gnnNTOTPO

Mark 15

Djesunha gäŋala buŋgawawalana Baylatkalana

Mathuyu 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Djon 18:28-38

1Yo, djaḏaw'yunarayunydja munhakumirriŋga yana, walalanydja yukurrana ŋulinyaramirriyu waŋanhaminana ŋurru'-ŋurruŋu ŋunhi yolŋu'-yulŋu, ḏalkarra'mirri walala ga Rom-marŋgikunharamirri walala ga wiripu-guḻku' ŋaḻapaḻmirri yolŋu walala, waŋanhaminanydja walala yukurrana ŋunhiyi ŋupanminanydja-a-a, nhaltjan walala yurru ŋanya buma ŋunhiyi Djesunha, wanhawitjan. Bala walala ŋanya ḏapmaraŋalana raki'yuna ŋopurrnha maṉḏanha, bala gäŋala djunamana ŋurikala ŋurruŋuwala yolŋuwala yäkuwala Baylatkalana, liŋgu ŋayinydja ŋunhi Baylattja yäku Rawumbuynha buŋgawa ŋurikiyina wäŋawu. Yo, gäŋalanydja walala ŋanya bala-a-a, ga dhurr-way wekaŋalana Baylatkalana goŋlili, märr yurru ŋayina ŋanya wekamanydja bunharawunydja.

2Bala ŋuriŋi buŋgawayu ŋanya dhä-wirrka'yurruna Djesunha bitjarra, “Way, nhä muka dhuwala nhe yulŋunydja?... Ŋurruḏawalaŋu buŋgawa Djuwsku malawu?”

Ga ŋayinydja buku-ruŋinyamaraŋala Djesuyunydja bitjarra, “Dhuwali liŋgu nhe yukurra ḻakarama.”

3Ga walalanydja ŋunhi ŋurruŋumirriyunydja wal'ŋu ḏalkarra'mirriyunydja walalay ḻakaraŋala yukurrana djawukinana yätjpuynha be djämawuy nhanukalaŋuwuy Djesuwalaŋuwuynydja. 4Bala ŋayinydja ŋunhi buŋgawanydja Baylattja waŋana bala ŋanya bitjarra, “Way, ŋäma muka nhe yukurra walalanha ŋunha yolŋunydja?... ŋunha walala yukurra ḻakaranhamirri nhuna yätjnha be nhe. Nhä nhe buku-ruŋinyamarama yurru dhäruktja dhika?” bitjarra.

5Yurru ŋayinydja yakana ŋula waŋgany dhäruk buku-ruŋinyamaraŋala. Bala ŋayi Baylatthunydja nhäŋalana yukurrana yana, maŋmaŋdhurrunana nhanŋu.

Baylatthu dhayuŋarana ŋanya Djesunha dharpaliliyanharawuna ŋal'maranharawu

Mathuyu 27:15-26; Luk 23:13-25; Djon 18:39—19:16

6Ga bitjana liŋgu Ḻäy-yuḻkmaranhamirriyunydja ŋuriŋi guyaŋinyaramirriyunydja waluyu, ŋayi ŋuli ŋurruŋuyu buŋgawayu Baylatthunydja dhawaṯmaranha yukurranha ḻoḻuŋuru waŋganynha yolŋunha dhuŋgarra-watjinya, yurru dhawaṯmaranhanydja ŋayi ŋuli ŋunhiyi bili yolŋunhanydja ŋunhi walala yolŋu'-yulŋuyu yukurrana ŋäŋ'thurruna ŋanya ŋunhiyi buŋgawanha ŋuriki yolŋuwu. 7Yo, ga ŋulinyaramirriyunydjayi waŋgany yolŋu yukurrana gärrina ŋunhili ḻoḻuŋura yäku Barapatj, ŋunhi ŋayinydja ŋunhiyinydja yolŋu yätjnha wal'ŋu yana, murrkay'-bunharamirrina.

8Bala ŋulinyaramirriyunydja munhakumirri yolŋu'-yulŋu marrtjina ḻuŋ'thurruna guḻku'na, bala dhärrana ḻiw'maraŋalana wäŋanhanydja ŋunhiyi, bala walala ŋuriŋi yolŋu'-yulŋuyunydja waŋana Baylatnhanydja, bitjarrana gam' buku-ḏuwaṯthurrunana, “Dhawaṯmaramanydja nhe yurru ŋanapurruŋgu yolŋunha ŋi?”

9Bala ŋayi Baylattja waŋana dhä-wirrka'yurruna bitjarrana gam', “Yolnha dhika ŋarra yurru dhawaṯmaramanydja nhumalaŋgu? Dhuwalanha gay' ḏarramunha?... Ŋurruḏawalaŋunha nhumalaŋgu Djuwsku?” 10Bitjarra ŋayi walalanha dhä-wirrka'yurrunanydja ŋuriŋiyi buŋgawayunydja, liŋgu ŋayi marŋgithina walalaŋgu ŋuriki yolŋu'-yulŋuwu, ŋunhi walala ŋanya wekaŋala nhanukala goŋlili Djesunha bunharawu murrkay'kunharawu, liŋgu walala mel-ḏi'yurruna ŋanya ŋunhi yulŋunydja.

11Yurru walalanydja yukurrana ŋunhiyi ŋurru'-ŋurruŋunydja wal'ŋu ḏalkarra'mirrinydja walala wäŋgaŋala dhaḻakarr-yarrpuŋalana yolŋu'-yulŋuwala, waŋana marrtjina bitjarrana, “Way, wäŋanydja nhuma yurru ŋi',... ŋäŋ'thundja ŋanya dhawaṯmaranharawu Barapatjku yäkuwu,” bitjarra. Bala walalanydja waŋana ŋurikalayi Baylatkalanydja bitjarrana bukmaktja, “Ŋanapurrunydja ḏukṯuk Barapatjku, ŋayina dhawaṯthun yurru yänanydja,” bitjarra.

12Ga ŋayinydja ŋunhi buŋgawanydja waŋana dhä-wirrka'yurruna walalanha bitjarrana, “Nhaltjanna ŋarra yurru dhika Djesunhanydja?... ŋunhinhanydja ŋunhi ŋanya yukurra ḻakarama Buŋgawa Djuwskunydja malawu?”

13Ga walalanydja waŋana dhä-rur'thurruna bitjarra, “Buŋana ŋanya yana, dhuḻ'yurrana dharpalilina ŋal'maraŋa.”

14Ga ŋayi Baylattja waŋana bitjarra, “Nhäku warray? Nhä dhika ŋayi djäma yätjtja?”

Ga walalanydja yatjunmina ŋunhi yolŋu'-yulŋunydja guḻku'thina warray, dhä-rur'thurrunana waŋana bitjarra, “Yana ŋal'maraŋana ŋanya dharpaliliyaŋana. Dharpaliliyaŋana ŋanya ŋal'maraŋa,” bitjarrana walala yukurrana yatjunminanydja.

15Ŋayi Baylattja ḏukṯukthina ŋuriki yolŋu'-yulŋuwu, walala yurru ŋanya ḻatju'-ḻakarama, bala ŋayi ŋanya dhawaṯmaraŋalana Barapatjnhana, rom-yätjnhana ŋunhina yolŋunha, ga Djesunhanydja ŋayi wekaŋala walalaŋgala miriŋuwalana goŋlili, walala yurru ŋanya bumana ga bartjunmaramana yukurra raki'yuna, bala gäma djunama dharpaliliyanharawuna.

Miriŋuyu warku'yurruna yukurrana Djesunha

Mathuyu 27:27-30; Djon 19:2-3

16Bala walala ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru miriŋuyu ŋuriŋi gäŋala ŋanya Djesunha bala wiripuŋulilina dhaḻakarrlili gali'lili, bala walala wiripu-guḻku' miṯtji miriŋu ḻuŋ'thurrunana yukurrana ŋunhimalayi waŋganylilina, bala walala yukurrana warku'yurrunana ŋanya, beyarrmakliliyaŋalana yukurrana. 17Ga yupmaraŋalana walala nhanŋuwaynydja girri', bala nherrara wiripuna girri' miny'tjimirrina ŋunhina, balanyarana bitjan ŋunhi Ŋurruḏawalaŋuwu buŋgawawu girri' Giŋgu, balanyarayina walala nherrara bala nhanukala Djesuwalanydja. Ga bitjarrayi liŋgu walala yukurrana djäma ŋunhiyi ḏirriṯirriny'tja garrwi'-garrwiyurruna muḻkurrwuynydja girri', bala walala ḏirriṯirri ŋunhiyi nherrarana muḻkurrlilina nhanukala. 18Bala walala buku-nyilŋ'thurrunanydja yukurrana nhanukala gumurrlilina, warku'yurrunana walala, ga waŋana walala yukurrana bitjarrana, “Way nhiniyana walŋa-ḏikṯik Giŋ, Ŋurruḏawalaŋu Djuwskunydja bäpurru'wu,” bitjarra.

19Ga ŋuliŋurunydja dhäŋuru walala muḻkurrnha wutthurruna ŋanya dharpayuna, ga dhupthurrunana ŋanya yukurrana, bala ṉepal-nyilŋ'thurrunana dharrana bitjarrana nhanŋu, wakalkuŋalana ŋanya ŋunhiyinydja walala. 20Ga ŋuliŋuruyi warku'yunaraŋurunydja, bala walala yupmaraŋalana girri' ŋunhiyinydja miny'tjimirrinydja, bala nherrara ŋunhiyi roŋiyina nhanŋuwaynha girri'. Bala walala dhunupana dhawaṯmaraŋalana ŋanya gäŋala bala ŋal'maranharawuna, bunharawuna ŋurikina dharpaliliyanharawuna.

Walala dhuḻ'yurruna dharpaliliyaŋalana Djesunha

Mathuyu 27:31-44; Luk 23:27-43; Djon 19:17-27

21Yo, marrtjinydja walala yukurra dhukarr-ŋupan bala, ga ŋayinydja marrtji Djesuyunydja gäma ŋonuŋ ŋunhiyi dharpa nhanŋuway ŋayi ŋayipi. Gatjaḻkurruna walala yukurra marrtji balayina, ga gandarrŋuranydja walala nhäma ŋunhiyi yolŋunha, ŋayi yukurra marrtji lili beŋuru, yäkunha Djäymannha, ŋunhi ŋayi beŋuwuy Djäriniwuy wäŋawuy, ŋunhiyinydja bäpa'mirriŋu Yaliktjandawu ga Ropatjku, walala ŋuriŋiyi miriŋuyunydja nhäŋala ŋunhiyi yolŋunhanydja, bala mulkanana ŋanya, bala waŋana gur'-guryurrunana walala ŋanya, ŋayi yurru gäma ŋunhiyi dharpa nhanŋu Djesuwu ŋuriŋiyi Djäymandhu. 22Yo, wäŋgaŋalanydja walala marrtjina bala-a-a, ga mulkana ŋunhiyi wäŋa Golkuthanydja yäku, mayali' wäŋa Muḻkurr ŋaraka.’

23Ga ŋunhiliyinydja walala nhanŋu wekaŋala ŋänitji'na goḏu-manaparana mer-mirri, ŋunhiyinydjayi yakurr-wekanhamirrina mirritjin, yurru yaka ŋayi ḻukananydja.

24Ga ŋuliŋuruyinydja walala ŋal'maraŋalana ŋanya Djesunha, bumarana dharpalili mälakmaranhawuylilina; dhuḻ'yurrunana walala botutu'yuna goŋ maṉḏanha ga ḻuku maṉḏanha maḻwaylilina, bala dhärranhamaraŋalanydja ŋanya dharpamirrina. Ga ŋuliŋurunydja walala märraŋala girri'na nhanŋu Djesuwu, bala ŋaḻwa'yurrunana walala yukurrana ḏopulu'yuna, yolthu yurru yolŋuyu märrama ŋunhiyi girri' nhanŋu. 25Ga ŋunhiyinydja walala ŋanya ŋal'maraŋalanydja buku-warrwarryuna waluyunydja goḏarr'mirri.

26Yo, ŋunhi walala ŋuli yolŋunhanydja bunha dharpaliliyanhanydja, walala ŋuli wukirri makarr dhäruk ḻakaranha yukurranha ŋunhiyi yolŋunha, nhä ŋayi djäma yätj ŋuriŋiyi, ga bitjarra warray walala ŋunhi Djesuwalanydja muḻkurrlili gurrunhara dhäruk makarr gam', ḻakaraŋala bitjarrana, “Dhuwalanydja Djesunydja ŋunhina ŋunhi ŋayi Ŋurruḏawalaŋu buŋgawa Djuwwu malawu,” bitjarra. 27Ga bitjarrayi yana liŋgu walala ŋal'maraŋala märrma'nhanydja yätjnhanydja yolŋunha maṉḏanha, manaŋgannhanydja maṉḏanha, waŋganynhanydja gali'lili nhanukala dhunupa'ŋulili, ga wiripunha wirrkaḏay'ŋulili nhanukala gali'lili, ga ŋayinydja Djesunydja ṉapuŋga maṉḏakala. 28Yo, yuwalk yana ŋunhiyi maḻŋ'thurrunanydja, bitjarra yana liŋgu ŋunhi yukurrana djorra'yu ŋäthili ŋanya ḻakaraŋala bitjarra gam', “Ŋanyanydja ŋunhi bitjarra manaparana ŋurikalayina walalaŋgala yätjmirriwalana.”

29Ga yolŋunydja walala, ŋunhi walala yukurrana wäŋgaŋala bala-lili djuḻkthunmina, nhäŋala ŋanya Djesunha ŋunhimalayi ŋunhi ŋayi yukurrana gorruŋala, bala walala warku'yurrunana, buku-yalkyalkthurrunana nhanŋu bitjarrana, “Yä-yä-ä-äy! Be muka dhuwala nhe waŋananydja be nhe yurru ḏaw'yun ŋunha Buṉbu Godku buku-yapmarama, ga biyapul nhe yurru ḻurrkun'thunydja munhayu ga balayi djäma ŋal'maramayi ŋunhiyi Buṉbunha. 30Nhämirri nhe ŋuli walŋakunharamirrinydja nhunapinyay nhe. Ma', yarrupthurra lili dhipuŋuru dharpaŋuru go.”

31Ga bitjarrayi liŋgu walalanydja yukurrana ŋuriŋiyi ŋurru'-ŋurruŋuyunydja ŋanya warku'yurrunayi, ŋuriŋi ḏalkarra'mirriyunydja walalay ga rom-marŋgikunharamirriyu yolŋu'-yulŋuyu, waŋana walala yukurrana bitjarra, 32“Yä-ä-ä, ŋunha ŋayi ŋuli wiripu-guḻku'nha yolŋu'-yulŋunha walŋakuma be. Ga nhämirri ŋayi ŋuli walŋakunharamirri ŋanyapinyaynydja ŋayi. Be muka dhuwala ŋayi ŋunhiyi dhawu'mirriyanhara yulŋunydja, buŋgawanydja Yitjuralpuyŋuwu ŋiniya? Ŋuli ŋayi yurru yarrupthundja yupthun ŋulaŋuru dharpaŋurunydja, bala ŋilimurru yurru märr-yuwalkthirrina nhanŋu ŋunhimalayinydja.”

Ga maṉḏanydja ŋuriŋiyi maṉḏathu ŋunhi maṉḏa yukurrana gali'ŋura maṉḏaŋuŋura gorruŋala, dhuwurr-yätjthu maṉḏathu bitjarrayi yana liŋgu yukurrana warku'yurruna waŋana ŋanya Djesunha.

Djesu liŋguna bäyŋuthina

Mathuyu 27:45-56; Luk 23:44-49; Djon 19:28-30

33Yo, Djesunydja yukurrana yana gorruŋala muka ŋunhili dharpaŋura bäyma, yana liŋgu-u-u ga ḏämbuyuna waluyu, bala ŋayinydja dharrana wäŋanydja warumukthinana, buku-munha'yinana warrpam'nha monyguŋala, ga warumuk yukurrana djingaryurruna, yana liŋgu-u-u ga ḻäy-wilyunarayuna waluyu, 34bala ŋayi Djesu ŋulinyaramirriyunydja wirrkina yatjun waŋa nhanukalaynha ŋayi dhärukkurru, bitjan gam', “Yeluy, Yeluy, lema djapakthani,” bitjanna, mayali' balanyara gam', “Gunhu' ŋarraku, Gunhu' ŋarraku. Nhäku nhe ŋarranha gonha'yurrunanydja?” bitjarrana.

35Ga walalanydja gonha yolŋu'-yulŋuyunydja ŋäkula ŋanya, bala waŋanhamina bitjanmina, “Way, ŋäka ŋanya walala dhäruk. Ŋunha ŋayi yukurra wäthun Yelatjawu, yäku ḻakarama ŋanya guŋga'yunarawuna.”

36Bala ŋayi waŋganydja yolŋu waṉḏirri, bala märrama dhomala'na, bala ḻupmarama dhäkay-murrkthunaralilina gapulili, bala nherraṉ wamballilina gaḏanuklili, bala dhawuṯmaramana, mam'maramanydja nhanukala Djesuwala dhurrwaralilina ŋunhiyi djurruk gapumirrinydja buny'-bunydjunarawuna. Bala walalanydja wiripu-guḻkuny'tja waŋa bitjanna, “Way bulnha, ŋilimurru galkun yurru ŋi?... wanhaka balaŋu ŋayi Yelatja marrtji lili ga yupmaraŋu ŋanya dhipuŋuruyi.”

37Bala ŋayi ŋuliŋurunydja Djesu wirrkina gawaw'yun yatjunna, bala yana gurrunhanmirrina yulŋunydja.

38Ga ŋulinyaramirriyu liŋgu ŋunhi ŋayi bäyŋuthirrina, bala ŋayinydja ŋunhalanydja Gunhu'walanydja Buṉbuŋura ŋunhi, girri' ŋunhiyinydja barr'yun märrma'yirrina, ŋunhiyinydjayi dhomala ŋunhi yukurrana gungaŋala yolŋu'-yulŋunha ŋuliŋuruyi mirithirri dharrpalŋuru wäŋaŋuru nhanukiyingala Godkala wal'ŋu, yurru ŋunhiyi dhomala barr'yundja beŋuru bili bukuŋuru, ga yana liŋgu-u-u ga dhuḏilili wapthun, märrma'thirrina ḻapthundja.

39Ga ŋunhiliyi ŋoyŋura dharpaŋuranydja, ḏarramu yukurrana ŋunhiyi ŋurruŋu wal'ŋu miriŋu yolŋu djingaryurruna, nhäŋala yukurrana Djesunha ŋunhimalayi, nhaltjarra ŋayi ŋunhi rakunydhina, bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Yuwalk muka dhuwala ŋayi Gäthu'mirriŋunydja Godku.”

40-41Ga ŋunhiliyi märr-barrku dhäykawurru yukurra dhärra'-dharra, nhäma yukurra ŋanya barrkuŋuru yana, dhuwalayinydja walala dhäykawurru, ŋunhi walala ŋuli yukurranha malthuna Djesuwu, guŋga'yuna ŋanya ŋunhi ŋayi Djesu marrtjina beŋuru Galaliŋuru, yäkunydja dhuwala walala gam', Merri Maktalawuy, ga Merri ŋäṉḏi'mirriŋu Djayimgu ga Djotjiwu, ga Djalumi, ga wiripu-guḻku' dhäykawurru. Yo, dhuwalayi walala dhäykawurru yukurra ŋunhi dhärra'-dharra nhämanydja beŋuru yana, märr-barrkuŋuru ya'.

Djesunha walala rumbalnydja molulilina rulwaŋdhurruna

Mathuyu 27:57-61; Luk 23:50-56; Djon 19:38-42

42-43Ŋulinyaramirriyu ŋunhi ŋayi Djesu rakunydhina ŋuriŋinydja waluyu ḻäy-wilyunarayuna, yurru galkina ŋunhi walunydja Ganaŋ'thunaramirrina; ŋunhiyinydja ŋunhi walunydja yurru ŋurru-yirr'yun ŋulinyaramirriyuna ŋunhi ŋayi yurru munhakuyirri. Ga ŋunhi ŋayi marrtjina milmitjpayinanydja wäŋanydja, bala ŋayinydja ŋunhi yolŋu yäku Djotjiptja bunanana wäŋawuy Yaramathiyawuynydja. Ŋunhiyi yolŋunydja manymak ŋayi yana wal'ŋu, ga walalanydja ŋuli ŋanya ŋuriŋi ŋaḻapaḻmirriyunydja wal'ŋu yolŋu'-yulŋuyu ḻatju'-ḻakaranha yana wal'ŋu, ga ŋayi ŋuli yukurranha ŋunhiyinydja yolŋu Djotjiptja dhukarr-nhänhana gatjpu'yunana ŋurikiyi Romgunydja Godkalaŋuwu maḻŋ'thunarawuna. Yo, bunananydja ŋayi ŋunhiyi ḏarramunydja ŋunhilina ŋunhi ŋayi yukurrana Djesu dhaŋgaŋala dharpaŋura, ga dhunupana ŋayi marrtjinanydja beyaṉumiriwnha dhikana ŋurikala buŋgawawala Baylatkala wäŋalilinydja, bala ŋayi waŋana ŋanya ŋäŋ'thurruna bitjarrana, “Way, ŋarranydja ḏukṯuk Garraywuna rumbalwu, ŋarra yurru ŋanya yupmaramana, bala munatha'liliyamana,” bitjarra. 44Ga ŋunhi ŋayi ŋäkulanydja ŋuriŋiyi Baylatthunydja, ŋunhi ŋayi Djesunydja liŋguna rakunydhina, bala ŋayi wirrkina dhika ṉirryurrunana ŋäkulanydja, bala ŋayi wäthurrunana ŋurikiyi ŋurruŋuwuna wal'ŋu miriŋuwu yolŋuwu, bala dhä-wirrka'yurruna ŋanya bitjarrana, “Way, yuwalknha ŋayi ŋunhiyi rakunydhinanydja?” bitjarra.

45Ga ŋayinydja ŋuriŋinydja ḻakaraŋala nhanŋu bitjarra, “Liŋguna ŋayi, baman' muka yana rakunydhina.” Bala ŋayi Baylattja waŋana bitjarra Djotjipkala, “Yo, märramana nhe yurru ŋunhiyi rumbalnydja ŋanya, yupmaraŋana,” bitjarra.

46Bala ŋayi märraŋala Djotjipthunydja girri' gaywaraŋu'na, bala marrtjinana. Marrtjinanydja ŋayi, bala yupmaraŋalana ŋanya ŋunhi rumbalnydja, bala rulwaŋdhurruna ŋunhimalayi dhomala'lilinydja, bala garrpirana, metj-wilkthurrunanydja, bala gäŋala mathirralilina molulilina. Yurru ŋunhiyi mathirra yaw'yunara guṉḏa, ga ŋunhimalayina walala ŋanya märrkitjkuŋala rumbalnydja. Bala walala giṯthunmaraŋalana marrtjina lili gäŋala dhurrwaranydja guṉḏanha ŋunhi, bilkpilk guṉḏa, yurru bathalana, bala dhaḻ'-way gungaŋalana ŋunhi dhänydja mathirra.

47Ga ŋunhilinydja dhäyka maṉḏa nhinana-dharrana, nhäŋala yukurrana, Merri Maktalawuy, ga Merri ŋäṉḏi'mirriŋu Djotjiwu, nhäŋala maṉḏa yukurrana ŋunhiyi wäŋa, ŋunhi wanhamala walala ŋanya rulwaŋdhurruna Djesunha.