gnnNTOTPO

Genesis 2

1Yo, Gunhu'yu bokmaranydja dhuwala wäŋa munatha' ga garrwar, ga bukmak nhä malanha ŋorra marrtji dhiyalami munathaŋura ga gapuŋura ga garrwar; djämanydja ŋayi bukmak dhawar'maraŋalana.

2Ga munhanydja djuḻkthurrunana, bala djaḏaw'yurruna goḏarr'nha, ga ŋuriŋiyinydja waluyu 7-dhunydja ŋayi Gunhu' nhinanana, liŋgu djämanydja nhanŋu ŋunhiyi liŋguna dhawar'yurrunana. 3Yo, Gunhu'yu djämanydja ŋunhi waŋgany-rulu'yu ga waŋganydhu bäythinyarayu munhayu, bala wiripuŋuyunydja munhayu ŋayi nhinanana, djämana dhawar'yurruna nhanŋu. Bala ŋayi goŋmirriyinana ŋurikiyinydja waluwu, bala yana ganaŋ'maraŋalana; gänana ŋunhiyinydja waŋganydja nhinanharamirrina walu ŋurikalanydja waŋgany-rulu'walanydja ga waŋganygala bäythinyarawala, liŋgu ŋuriŋiyinydja waluyu ŋayi ḏaḏawyurrunana djämaŋuru, liŋgu nhanukuŋu nhä malanha bokmanara warrpam dhawar'yurrunana.

4Ga bitjarrayina ŋunhi dhuwala wäŋa maḻŋ'thurrunanydja, munatha' ga gapu ga djiwarr', ga bukmak nhä malanha ŋunhi dhiyalami ŋorra marrtji.

Godthu djäma yolŋunha maṉḏanha, ḏarramunha ga miyalknha nhanŋu

2:5-25 (God created people, a man and his wife)

5Yo. Garrayyu Gunhu'yu ŋäthilinydja djäma dhuwala munatha' wäŋa, ga bukmak yana ŋunha marrtji ŋorra garrwar, yurru wäŋanydja dhuwala munathany'tja nhämiriw muka, mulmumiriw ga dharpamiriw ga ŋathamiriw, liŋgu yaka muka yana dhamany'tjurrunanydja yukurrana, liŋgu Gunhu'yu yaka muka yana djuy'yurruna waltjaṉ dharyunarawu munatha'wu, ga yaka yolŋu yukurrana nhinana ŋula djämawu gurarrkunharawu. 6Yo, yaka muka yana waltjaṉdhunydja ŋuli yukurranha dharyuna, yurru ŋunhi gapunydja ŋamuny'tjuna ŋuli djinawaŋuru munathaŋurunydja, bala yuluknha yukurranha ŋuli dhärranha dhuwala munathany'tja wäŋa.

7Bala ŋayi Garrayyu Gunhu'yu djämana yolŋunhana; dhiṯthurrunanydja ŋayi munatha' yuluk, bala djäma yolŋukuŋalana, rumbalkuŋalana yolŋunhanydja djäma. Bala ŋayi Gunhu'yu bo'yurrunana ŋurikalayi yolŋuwala ŋurrukurruna, nhanukuŋuwaynha ŋayi walŋa wekaŋala, walŋamirrina wata, bo-o-oy' bitjarra ŋanya, bala yana ŋayi yolŋunydja ŋunhi walŋathinana, yolŋuthinana.

8Bala ŋayi Gunhu'yu djäma gärulnha, dhika-wala ya' dhimurruŋura, yäkunydja ŋunhi gärulnydja Yedan. Bala ŋayi nherraranydja Gunhu'yu ŋunhiyina yolŋunhanydja ŋunhi ŋayi djäma ŋanya, nherraranydja ŋayi ŋanya Gunhu'yu ŋunhimalayina gärullilina. 9Liŋgu ŋunhiliyinydja gärulŋura ŋayi djäma guḻku'na mirithirrina dharpanydja, wiripu ga wiripu dharpa ḻatju'mirri dhika walŋu, ga wiripu wiripu borummirri dharpa.

Ga ŋunhimala gärullili ṉapuŋga'lilinydja ŋayi Gunhu'yu nherrara märrma' dharpa maṉḏanha, ganaŋ'thun yukurra, mayali'mirri dharpa maṉḏanha, gäna walŋu dhärrana yukurrana ṉapuŋgany'tja. Waŋganydja ŋunhi dharpa yäku walŋa-wekanhamirri, ga wiripunydja ŋunhi dharpa yäku marŋgi-wekanhamirri, liŋgu ŋuriŋiyinydja marŋgi-wekanhamirriyunydja borumdhu yurru yolŋu marŋgithirrina yätjku romgu ga ŋamakurru'wu.

10Ga ŋunhili gärulŋura marrtjina ŋorrana gapu mayaŋ', ga ŋuliŋuruyi ŋuriŋi gapuyu ŋuli yukurranha walŋakunha ŋunhiyi gärulnha. Waṉḏinanydja ŋayi yukurrana ŋunhiyi mayaŋ'tja, yana liŋgu-u-u ga dhawaṯthurrunanydja ŋuliŋuru gärulŋuru, bala barrkuwatjthinanydja ḏämbumiriwyinana. 11Waŋganydja ŋunhi mayaŋ' yäku Bitjun, yurru dhuwaliyi mayaŋ'tja yukurranha ŋuli waṉḏinya ḻiw'maranha wäŋakurru Yapilakurru. 12Dhiyalaminydja wäŋaŋura ŋorra yukurra buthalakthinyara guṉḏa, biyapul walŋu miḻŋ'-miḻŋdhunara, ga wiripu guṉḏa miny'tji miku, biyapul walŋu mel-wiḏi'mirrina. 13Ga wiripunydja mayaŋ' marrtji ŋorra ḻiw'marama bala wäŋakurru yäkukurru Gutjukurruna, yurru yäkunydja ŋunhiyi mayaŋ' Giyun. 14Ga wiripunydja mayaŋ' yäku Daykurutjtja ŋorra marrtji ḻiw'marama Yatjiriyakurru wäŋakurru, yurru dhimurru'kurruna gali'kurru. Ga wiripunydja yäku ŋuliŋuruyi wakaŋuru mayaŋ' Yipuraytiwuynha.

15Yo. Garrayyu djäma ŋunhiyinydja wäŋa gärulmirrinydja yäku Yedandja, bala ŋayi nherrara ŋunhiyi ḏarramunhana ŋunhimalayina gärullilina, märr ŋayi yukurra yurru ŋuthanmarama djäma, ga djäka ŋurikiyi gärulwu. 16Bala ŋayi Gunhu'yu ḻakaraŋalana nhanukala ŋurikalayinydja ḏarramuwala, romnha nherrara nhanŋu gatjarr'yunarawuna, ga bitjarra ŋayi Gunhu'yu waŋananydja gam', “Bukmak dhuwala dhiyalami gärulŋuranydja borum ḻukanhamirri, ga ḻukanydja nhuma yurru bawala'mirriwuy yana. 17Yurru waŋganybuynydja nhuma yurru yakana ḻuka; yakana nhuma yurru ḻuka ŋuliŋuruyinydja marŋgi-wekanhamirriŋurunydja dharpaŋuru, ŋunhi ŋuli ŋuriŋiyinydja borumdhu ḻukanharayu marŋgi wekamana yolŋunha, bala yurru nhuma yolŋu walala marŋgithirrina yätjku romgu ga ŋamakurru'wu. Yo, ŋuli nhe ḻukanydja yurru ŋurikiy dharpawuy ŋunhi ŋarra yaka'yurruna, nhenydja yurru rakunydhirrina yanana, ŋuriŋi liŋgu waluyu.” Ga bitjarra ŋayi Gunhu'yu ḻakaraŋalanydja ŋurikalayi yolŋuwala.

18Bala ŋayi Garray waŋana bitjarrana, “Yakana dhuwala ŋamakurru' waŋganygunydja yolŋuwu, ŋayi yukurra yurru nhina gänanydja. Ŋarra yurru djäma bämara' marrparaŋ'tja wiripuŋunha, ḻundu'mirriŋunha nhanŋu,” bitjarra.

19Bala ŋayi Gunhu'yu dhiṯthurruna beŋuru munatha', bala djäma wäyinguŋalana walŋu, bukmaknha yana wäyinnha malaŋunha, marrtjinyaramirrinha ga gaḻ'yunaramirrinha ga buṯthunaramirrinha. Djämanydja ŋayi walalanha Gunhu'yu warrpam'kuŋala yana, bala gäŋalana ŋurikala yolŋuwalana, märr ŋayi yurru nhäma'-nhama, bala yäku nherraṉana marrtji, märr yurru wäyin malanha waŋga'-waŋgany ŋunhi yäkumirri ŋurikiŋiyi ḏarramuwuŋu. 20Bala ŋayi ŋuriŋi yäku nherrarana ḏarramuyu bukmaknhana wäyinnha, boḏinynha ga wakinŋunha, ga buṯthunamirrinha wäyinnha; yurru yaka ŋayi waŋganynhanydja ŋula malŋ'maraŋala ḻundu'mirriŋunha, marrparaŋ'tja nhanŋuway.

21Bala ŋayi Gunhu'yu ŋunhi yolŋunhanydja buku-dhumukkuŋalana walŋu yakurrkuŋala, bala ŋayi Gunhu'yu ḏarramuwalanydja ŋurikala galiŋuru ŋaraka djaw'yurrunana binhdhaŋurunydja, bala yana buyuwuyukuŋala balayi barrwaṉ'tja ŋanya ŋunhiyi ḏarramunha. 22Bala ŋayi Gunhu'yu djäma miyalknhana; ŋayi märraŋalanydja beŋuru ḏarramuwala galiŋuru binhdha, bala rumbalkuŋalana djäma, miyalknhana rumbal. Bala ŋayi gäŋalana ŋunhiyi miyalknhanydja bala ḏarramuwalana. 23Bala ŋayi ŋuriŋi ḏarramuyunydja nhäŋalana ŋanya, bala yoraŋalana bitjarrana.

“Dhuwala dhuḏi-yapalany'tja walŋu yolŋuna,

ŋayaŋumirrina ga ḻiyamirrina, balanyarana bitjan ŋarra.

Ŋayinydja dhuwala beŋuru ŋaraka ŋarrakala yana,

ga barrwaṉ'tja ŋunha nhanŋu beŋuruyi yana, ŋarraku barrwaṉ.

Dhuwalayina ŋarra yäku nherraranydja ŋanya miyalknhana,

liŋgu Gunhu'yu ŋanya djaw'yurruna beŋuru ḏarramuwala.”

24Yo, ŋunhi ŋayi yurru miyalknha ḏarramuyu märramanydja, ŋunhiyinydja maṉḏa yurru märrma'yirri waŋganynha rumbalnydja. Dhiyakuyina ŋayaŋuwu ŋayi yurru ḏarramuyu ganandja nhanŋuway ŋunhi ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunha, bala ŋayi yurru dhambay-manapanmirrina nhanukiyingalayŋuwala miyalkkalanydja, märr maṉḏa yurru waŋganynha yulŋunydja muŋbunumana.

25Yo. Ŋunhiyi ŋurruŋu yolŋu maṉḏa ḏarramu ga miyalk, yaka maṉḏa ŋunhi girri'mirrinydja maṉḏa, warraŋul maṉḏa yana, yurru goramiriwnha maṉḏakuway maṉḏa yulŋunydja.