gnnNTOTPO

JONAH 1

Djawuna bini winya'yuna Garraywala

1:1-17 (Jonah tried to run away from the Lord)

1-2Yo. Be ŋäthili baman', Garrayyu djuy'yurruna waŋganynha ḏarramunha yäkunha Djawunanha, gäthu'mirriŋu Ŋamitaywu, bitjarra ŋayi waŋananydja gam', ḻakaraŋalanydja, “Gatjuy marrtjiya bala wäŋalili yäkulili Ninapalili, ga ḻakaraŋa walalaŋgu ŋunhili, liŋgu ŋarra yukurra nhäma ŋunhimalayinydja wäŋalili, walala yukurra djäma dhuwurr-yätjnha, mirithirrina wal'ŋu yätj. Yana ḻakaraŋa walalaŋgu ŋunhi ŋarranydja yurru ŋunhiyi bitjan dhä-ḏir'yunna walalanha, walalaŋgala yätjlili romlili,” bitjarra ŋayi waŋana ḻakaraŋalanydja nhanukala Garrayyu.

3Ga ŋayinydja djälthina ŋunhiyinydja ḏarramu yakaŋuwuna marrtjinyarawu balayi ŋunhimalayi ga ḻakaranharawu, liŋgu ŋunhiliminydja wäŋaŋura yolŋu'-yulŋu miriŋuna walalaŋgu Djawunawalaŋuwunydja miṯtjiwu. Bala ŋayinydja waṉḏina wiripukurru warray dhukarrkurru, winya'yurruna warray nhanukala Garraywala.

Waṉḏinanydja ŋayi nhinana bala-a-a, ga yarrup gay' ŋunhilina wäŋaŋura Djopana yäkuŋura bunananydja, ga ŋunhili yukurrana mitjiyanydja dhärrana gurku'yurruna marrtjinyarawuna balayina barrkulilina wäŋalili Bayinlilina yäkulili. Bala dhunupana yana ŋayi bäyimnha ŋunhiyi mitjiyanha yulŋunydja nhanŋuway, bala yana wapthurrunana ŋunhimalayina, bala nhinanana marrtjina ŋunhilimina bala mitjiyaŋurana, yurru ŋorranana ŋayi marrtjina bala ŋunhilina wal'ŋu ŋoyŋurana, djinawa'na mitjiyaŋura; ŋayi yurru marrtjinydja bala barrkulilina, bena-wala yarrkthunna nhanukala Garraywala.

4Marrtjinanydja ŋayi yukurrana ŋunhiyi mitjiyanydja bala-a-a, yana liŋgu-u-u, ŋunha mak dhulmuŋuranydja barrkunydja, bala Garrayyu djuy'yurrunana ŋunhimalayi watana, bathalana wal'ŋu wata, ga bulu gapu gaŋgathinana, biyapulnha wal'ŋu barrarimirrina. 5Ga walalanydja ŋunhi djämamirri yolŋu'-yulŋu ŋurikiy mitjiyawuynydja barrarinana mirithinana wal'ŋu, bala waŋga'-waŋganydhu walala yukurrana waŋana yatjurruna walalaŋguwaynha walala waŋarrnha, ŋäŋ'thurrunanydja yukurrana guŋga'yunarawuna. Yurru gulkuru warray, yaka warray walalanha ŋula waŋarryu guŋga'yurrunanydja. Bala walala marrtjina ŋuriŋi djämamirriyunydja walalay warrkuḻuŋalana gapulilina ŋunhimalana ŋonuŋdja malanha girri', djalkthurrunana marrtjina ŋuliŋuruyi mitjiyaŋurunydja. Ga ŋayinydja marrtjina ŋunhiyinydja yolŋu Djawunanydja, ŋorranana yakurr ŋunhala djinawa', ŋoyŋurana mitjiyaŋura.

6Bala ŋayi ŋunhi buŋgawanydja yolŋu ŋuriki mitjiyawu marrtjina, bala dhirr'yurrunana ŋanya ŋunhiyi ḏarramunhanydja. “Way gaŋgathiya,” bitjarra. “Nhäku nhe yukurra dhuwala ŋorranydja? Ma' gaŋgathiya, ga waŋiya nhokalaŋuwala waŋarrwala. Mak ŋayina yurru wuyun ŋilimurruŋgu, ga walŋakumanydja ŋilimurrunha.”

7Bala walala ŋunhi djämamirrinydja walala waŋanhamina, bitjanmina ya' dhä-wirrka'yunmina, “Yol dhika dhuwurr-djarrpi'yirrinydja yukurra dhiyalaŋumi? Gul' mak ŋilimurru maḻŋ'marama,” bitjarra. Bala walala ŋula nhäna yukurrana djäma, dharpayuna malaŋuyu, bala malŋ'maraŋala ŋanya yäkuna Djawunanha. 8Bala walala dhä-wirrka'yurrunana ŋanya bitjarrana gam', “Ma' yi', ḻakaraŋa ŋanapurruŋgala. Nhä dhika nhe yätjtjaŋalanydja?... märr dhuwala barrarimirrinydja wata ga gapu ŋilimurruŋgu bunana? Wanhaŋuwuy nhe dhuwala yolŋunydja? Ga nhä dhuwala nhe bäpurruny'tja?” Bitjarra walala ŋanya dhä-wirrka'yurrunanydja yukurrana.

9Ga ŋayinydja waŋana ŋunhiyinydja ḏarramu, bala buku-wakmaraŋala bitjarra, “Ŋarranydja dhuwala Yitjural bäpurru, ga buku-ŋal'yundja ŋarra ŋuli yukurra ŋuriki wal'ŋu Garraywu, djiwarr'wuywu waŋarrwu, ŋunhi ŋayi ŋamaŋamayurruna dhuwala wäŋa munatha' ga gapu.” 10Bala ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋayi ḻakaraŋala ŋurikiynha ŋunhi ŋayi waṉḏina winya'yurruna Garraywala.

Bala walala ŋunhi djämamirrinydja walala yolŋu'-yulŋu mirithinana barrarina, bala waŋana ŋanya bitjarrana, ‘Nhä dhuwala nhe yätjtja yolŋu, ŋunhi nhe bitjarrayi waṉḏina nhokalaŋuwala waŋarrwalanydja. 11Dhiyakuna ŋayaŋuwu ŋunhi yukurra dhuwala ḏowu ga gapu bitjanna liŋguna ŋoy-ḻaw'yunna, mirithirrina wal'ŋu barrarimirrina. Ga nhaltjan ŋanapurru yurru nhuna yulŋunydja?... märr yurru ŋayi dhuwala wata ga gapu ḏaḏawyunna.”

12Ga ŋayinydja waŋana ŋunhiyinydja Djawunanydja bitjarrana, “Yana ŋurrkamana nhuma yurru ŋarranha gapulilina, bala yurru ŋayi dhuwala watanydja ga gapunydja ḏaḏawyunna. Dhuwalanydja ŋunhi ŋarrapi yätjtja, ŋunhi ŋayi bitjarrayinydja, gapu ga wata,” bitjarra ŋayi Djawunanydja ḻakaranhamina.

13Yurru walala ŋunhi djämamirrinydja walala yaka djälthina nhanŋu ŋurrkanharawu gapulili, bala walala ḻiw'yunminana ŋuriŋi mitjiyayuna, bala wäŋawuna ḻarru'-ḻarruŋala. ḻarruŋala-a-a, ḻiw'yunmina bitjarra-a-a, ga gulkuruna; yakana ŋayi ŋuli wäŋanydja galkithina walalaŋgala ŋuriŋi gawulunharayunydja, ga ŋayinydja yukurrana yana ŋuriŋinydja watayu ga gapuyu mirithinana bo'yurruna, ga ŋoy-ḻaw'yurruna bitjarrana liŋgu-u-u, bitjarrana liŋgu-u-u. 14Bala walalanydja ŋuriŋi yolŋu'-yulŋuyunydja guyaŋinana, walala yurru ŋanya ŋurrkama gapulilina. Bala walala ŋäŋ'thurruna Garraynhana, ŋunhi Djawunawuna waŋarrnha, ga bitjarra walala waŋana ŋäŋ'thurrunanydja gam', “Garray, yaka ŋanapurruŋgu dhä-yarryanydja ŋi', dhiyakalayinydja yolŋuwala, ŋunhi ŋanapurru ŋanya yurru ŋurrkamanydja rakunygumanydja. Dhuwalanydja ŋunhi yaka ŋanapurruŋgalanydja djälyu; nhokalaynha yana guyaŋinyarayunydja dhuwalayi maḻŋ'thurruna.” Ga bitjarra walala yukurrana bukumirriyaŋalanydja Garraynha.

15Bala walala ŋunhi ḻaw'maraŋalana Djawunanhanydja, bala ŋurrkaŋalana gapulilina dhunupana. Ga dhunupana ŋunhi wata ga gapu ḏaḏawyurrunana, warrpam'nha mukthurrunana dhika wapurarryinana.

16Bala walala nhäŋalana ŋunhimalayinydja ŋuriŋi yolŋu'-yulŋuyunydja, bala walala mirithinana bitjarra barrarinanydja wal'ŋu nhanŋu Garraywu. Bala walala buku-wekaŋalanydja mundhurrnha bathara wäyinnha nhanŋu Garraywu, bala waŋananydja dhawu'mirriyaŋalana, walala yurru nhanŋuna buku-ŋal'yun yukurra.

17Ga ŋunhiliyinydja, ŋunhi walala ŋanya ŋurrkaŋala, ŋayinydja nhanŋu Garrayyunydja ŋäthilimirriyaŋala bathala wal'ŋu burirritj guya, bala ŋanya wurkthurrunana ŋunhi ḏarramunhanydja ŋuriŋi guyayunydja, wurk bitjarrayi. Bala ŋayi Djawuna ŋorranana marrtjina ŋunhiliyinydjayi djinawany'tja guyawalanydja, yurru walŋa yana, yaka rakuny, yana liŋgu-u-u ga ḻurrkun' munha djuḻkthurruna.