gnnNTOTPO

Exodus 21

1(21:1—23:19) Ga guḻkuŋ'ka Garrayyu Godthu romdja wekaŋala malanha Mawtjitjkalanydja, marŋgikuŋalanydja yukurrana yolŋu'-yulŋunhanydja nhanbalay ŋayi, nhaltjan walala yurru djäka yukurra walalaŋguway walala bala-lili'yunmirri, märr walala yurru nhina galŋa-ŋamathirrina dhiyaŋuyinydja romdhu.