gnnNTOTPO

YIPURUWU MALAWU DHÄRUK 1

Djesunydja dhuwala balanyara bitjan dhäwu' Godkuŋu ŋilimurruŋgu

1Ŋäthilinydja wal'ŋu ŋunhinydja God waŋana yukurrana yolŋu'-yulŋuwala dhiyala munatha'ŋuranydja; guḻku'mirri ŋayi dhäruk wekaŋalanydja yukurrana ŋurikala ŋilimurruŋgalaŋuwala märi'muwalanydja walalaŋgala ŋuliyi dhäwu'-gänharamirriwalanydja yolŋuwala walalaŋgala, ga bitjarrayi liŋgu ŋayi ḻakaraŋalayi marrtjina walalaŋgala bukaway'kurrunydja ga dhika nhäkurrunydja romgurru. 2Yurru dhiyaŋunydja-wala waluyu dhä-yawar'yunarayunydja, ŋayi Gunhu'yu Godthu waŋana ŋilimurruŋgunydja nhanukalayŋuwala Gäthu'mirriŋuwalana, liŋgu ŋayinydja ŋunhiyinydja dhäruktja wal'ŋu yana Godku, ga nhanukalana Djesuwalana ŋayi Gunhu'yu Godthu rarr'yurruna bukmak nhänydja malanha; bukmaktja nhä malanha dhika nhanŋuwaynha Djesuwu, ŋurikina yana ŋunhi nhanukalaŋukurruna ŋayi Godthu ŋurruthaŋala djäma bukmak nhä malanha ŋunhi ŋorra marrtji dhika. 3Yaka ŋilimurru ŋuli nhäma ŋanya Godnha dhiyaŋu maŋutjiyu ŋilimurruŋgala, yurru nhanukala Djesuwalana ŋilimurru yukurra nhäma Godku ḻatjuny'tja wal'ŋu dhikanydja djarraṯawun'tja, liŋgu Djesunydja ŋunhiyi yana bili wal'ŋu bitjan ŋayipi Gunhu' God, ga dhiyaŋu-wala ŋayi yukurra gämana nhänydja malanha warrpam' nhanukalay ŋayi ganydjarrmirriyuna wal'ŋu dhärukthu. Yurru ŋayi ŋunhi maḻŋ'thurrunanydja dhiyala munatha'ŋuranydja yolŋuna rumbalnha, bala ḏarrtjalkkuŋalana rurrwuyurruna yolŋuwu wal'ŋu yätjtja ŋuriŋiyina nhanukalay ŋayi burakinyarayuna, bala ŋayi marrtjina roŋiyinana balayi djiwarr'liliyi, ga nhinanydja ŋayi yukurra ŋunha Godnha maṉḏana rrambaŋina, ŋurruŋuna wal'ŋu biyapulnha.

Djesunydja dhuwala biyapul wal'ŋu garrwar, djuḻkmarama yukurra djiwarr'wuynhanydja walalanha

4Yo, nhinanydja ŋayi yukurra ŋunha Djesunydja biyapulnha wal'ŋu garrwarnha, djuḻkmaramana yukurra djiwarr'wuynhanydja ŋunhi yolŋunha walalanha, liŋgu Godthunydja ŋanyana yäku nherrara biyapulnha wal'ŋu bathalana. Yakana ŋula waŋgany djiwarr'wuy yolŋu nhina yukurra yäku-bathalanydja bitjan Djesu ŋayipi.

5Yaka ŋayi God waŋana ŋula waŋganygala djiwarr'wuywala yolŋuwala bitjarranydja gam',

“Nhenydja dhuwala Gäthu'mirriŋuna wal'ŋu ŋarrakuwaynha,

liŋgu dhuwalanydja walu gäthuranydja nhe walŋathinayi ŋarrakalay ŋarra walŋayu.”

Godthu waŋana bitjarrayinydja ŋurikiyina nhanukalayŋuwu Gäthu'mirriŋuwuna waŋganyguna. Ga wiripuŋuyunydja dhärukthu ŋayi Godthu ḻakaraŋala ŋanya Djesunha bitjarra.

“Ŋarranydja yurru nhanŋu Bäpa'mirriŋu, ga ŋayinydja yurru ŋarrakuway Gäthu'mirriŋuna.”

6Ga ŋunhi ŋayi Gunhu'yu Godthu nhanŋuway wal'ŋu maḻamarrnhanydja Gäthu'mirriŋunha djuy'yurruna lili dhipalanydja munatha'lilinydja, waŋananydja ŋayi God bitjarra,

“Bukmak yurru nhämunha' ŋunhi djiwarr'wuynydja walala yukurra buku-ŋal'yun nhanŋuway yana.”

7Yurru ŋayi ŋunhi ḻakaraŋala ŋunhinhanydja ŋurukuynha djiwarr'wuynhanydja walalanha bitjarra,

“Bukmakthu ŋuriŋiyi djiwarr'wuyyunydja walalay yurru djäma yukurra nhanŋuway Godku;

nhanukalay ganydjarryu walala ŋuli yukurra djämanydja,

ŋulawitjan watakurrunydja ga ŋäṉarrkurru gurthakurrunydja,” bitjarra.

8Yo, ŋunhayi djiwarr'wuynydja walala djämamirri warray nhanŋu Godku, yurru Gäthu'mirriŋunha ŋayi nhanŋuway yäku ḻakaraŋala ‘God’ bitjarra, liŋgu ŋayi ḻakaraŋala ŋanya Djesunhanydja bitjarra gam',

“Nhenydja dhuwala Godnha yana,

Bitjanna liŋguna nhe yukurra yurru nhina ŋunhalanydja ŋurruŋuna wal'ŋu yana,

buŋgawana wal'ŋu bukmakkuna nhäku malaŋuwu,

Dhunupakuma yana nhe yukurra yurru djäkanydja goŋ-nherraṉmirrinydja nhokalaŋuwu yolŋu'-yulŋuwunydja.

9Ŋayinydja nhokalay Godthunydja bitjarra nhuna ḻiya-ŋämira weyika'yuna,

ŋurruŋukuŋalana ŋunhinydja wal'ŋu nhuna,

liŋgu nhenydja ḏukṯukthina wirrki yana dhika ŋamakurru'wunydja wal'ŋu dhunupawunydja romgu,

ga ŋurukunydja nhe nyinyaŋdhurrunana yätjkunydja ŋurikinydja.

Nhe yurru nhina yukurra ŋayaŋu-djulŋithirrina dhikana,

liŋgu ŋayi nhuna nherraranydja ŋurruŋuna wal'ŋu yana nhe,

biyapulnha wal'ŋu garrwarnha ŋurukala wiripu-guḻku'walanydja yolŋu'-yulŋuwala.”

10Ga wiripunydja, bitjan yukurra ŋayi God waŋa ḻakarama ŋanya Djesunha gam',

“Nhenydja dhuwala Garray wal'ŋu.

Ŋurruthaŋalanydja wal'ŋu ŋunhinydja nhe djäma dhuwala wäŋa munatha'

ga bitjarrayi liŋgu nhe djämayi ŋunha gäraktja.

11Dhuwalayi nhä malanha yurru yalalanydja winya'yun warray, buwayakthirri warray,

yurru nhepinydja yurru dhärrana yana yukurra,

yakana yurru winya'yun.

Dhuwalanydja wäŋa munathany'tja marrtji ŋäthiliŋuyirrina,

bitjanna bitjan ŋunhi girri' ŋuli marrtji ŋäthiliŋuyirri, buruŋgulkthirri,

12bala nhe yurru bitjan dhoṯkumana yukurra ŋunhiyinydja nhä malanha,

bitjanna yana liŋgu bitjan ŋuli yolŋuyu dhoṯkuma nhanŋuway ŋäkirriyinyaramirri girri', bala rulwaŋdhunna.

Yo, dhuwalayi malanha bukmak yurru wiripuŋuyirri,

bitjanna yurru bitjan ŋuli yolŋuyu ŋäthiliŋu girri' ŋurrkama,

bala dhaṯthunmirri yuṯayuna girri'yu.

Bukmak yurru nhä malanha wiripuŋuyirri mulkuruyirrina,

djambina yurru.

Yurru nhenydja djambimiriwnha,

nhenydja yurru ŋunhi ŋunhiyina liŋguna yana.

Yakana nhe yurru ŋula worruŋuyirrinydja;

nhe yurru nhina yukurra, bitjanna liŋgu yurru yukurra.” Yo, bitjarrayinydja ŋayi ŋunhi waŋana nhanukiyingalaŋuwala Gäthu'mirriŋuwala yana.

13Ga wiripunydja ŋayi waŋana nhanukala Djesuwala bitjarranydja gam',

“Nhiniyanydja dhiyalana ŋarrakalana gali'ŋura wal'ŋu, dhunupa'ŋuŋurana,

yana liŋgu-u-u ga ŋarra yurru miriŋunhanydja nhuŋu ŋunhi galkinyamirriyama warrpam'nha,

bala nhe yurru ḻuku-ŋal'yunna yukurra gorrumana ŋunhiliyinydja nhokalayŋuwala ŋurikala miriŋuwalanydja walalaŋgala.” Yaka ŋula waŋganygala djiwarr'wuywalanydja yolŋuwala ŋayi waŋana bitjarrayinydja, 14liŋgu ŋunhi djiwarr'wuynydja mala yana djämamirri warray nhanŋu Godku, ga djuy'yurrunanydja ŋayi walalanha guŋga'yunarawu ŋilimurruŋgu yolŋu'-yulŋuwu warray, ŋuriki warray walalaŋgu ŋunhi ŋayi yukurra Godthu ŋilimurrunha gäma walŋakuma, ga gungama yukurra ŋula nhäŋuru yätjŋuru, liŋgu ŋilimurrunydja dhuwala nhanŋuwaynha yolŋu walala Godkuna yana.