gnnNTOTPO

NEHEMIAH 3

1-32Yo, bukmaknha yolŋunydja walala ḏukṯukthina djämawuna, bala ŋarra barrkuwatjkuŋalana yana djämanydja malanha wekaŋala malalili ga malalili ga malalili bitjarra, walala yurru dhuḻ'yun marrtji ḻiw'marama ḻoḻu, wäŋanha gungama. Bala yana walala dhunupana djämana marrtjina miṯtjiyu ga miṯtjiyu ga miṯtjiyu, bukmakthu yana ḏarramuyu ga miyalkthu.