gnnNTOTPO

Djon 9

Djesuyu ḏukmaraŋala bambaynha yolŋunha

1Marrtjinydja ŋayi nhina bala-a-a Djesu, dharr-way nhäma yolŋunhana bambaynhana, ŋayi nhina-dharra galki dhukarrŋura gali'ŋura, yurru ŋunhi ŋayi yolŋunydja bambay yana, beŋuru bili ŋunhi ŋayi dhawal-wuyaŋina. 2Bala walalanydja nhanukala ḻundu'mirriŋuyunydja walalay dhä-wirrka'yurrunana ŋanya Djesunhana bitjarrana, “Way Garray, nhäyu dhuwalanydja yolŋu bambay dhawal-wuyaŋina? Yolkala yätjthu?... nhanukalay ŋayi?... bay ŋäṉḏi'mirriŋuwala ga bäpa'mirriŋuwala ŋunhi yätjthu ŋiniya?”

3Bala ŋayi Djesunydja waŋa buku-wakmarama bitjanna walalaŋgu, “Yakana dhuwalanydja bambaythina ŋula yolkala yätjthu, nhanukalay ŋayi, ga ŋula ŋäṉḏi'mirriŋuwala ga bäpa'mirriŋuwala. Dhuwalanydja ŋayi bambaythina, märr yurru nhanukala yolŋuyu walalay nhäma Gunhu'wu ganydjarrnha ga ḻatju' rom ŋunhi. Ŋarranydja yurru djämana yana nhanŋu rom, ŋurikiyinydja ŋunhi ŋayi ŋarranha djuy'yurruna lili dhipala. 4Yo, dhuwala dhiyaŋunydja-wala walu bitjan walupuynha, ŋarra yurru yukurra djäma dhiyaŋu-wala, liŋgu galkina ŋarraku djämawunydja walu yurru dhawar'yunna; munhana yurru yupthun, ga ŋunhiyinydja ŋuli yakana yolŋuyu munhakunydja warkthun yukurra. 5Ŋunhi ŋarra mukthun dhuwala nhina yukurra munatha'ŋura, ŋarra yukurra yurru djarraṯawun'kumana dhuwalana wäŋa ḻiw'marama yana, liŋgu ŋarranydja dhuwala djarraṯawun' warray dhiyaku wäŋawu.”

6Ŋayi waŋananydja bitjarrayi. Djesu, bala dhiṯthurruna goŋdhu munatha'na, bala ŋayi djurrukkuŋalanydja munatha'nhanydja ŋälyuna, dhupthurruna ŋayi nhanukalay ŋayi dhurrwarayu, bala ŋomara ŋayi dholukuŋala ŋunhiyi munatha'nhanydja, bala dhunupana maŋutjililina mam'maraŋala ŋurikalayina bambaywalana. 7Bala ŋayi waŋana nhanukala bitjarrana, “Gatjuy marrtjiyana, ga ḻupthurrana nhe yurru bukuna ŋunhili guḻun'ŋurana gapuŋura yäkuŋura Djaylamnha.” (Ga mayaliny'tja dhuwalayi gapunydja yäku ‘djuy'yunara’.) Yo, Djesuyunydja djuy'yurruna ŋanya ŋunhimalayina gapulili, bala dhunupana ŋayi marrtjinana, djunama yana rurrwuyunminana yukurrana bukuna ŋanyapinyay ŋayi, ga dhunupana yana ŋayi ŋunhi maŋutjimirriyinana yulŋunydja; nhäŋalana ŋayi, bala ŋayi roŋiyinana djartjaryurruna balayi.

8Bala walalanydja ŋunhalanydja nhanukala gurruṯu'mirriyunydja walalay nhäŋalana ŋanya, ga ŋuriŋinydja walalay wiripu-guḻku'yunydja ŋunhi walala ŋuli ŋanya nhänha ŋäthili ŋäŋ'thunara nhinanhara; walalanydja nhäŋalana ŋanya, ŋayi nhinana marrtjina lili maŋutjimirrina, bala waŋanhamina bitjanminana, “Way, dhuwalanydja ḏarramu yol gay'? Ŋunhiyinydja ŋunhina yolŋu mak?... ŋunhi ŋayi ŋuli bambayyu nhinanha ŋäŋ'thuna?”

9Ga walala wiripu-guḻku'yunydja waŋana, “Yo, ŋunhayina ŋayi yulŋunydja, ŋunhiyinydja,” bitjarra, ga walala wiripu-guḻku'yunydja waŋana bitjarra, “Yäääw, yaka ŋunha ŋayi ŋunhiyi yolŋu. Ŋunhanydja wiripuna yolŋu, balanyarayiŋga liŋgu rumbal bitjan ŋayi.”

Bala ŋayinydja ŋayipina ḻakaranhamina, “Ŋarra dhuwala ŋunhiyi yolŋu,” bitjarra. 10Bala walala ŋanya dhä-wirrka'yurruna bitjarrana, “Nhäyu dhuwala nhe maŋutjimirriyinanydja?”

11Ga ŋayi ŋunhi ḏarramunydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, “Ḏarramuyu dhuwala yolŋuyu yäkuyu Djesuyu djäma munatha' dholuyaŋala, bala mam'maraŋala ŋarrakala maŋutjililina, bala waŋana djuy'yurrunana ŋarranha djunamana gapulili guḻun'lilina yäkulili Djaylamlilina. Bala ŋarranydja yana marrtjinana ŋunhimalayi gapulili, ga dhunupa ḻupthurrunanydja rurrwuyunminanydja ŋunhiliyi, bala yana maŋutjimirriyinana ŋarra yulŋunydja dhunupana.”

12Bala walala ŋanya dhä-wirrka'yurruna biyapul bitjarra, “Wanhaka dhika ŋayi yulŋunydja ŋunhiyinydja ḏarramu?” Ga ŋayinydja waŋana buku-wakmaraŋala walalaŋgunydja bitjarra, “Yoooo? Dhuŋana ŋarra. Yakana ŋarra marŋgi,” bitjarra.

Rom-dharraymirriyu dhä-wirrka'yurruna ŋurikalaŋuwuyyi bambaywalaŋuwuy

13Bala walala ŋanya garr'yurrunana ŋunhiyinydja ḏarramunha ŋunhi ŋayi dhawal-wuyaŋina bambay, djunamana gäŋala walala ŋanya Rom-dharraymirriwalana walalaŋgala yolŋu'-yulŋuwala. 14Liŋgu ŋuriŋiyi waluyunydja ŋayi Djesuyu djäma dholukuŋalanydja bitjarrayi, bala yana maŋutjimirriyaŋalana ŋunhiyi ḏarramunhanydja, dharrpalyuna ŋuriŋi waluyu, Galkunminyaramirriyuna yäkuyu. 15Bala walalanydja Rom-dharraymirriyu walalay dhä-wirrka'yurruna ŋanya bitjarra, “Wäy, nhäyu nhe dhuwala maŋutjimirriyinanydja?”

Bala ŋayinydja ḻakaraŋala bitjarrana ŋuriŋiyi ḏarramuyunydja, “Munatha' dhuwala ŋayi djäma dholukuŋala Djesuyu, bala mam'maraŋala ŋarrakala maŋutjililina. Bala ŋarra yana dhunupana rurrwuyunminana bukuna, bala nhäŋalana yana ŋarra.”

16Ga walala wiripu-guḻku'yunydja Rom-dharraymirriyu walalay waŋana bitjarra, “Ŋunhinydja ḏarramu ŋunhi ŋayi djäma bitjarrayi yätjnha, yakana ŋayi beŋuru Godkuŋu. Rom-bakmaranhamirrina ŋayi ŋunhi, liŋgu djämana ŋayi ŋuli yukurra dharrpalyunydja waluyu.” Ga walala wiripuŋuyunydja malayu waŋana bitjarra, “Dhuwurr-yätjthunydja ŋuli yolŋuyu yakana biyakuyi djäma ganydjarr ŋutuny'tja wal'ŋu rom ŋunhi, bitjan ŋuli ŋayi ŋuriŋiyi.” Bala walala yukurrana gulk-gulkthunminanydja miṯtjinydja märrma'lilina; wiripu-guḻkuny'tja nhanukala gali'ŋura Djesuwala, ga wiripu-guḻku'yunydja yukurrana yätj-ḻakaraŋala ŋanya yana dhä-ḏälthinyamina.

17Ga biyapul ŋanya walala dhä-wirrka'yurruna bitjarra ŋunhiyi ḏarramunha, “Ŋayi nhuna maŋutjimirriyaŋalanydja ŋiniya? Nhaltjanna nhenydja yukurra ŋanya guyaŋirri? Yolnha ŋayi yolŋunydja ŋunhi?” Ga ŋayinydja buku-wakmaraŋala walalaŋgu bitjarra, “Dhäwu'-gänharamirrina ŋunhiyinydja, Godkuŋuna djuy'yunara,” bitjarra.

18Ga walala ŋurru'-ŋurruŋunydja yakana märr-yuwalkthina ŋurikiyi yolŋuwu, ŋunhi ŋayi beŋuru bili dhawal-wuyaŋina bambay ga ŋuliŋurunydja ŋayi maŋutjimirriyinana. Bala walala wäthurruna ŋunhi ŋurru'-ŋurruŋunydja yolŋu walala ŋäṉḏi'mirriŋuwuna ga bäpa'mirriŋuwuna ŋurikalaŋuyi ḏarramuwalaŋu. 19Bala walala dhä-wirrka'yurruna maṉḏanhana bitjarra, “Way, dhuwalanydja nhumalaŋgu muka yothu, ḏarramu gay'? Nhumanydja ŋanya ḻakaraŋala be ŋayi dhawal-wuyaŋina bambay muka, yurru dhuwalana ŋayi nhäma warray yukurra yulŋunydja. Nhäyu ŋayi dhika maŋutjimirriyinanydja?” bitjarra.

20Ga maṉḏa nhanŋu ŋäṉḏi'mirriŋu ga bäpa'mirriŋu waŋana bitjarra buku-wakmaraŋala, “Marŋgi muka dhuwala ŋilinyunydja, ŋilinyuŋgu dhuwali yothu ḏarramu. Yuwalk ŋayi bambaynydja dhawal-wuyaŋina. 21Yurru yakana ŋilinyu marŋginydja nhäyu ŋayi dhuwali maŋutjimirriyina, ga yakana ŋilinyu marŋgi yolthu ŋanya yolŋuyu maŋutjimirriyaŋala. Gatjuy dhä-wirrka'yurra ŋanyana, bili wakinnha ŋayi ŋunhi yolŋu. Ŋayi yurru gänana ḻakarama ŋayipina.” 22Yo, maṉḏa ŋäṉḏi'mirriŋuyu nhanukala ga bäpa'mirriŋuyu ḻakaraŋala bitjarrayinydja ŋunhi, liŋgu maṉḏa barrarina ŋuriki ŋurru'-ŋurruŋuwu yolŋuwu walalaŋgu, liŋgu ŋuriŋi ŋurru'-ŋurruŋuyunydja yolŋuyu walalay ŋäthili yana dhäruktja nherrara bitjarra, “Ŋunhi yurru ŋayi ŋula yolthu ḻakaramanydja Djesunha, Dhawu'mirriyanhara ŋunhi ŋayi Walŋakunharamirri bitjandja, ŋanyanydja ŋanapurru yurru ŋunhiyinydja yolŋunha yanana ŋurrkamana, dhawaṯmaramana yurru; yakana ŋayi yurru biyapulnydja ŋunhiliyi buku-ŋal'yunaramirriŋuranydja buṉbuŋura.” 23Yo, barrarina maṉḏa ŋunhi waŋanharawu ḻakaranharawunydja dhunupawunydja, bala maṉḏa waŋana bitjarrana, “Dhä-wirrka'yurra ŋanyapinyaynha, bili wakinnha ŋayi dhuwali.”

24Bala walala biyapul dhä-wirrka'yurruna ŋanya, ŋunhinhayi ŋunhi ŋayi bambay dhawal-wuyaŋina, “Ma' way, yuwalkkuŋa wal'ŋu biyaka ḻakaraŋa, bili Godthunydja yukurra dhika ŋäma muka nhuna. Ŋanapurrunydja marŋgi nhanŋu, ŋurikiyi yäkuwu Djesuwunydja. Dhuwurr-yätjnha ŋayinydja ŋunhi yolŋu.”

25Ga ŋayinydja waŋana ŋunhi ḏarramunydja bitjarra warray, “Mak ŋayi dhuwurr-yätj, mak yaka. Yaka ŋarra dhuwala marŋgi. Yurru waŋganygu yana ŋarra dhuwala marŋginydja, dhiyaku gam', ŋäthilinydja ŋarra bambay ga dhiyaŋunydja-wala ŋarra nhämana yukurra.”

26Bala walala ŋanya biyapul dhä-wirrka'yurruna waŋana bitjarra gam', “Nhaltjarra nhuna ŋayi djämanydja dhika? Nhäyu nhuna ŋayi maŋutjimirriyaŋalanydja?”

27Ga ŋayinydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, “Liŋgu muka ŋarra nhumalaŋgu ḻakaraŋalanydja, yurru nhumanydja yaka warray mäkiri'-witjurruna. Nhäkuna nhumalaŋgu ŋarra yurru bulunydja ḻakarama? Mak nhumana yurru nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala dhuwala gonha.”

28Bala walalanydja ŋunhi ŋurru'-ŋurruŋunydja yolŋu'-yulŋu ŋoy warray dhärrana nhanukala, bala waŋana bitjarrana, “Nhena nhanŋu ŋurikiyinydja ḻundu'mirriŋu. Ŋanapurrunydja dhuwalanydja ga Mawtjitjku warray ḻundu'mirriŋu. 29Ŋanapurru marŋgi warray Mawtjitjkunydja, ŋunhi Godthu ŋuli waŋanha nhanukala Mawtjitjkala ḻakaranha, yurru dhuwaliyinydja ḏarramu mulkuruna, ŋula wanhaŋuwuynha, yakana ŋanapurru marŋgi.”

30Ga ŋayinydja ŋunhi ḏarramunydja waŋana bitjarrana, “Nhäna dhuwalanydja?... mulkuruna ŋiniya rom? Yaka nhuma dhuwala marŋgi nhanŋu, wanhaŋuwuy ŋayi ŋunhi yolŋunydja, yurru maŋutjimirriyaŋalanydja ŋayi ŋarranhana ŋuriŋiyi yolŋuyu yulŋunydja. 31Marŋgi muka ŋilimurru dhuwala nhanŋu Godkunydja. Yakana ŋayi ŋuli yukurra mäkiri'-witjun yätjkunydja yolŋuwu; ga yuwalktja ŋayi yurru mäkiri'-witjun ŋurikinayi yolŋuwu ŋunhi ŋayi ŋuli yukurra märr-ŋal'yun nhanukala Godkala, ga djäma nhanukala yana djälkurru. 32Yakana yukurra ŋula yolthu yolŋuyu ganydjarr gäma maŋutjimirriyanharawu ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi ŋuli dhawal-wuyaŋirri bambaynydja. Yaka warray ŋilimurru ŋäkula balanyarayi yolŋunha ŋäthilinydja. 33Ŋunhi ŋayi bini Djesunydja yolŋuna yana, yaka ŋula Gunhu'wuŋu djuy'yunara, ŋayinydja bini ŋunhi yakana djäma bitjanayi.”

34Ga walalanydja ŋunhi ŋurru'-ŋurruŋunydja waŋana balanydja nhanŋu bitjarra warray, “Nhenydja dhuwala yätj warray, beŋuru bili dhawal-wuyaŋinyaraŋuru. Nhaltjanna nhe yukurra dhuwala yulŋunydja?... ŋanapurrunhana marŋgikuma?” bitjarra. Bala walala ŋurrkaŋalana dhawaṯmaraŋalana ŋanya ŋuliŋuruyi buṉbuŋurunydja.

Djesuyu bambay-ḻakaraŋala ŋunhi Rom-dharraymirrinha yolŋu'-yulŋunha

35Ga dhunupana ŋayi Djesuyunydja ŋäkulana ŋunhinhayi ḏarramunhanydja ŋunhi walala ŋanya ŋurrkaŋala dhawaṯmaraŋala, bala ŋayi marrtjina ga maḻŋ'maraŋala ŋanya warraŋulnha, ga dhä-wirrka'yurruna bitjarrana ŋanya, “Way, nhaltjanna nhenydja yukurra dhuwala?... Yolŋuwalanydja Gäthu'mirriŋuwala nhe yukurra märr-yuwalkthirri?”

36Ga ŋayinydja ŋunhiyinydja yolŋu ŋunhi ŋayi ŋäthilinydja bambay muka waŋana bitjarra, “Yol ŋayi dhikanydja yolŋu? Ŋarranydja ḏukṯuk ŋarra yurru nhanŋu marŋgithirrina, märr yurru ŋarra märr-nherraṉmirrina nhanukala.”

37“Liŋgu muka nhe yulŋunydja dhuwala nhäŋalanydja ŋanya,” bitjarra ŋayi Djesunydja. “Dhuwalanydja ŋarrana, waŋa ŋarra nhokala yukurra ŋunhiyi yolŋu.”

38Bala dhunupana ŋayi ŋunhiyinydja yolŋu waŋana bitjarrana, “Garray, märr-yuwalkthinana ŋarra dhuwala yulŋunydja nhuŋu,” bitjarra, bala bunkumu'-nyilŋ'thurrunanydja, bala buku-ŋal'yurrunana nhanŋu.

39Bala ŋayi Djesunydja waŋana bitjarrana, “Dhiyakuyina ŋunhi ŋarra marrtjinanydja lili dhipala munatha'lilinydja, märr bambayyunydja yurru yolŋuyu nhämana, ga ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi ŋuli ḻakaranhamirri ŋanyapinyay ŋayi maŋutjimirri, ŋunhiyina yolŋu yurru bambaynydja yukurra nhina.”

40Ga walalanydja Rom-dharraymirriyunydja yolŋu'-yulŋuyu ŋäkula ŋanya Djesunha waŋanhara bitjanarawuyyinydja, bala waŋana bitjarrana, dhä-wirrka'yurruna ŋanya Djesunha, “Way, ŋanapurrunha dhuwala nhe yukurra bambay ḻakaramanydja?”

41Ga ŋayi Djesunydja waŋana bitjarrana, “Ŋuli nhuma yuwalktja bambaynydja, Gunhu'yunydja nhuna yurru yaka dhä-ḏir'yun ŋurikiyyi yätjpuynydja. Yurru nhumanydja yukurra ḻakaranhamirri be nhuma maŋutjimirri walala ga marŋgi nhuma warrpam be Godkalaŋuwu romgu, bala nhuna yurru Gunhu'yunydja dhä-ḏir'yunna yanana, liŋgu nhe ŋuli ŋunhi bakmaramana romnha nhanŋu.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala.