumalaŋgu yurru yolŋu walala marimirriyirri. Yurru yaka walala barrariyanydja ga galyurranydja, liŋgu ŋarranydja liŋguna djuḻkmaraŋalana nhä malanha dhiyakuy munatha'wuynydja ŋunhi, warrpam'nha yana.” Ga bitjarra ŋayi yukurrana Djesuyu ḻakaraŋalanydja wärriku'na.