gnnNTOTPO

1 Corinthians 2

Bolyu ḻakaraŋala ŋunhi bili waŋgany yana dhäwu'

1Gutha walala ŋarraku. Ŋunhi ŋarra ŋäthilinydja marrtjina balayi nhumalaŋgala, ŋarra ŋuli yukurranha ḻakaranha dhäwuny'tja Godku yana, yurru yaka ŋarra ŋuli waŋanha raywal'yunydja dhärukthu, gaḏamandhunydja be. 2Yo, yurruna ŋarra ŋunhi marrtjina bala dhipali nhumalaŋgalanydja, yurru ŋäthili muka yana ŋarra guyaŋinanydja dhipaliyi wäŋalili bitjarranydja gam', “Yo, ŋarra yurru meṉgumana bukmaktja nhä malanha, bala ḻakaramanydja ŋarra yurru waŋganynha yana Djesu-Christnhana, ŋunhinhana ŋunhi ŋayi rakunydhina mälakmaranhawuyŋura dharpaŋura,” bitjarrana. 3Bala ŋarra yukurrana dhärrananydja dhiyali nhumalaŋgalanydja yalŋgi'na ga barrarimirrina; ŋarra ŋuli yukurranha marrmarryunana waŋanha dhäruktja nhumalaŋgu. 4Yaka ŋarra be waŋana gaḏamandhunydja guyaŋinyarawuyyu, ga yaka ŋarra ŋuli marŋgikunha raywal'yunydja be dhärukthu, yana ŋarra ŋuli waŋanhanydja ga djämanydja ŋuriŋi wal'ŋu ganydjarryu, Godkala Garrkuḻukthu Birrimbirryu yana. Bala nhuma nhäŋalanydja dharaŋarana, bala yana märr-yuwalkthinana yulŋunydja. 5Yaka nhe ŋunhi märr-yuwalkthina ŋuriŋiyi gaḏamandhunydja be yolŋuwalanydja wal'ŋu dhärukthu, yana nhe märr-yuwalkthina, bala märraŋalana yana ŋuriŋiyina ŋunhi nhe dharaŋara Godku ganydjarr ŋurikalayi yolŋuwala dhärukkurru.

Godku gaḏamandhinyaranydja liŋguna maḻŋ'thurruna ŋilimurruŋgu

6Yo. Ŋanapurru ŋuli yaka waŋa ḻakarama gaḏamandhunydja be dhärukthu, yurru dhuwalayi dhäwuny'tja ŋanapurru ŋuli ḻakarama yuwalk warray gaḏaman wal'ŋu; ŋanapurru ŋuli ḻakaramanydja dhuwalayi gaḏamandhinyaranydja dhäwu' ŋurikina walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala ŋuthanara wal'ŋu birrŋ'thunarana Garraywala Romŋura, ŋunhi yakana biyapul walala märr-gaŋga ŋayathama yukurra, bitjan ŋuli yothu'yu. Yurru ŋunhi gaḏamandhinyaranydja ŋanapurru' ŋuli marŋgikuma ḻakarama wiripu warray wal'ŋu yana, ganaŋ'thun warray yukurra ŋulaŋuruyinydja ŋunhi munatha'wuywalanydja gaḏamandhinyaraŋuru, wiripu warray wal'ŋu ŋulaŋurunydja ŋunhi munatha'wuyyu ŋurru'-ŋurruŋuyu walalay yukurra ŋayathama ŋuli, liŋgu walalaŋgunydja ŋuli marrtji ganydjarr winya'-winyayunna, dhawar'yunna yurru.

7Yo, ŋanapurrunydja ŋuli ŋunhi yukurra ḻakarama Godku warray nhanŋuway gaḏamandhinyara, ŋunhi ŋayi ŋäthili yukurrana ŋorrana be bäy yana, djuḻuḻ'yurruna yolŋuwalanydja. Yaka muka ŋula waŋgany yolŋu ŋäthili marŋgithina dhiyakuyi ŋunhi ŋayi Godthu nherrara ŋurruthaŋala wal'ŋu be, yurruna wäŋa dhuwala munatha' ŋayi djäma; yaka walala marŋgithina dhiyakuyi ŋunhi ŋayi Godthu nherraranydja ŋilimurruŋgu, märr ŋilimurrunydja yurru yukurra nhina nhanukalaynha wal'ŋu ḻatju'ŋurana yanana, djarraṯawun'mirriŋurana romŋura ga wäŋaŋura. 8Yakana ŋula waŋgany dhiyakuy munatha'wuynydja wäŋawuy ŋurruŋu wal'ŋu marŋgi ŋurikinydjayi gaḏamandhinyarawu Godkalaŋunydja; ŋunhi bini walala marŋgithinyanydja, walalanydja bini yaka warray bunha Garraynha Djesunhanydja, ŋunhi ŋayinydja ŋurruŋuna wal'ŋu biyapulnha ŋurukuyi ḻatju'wu ga djarraṯawun'mirriwu romgu. 9Yo, ŋula yolthu yolŋuyu wukirri bitjarra gam' ŋäthili.

“Yakana ŋula waŋgany yolŋu marŋgi ŋurikiyi ḻatju'wunydja wal'ŋu dhikanydja nhäku malaŋuwu,

ŋunhi ŋayi Godthu ŋäthilimirriyaŋala ŋuriki walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala ŋuli yukurra märryu-ḏapmarama ŋanya;

yakana ŋula waŋganydhu yolŋuyu nhäŋala dhiyaŋu nhanukalay ŋayi maŋutjiyu,

ga yaka ŋayi ŋula yolthu mäkiri'yu nhanukalay ŋayi ŋäkulanydja,

ga yakana ŋula waŋganydhu yolŋuyu maḻŋ'maraŋalanydja nhanukalay ŋayi guyaŋinyarayu.” 10Bitjarra ŋayi ŋäthili wukirrinydja, yurru dhiyaŋunydja-wala ŋilimurru marŋgina, liŋgu nhanukalay ŋayi Birrimbirryuna ŋuriŋina Godthunydja maḻŋ'maraŋalana ŋilimurruŋgala liŋguna. Liŋgu ŋuriŋiyinydjayi Godkalanydja Birrimbirryu ŋayipina nhämanydja ŋuli yukurra marwakmarama bukmakkunydja, ŋayi marŋgi bukmakku nhäku malaŋuwu ŋunhi marrtji djuḻuḻ'yun ŋorra dhika bäy Godkala ŋayaŋuŋura. 11Yo, waŋganynha yana marŋginydja ŋurikiyi ŋunhi ŋuli marrtji djuḻuḻ'yun ŋorra dhika bäy yolŋuwala ŋayaŋuŋura, nhanŋuway ŋurikiyi yolŋuwu birrimbirr, ŋunhina bili marŋginydja. Ga bitjandhi muka bili, ŋayinydja ŋunhi birrimbirr Godkunydja, waŋgany ŋayipi marŋgi Godkunydja ŋayaŋuwu warrpam'thun. 12Yo, ŋilimurrunydja ŋunhi Garraywalaŋumirriyunydja walalay yaka märraŋala birrimbirrnha dhiyakuy munatha'wuynhanydja; dhuwalayinydja ŋilimurru birrimbirrnha märraŋala ŋulaŋuru Godkuŋu wekanhara, nhanŋuway ŋayi Birrimbirr wal'ŋu Godku; ŋayipi ŋanya wekaŋala ŋilimurruŋgala, märr yurru ŋilimurru marŋgithirri ŋurikiyi nhäku malaŋuwu ḻatju'wunydja dhikanydja, ŋunhi ŋayi yäna wekaŋala ŋilimurruŋgu. 13Yaka ŋanapurru ŋuli ŋunhi waŋa yukurra ḻakarama yolŋuwuŋunydja be marŋgikunhara raywal'yunydja dhärukthu. Ŋanapurrunydja ŋuli ḻakarama ŋunhi djiwarr'wuynha nhä malanha, nhanukuŋuwaynha Walŋamirriwuŋuna Birrimbirrwuŋu marŋgikunhara, yurru ḻakaramanydja ŋanapurru ŋuli ŋurikala yolŋuwalanydja ŋunhi ŋayi nhina yukurra walŋa wal'ŋu birrimbirr, dhaŋaŋ ŋuriŋiyi Walŋamirriyu Birrimbirryu.

14Ga ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi nhina yukurra rakuny wal'ŋu birrimbirr, ŋunhi yaka ŋayi yukurra ŋayathama Walŋamirri Birrimbirr, ŋayinydja ŋuriŋiyinydja yolŋuyu yurru yakana märrama ŋula nhä nhanukuŋu wekanhara, Walŋamirriwuŋunydja Birrimbirrwuŋu. Ŋayinydja ŋuli guyaŋirri yanapi ŋunhiyinydja nhä malanha ŋula nhäna, mayali'miriwnha bitjanna, liŋgu dhuŋana ŋayi ŋunhiyi yolŋu ŋurikiyinydja djiwarr'wuywunydja malaŋuwu. Liŋgu yolŋuyunydja walalay maḻŋ'maramana yurru ŋunhiyi djiwarr'wuynydja rom, marŋgithirrina ŋilimurru yurru ŋuriŋinayi waŋganydhuna, Godkalaŋuyuna Birrimbirryu yana Walŋamirriyuna.

15Yo, ŋunhi ŋayi yolŋu nhina yukurra dhaŋaŋdja wal'ŋu Walŋamirriwalanydja Birrimbirrwala, ŋayinydja yukurra yurru ŋuriŋiyi yolŋuyunydja mala-yarr'yun dhunupakumana bukmak nhä malanha romdja, yurru yakana ŋanya yurru ŋula yolthu djarr'yun, ga waŋa yätj-ḻakarama, mak ŋamakurru' bitjandja. 16Ŋuriŋi djorra'yunydja yukurra ḻakarama bitjan gam',

“Yakana ŋula yol yolŋu marŋgi Garraywalaŋuwunydja guyaŋinyarawuywu;

yakana ŋanya nhenydja yurru yolŋuyunydja marŋgi wekama bitjandhi.” Yurru ŋilimurrunydja Garraywalaŋumirriyunydja yolŋuyu walalay ḏälkumana yukurra Garraywunydja guyaŋinyara.