gnnNTOTPO

Genesis 49

1-28Walala yurru nhinanydja yukurra waŋganyŋura yana, waŋgany yana bäpurruny'tja Yitjural, yurru barrku'-barrkuwatjthirrina walala yurru nhinanydja yukurra miṯtji ga miṯtji. Ga bitjarrayi liŋgu ŋayi Djaykupthu dhäruk-wekaŋala ŋunhi Djotjipkalaŋuwu walkurwu maṉḏaku Burayim ga Manatjawu, ga maṉḏanydja yurru bitjan yana liŋgu barrkuwatjthirri bäpurru maṉḏanha, yurru ŋunhiyi warray bili Yitjural yana miṯtjinydja.

Djaykup rakunydhinana ŋayi liŋguna

49:29—50:21 (The death of Jacob)

29Ŋunhi ŋayi dhawar'yurrunana bäpa'mirriŋu Djaykup ŋurikala gäthu'mirriŋuwala walalaŋgala dhäruk-wekanhaminyaraŋuru, bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Walunydja dhuwala liŋguna ŋarraku gonha'yunarawuna, ŋarra yurru gonha'yunna nhumalanha. Yurru yaka boŋguŋu nhuma dholkuŋu ŋarranha dhipalanydja bäyma Yetjiplilinydja. 30-32Rumbalnydja ŋarranha nhuma boŋguŋu djaw'yurru balayi ŋunha Gaynanliliyi, ga ŋunhamala yana nhuma boŋguŋu ŋarranha dhalkaraŋunydja dhambay yana ŋarrakalaŋuwala bäpa'mirriŋuwala. Yo, ŋarrakala märi'mirriŋuyu Yipurayimdhu märraŋala ŋunhiyi mathirranydja, bala dhalkaraŋalana nhanŋuway ŋayi miyalknhanydja Saranha, ga ŋunhimalayi liŋgu mathirralili walala dholkuŋala ŋanya Yipurayimnhanydja. Ga bitjarrayi walala dholkuŋala ŋarraku bäpa'mirriŋunha Yitjaknhanydja ŋunhimalayi liŋgu wäŋalili, ga ŋunhimalayi yana ŋarranhanydja nhuma boŋguŋu rumbal gäŋu, ga ŋunhimala yana wäŋalili dholkuŋu.”

33Ŋunhi ŋayi Djaykup bitjarranydja yukurrana waŋana, dhawar'yurrunanydja ŋayi waŋanharaŋuru, bala gurrunhanminana ŋayi balayi.