gnnNTOTPO

Mathuyu 9

Djesuyu ḏukmaraŋala dharraḏa'nha yolŋunha

1Bala ŋayi Djesunydja yana roŋiyinana marrtjina nhinana bala, wap-gay mitjiyalilina, bala yana marrtjina buḏapthurrunana balayi nhanukalaynha wäŋalili, bala guḻku'na dhika yolŋunydja walala ḻuŋ'maranhaminana marrtjina nhanukala Djesuwala. 2Ga walalanydja wiripu-guḻku'yunydja gäŋala marrtjina mindhalamirrinha ḏarramunha yolŋunha marrtjinyaramiriwnha. Ŋayi Djesuyu nhäŋala ŋunhiyi gänharapuyŋunhanydja walalanha, bala yana dharaŋarana walalaŋgala, ŋunhi walala yukurrana wirrki dhika märr-yuwalkthina nhanukala. Bala ŋayi Djesunydja waŋana ŋurikalayi dharraḏa'walanydja ḏarramuwala bitjarrana, “Yaka wilwilyurra, gumurrtjararrk ŋarraku gay'. Nhuŋu yätjtja dhuwurr liŋguna buwayakthinana.”

3Ga walalanydja ŋunhi Rom-marŋgikunharamirriyunydja walalay ŋäkulana, bala guyaŋinana yukurrana bitjarrana, “Way, nhäna dhuwalanydja?... yätjnha yolŋu ŋiniya? Nhäku dhuwala ŋayi yukurra waŋa yätjkuma Godnhanydja bitjandhi? Ŋayipina yana Gunhu'yuna yurru bäy-ḻakaramanydja yätjpuy dhuwurrwuy, yakana ŋula yolŋuyunydja.”

4Yurru Djesunydja marŋgithina nhaltjarra ŋunhi walala yukurrana guya'-guyaŋina, bala ŋayi waŋana walalaŋgala bitjarrana, “Nhäku nhuma yukurra guyaŋirri djarrpi'kuma bitjandhinydja? 5-6Ŋunhi ŋarra yurru bäy-ḻakarama yätjpuynydja dhiyaku ḏarramuwu dhuwurrwuy, ga ŋunhi ŋarra yurru baḏarraŋ'kuma rumbal nhanŋu, ŋunhiyinydja maṉḏa bitjan waŋganynha yana yulŋunydja. Ga ŋunhi nhuma yurru nhämanydja rumbalnydja baḏarraŋ'tja ŋanya, balakurru-witjanna nhuma yurru marŋgithirrinydja, ŋarrakunydja dhuwala dhunupa ŋarra yurru bäy-ḻakarama yätjpuynydja dhuwurrwuy dhiyala munatha'ŋura.”

Bala ŋayi bilyurruna, ga waŋana ŋurikala rirrkminygalanydja yolŋuwala bitjarrana, “Ma' gaŋgathiyana, ga märraŋana nhuŋuway gayan'thana, bala marrtjiyana nhokiyingala wäŋalilina.” 7Bala ŋayi rirrkminydja ŋunhi yolŋu dhunupa ḻaw'yurruna, bala dhärranana, bala marrtjinana yana nhinana nhanukiyingala wäŋalilina bala, ḻatju'na dhikana wal'ŋu.

8Bala walala yolŋu'-yulŋuyunydja nhäŋalana yukurrana ŋanya, ga wirrkina dhika mel-ḻarr'yurruna, ṉirryurrunana nhäŋala, borrk-beyaṉiyinana manapara. Bala walala dhika bena märr-yiŋgathinanydja yukurrana Gunhu'wu, ŋunhi ŋayi bitjarrayi wekaŋala yolŋuwalana goŋlili nhanŋuway ŋayi ganydjarr ḏukmaranharawu ga bäy-ḻakaranharawu yolŋu'-yulŋuwu.

Djesuyu garr'yurruna rrupiya-gombunharamirrinha yolŋunha

9Waŋganymirri Djesu yukurra marrtji dhukarrkurru, bala ŋayi nhämana ŋarranha, ŋarra yukurra nhina bala'palaŋura, ŋäŋ'thun nhina rrupiyawu yolŋu'-yulŋunha, bili ŋunhiyi ŋarrakunydja djäma; bitjana liŋgu ŋanapurru ŋuli rrupiya gombunha ŋuriki ŋunhi buŋgawawu Rawumbuyŋuwu. Yo, marrtjinydja ŋayi Djesu, bala waŋa ŋarranha bitjanna, “Way yolŋu, go ŋarrakuna malthurra,” bitjan. Bala ŋarranydja dhunupa gaŋgathinana bala, malthurrunana nhanŋu Djesuwuna.

10Ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋarra ŋanya Djesunha märramanydja ŋarrakalaynha ŋarra wäŋalili, ga bukmak ŋunhi rrupiya-gombunharamirrinydja yolŋu walala ga wiripu-guḻku' yolŋu walala ŋunhi walala ŋuli Rom-dharraymirriyu yolŋu'-yulŋuyu walalay wakinŋu ḻakaranha, bukmaknha walala marrtji ŋarrakala wäŋalili. Bala ŋanapurru yukurra ḻukana ŋatha, rrambaŋina ŋanapurru Djesuyuna ga nhanukala Djesuwala ŋuriŋi ḻundu'mirriŋuyu walalay.

11Bala walalanydja dharra ŋunhi Rom-dharraymirriyunydja walalay nhäma ŋanya Djesunha, bala waŋa dhä-wirrka'yun nhanŋu ḻundu'mirriŋunha walalanha bitjanna, “Way, nhäku ŋayi yukurra ŋunha nhumalaŋgala marŋgikunharamirriyunydja ḻuka ŋatha rrambaŋi ŋurikala yätjmirriwalanydja yolŋu'-yulŋuwala wal'ŋu?”

12Yurru ŋayi Djesuyunydja ŋäma warray walalanha, bala waŋa djunamanydja mayali'mirrina dhäruk bitjanna, “Ŋunhi ŋuli yolŋu guyaŋinyamirri ŋamakurruny'tja, ŋayinydja yurru ŋunhiyinydja yolŋu yaka marrtji ŋula yolkala ŋamathanharawunydja rerriŋuru; ŋunhiyi liŋgu yurru rerrimirri yolŋu marrtjinydja ḏukmaranharawunydja djämawuy ŋula yolkuŋu. 13Ŋunha Godkala djorra'yunydja yukurra ḻakarama bitjan warray gam', ‘Ŋarranydja ḏukṯuk nhumalaŋgu, nhuma yurru ŋayaŋu-wuyunaramirri yolŋu walala yana, liŋgu dhiyaŋuyina wal'ŋu romdhunydja yukurra djuḻkmarama biyapulnydja wiripu-guḻku'-walanydja romgala malaŋuwala, balanyaranhanydja romnha ŋunhi bitjan mundhurr wäyin-bathanaramirrinhanydja.’ Ŋarranydja dhuwala yaka marrtjina ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi yukurra nhina dhuwurr-dhunupa be; yana ŋarra marrtjinanydja lili dhuwurr-yätjmirriwu yolŋuwu walalaŋgu, märr yurru walala bilyun, bala gananna walalaŋguway yätjtja, bala walŋathirrina nhina.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala.

Ḻakarama yukurra yuṯawuy rombuy ga ŋäthiliŋuwuy

14Waŋganymirri walala Djongu malthunarapuyŋu walala marrtji, bala dhä-wirrka'yunna Djesunha bitjanna, “Way, ŋanapurru ŋuli yukurra bukumirriyama ŋoy-ŋathamiriwnha, ga ŋunha malthunaramirri walala Rom-dharraymirriwunydja walalaŋgu, walala ŋuli bitjandhi bili ŋoy-ŋathamiriw buku-ŋal'yun yana. Ga nhuŋunydja ḻundu'mirriŋu walala ŋuli bitjan warray liŋgu ḻuka warray ŋatha yukurra. Nhäku warray walala ŋuli yakanydja nhina ŋoy-ŋathamiriwnydja?”

15Bala ŋayi Djesuyunydja buku-wakmarama ḻakarama walalaŋgu mayali'kurruna dhäwu', bitjanna gam', “Ŋunhi ŋuli yolŋu'-yulŋunydja waŋgany-manapanmirri marrtji ḻuŋ'thun bitjan gumurr-ŋamathirri ŋurikinydja yolŋuwu ḏarramuwu ŋunhi ŋayi ŋuli märramana nhanŋuway dhäykanha, bala nhaltjanna walalanydja yurru?... nhina ŋoy-ŋathamiriwnha yukurra? Bäyŋu warray, yana walala yurru ḻukana marrtji goŋmirriyirrina bitjanna ŋurikalayina ḏarramuwalana, ga yana liŋgu ga ganan ŋayi yurru walalanha ŋuriŋiyi. Ga ŋarrakunydja dhuwalanydja walala ḻundu'mirriŋu walala balanyarayi bitjan ŋunhiyi walala, ga ŋarranydja dhuwala balanyara bitjan ŋunhiyi ḏarramu yolŋu. Galkina dhuwala ŋarra yurru gananna walalanha yulŋunydja, ga dhäŋuru ŋuliŋuruyina walala yurru bitjandhiyinydja ŋoy-ŋathamiriwnydja nhina.”

16Bala ŋayi Djesuyu wiripunydja mayali'mirri ḻakaraŋala dhäwu' bitjarrana gam', marŋgikuŋalanydja walalanha. “Ŋäthiliŋunydja rom dhuwala balanyara bitjan ŋäthiliŋu girri' bätjupatju. Ŋunhi ŋuli yolŋuwu ŋäthiliŋunydja bätjupatju barr'yun, yakana ŋayi yurru ŋula yuṯanydja dhomala märrama, bala dhä-manapan mam'marama ŋunhiwala ŋäthiliŋulilinydja ḻatju'kumanydja biyapul. Ŋuli ŋayi yurru bitjandhiyi rrambaŋikumanydja mam'marama maṉḏanha, ŋäthiliŋunha ga yuṯanha, ŋayinydja yurru ŋunhi yuṯanydja yupthunna yana, ga ŋäthiliŋu yurru marrtji barr'-barryunna buruŋgulkthirrina biyapulnha wirrkina wal'ŋu.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja, märr yurru yolŋu'-yulŋuyu yaka yuṯanha romnha waŋgany-manapan ŋäthiliŋulili rrambaŋikuma.

17Ga wiripunydja ŋayi Djesuyu bitjarrayi bili ḻakaraŋala mayali'mirri dhäwu', dhuwala gam', “Ŋarrakunydja rom dhuwala balanyara bitjan yuṯa weyika' borum. Ŋunhi ŋuli yolŋuyu djäma yuṯanydja weyika' borum, yakana yurru ŋayi rarryun ŋunhiyi ŋäthiliŋulilinydja bathilili, balanyaralilinydja bitjan ŋäthiliŋu ḏimbuka. Liŋgu ŋunhiyi ŋäthiliŋunydja bathi yurru yana baw'yunna ŋuriŋiyi yuṯayunydja weyika'yu, bala yurru ŋunhi weyikany'tja ḻarryun winya'yunna marrtji, ga bathi yurru ŋunhi yätjthirri buruŋgulkthirrina yana. Yo, ŋunhi yurru yolŋuyu märrama yuṯa wal'ŋu weyika' borum, yana ŋayi yurru ŋunhi rarryundja yuṯalilina bathililinydja, märr yurru maṉḏa weyika' ŋunhi ga bathi rulwaŋdhun yukurra ḻatju' yana, winya'yunaramiriwnha. Ga balanyarayi bili dhuwala yuṯawunydja romgu. Ŋunhi nhe yurru märrama ŋunhi ŋarraku yuṯa walŋamirri rom, nhenydja yurru nhina yukurra yuṯaŋurana yana romŋura, yakana ŋäthiliŋulilinydja roŋiyiya, märr yurru yuṯanydja walŋa yakana nhokala winya'yun.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala.

Djesuyu walŋakuŋala wirrkuḻnha rakunyŋuru, ga wiripunydja miyalk ḏukthurruna yana girri'wuy mulkanhara

18Yo, ŋunhi ŋayi yukurrana waŋananydja bitjarrayi walalaŋgala Djesu, nhäŋala ŋayi nhinana lili waŋgany ŋurruŋu wal'ŋu yolŋu waṉḏina, bala dhunupana ŋayi ṉepaḻ-nyilŋ'thurrunanydja nhanukala Djesuwalana, ga waŋana bitjarrana, “Way Garray. Gäthu ŋarraku ŋunha liŋguna rakunydhinana. Go marrtjiya nhe yurru, bala goŋ-ŋal'yurra yana nhanukala muḻkurrlili, bala ŋayi yurru yana ḏukthun walŋathirrina.” 19Bala ŋayi Djesunydja marrtjinana yana-wala nhanbala malthurrunana, ga ŋanapurru nhanŋu ḻundu'mirri walala malthurrunayi.

20-21Ga ŋunhi ŋanapurru marrtjina wäŋgaŋalanydja bala ŋunhimalayi wäŋalilinydja, bala ŋayinydja gonha ŋunhi rerrimirrinydja dhäyka waṉḏina, bala girri'na nhanbala Djesuwa mulkana. Yo, ŋunhiyi dhäykanydja yukurrana rirrikthurruna weyinŋumirrina, maŋgu' waṉḏina yukurrana 12nha dhuŋgarra ŋupara, ga ŋunhi ŋayi nhäŋalanydja ŋanya Djesunha, ŋayi yukurrana marrtjina lili dhukarr-ŋupara, bala ŋayi guyaŋina gayul ŋayipi bitjarra, “Djesuyuna ŋunha ŋayipina ganydjarrnydja gäma yukurra. Ŋarra yurru yana waṉḏirrinydja, bala mulkana nhanŋu girri'na, bala ŋarra yurru yana ḏukthunna.”

22Bala ŋayi marrtjinanydja, ga baḻ'way ḏiltjililina nhanukala Djesuwala, bala goŋ-djarryurrunana, baṯ mulkana girri'na nhanŋu. Bala ŋayi dhunupana Djesunydja ŋanydjaḻa'yurruna, dharrway ŋanya nhäŋalana, bala waŋana bitjarrana, “Way gumurrtjararrk, yaka wilwilyurranydja. Nhenydja dhuwala liŋguna ḏukthurrunana nhokalay nhe märr-yuwalkthinyarayunydja.” Ga ŋuriŋi liŋgu yana ŋunhiyi dhäyka ḏukthurrunanydja.

23Yo, wäŋgaŋalanydja ŋanapurru marrtjina bala-a-a, baṯ-gay mulkanana ŋuripayinydja ŋurruŋuwanydja wal'ŋu wäŋa yolŋuwa, nhäŋalanydja walalanha yolŋu'-yulŋunhanydja, walala yukurrana miyamara manikay warray ŋurikiyi rakunyguna dhäykawu, girri'-ŋamathina gänharawu bala molulilina. Ga wiripu-guḻku' yolŋu walala marrtjina ŋäthinyaminana, ga ganuru yolŋu'-yulŋu rirrakay yukurrana buṯthurruna warray. 24Bala ŋayi Djesuyunydja dhunupana gukuŋalana waŋana bitjarrana, “Way yarrkthurrana walala ma'. Ŋunhayi wirrkulnydja yaka rakuny; yana ŋayi yukurra ŋorra ŋunha yakurr.” Bala walalanydja dharrana wakalliliyaŋala warray ŋanya Djesunha dhäruktja.

25Yo, ŋunhi walala yarrkthurrunanydja warrpam', bala ŋayi Djesunydja dhunupa gulŋiyinana ŋunhimalayi ŋunhi ŋayi yukurrana dhäyka ŋunhi ŋorrana rakuny, bala ŋayi goŋ-djarryurrunanydja, baṯnha ŋanya goŋnha. Bala ŋayi dhunupana yana ŋunhiyi dhäykanydja gaŋgathina walŋana. 26Bala ŋayinydja marrtjina dhäwuny'tja ŋurikiyi baḻaka'yurruna warray ḻiw'maraŋala, ŋunhi ŋayi Djesuyu walŋakuŋala ŋunhiyi dhäykanha rakunyŋuru.

Djesuyu maŋutjimirriyaŋala märrma'nha yolŋunha maṉḏanha

27Yo, ŋayi Djesuyu gonha'yurrunana ŋunhiyinydja wäŋa, marrtjina wiripulilina wäŋalili. Marrtjinanydja ŋayi yukurrana ŋunhi bala-a-a dhukarr-ŋuparana, ga maṉḏanydja bay malthurruna warray nhanbala Djesuwa, märrma' yolŋu maṉḏa bambay maṉḏa. Bala maṉḏa waŋananydja yatjurruna bitjarrana, “Way Yolŋu, Daypitkuŋu malawunhara, wuyurra ŋinyalaŋgu nhe go.” 28Yurru ŋayi Djesunydja mukthurruna warray marrtjina nhinana bala, ga djuḏup-gay gärrina buṉbulilina, ga maṉḏanydja ŋunhi bambaynydja maṉḏa mukthurruna warray yana marrtjina nhinana bala, munguyurruna ŋanya, yana liŋgu ga djuḏup maṉḏa gärrina. Bala ŋayi Djesuyunydja maṉḏanha dhä-wirrka'yurruna bitjarrana, “Way maṉḏa, yuwalk muka nhuma dhuwala märr-yuwalkthirrinydja ŋarraku?... ŋunhi ŋarra yurru maŋutjimirriyamanydja nhumalanha?”

“Yo Garray,” bitjarra maṉḏanydja. 29Bala ŋayi Djesuyu maṉḏanha mulkana maŋutjinydja maṉḏanha, bala waŋana bitjarrana, “Ŋuriŋiyi liŋgu nhe yurru märramanydja ŋunhi nhäku nhe yukurra gatjpu'yun märr-yuwalkthirri.” 30Ga dhunupana yana maṉḏa maŋutjimirriyinana nhäŋalana wal'ŋu.

Bala ŋayi Djesu ŋuliŋurunydja waŋana wirrkina maṉḏanha raypirri'yurruna yakaŋuwuna ḻakaranharawu bukmakkalanydja. 31Bala maṉḏanydja dharrana marrtjinanydja, ga birrŋ'maraŋala warray dhäwuny'tja ŋurikiyi, ḻiw'maraŋalana wäŋakurru ga wäŋakurru ḻakaraŋalanydja.

Djesuyu dhärukmirriyaŋala yolŋunha

32-33Ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋunhi maṉḏa märrma'yu gonha'yurruna marrtjina wäŋalilina, ga walalanydja dharrana wiripu-guḻku'yuna gäŋala ḏarramunha dhärukmiriwnhana nhanukala Djesuwala; yakana ŋayi ŋuli ŋunhiyi waŋanhanydja, liŋgu ŋayi mokuywalaŋumirri birrimbirrmirrina. Bala ŋayi yana Djesuyunydja dhawaṯmaraŋalana ḏupthurruna ŋunhiyi yätjnhanydja birrimbirrnha ŋurikalayi yolŋuwalanydja, ga dhunupana ŋayinydja ŋunhiyinydja yolŋu waŋanana, dhärukmirriyinana. Ga walalanydja dharrana yolŋunydja walala ṉirryunminana nhäŋalanydja, bala waŋana bitjarrana, “Nhäna dhuwalanydja ḻatju' ŋi? Yaka warray ŋanapurru ŋuli nhänha balanyarayi rom dhiyala Yitjuralnydja wäŋaŋura ŋäthilinydja.”

34Ga walalanydja dharrana Rom-dharraymirriyunydja yolŋuyu walalay ŋäkulana, bala waŋana bitjarra warray, “Dhuwalinydja ŋayi yukurra djäma dhawaṯmarama bitjandhi ŋurikala warray mokuywala, ŋurruŋuwala warray birrimbirrwala ganydjarryu,” bitjarra.

Djesu wuyurruna yolŋu'-yulŋuwu

35Yo, Djesunydja yukurrana marrtjina ḻiw'maraŋala wäŋakurru ga wäŋakurru, bukmakkurruna yanana, ga birrka'mirriŋura yana wäŋaŋura ŋayi ŋuli yukurranha marrtjinya ŋunhimalayinydja walalaŋgala buku-ŋal'yunaramirrililinydja buṉbulili, bala ŋayi ŋuli yukurranha ḻakaranha marŋgikunhana Gunhu'walaŋuwuna Romgunydja yuṯawuna wal'ŋu ŋurikina, ga bitjanayi liŋgu ŋayi ŋuli yukurranha ḏukmaranhanydja ga walŋakunhanydja nhäŋuru malaŋuŋuru dhika rerriŋurunydja. 36Ga guḻku'na mirithirrina wal'ŋu yolŋunydja walala marrtjina nhanukala ḻuŋ'thurruna, bala ŋayi ŋunhi Djesuyu nhäŋalanydja walalanha, ga mirithinana ŋayi yana dhika wuyurrunanydja walalaŋgu, liŋgu walala ŋunhi warwumirri walala ga ganydjarrmiriwnha, balanyarana bitjan wäyin ŋunhi bembi mala djäkamiriwŋura ŋuli nhina yukurra.

37Nhäŋalanydja ŋayi ŋunhi Djesuyu, bala ŋayi waŋana nhanukalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwalanydja walalaŋgala bitjarrana, “Guḻku'na dhuwala mirithirrina yolŋunydja walala yukurra djälthirri yuwalkkunydja wal'ŋu Godkalaŋunydja Romgu, galkun yukurra Godkuna, bitjanna bitjan balwur ŋunhi borum galkun ŋuli yukurra gulkthunarawuna. Ga yolthuna yurru gulkthun bitjandhinydja, ḻuŋ'marama Garraywunydja ŋunhiyi? Liŋgu djämamirrinydja walala dhuwala ḻurrkun' warray, märr-ḻurrkun'thu yukurra dhuwala yuwalktja djäma yana Gunhu'wu. 38Yo, waŋiya ŋäŋ'thurra Gunhu'nha, märr yurru ŋayina djuy'yun guḻku'nhanydja wal'ŋu djämamirrinha walalanha ŋurikiyi ḻuŋ'maranharawunydja gänharawu waŋgany-manapanarawunydja nhanukalay djäkalili.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja yukurrana.