gnnNTOTPO

Mathuyu 7

Yaka dhuwurr-nyamir'yurra yätj-ḻakaraŋa wiripuŋunha yolŋunha

1Ga bitjarra ŋayi wiripunydja dhäruk Djesuyu ḻakaraŋala. “Yaka guyaŋiya rom-yätj ḻakaraŋa wiripuŋunhanydja yolŋunha, märr yurru ŋayi Gunhu'yunydja yakayi nhunanydja rom-yätj ḻakarama. 2Yo, ŋunhi nhe yurru bäy-ḻakarama warray wiripuŋuwu yolŋuwu, ŋayinydja yurru Gunhu'yunydja bitjandhi liŋgu nhuŋunydja bäy-ḻakaramayi. Ga ŋuli nhe yukurra yurru guyaŋirri baḏaktja ŋurikiyi nhanŋu ŋula nhä yätj, ga ŋayinydja yurru Gunhu'yunydja bitjandhi liŋgu guyaŋirriyi yana yukurra yurru nhuŋunydja yätj. Liŋgu Gunhu'yunydja yurru nhuna djarr'yundhi marrtji bala bitjandhi yana liŋgu bitjan nhe ŋuli marrtji djarr'yun wiripuŋunha yolŋunha.

3-5“Nhäku nhe ŋuli bitjan liŋgu nhäma yukurra yätj ŋurikala wiripuŋuwalanydja yolŋuwala, bäy warray ŋunhi yutjuwaḻany'tja ŋula nhanŋu? Nhäŋa dhuwali nhunapinyay nhe. Nhokalay ŋathili ḏupthurranydja dhuwali yätjtja, liŋgu nhe muka dhuwali wiripunydja ŋuli yukurra djäma yätj. Yo, ŋuli yukurra yurru yolŋuwala gulŋiyirri maŋutjiŋura ŋula nhä yutjuwaḻany'tja, ga yuwalktja nhokala warray dhuwali maŋutjiŋura biyapulnydja wal'ŋu wakindja gulŋiyirri yukurra, yakana nhe yurru waŋa bala nhanukala bitjandja, ‘Go, ŋarra yurru wilaŋ'thun dhawaṯmarama nhokala maŋutjiŋuru,’ bitjandja. ŋäthilinydja nhe yurru ŋathili ḏupthurra nhokiyingalaŋuŋuru maŋutjiŋuru dhipuŋuru, bala yurruna nhe yurru nhäma ŋamathamanydja, märr nhe yurru guŋga'yun ŋanyanydja, märr yurru ŋayinydja nhäma ŋamathamayi.

“Nhä nhuma dhuwala?... rom-gali'-märrma' yulŋunydja? Yaka biyakayi yätj-ḻakaraŋa ŋunha wiripuŋunhanydja yolŋunha, yana biyaka ŋathili ŋamathaŋa nhuŋuway nhe ŋayaŋu dhuwali, bala yurruna nhe yurru yuwalktja wal'ŋu guŋga'yun walalanha ŋamathanharawunydja nhinanharawu.”

6Ga bitjarrayi bili ŋayi ḻakaraŋala wiripunydja dhäwu' Djesuyu, mayali'kurru yana dhawar'maraŋalanydja bitjarrana gam', “Yo, Gunhu'wunydja rom ḻatju warray wal'ŋu, goŋmirri warray dhika, garrkuḻuk warray. Bäyŋuna ŋuli nhe wekama dhuyunydja girri' ŋula nhäku wuŋgangu, bäyŋuna ŋayi wuŋgandja marŋgi; ŋayi ŋuli balaŋu bilyurru, bala ḻäwuŋuna nhuna. Ga bäyŋuna yurru yolŋuyu ŋurrkama goŋmirrinydja wal'ŋu girri' bikipikiwu, liŋgu walala bäyŋuna marŋgi bikipikinydja walala ŋurikiyi girri'wu; walala ŋuli yana marrtji wawuna muŋdhu'-muŋdhurruna. Yo, guyaŋiya ŋäthilinydja ŋamathaŋa wal'ŋu, yurruna nhe yurru wekama Godkunydja wal'ŋu goŋmirrinydja rom ŋurikinydja yolŋuwu, ŋunhi ŋayi ŋuli yana warku'yun ŋanya Godnha, nhäŋiniŋ' ḻakarama.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Ŋäŋ'thurra, ga ḻarruŋa bala marrtjiya galkithiyana nhanukala

7Bala Djesuyu ḻakaraŋalana bitjarra, “Ŋäŋ'thurra märrliliyaŋa Godnha ŋula nhäkunydja, bala ŋayi yurru nhuna wekamana. Ḻarruŋa warrya'yurra, bala nhe yurru maḻŋ'maramana. Wutthu'-wutthurra dhurrwaranydja, bala yurru nhuŋu ŋayi ḻapthunna. 8Yo, ŋunhi yurru yolthu ŋäŋ'thundja, ŋayinydja yurru ŋuriŋinydja märramana, ga ŋayi yurru ḻarrunharapuyŋuyunydja yolŋuyu maḻŋ'maramana, ga ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi yukurra wutthu'-wutthun yurru yana ḻapthunna dhurrwaranydja.

9“Yo, nhuma bäpa'mirriŋu walala. ŋunhi yurru nhokala gäthu'mirriŋuyu ŋäŋ'thun nhuna ŋathawunydja, nhä nhenydja yurru wekama nhanŋu?... guṉḏa? 10Ga ŋunhi nhuna ŋayi yurru ŋäŋ'thun guyawunydja, nhenydja yurru nhä nhanŋu wekama?... bäpi? 11Bäy warray nhe dhuwurr-yätjtja bäpa'mirriŋu, nhe yurru yana wekamanydja ŋamakurru' wal'ŋu nhokalaŋuwu gäthu'mirriŋuwunydja. Nhumanydja dhuwala be muka gäthu'mirriŋu walala djiwarr'wuywu Gunhu'wu; bala ŋayina yurru nhuŋu biyapulnydja wal'ŋu wekama ŋamakurru' nhä malanha, ŋurikinydja walalaŋgu ŋunhi walala yurru ŋäŋ'thun ŋanya.

12“Ḏukṯukthirri muka nhenydja yukurra?... walala yurru wiripu-guḻku'yu yolŋuyu nhuna guŋga'yun? Bala nhenydja walalanha guŋga'yurrayi biyakayi bili balanydja, liŋgu ŋupanayŋu ŋunhiyi romdja bitjan ŋunhiyi ŋunhi Mawtjitjkala ŋayi wekaŋala, ga dhäruk nherraṉara wukirriwuynydja dhäwu'-ḻakaranhamirriwuŋu walalaŋguŋu ŋunhiyi.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Marrtjiya yutjuwaḻa'kurru dhukarrkurru ŋuliwitjarra

13Djesuyu ḻakaraŋala nhanukalaŋuwu ŋayi malthunaramirriwu walalaŋgu bitjarra, “Ŋuli nhuma ḏukṯuk marrtjinyarawu bala Godkalanydja wäŋalili, marrtjinydja nhuma yurru gulŋiyirrinydja ŋula yutjuwaḻa'kurru dhurrwarakurrunydja. Guḻkuny'tja yolŋu walala yukurra wäŋgama ŋunha bala wiripukurru gatjaḻkurru ŋunhi marrtji ŋorra yindi ga buyuwuyu, yakana ḏäl marrtjinyarawu, yurru ŋunhiyinydjayi dhukarr marrtji ŋorra rakunydhinyaramirrililina; ga ŋunhi yurru yolŋu marrtji yukurra ŋuliwitjandhinydja dhukarrkurru, ŋunhalanydja bala ŋayi yurru yana baḏuwaḏuyunna. 14Yaka nhenydja marrtjiya ŋuliyi dhukarrkurru. Nhenydja yurru gulŋiyirri ŋuliwitjandhiyina yutjuwaḻa'kurruna dhurrwarakurru, bala marrtjiyanydja-wala yutjuwaḻa'kurruna dhukarrkurrunydja ŋunhi marrtji ŋorra bala walŋamirrilili wäŋalili, bay warray ŋunhi dhukarr ḏälnydja marrtjinyarawu. Liŋgu märr-ḻurrkun' yukurra marrtji ŋuliwitjandhiyinydja yutjuwaḻa'kurrunydja dhukarrkurru, ga maḻŋ'marama yuwalktja wal'ŋu walŋa märr-ḻurrkun'thu yana.” Ga bitjarrayina ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Dharpa borummirri ga nhäŋiniŋ' dharpa

15Ga dhuwalanydja Djesuyu ḻakarama yukurra wiripuna dhäruk, bitjan gam', “Wiripunydja yurru yolŋuyu marrtji gäma dhäwu' nhumalaŋgu, bala nhumanydja mak yurru guyaŋirri yanapi ŋayi Godkuŋu djuy'yunara dhäwu'-gänharamirri, liŋgu ŋayi yurru ŋunhinydja milkunhamirri yäna, yanapi ŋayi ŋamakurru' ga yäwulu, balanyara bitjan boḏiny wäyin. Yurru dharray ga nhäŋa ŋanya yulŋunydja, liŋgu yuwalktja ŋayi ŋunhi beyaṉumirri warray wal'ŋu, balanyara warray bitjan wakinŋu wuŋgan. 16-18Yo, dharr biyaka nhäŋanydja, märr yurru ŋayi yaka nhumalanha ŋula mayali'-wilkthundja; nhuma yurru dharaŋan warray yulŋunydja ŋanya, ŋunhi nhuma yurru nhämanydja nhanukuŋu djämawuy, mak ŋamathanhara mak yätjkunhara. Liŋgu yolŋuwuŋunydja djämawuy balanyara warray bitjan borum.

“Yo, marŋgi muka nhuma dharpawu borumgunydja, wiripu ŋamakurru' ga wiripunydja yätj. Ŋuli nhe yurru nhäma dharpa borummirrinydja wal'ŋu ŋamakurruny'tja, ŋunhinydja nhe marŋgina ŋurikiyi ŋamakurru'wunydja dharpawu, ga ŋunhi nhe yurru yätjtja nhäma borum ŋula dharpalili, ŋunhinydja nhe marŋgina ŋurikiyi dharpawu yätjku. Yakana nhe ŋuli maḻŋ'maraŋu balanyarayi ŋamakurruny'tja wal'ŋu borum djiṉ'punydja ŋula nhä ḏawunydja borummirriyinyara ŋunhilimi ḏirriṯirriŋuranydja dharpaŋura. Nhuma marŋgi djiṉ'puwunydja borumgu, ŋunhinydja yurru djiṉ'pu yana dhärra yukurra, ga ḏirriṯirriny'tja yurru ŋunhinydja dharpa ḏirriṯirri yana djingaryun yukurra yurru. 19Ŋunhi yurru borum-ŋuthanmaranhamirriyu yolŋuyu nhäma borum ḻukanhamiriw, nhäŋiniŋ' yana, bala ŋayi yurru gulkthunna ŋunhiyinydja dharpa, bala ŋurrkama gurthalilina. 20Yo, biyakayi yolŋunhanydja nhäŋa ŋunhi dhäwu'-ḻakaranhamirrinhanydja nhaltjanarawuy djämawuy. ŋuli ŋayi yurru djäma yätjtja wal'ŋu, nhenydja yurru marŋgithirrina yana nhanŋu ŋurikiyi yolŋuwu yätjkunydja ga djarrpi'wunydja, bala nhenydja yurru yarrkthurrana yana ŋurikalayi yolŋuwala, yakana mäkiri'-witjurra ga märraŋa nhanukuŋu ŋunhiyi dhäwu'.”

Djesu yurru waŋa rom-djarrpi'mirriwu bitjan, “Yaka ŋarra nhuŋu marŋgi”

21Ga dhuwalanydja Djesuyu ḻakarama yukurra bitjan gam', “Yo. Guḻku'yu yolŋu'-yulŋuyu ŋunhi yukurra ŋarranha yäku ḻakarama bitjan gam', ‘Garray, Garray,’ bitjandja, yurru bäyŋuna walala yurru gärri ŋunha Godkalanydja wäŋalili, liŋgu walala ŋuli yukurra yaka nhina nhanukala romŋura; ŋunhina walala liŋguna yolŋu'-yulŋu gärrinydja yurru Godkalanydja wäŋalili ŋunhi walala ŋuli yukurra dhärukku nhanŋu malthun, bala djämana-wala yana ŋunhi nhaltjan ŋayi ŋuli dhäruk waŋa. 22Yo, ŋuriŋinydja waluyu dhä-yawar'yunaramirriyunydja guḻku'na dhika yolŋuyunydja walalay yurru waŋa ŋarranha bitjandja, ‘Garray gay', ḻapmaraŋana dhurrwaranydja ŋarraku. Ŋarranydja ŋuli dhäwu' ḻakaranha nhokalaŋumirri yäkumirri yana, ga nhokala yäkuyunydja ŋarra ŋuli yätjnhanydja birrimbirrnha walalanha dhawaṯmaranha yolŋuwalanydja, ga nhokiyingala yana yäkuyu ŋarra ŋuli djäma ŋutuny'tja dhika rom.’ Bitjan yurru wiripu-guḻku' yolŋu walala ḻakaranhamirri, 23bala ŋarranydja yurru waŋa walalanha bitjanna gam', ‘Gatjala, gundupuŋana nhuma rom-djarrpi'mirrinydja yolŋu walala. Yaka warray ŋarranydja nhumalaŋgu marŋgi.’ ” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Dhäwu' bala'-dhuḻ'yunaramirriwalaŋuwuy maṉḏakalaŋuwuy

24-25Bala ŋayi Djesuyu dhawar'yurrunanydja ḻakaraŋala bitjarra, dhuwalana gam', “Liŋguna dhuwala. Liŋgu muka ŋarra nhumalaŋgu ḻakaraŋalanydja nhaltjanarawunydja nhinanharawu. Ŋuli nhuma yurru ŋämanydja ŋarranha dhäruktja, bala yana djämana-wala ŋarrakalaynha dhärukkurru, nhenydja yurru nhina ŋamakurru'na wal'ŋu, wuṉḏaŋarrnha yana, balanyarana bitjan ŋunhiyi yolŋu ḻiya-djambatj ŋunhi ŋayi dhuḻ'yurruna buṉbu nhanŋuway ŋayi guṉḏalili. Yo, ŋäthilinydja ŋayi ŋunha yaw'yurruna yukurrana munatha' djinawa' wal'ŋu, ga yurruna ŋayi gurrunhara ḻukunydja ŋurikiyi bala'wu dhärranharawunydja ŋunhiwala guṉḏalili. Bala ŋayi maḻwurrkthunydja marrtjina dharyurrunana mirithinana, ga watayu bo'yurruna wirrkina wal'ŋu, ga gapu mayaŋ gaŋgathina, bala wutthurruna ŋunhiyi buṉbunhana, ga rurr'-rurryurruna ŋunhinha gulkuruna; ŋayinydja ŋunhiyi buṉbunydja yukurrana dhärrana yana ḏälnha mukthurrunana, yakana ŋayi wingil'-wingilyurruna, liŋgu ŋunhiyi nherraṉara guṉḏalili ḏälkunharana yana. Yo, ŋunhi nhenydja yurru dhärukku malthurra ŋarrakuwaynha ga djäma yukirriya yurru, nhe yukurra yurru dhärrana yana yulŋunydja, ŋamakurru'na yana wal'ŋu dhikana.

26-27“Ga ŋuli nhe ŋämanydja yurru ŋarranha dhäruk, ga yakanydja märrama, nhenydja balanyarana gam' yolŋu, bitjan ḻiyamiriwnha ŋunhi, ŋunhi ŋayi buṉbu dhuḻ'yurruna ŋunha munatha'lili wal'ŋu, ga yaka ŋayi gurrunhara ḻuku ŋunha djinawa'lili ŋurikiyinydja buṉbuwu ŋäthili. Bala ŋayi ŋunhi maḻwurrkthunydja dharyurrunana marrtjina, ga watayu bo'yurrunana wirrkina wal'ŋu, bala gapunydja ŋunhiyi gaŋgathina, bala wutthurrunana yana ŋunhiyi buṉbunha, ga dhunupana ŋunhiyi buṉbunydja buḻwaŋ'thurrunana, buku-yapthurruna munatha'lilina, warrpam'thurrunana yana buḻwaŋ'thurruna. Ga bitjandhi nhenydja yurru galkirrina yana, ŋuli nhe yurru yarryundja ŋarrakalaŋuwu dhärukku, ga yakana ŋula märrama.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu waŋana ḻakaraŋalanydja.

28Ga ŋunhi ŋayi Djesu dhawar'yurrunanydja ḻakaranhaŋuru, bala walalanydja dharrana yolŋu'-yulŋuyunydja ṉirryurruna warray ŋäkula. “Ḻatju' ŋi? Nhä dhuwalanydja manymak marŋgikunharamirri. 29Liŋgu ŋayinydja dhuwalanydja yaka warray balanyara bitjan wiripu-guḻku' rom-marŋgikunharamirri walala. ŋayinydja dhuwalanydja Djesunydja gäna warray ŋayipi, ga nhanŋu dhäruktja biyapul wal'ŋu wuṉḏaŋarr ga walŋamirri.” Bitjarrana walala waŋananydja yukurrana, ḻakaranhaminanydja ŋanya.