gnnNTOTPO

Mathuyu 17

Rumbal ŋayi Djesu wiripuyinana ḻatju'yuna djiwarr'wuyyu romdhu

1Waŋgany-rulu ga waŋgany bäythinyara walu djuḻkthurruna, bala ŋayi Djesuyu garr'yurruna nhanŋuway ŋayi ḻundu'mirriŋunha walalanha ḻurrkun'nha, Betanha ga wäwa'manydjinha maṉḏanha Djayimnha ga Djonnha, bala walala marrtjinana yukurrana bala bukulilina wäŋalili gänaŋuwalana. 2Ga ŋunhalayi bukuŋuranydja, bala ŋayi Djesunydja wiripuŋuyinana maŋutjiŋura walalaŋgala, bukunydja ŋayi djaḻkarr'yurrunana bitjan djarraṯawun'nha, ga girriny'tja ŋunhi nhanŋu waŋgayŋu'yinana, biyapul'nha wal'ŋu watharryina, bitjarra djeŋarra'yinana. 3Bala walalanydja ŋuriŋi ḻundu'mirriŋuyunydja walalay ḻurrkun'thunydja nhäŋala märrma'nhana baman'ŋuwuynhana yolŋunha maṉḏanha yäkunha Mawtjitjnhana ga Yelatjanhana, maṉḏa yukurrana dhärrana, bala walala yukurrana waŋanhaminana Djesuna.

4Bala ŋayi Betanydja waŋana Djesuwala bitjarrana, “Way Garray, ŋamakurru'na yana dhuwalanydja bay', ŋunhi ŋilimurru dhiyalanydja. Ŋanapurrunydja yurru botjama buṉbuna ŋi', ḻurrkun'nha; waŋgany nhuŋu, waŋgany Mawtjitjku ga waŋgany Yelatjawu.”

5Ga ŋulinyaramirriyu ŋunhi ŋayi yukurrana Beta waŋana bitjarrayi, bala ŋayinydja gonha waŋupininy'tja maḻŋ'thurrunana djeŋarra'na dhikana wal'ŋu, bala ŋäkirrmaraŋalana walalanha. Bala walala ŋäkula rirrakaynha, ŋayi waŋana yukurrana ŋuliŋuruyi waŋupiniŋurunydja, ga bitjarrana gam' ŋayi ḻakaraŋalanydja Djesunha. “Dhuwaliyinydja ŋarrakuwaynha wal'ŋu Gäthu'mirriŋu mädapthunamirrina; mirithirrina yana ŋarra yukurra ŋanya buku-wurrpandja. Ŋäkana ŋanya walala, ga märraŋana nhanŋu dhäruktja.” Bitjarra ŋayi Gunhu'yu yukurrana ḻakaraŋalanydja.

6Ga walala ŋunhi ḻundu'mirriŋunydja walala galyurrunana barrarinana manapara, ŋunhi walala ŋäkulana Gunhu'nha rirrakay, bala yana ŋurrkanhaminana munatha'lilina, bala walala ŋunhi bukuna walalanhawuy gunganhamina. 7Bala ŋayi Djesunydja marrtjinana lili-i-i, bala mulkanana walalanha, bala waŋananydja bitjarrana, “Way ḏurryurrana walala. Yaka walala barrariya,” bitjarra. 8Bala walala maŋutji-garrwarthinanydja, bala nhäŋala ŋanyapinyaynha Djesunhana waŋganynhana.

9Ga ŋunhi walala roŋiyinanydja marrtjina wäŋgaŋala beŋuru bukuŋurunydja bala yarru-yarrupthurrunana, bala ŋayi Djesuyunydja waŋanana walalanha bitjarrana, “Yaka ḻakaraŋanydja ŋi', ŋula yolpa yolŋuwa, nhä nhuma nhäŋala, ga bäy boŋguŋu-u-u ga walŋathina ŋarra gaŋgathina beŋuru moluŋuruna.”

10Bala walala dhä-wirrka'yurruna ŋanya Djesunhana bitjarrana, “Way, ŋuruŋu ŋunhi Rom-marŋgikunharamirriyunydja walalay ŋuli waŋa ḻakarama bitjan warray, ŋunhi ŋayi Yelatja warray yurru marrtji ŋurruŋu ŋäthilinydja, ga yurruna ŋayi yurru ŋunhi dhawu'mirriyanharawuynydja yolŋu marrtji dhuḏitjnha. Nhäku walala ŋuli waŋa bitjandja?”

11Bala ŋayinydja Djesunydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, “Yuwalk ŋunhi yulŋunydja, ŋayi yurru Yelatja ŋäthilinydja buna, ga ŋayina yurru ŋunhi ŋäthilimirriyamanydja yolŋu'-yulŋunha, bitjan dhukarrmirriyamanydja ŋuriki dhawu'mirriyanharawuywunydja yolŋuwu. 12Yuwalk yana ŋarra nhumalaŋgu ḻakaramanydja yukurra. Ŋunhiyi Yelatjanydja liŋgu bunanana, yurru yolŋuyunydja walalay yaka warray ŋanya dharaŋara, bala walala bumara ŋanya murrkay'kuŋalana walalaŋgalay djälyunydja. Ga bitjandhi liŋgu walala yurru Gäthu'mirriŋunhanydja Yolŋunha buma.” 13Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja yukurrana, bala walalanydja ŋuriŋi ḻundu'mirriŋuyunydja walalay yurruna dharaŋaranydja ŋanya dhäruktja, ŋunhi ŋayi yukurrana mayali'kurru ḻakaraŋala Djonnha, ŋunhiyinha ḻiya-ḻupmaranhamirrinhanydja yolŋunha.

Djesuyu marŋgikuŋala yuwalkpuy märr-yuwalkthinyara

14Wäŋgaŋalana walala marrtjina bala-a-a, Djesu ga ŋunhi ḻundu'mirriŋu walala ḻurrkun', yarru-yarrupthurrunana, yana liŋgu-u-u, ga ŋoyŋurana wal'ŋu bukuŋura walala burway bunanana guḻku'wanydja yolŋu'-yulŋuwa. Bala ŋayi waŋganydja ḏarramu gaŋgathina, bala marrtjinana bala-a-a, bala ŋayi bun'kumu-nyilŋ'thurrunana nhanukala Djesuwalanydja, 15bala waŋana bitjarrana, “Way Garray, wuyurra ŋarrakalaŋuwu gäthu'mirriŋuwu, liŋgu ŋayi yukurra ŋunha mirithirrina rirrikthundja. Bitjan liŋgu ŋayi ŋuli yukurra ḏalaṉḏalkthirrinydja, ga wiripunydja ŋayi ŋuli marrtji bala yana gurthalilina ŋurrkanharamirri, ga wiripunydja ŋayi ŋuli marrtji gapulilina ḻupthun. 16Dhuwalana ŋarra gäŋala ŋanya lili dhiyakalana walalaŋgala yulŋunydja, nhokalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwala walalaŋgala, ga walalanydja ŋanya yaka warray ḏukmaraŋala.”

17Bala ŋayi Djesunydja waŋana bitjarrana, “Nhä nhuma dhuwala yulŋunydja?... märr-yuwalkthinyamiriwnha walala? Mukthun nhuma yukurra guyaŋirri dhuwala djarrpi'kuma yulŋunydja? Nhämunha'mirri ŋarra yurru nhumalaŋgu galkundja? Nhätha nhuma yurru märr-yuwalkthirrinydja dhika? Go gäŋana lili ŋarrakala dhuwaliyi yothu'nhanydja.”

18Bala ŋayi Djesu waŋananydja dhawaṯmaraŋalana yana ŋunhiyi yätjnhanydja birrimbirrnha ŋuliŋuruyi yothu'walanydja, ga dhunupana yana yothunydja ŋunhi ḏukthurrunana.

19Bala ŋayi ŋuliŋurunydja dhäŋuru Djesunydja marrtjina bala buṉbulilina gulŋiyina, bala walala nhanukala ḻundu'mirriŋuyunydja walalay dhä-wirrka'yurruna ŋanya bitjarra, “Way, nhäku warray ŋanapurrunydja yaka yarrkmaraŋala ŋunhiyi yätjnhanydja birrimbirrnha? Nhäku ŋayi yakanydja dhawaṯthurruna ŋunhi ŋanapurrunydja ŋanya waŋana?”

20Ga ŋayi Djesunydja buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, “Liŋgu märr-gaŋga yana wal'ŋu nhuma yukurra dhuwala märr-yuwalkthirrinydja ŋarraku. Märr-yuwalk ŋarra dhuwalanydja yukurra ḻakarama nhumalaŋgu. Ŋuli nhe yukurra yuwalktja ŋarranha dhäruk märr-yuwalkthirri, märr-yaraŋandja manapan, bäyyi ŋunhi nhuŋu märr-yuwalkthinyara yutjuwaḻany'tja wal'ŋu balanyaranydja bitjan ḏawu ŋunhi ŋaraka, nhe yurru waŋa ŋunhiyi bukunha wäŋanha, dhäruktja wekama bitjan, ‘Gatjala giṯthurra biyaka bala,’ bitjan, ga ŋayinydja yurru ŋunhiyi dhäruknha märrama nhuna, bala yana giṯthunna yurru. Liŋgu yakana yurru nhuŋu ŋula ḏäl djämawunydja, ŋunhi nhe yurru yuwalkkumanydja wal'ŋu ŋarranha märr-yuwalkthirri yukurra. 21Yo. Waŋganydhuna yurru dhawaṯmaramanydja balanyarayinha birrimbirrnha, bukumirriyanharayu ŋoy-ŋathamiriwyuna yana manapanarayu.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Djesu biyapul ḻakaranhamina rakunydhinyarawuy

22Ga ŋuliŋuruyinydja ŋanapurru marrtjina giṯthu'-giṯthurruna Galalikurruna bala, bala ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala ŋanapurruŋgala bitjarrana, “Galkina dhuwala walunydja ŋarranha yurru walala goŋlili wekama ŋurikala yolŋu'-yulŋuwalana, 23bala walala yurru bumana ŋarranha murrkay'kumana. Yurru dhäŋuru ḻurrkun' munha yurru djuḻkthun, bala ŋarra yurru walŋathirri biyapul ŋuliŋuru rakunyŋurunydja.”

Bala ŋanapurru ŋämanydja ŋanya dhäruktja, bala dhunupana galŋa-yätjthirrina, warwuyunna manapan.

Betayu märraŋala rrupiya maṉḏakuway ŋarirri'wala dhäŋuru

24Yo, marrtjinanydja ŋanapurru bala Gapaniyamlili wäŋalili, Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala, bala ŋayinydja ŋunhi waŋgany rrupiya-märranharamirri yolŋu marrtjina, bala waŋana dhä-wirrka'yurruna ŋanya Betanha bitjarrana, “Way, nhokalanydja ŋunhi buŋgawa'mirriŋuyu ŋuli wekama muka rrupiyayu bäyim?... ŋuriki Godkalaŋuwu Buṉbuwunydja?” bitjarra.

25Ga ŋayinydja Betanydja waŋana bitjarra, “Ŋe, yuwalk muka ŋayi ŋuli dhuwala wekamanydja.” Bala ŋayi ŋuliŋuruyinydja marrtjina Beta, bala gärrina ŋunhimala buṉbulilina. Bala ŋayi Djesuyunydja dhä-wirrka'yurrunana ŋanya dhunupana, “Way Beta, nhaltjanna nhe yukurra dhuwala guyaŋirrinydja? Yolnha ŋunhi ŋuli ŋurruŋuyunydja wal'ŋu buŋgawayunydja yolŋuyu gombuma rrupiya? Yolthuna ŋuli ŋunhiyinydja wäŋa bäyim? Ŋuriŋi malayu nhanukalay?... bay, ŋuriŋi ŋiniya... mulkuruyu yolŋuyu, ŋunhi walala ŋuli yukurra nhina mulku'-mulkuru ŋurikala buŋgawawala wäŋaŋura.”

26Ga ŋayi Betanydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, “Yääw! Ŋuriŋi liŋgu dhuwala mulku'-mulkuruyu yurru bäyim ŋunhiyi wäŋanydja.”

Ga ŋayi Djesunydja waŋana bitjarra, “Yo, yakana yurru yolŋu'-yulŋuyunydja ŋunhi ŋurikiynydja wäŋawuyyu wuŋili'yun bäyim, liŋgu ŋunhiyinydja wäŋa walalaŋguwaynha. Ga nhäkuna ŋarranydja ŋunhi ŋuli bäyim ŋunhiyi Godku Buṉbunha? 27Yurru ŋali yurru wekama warray yulŋunydja, märr ŋali yurru yaka walalanha ŋayaŋu-yätjkuma. Gatjuy marrtjiya, bala yarrupthurra raŋilili, bala rakiny'tja ḏupthurra gapulilina, bala nhe yurru räkumana ŋarirri'na. Ga ŋunhilimiyi ŋarirri'wala dhäŋura nhe yurru maḻŋ'marama rrupiyana, gana' ŋunhiyinydja yana ŋitjalaŋgu wekanharawu ŋurikiyi Buṉbuwunydja. Märraŋanydja nhe yurru ŋunhiyi, bala gäŋana, ga wekaŋa ŋurikala rrupiya-märranhamirriwalana yolŋuwala, nhuŋuway ga ŋarraku.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja Betawala.