gnnNTOTPO

Habakkuk 3

Wapakakkuŋu bukumirriyanharawuy

3:1-19 (Habakkuk's prayer)

1Bala ŋayi dhunupana Wapakaktja bukumirriyaŋalana Garraywala, bitjarrana waŋana gam', 2“Garray, ŋarra ŋäkulana liŋguna ŋunhi dhäwuny'tja ŋunhi nhe waŋana bitjarrayi; ŋäkulanydja ŋarra ŋoy-wilwilyurruna manapara. Garray, djämana marrtjiya dhiyaŋunydja-wala ganydjarryu ŋuriŋina ŋunhi nhe ŋuli yukurranha djäma ŋäthili wal'ŋu, märr yurru bukmakthuna nhämanydja ga marŋgiyirrinydja nhuŋu. Yo, nhenydja Garray ŋapa-nherraṉmirri yukurra ŋuriki yätjkunydja wirrki yana, yurru nhäŋa ŋanapurrunhanydja Garray mel-wuyunaramirriyu wal'ŋu, yaka ŋanapurrunha baḏuwaḏuyurra warrpam'thurranydja, dhawar'maraŋanydja.” Bitjarrayi ŋarra yukurrana bukumirriyaŋalanydja.

3Yo, nhämana ŋarra yukurra Garraynhanydja, ŋayi yukurra marrtji lili beŋuru ŋanhdharkŋuru wäŋaŋurunydja Djäniyaŋuru bukuŋuru, marrtjinydja ŋayi yukurra, ga ŋuriŋi ḻatju'yunydja dhikanydja djeŋarra'yunydja nhanukalay ŋayi warrpam'nha ŋunha ŋäkirrmarama yukurra djiwarrny'tja, ga bukmak yana warrpam' dhiyalami munatha'ŋuranydja yukurra wokthunna dhikana wal'ŋu, märr-yiŋgathirrina nhanŋu. 4Rumbalnydja nhanŋu biyapulnha wal'ŋu ḏarrtjalknha djeŋarra'na bitjan djaḻka'-djaḻkarryunarana, bitjan ŋuli djäri ŋunhi, ga goŋŋurunydja nhanukala yukurra djarraṯawun'thunydja ŋuriŋinydja bathanna yukurra ganydjarryunydja dhikana. Yurru yuwalktja nhanŋu ganydjarr mukthun yana djuḻuḻ'yun yukurra ŋorra, yakaŋga yana warrpam'thunaranydja maḻŋ'thunara. 5Yo, marrtjinydja ŋayi yukurra lili, märr ŋayi yurru baḏuwaḏuyunna yana wal'ŋu nhanŋuway miriŋunhanydja; walala yurru murrmurryundja marrtji rerriyu dhika nhäyu malaŋuyu, bukmakthirrina walala yurru murrmurryundja. 6Yo, nhämana ŋarra yukurra lili marrtjinyaranydja ŋanya, ga dhunupana ŋayi gulyurrunana, bala dhärrana ŋayi yukurra, nhämana ŋayi marrtji wäŋana buku-ḻiw'maramana dhuwalana, ga bukmak bäpurru' ga miṯtji yolŋunydja walala marrmarryunna marrtji barrariyuna. Yo, bukunydja ŋunhi wäŋa yukurrana dhärrana beŋuru liŋgu ŋurruŋuru yana, yurru bukunydja ŋunhi wäŋanydja buku-nyilŋ'thunna yukurra Garraywuna nhanŋuna, buḻwaŋ'thurrunana yana muṉguythinana; liŋgu nhanŋunydja ŋunhi Garraywunydja Godkunydja rom dhärranhayŋuna yanana nininyŋuna, djambimiriwnha dhikana, ŋulaŋuru liŋgu ŋurruŋuru ga yana liŋgu ga-ga-ga-a-a, ga ŋunhana-wala dhä-yawar'yun.

7Yo, nhäma ŋarra yukurra Yitjuralwunydja miriŋunha, walala yukurra marrmarryunmirrinydja barrariyuna manapan, ŋunhi ŋayinydja yukurra Garraynydja marrtjina lili. 8Garray, nhäku muka ŋunhi nhe guḻk-guḻkthurruna barrkuwatjkuŋala gapunhanydja ŋunhalanydja ŋunhi Mikuŋuranydja mayaŋŋura ga Djodandja? Mak nhe ŋaramurryina ŋurikiyi gapuwu? Yurru yuwalktja nhe ŋunhi barrkuwatjkuŋalanydja gapunhanydja guḻk-guḻkthurruna, bitjarrana dhukarrnha djäma nhokalayŋuwu yolŋu'-yulŋuwu marrtjinyarawuna, märr yurru walala yukurra marrtji buḏapthundja walŋamirri yana ŋuliwitjan. 9Yo Garray, nhe yukurrana dhärrana waṉa-garrwarthina, goŋ-garamirrina yulŋunydja, girri'-ŋamathina yukurrana ḏupthunarawuna, baḏuwaḏuyunarawuna ŋuriki miriŋuwuna, ga dhunupana ŋunhi munathany'tja wäŋa barr'yurrunana guḻk-guḻkthurrunana. 10Yo, ŋuruŋu bukuyunydja wäŋayu nhäŋalana nhuna marrtjinyarana yukurranhara lili, bala marrmarryurrunana yanana dhunupana, ga dhunupana yana gapunydja ŋurruthinana-wala waṉḏinana. Yo, ŋunhiyi gapu moṉuktja rirrakaymirriyinana djäma ŋutu'na dhikana ŋanyana ḏowunydja, bitjanna bitjan ŋayi yukurra ŋunhi goŋnha garrwarkunhamirri ŋanyapinyay ŋayi yulŋunydja, märr-ŋal'yun Garraywalana djunumana. 11Yo, ḏupthundja ŋayi Garrayyu garanydja, ga dhunupana ŋayi ŋunhi waṉḏirrina-wala yulŋunydja ganydjarryuna, bitjan ŋuli djaḻkarr'yun ŋunhi, ga ŋaḻindinydja ga walunydja dhärrana mukthurrunana yukurrana waŋganyŋurana dharapulŋura, yakana yukurrana marrtjina giṯthurruna bala.

12Yo Garray, nhe yukurra marrtjinydja bena dhika nhokala djalkiriyunydja ganydjarrmirriyuna dhikana wal'ŋu balakurru munatha'kurrunydja wäŋakurru, muŋdhu'-muŋdhunna yukurra yulŋunydja ŋunhiyi dhuwurr-yätjmirrinhanydja yolŋu'-yulŋunha ga miṯtjinha, liŋgu nhe ŋaramurryinana wirrkina ŋuriki yätjkuna malaŋuwu. 13Yo, marrtjinanydja nhe yukurrana walŋakunharawu ŋuriki nhokalayŋuwu nhe miṯtjiwu yolŋu'-yulŋuwunydja, ŋuriki ŋunhi nhe djarr'yurruna walalanha nhuŋuwayliliyaŋala; nhe muŋdhu'-muŋdhurruna yukurrana ŋunhinydja buŋgawanhanydja be gal'ŋu ŋurikinydja dhuwurr-yätjmirriwunydja miṯtjiwu, warrpam'thurruna yana nhe baḏuwaḏuyurrunanydja walalanha. 14Yo, ŋuriŋi miriŋuyunydja guyaŋina yanapi walala yurru baḏuwaḏuyun yana ŋanapurrunha, bala yana walala ŋunhi marrtjinanydja, bitjarrana bitjan wärrk ŋuli marrtji bunharawu, bitjarrayinayi walala ŋunhi marrtjinanydja bunharawu ŋanapurruŋgu, yurru Garrayyunydja bumara ŋunhinha warray walalaŋgu ŋurruŋunha warray wal'ŋu, ŋuriŋi nhanukalaynydja ŋayi garayu. 15Yo Garray, nhuŋu miṯtjinydja yukurrana marrtjina ŋuriŋi yarraman'thuna malaŋuyu, ga yana warray walala ŋunhi marrtjinanydja yukurrana djarrany bitjarrana, muŋdhu'-muŋdhurrunana yana-wala marrtjina walalaŋgalay djalkiriyuna ŋuriŋina, warrpam'thurrunana dhikana baḏuwaḏuyurruna.

16Yo, ŋarra ŋäkula ŋunhiyi malanha yulŋunydja, ŋunhi ŋayi Garrayyu ḻakaraŋala ŋarrakala, nhaltjan ŋayi yurru baḏuwaḏuyun yalala ŋunhiyi dhuwurr-yätjmirrinha gal'ŋu yolŋunha walalanha, bala ŋarra gurr'-gurryurrunanydja barrarinana manapara, ga ŋarraku rumbalnydja yalŋgi'yinana wirrkina wal'ŋu, ga yakana ŋarra ŋamathaŋalanydja marrtjina. Yo, ŋarra nhinanydja yukurra yurru galŋa-mundurrthirrina dhikana, ŋayaŋunydja ŋarraku dharraḏayirrina, galkunna yurru yukurra ŋurikina waluwu ŋunhi ŋayi yurru mari bathala marrtji ŋuriki walalaŋgu ŋunhi walala ŋuli yukurra buma ga muŋdhu'-muŋdhun ŋanapurrunha.

17Yo, wäŋa dhuwala baḏuwaḏuyunarana yätjnha yanana wal'ŋu, yurru yaka ŋarra yurru galŋa-yätjthirrinydja dhiyaŋuyi. Bäythi ŋunhi dharpa yukurra yurru dhärra borummiriwnydja, ga bäyŋuna ŋanapurruŋgu ŋatha, liŋgu bäyŋuna ŋatha djarrwatnha, ga bäyyi ŋunhi yurru wäyindja marrtji murrmurryun, ga bukmak nhä malanha yurru winya'-winyayunna yanana. 18Yurru mukthun yana ŋarranydja yurru ŋayaŋu-djulŋithirri dhika wal'ŋu Garraywala nhanukalay; ŋarra yurru nhina goŋmirriyirrina dhikana wal'ŋu, liŋgu ŋulaŋuru nhanukuŋuwaynydja Garraywuŋunydja ŋarra liŋguna märraŋalana yuwalkŋunydja ŋunhinydja walŋa.

19Yuwalk yana Garray God ŋayipi ganydjarr ŋarrakunydja. Yo, ŋarranydja dhuwala balanyara bitjan wäyin, ŋunhi ŋayi ŋuli ŋunhiyi wapthu'-wapthun bala buku'-wukukurru guṉḏalili ga guṉḏalili, bitjan yurru wapthu'-wapthun, yurru yaka ŋayi yurru galkirrinydja. Ga balanyarayi ŋarranydja; ŋarra yurru marrtjinydja-wala yukurra walŋathirrina yana ŋuliwitjan beyaṉumirrikurrunydja wäŋakurru.

Ga liŋguna dhuwala dhäwuny'tja Wapakakkuŋu dhawar'yurrunana.