gnnNTOTPO

DIMITHIWU NAMBA 1 DHÄRUK 6

Ḻakarama yukurra marŋgikuma nhaltjan yurru ŋayi djämamirriyu nhäma yukurra nhanŋuway buŋgawamirriŋunha

1Ga ŋayi yolŋu ŋunhinydja ŋunhi ŋayi djämamirri ŋurikina buŋgawamirriŋuwuna nhanukalayŋuwu, ŋayi yurru ŋunhiyinydja djämamirri yolŋu märr-ŋal'yunna nhanukalayŋuwala ŋurruŋuwalana buŋgawawalana, bala dhäruk märramana yurru, märr yurru yakana ŋula yolthu yolŋuyu yätjkuma waŋa Godnhanydja yäkunha, bala yätj-ḻakaramana dhuwalayi dhäwuny'tja, ŋunhi ŋilimurru ŋuli ḻakarama marŋgikuma yukurra. 2Ŋuli ŋayi ŋunhiyi buŋgawa Godkunydja yolŋu, maṉḏanydja ŋunhiyi bitjan gutha'manydjina yulŋunydja, ŋayi ga djämamirri yolŋu nhanŋu, yurru yakana ŋayi ŋuriŋiyi djämamirriyunydja yolŋuyu nhanukala ŋanya yurru märr-yuḻkthundja; ŋayi yurru yana djämanydja ḻatju'kuma wal'ŋu dhika nhanŋu, liŋgu ŋayi yukurra yuwalktja ŋunhiyi guŋga'yun märr-yuwalkthinyamirrinha yolŋunha, ŋunhi wal'ŋu nhanŋuway marrkapmirrinha wäwa'mirriŋunha.

Dhuwalayi Dimithi nhe yurru ḻakarama yolŋu'-yulŋuwalanydja marŋgikumanydja. Ḻakaraŋanydja wirrki wal'ŋu yana ḏälyu dhärukthu, märr yurru walala dhuwalayi dhäruktja märrama yana.

Ḻakarama yukurra ŋunhinha yolŋunha märr-yuḏakthunaramirrinha ḻakaranhamirrinha, ga yuwalkŋunha wal'ŋu ḻukunydjanha

3Yakana yana galkithiya ḻunduthiya ŋula yolkalanydja ŋunhi ŋayi ŋuli marŋgikuma ḻakarama wiripuyama, liŋgu yakana ŋayi ḏukṯuk walŋamirriwunydja ŋurikinydja dhärukku ŋilimurruŋgalayŋuwu Garraywu Djesu-Christkunydja, ga yaka ŋayi ŋuli ŋaḏupthun ŋurikiyi dhawu'wu, ŋunhi ŋuli ŋuriŋiyi yolŋunha gäma galkikuma Godkala wal'ŋu. 4Ŋayinydja ŋunhiyinydja yolŋu ŋuli yana ŋanyapinyay ŋayi yindikunharamirrina, yanapi ŋayi marŋgina wal'ŋu bukmakku, yurru yakana ŋayi yana marŋgi yuwalkunydja wal'ŋu, liŋgu guyaŋirri ŋayi yukurra djarrpi'kumana yana. Bitjanna liŋguna ŋayi ŋuli waŋana marrtji dhä-ḏälthirrina, dhawuluŋguḻ'-dharrana yana, liŋgu waŋa ŋayi ŋuli yukurra dhäruktja waŋganynha. Yakana ŋunhiyinydja ŋamakurru', liŋgu ŋuliŋuruyinydjayi yurru dhawaṯthun mirithirrina guḻku'na yätjtja malanha, balanyarana gam': Yolŋu'-yulŋu yurru maŋutji-ḏi'yunmirrina yukurra, bala barrku-barrkuwatjthirrina guḻk-guḻkthunmirrina, bala walala yurru gupa-waŋana walalanhawuy walala, yakana walala djäl walalaŋguway walala bala-lili'yunmirri. 5Bitjanna liŋguna walala yukurra yurru ŋarrtjunmirrina wal'ŋu yana, liŋgu muḻkurrnydja guyaŋinyarawuynydja walalaŋguŋu dhäparknha ga djarrpi'na, liŋgu walala ŋapana-wekaŋala ŋuriki yuwalkŋuwunydja romgu wal'ŋu. Walala ŋuli märr-yuḏakthunmirrina yana ŋunhiyinydja, yanapi walala Garraywuna yolŋu, liŋgu walala ŋuli guyaŋirri yanapi walala yurru ḻukunydjayirri, ga märrama ŋula nhä ŋamakurru' ŋuriŋinydjayi romdhu.

6Ga yuwalkkumanydja yurru yolŋu ḻukunydjayirri, ŋunhina ŋunhi ŋayi yurru yuwalkkuma nhina yukurra Godkala romŋura, ga märr-ḏaw'yun ŋayi ŋuli ŋuriŋina liŋguna, liŋgu märramanydja ŋayi yurru yukurra ŋunhinha dhawar'yunamiriwnha nhä malanha yana. 7Yaka yana ḏukṯuk-ḏumurruyiya yukirriya dhiyakuywu munatha'wuywunydja nhäku malaŋuwu, liŋgu ŋilimurru dhawal-wuyaŋinanydja dhiyala wäŋaŋuranydja goŋ-dhäpark yana ŋula nhämiriw, ga ŋunhi ŋali yurru rakunydhirrinydja, bala gonha'yundja dhuwala munatha' wäŋa, yakana yurru ŋali gäma galki ŋula nhänydja malanha. 8Yo, ŋunhi ganany'tja ŋitjalaŋgu ŋatha ḻukanharawu, ga girri' dhaṯthunminyarawu, ŋuriŋina liŋgu ŋali yurru ḏaw'yun märrnydja yana. 9Liŋgu ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi rärru-ḏumurrunydja ḻukunydjayinyarawu, ŋayinydja yurru yolŋunha ŋunhiyinydja gaṯmaramana ŋuriŋi munatha'wuyyuna nhäyu malaŋuyu, liŋgu bitjanna liŋguna ŋayi yukurra ŋoy-ŋapu'yundja birrka'mirriwuna nhäku malaŋuwu, ga ŋuriŋiyinydja romdhu ŋanya gur'yunna yukurra birrka'mirriwuna nhäku malaŋuwu yätjku. Ŋunhiyinydja rom bawa'mirrina yana, liŋgu ŋunhiyinydja yolŋunha yurru yana walŋa-winya'yun-maramana ŋuriŋiyinydja ŋayaŋu-ŋapu'yunarayunydja romdhu, ŋunhi ŋuli yukurra ŋanya wuyupmaramana ŋamakurru'ŋurunydja ga mäwaya'ŋurunydja, bala walŋanydja nhanŋu yurru baḏawaḏu-yunna ŋuriŋiyi nhanukalay djälyu. 10Yo, ŋunhi ŋuli yolŋu wirrki wal'ŋu ḏukṯukthirri rrupiyawunydja, ŋunhiyi ŋoy-ŋapu'yunaramirrinydja ŋuli ŋorra yukurra ŋunha ŋayaŋuŋurana nhanukala, balanyarana bitjan ŋaraka maŋutji ŋatha, bala ŋuliŋuruyi yurru dhawaṯthundja birrka'mirrina nhänydja malanha yätjtja. Wiripu-guḻkuny'tja liŋguna ŋapana-wekaŋala, winya'yurrunana Godkalanydja liŋgu ŋuriŋiyina ŋoy-ŋapu'yunarayu yukurranharayu rrupiyayuna; yakana ŋayi yukurra märr-yuwalkthirri Garraywalanydja biyapul, bala ŋayaŋunydja ŋanya yukurra bitjanna liŋguna dharpumana warwuyuna ga ŋula nhäyuna galŋa-yätjthinyaramirriyuna.

Ḻakarama yukurra Dimithiwala nhaltjan ŋayi yurru nhina yukurra ŋamathama

11Yurru nhenydja dhuwala nhanŋuway warray Godku yolŋu, bala yarrkthurrana yana ŋuliŋuruyinydja romŋuru; yaka nhenydja biyakayi ŋoy-ŋapu'yurra ŋula nhäku rrupiyawu ga munatha'wuywu nhäku malaŋuwu. Nhenydja yurru ŋoy-ŋapu'yurra yukirriya dhiyakuna malaŋuwu gam': Nhe yurru djäma ŋamathama wal'ŋu, ga nhina Godkala romŋura yana. Nhe yurru märr-yuwalkthirri Garraywala märr-nherraṉmirri manapan, ga yuwalkkuma yana wal'ŋu dhika nhe yurru märryu-ḏapmaramanydja wiripu-guḻku'nhanydja yolŋu'-yulŋunha. Mukthunna yana-wala nhe yurru marrtji yukurra marimirrikurrunydja ŋula nhämirrikurru, ga yaka yurru nhe gandarrŋura ḏaḏawyun, ga guŋga'yun nhe yurru marrtji bala wiripu-guḻku'nhanydja yolŋu'-yulŋunha gurrum'thurra wal'ŋu. Balanyarawuyinydja malaŋuwu nhenydja yurru wirrkina ḏukṯukthirri yukurra. 12Yuwalkkuŋa yana wirrki wal'ŋu märr-yuwalkthiyanydja Godkala, ga wirrki yana mulkiyanydja baṯ biyaka nhanŋu romdja, biyaka bitjan ŋuli yolŋu ŋunhi waṉḏirri bata'yunarawu wirrki wal'ŋu yana, märr yurru ŋayi märramana ŋunhalanydja bala ŋula nhä. Yurru nhenydja waṉḏiya yukirriya wirrki warray ŋula Godkala warray dhukarrkurru, märr yurru nhe nhinana yukurra walŋana ŋunhala Godkalanydja wäŋaŋura. Liŋgu bitjarrayi muka ŋunhi ŋayi Godthu dhäwu'-nherraranydja nhuŋu ŋäthilinydja wal'ŋu, ŋulinyaramirriyunydja ŋunhi ŋayi wäthurruna nhuŋu malthunarawuna nhanŋuway, ga guḻku'yuna yolŋuyunydja walalay nhäŋalana nhuna ŋunhimalayi ŋunhi nhe waŋana yoraŋala Garraywu, bala märr-nherraṉminana Garraywala. 13Dimithi, dhuwalanydja ŋarra yukurra waŋa nhuna mirithirri dharrpalyu dhärukthu; waŋanydja ŋarra yukurra ḻakaramanydja yäkuyu Godkala yana, ŋurikalayi ŋunhi bukmak nhä malanha nhina yukurra walŋana nhanukalaynydja yana walŋayu, ga yäkuyu ŋarra yukurra waŋa Djesu-Christkala, ŋurikala ŋunhi ŋayina waŋana yoraŋala Godkalaŋuwunydja dhukarrwu gumurrŋura ŋurikala wal'ŋu buŋgawawala yäkuwala Bun'tja-Baylatkala. 14Dhuwalana ŋunhiyi dharrpalnydja wal'ŋu dhäruk gam': Godkunydja rom dhuwala ḏarrtjalk warray, garrkuḻuk warray, ga nhenydja yurru nhiniya ŋamathaŋa yana ŋula nhämiriw ŋunhilimi liŋgu romŋura, märr yurru yakana ŋula yolthu maḻŋ'marama nhokala yätjtja ŋula nhä, yana liŋgu-u-u ga Garray Djesu-Christ yurru ŋayipi maḻŋ'thun. 15Liŋgu yuwalk muka yana ŋayi yurru dhika marrtjinydja ŋunhi, liŋgu Godthu yurru djuy'yun ŋanya lili ŋuriŋi liŋgu waluyu ŋunhi Godthu ŋayipi nherrara, ŋuriŋiyi ŋunha ŋayi yukurra nhina ŋayipi yana waŋgany ŋurruŋu wal'ŋu waŋarr God. Ŋayinydja ŋunhi waŋgany buŋgawanydja wal'ŋu ŋayipi buŋgawamirriwunydja, ga Garray wal'ŋu ŋayipi walalaŋgu Garraymirriwu. 16Ŋayipi ŋunhi waŋgany walŋa-ḏikṯiktja waŋarr, ga nhinanydja ŋayi yukurra djarraṯawun'mirriŋura, djeŋarra' dhika wal'ŋu biyapul; yakana yurru ŋayi yolŋu galkithirri ŋunhimalayinydja djarraṯawun'lili gänanydja ŋayipinydja. Yakana ŋula yolthu waŋganydhu yolŋuyu nhäŋala Godnhanydja ŋäthili, ga yakana ŋuli dhiyaŋunydja-wala ŋula yolthu nhäma ŋanya. Gul' ŋilimurru märr-ŋal'yunna nhanŋuway yana, liŋgu ŋayipi muka ŋunhi wäŋa-waṯaŋunydja ŋilimurruŋgu. Bukmak nhänydja malanha warrpam' nhanukala goŋŋura, ga nhinanydja ŋayi yukurra biyapulnha wal'ŋu ganydjarr-ḏumurruna, ga bitjanna liŋgu yurru. Gul' ŋilimurru wokthunna nhanŋu. Yo yo.

17Dimithi, ḻakaraŋa ŋuripa ŋunhi ḻukunydjamirriwanydja yolŋu'-yulŋuwa, ŋuripanydja walalambala ŋunhi walala yukurra ŋayathama guḻku' nhä malanha munatha'wuy ŋunhi, waŋiya raypirri'yurra walalanha biyaka, “Yaka ŋurr'yurranydja nhuŋuway nhe, yanapi nhe garrwar wal'ŋu biyapul wiripu-guḻku'walanydja, ga yaka guyaŋiya biyakanydja yanapi nhe yurru ŋamathama nhina yukurra ŋuriŋiyi nhäyu malaŋuyu ŋunhi yurru dhulwirmirriyirri, bala winya'yunna yana buḻwaŋ'thunna yurru. Liŋgu ŋayipina waŋganydhuna Godthu ŋuli wekama nhä ŋunhi yuwalktja wal'ŋu ŋamakurru', ga wekamanydja ŋayi yurru rarr'yundja marrtji märryu-dhapinyayu, nyinyaŋdhunamiriw bitjan, märr yurru ŋali nhina yukurra ŋayaŋu-djulŋithirri dhika wal'ŋu yana.” 18Ga ḻakaraŋa ŋuripayi ḻukunydjamirriwanydja yolŋu'-yulŋuwa, walala yurru djäma ŋamakurru' yana wal'ŋu, ga wekama walala yurru yana marrtji märryu-dhapinyayu, rarr'yun marrtji yurru wiripu-gulku'wunydja, bawala'mirriwu yana bitjan, märr yurru walalanydja nhina yukurra yuwalknha wal'ŋu yana ḻukunydjamirrina Godkalanydja maŋutjiŋura. 19Yo, ŋunhi ŋali yurru wekama yänanydja märryu-dhapinyayunydja wiripuŋuwunydja yolŋuwu, ŋunhiyinydja bitjan ŋali yukurra bukulili ŋal'-ŋalmaramana ŋunhana ŋunhi djiwarr'lilina, märr yurru yalalanydja ŋali nhina yukurra ŋamathamana wal'ŋu ŋunhalanydja. Ḻakaraŋa walalambala biyakayi, märr ŋunhalanydja walala yurru ŋayathamana yuwalkŋuna wal'ŋu walŋa, bala nhina ŋamathamana gupaḏalnha-wala yurru.

20Marrkapmirri Dimithi, mulkiya baṯ biyaka yulŋunydja dhuwalayi dhäruktja Garraywu ŋunhi Godthu ŋunha wekaŋala nhokala dharraylili, bala yarrkthurrana yana ŋuliŋurunydja be nhäŋiniŋ'ŋurunydja ŋula nhäŋurunydja dhäwu'ŋuru, ŋunhi walala ŋuli be djambatjthu walalay ḻakarama. Yaka yana ḻayḻayyurra ŋurikala mayali'miriwŋuranydja dhärukŋura. 21Wiripunydja yolŋu'-yulŋu liŋguna märr-yuwalkthinana ŋurikiyi be djambatjkunydja dhärukku, bala ŋuriŋiyinydjayi dhärukthu walalanha gatjpaḻ'maraŋalana yuwalkŋuŋurunydja dhukarrŋuru; liŋguna walala winya'-winyayurrunana Garraywalanydja ŋunhi, liŋgu yakana biyapulnydja walala ŋuli märr-yuwalkthirri Garraynha.

Godthu yurru gämanydja yukurra nhuna nhanukalay ŋayi märr-ŋamathinyarayunydja. Ga liŋguna dhuwala dhawar'yurruna.