gnnNTOTPO

Mathuyu 14

Rakunynha ŋayi Djon ŋunhi Ḻiya-ḻupmaranharamirri

1Ga ŋulinyaramirriyunydjayi buŋgawanydja ŋurruŋunydja yukurrana nhinana Galaliwuyŋunydja wäŋawu yäku Giŋ-Yirit. Bala ŋayi ŋuriŋiyi buŋgawayunydja ŋäkulana ŋanya Djesunha ganydjarr-ḏumurruwuynydja djäwuy. 2bala ŋayi waŋana nhanukalaŋuwala djämamirriwalanydja walalaŋgala, ḻakaraŋalanydja ŋanya Djesunha bitjarrana, “Mak ŋunhayina ŋayi Djondja bay, ḻiya-ḻupmaranhamirrinydja ŋunhinydja yolŋu, ŋulaŋuru ŋayi yawungu mak biyapul walŋathirri rakunyŋuru, ga dhiyaŋuyina mak ŋayi yukurra ganydjarr dhuwala ḏälkuma djämawunydja bitjanarawuyi.” Yo, ŋuriŋi buŋgawayunydja guyaŋina bitjarrayi, liŋgu yuwalk muka ŋunhi ŋayi Djon rakunydhinanydja nhanukuŋu muka Giŋ-Yiritkuŋu gupawuy-djatthunara.

3-5Yo. Dhuwalayinydja buŋgawa Giŋ-Yirittja ḏukṯukthina miyalkku märranharawu Yirutiyawu yäkuwu, yurru ŋayi dhuwalayi miyalktja wäŋamirri liŋgu, ga dhuway'mirriŋunydja nhanŋu ŋuriki miyalkku gutha'mirriŋu nhanŋu muka Giŋ-Yiritku, yäku Bilip. Bala ŋayi Yirittja marrtjina, bala märraŋalana yana ŋunhiyi dhäykanhanydja, djaw'yurruna nhanŋuwayliliyaŋalana.

Bala ŋayinydja ŋunhi Djondja marrtjina, bala ŋayi dhunupana waŋananydja ŋurikala Yiritkalana, raypirri'yurruna ŋanya bitjarrana, “Way, yaka nhuŋu dhuwaliyi dhunupa märranharawu dhiyakiyinydja miyalkku, liŋgu dhuwalinydja miyalk be muka nhokalaŋuwu gutha'mirriŋuwu.”

Bala ŋayinydja ŋunhi Yirittja ŋoy-ŋorranana yukurrana Djongu, ŋayi ḏukṯuk bunharawuna murrkay'kunharawuna nhanŋu, yurru yaka ŋayi bumara ŋanya waḏutjanydja, liŋgu ŋayi beyaṉiyina wirrki yolŋu'-yulŋuwu, liŋgu walalanydja yolŋu'-yulŋunydja nhanŋu yukurrana Djongu märr-ŋamathina wirrki, ga ḻakaraŋala ŋanya walala yukurrana dhäwu'-gänharamirri ŋayi Godku yolŋu. Bala ŋayi Yiritthu yana waŋana nhanŋuway djämamirrinhana walalanha, bala walalanydja marrtjina, bala ḏapṯapmaraŋalana ŋanya raki'yuna Djonnha, bala galkara ḻoḻulilina. Ga ŋunhiliyina ŋayi yukurrana nhinananydja ḻoḻuŋurana ŋula nhämunha'na ŋaḻindi.

6Bala nhanŋu Giŋ-Yiritkunydja walu bunanana, bala ŋayi walalaŋgu wäthurruna yolŋu'-yulŋuwunydja, walala ŋanya yurru ŋoynha ḻuka Giŋ-Yiritnhana. Ḻukananydja walala yukurrana ŋathana dhika nhäna gapuna, ga ŋunhiliyinydja miyalk yukurrana giritjina Yirutiyawu ŋuriki miyalkku waku'mirriŋu. Giritjinanydja ŋayi yukurrana ŋunhiyi dhäyka ḻatju'kuŋala dhika wal'ŋu yana, bala ŋayinydja ŋunhi Yiritthunydja buku-wurrparana ŋanya wirrkina dhikana wal'ŋu. 7Bala ŋayi dhawu'-nherraranydja ŋanya ŋunhiyi miyalknha bitjarrana. “Ŋarranydja yurru wekama nhuŋu birrka'mirri yana, nhäku nhe yurru ŋarranha ŋäŋ'thun ŋula.”

8Ga ŋayinydja ŋäṉḏi'mirriŋuyunydja nhanukala waŋana ŋunhiyi dhäykanha bitjarra, “Waŋiya ŋanya ŋäŋ'thurranydja muḻkurrwu Djongalaŋuwu.” Bala ŋayi marrtjinanydja dhunupana ŋunhi waku'mirriŋunydja, bala waŋana buŋgawanhanydja bitjarrana, “Ŋarranydja dhuwala ḏukṯuk muḻkurrwu Djongalaŋuwuna. Nhe yurru muḻkurr-gulkthun ŋunhinha ḻiya-ḻupmaranhamirrinha yolŋunha, bala wekaŋa ŋarraku ŋapa-waṉarra'mirrina banikin'mirri.”

9Ga ŋayinydja ŋunhi buŋgawayunydja ŋäkula galŋa-yätjthinana, yurru ŋayi yoraŋala warray yulŋunydja nhanŋu bunharawunydja ŋunhi, liŋgu walalanydja ŋunhi yolŋu'-yulŋuyunydja guḻku'yuna ŋäkula ŋanya ŋunhi ŋayi nhaltjarra ŋunhiyi waŋana dhawu'mirriyaŋala miyalknha ŋunhiyi. 10Bala dhunupana ŋayi buŋgawayunydja ŋuriŋiyi djuy'yurrunana nhanŋuway ŋayi djämamirrinhana walalanha gupawuna gulkthunarawu nhanŋu Djongu. Bala marrtjinanydja walala ḻoḻulilina, bala yana djatthurruna gupana ŋunhiyi Djonnhanydja, 11bala wapmaraŋala muḻkurrnydja ŋapa-waṉarra'lilina banikin'lili, bala gäŋalana, bala wekaŋala ŋuriki miyalkkuna, ga ŋayinydja ŋuriŋinydja wekaŋala ŋäṉḏi'mirriŋuwalana.

12Ga walalanydja ŋunhi nhanŋu Djongu ḻundu'mirriŋunydja walala marrtjina, ga märraŋala rumbalnha ŋanya, bala gäŋala molulilina. Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja walala wäŋgaŋalana ga ḻakaraŋala nhanbalana Djesuwana ŋurikiyyi.

Djesuyu maranhu wekaŋala dhaŋaŋnha yolŋu'-yulŋunha ḻurrkun'thu ŋathayu

13Ga ŋunhi ŋayi ŋäkulanydja Djesuyu ŋanya Djonnha burakinyara murrkay'wuynydja, bala ŋayi gonha'yurrunana ŋunhiyinydja wäŋa, bala marrtjina mitjiyalilina wapthurruna, bala marrtjinana ŋayi, märr yurru ŋayi nhina yukurra ŋunhala rirrakaymiriwŋura wäŋaŋura, ŋayipi gäna.

Bala walalanydja ŋunhi yolŋu'-yulŋuyunydja ŋanya nhäŋala warray ŋunhimalayi, ŋunhi ŋayi yukurrana marrtjina bala, bala walala yana gundupuŋalana yukurrana raŋi-ŋupara, malthurrunana yukurrana nhanŋu. 14Ga ŋunhi ŋayi Djesu dhawaṯthurrunanydja ŋunhimalayi, ŋunhi ŋayi bini nhinanha gäna rirrakaymiriwŋura, nhäŋala guḻku'nha warray ŋula nhämunha'nhana yolŋu'-yulŋunha, walala yukurrana galkurruna nhanŋu ŋunhiliyinydja. Bala yana ŋayi mirithinana walalaŋgu wuyurrunanydja, bala dhunupana ŋayi ḏukmaraŋalana yukurrana yolŋu'-yulŋunhanydja ŋunhi rerrimirrinhanydja walalanha.

15Ga ŋunhiliyinydja ŋanapurru nhäŋala wäŋa milmitjpayinyarana, bala ŋanapurru waŋana ŋuriŋi ḻundu'mirriŋuyu walalay Djesuwala bitjarrana, “Way milmitjpana dhuwala wäŋanydja, galki yurru munhakuyirrina. Djuy'yurrana dhuwala yolŋu'-yulŋunhanydja, walala yurru marrtji ga märrama ŋatha walalaŋguway bäyim, märr walala yurru ḻuka muka yukurra.”

16Ga ŋayinydja ŋunhi Djesunydja buku-wakmaraŋala ŋanapurruŋgalanydja bitjarra, “Yaka walala yurru dhuwalanydja wäŋa ganan djaṉŋarrmirriyunydja. Nhumapi yurru walalanha maranhu-wekama.”

17Ga ŋanapurrunydja waŋana bitjarra, “Bäyŋu dhuwala ŋanapurru ŋatha yukirri ḏälkuŋu guḻkuny'tja; ḏämbumirri dhuwala ŋathanydja ga märrma' ŋarririny'tja, ga dhuwalana liŋguna.”

18Bala ŋayi Djesunydja waŋana dhunupana bitjarrana, “Go, gäŋana lili ŋarrakala. 19Ga waŋiya dhuwali yolŋu'-yulŋunhanydja, walala yurru nhinana marrtji dhipala mulmulili ya'.” Bala walala marrtjina nhinanana bukmakthinana. Ga dhunupana ŋayi märraŋala Djesuyunydja ŋunhiyi ḏämbumirri ŋathanydja ga märrma' guya maṉḏanha, bala buku-ruŋalana djiwarr'lilina. Bala ŋayi waŋana buku-wurrparana ŋurikiyi ŋathawunydja Gunhu'nhana, bala ḏaw'yurrunanydja ŋunhi ŋathanydja ga guyanydja maṉḏanha, bala wekaŋalana ŋanapurruŋgala ḻundu'mirriŋuwalana walalaŋgala nhanukalaŋuwala ŋayi, ga ŋanapurrunydja marrtjina weka'-wikaŋalana bala ŋuriki yolŋuwuna walalaŋgu. 20Bala bukmakthuna walala ŋunhi yolŋuyunydja walalay marrtjina ḻukananydja, yana liŋgu ga gana' walala warrpam. Bala ŋanapurru ŋunhiyi ḻundu'mirriŋunydja walala marrtjina, bala wapmaraŋalana marrtjina ŋunhiyi bäythinyarawuynha ŋatha malanha ga guya, ga bäythinyarawuyyunydja ŋuriŋiyi muṉguyyunydja bathinydja ŋunhi dhaŋaŋguŋalana 12-nha. 21Yurru ŋunhi walala marrtjina yolŋu'-yulŋunydja nhinana dhaŋaŋ warray ŋula nhämunha' warray miṯtji, 5,000 warray ḏarramuwurrunydja, ga yumurrkuny'tja ga miyalktja walala balanyarayi yana liŋgu dhaŋaŋ.

Djesu marrtjina ŋapakurru gapukurru

22Ga dhunupana ŋuliŋuruyinydja maranhu-wekanharaŋuru yolŋu'-yulŋuwalanydja, ŋayi Djesuyu waŋana ŋanapurrunha nhanukalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwala walalaŋgala bitjarra, “Ma', wap-wapthurra walala mitjiyalilina, ga marrtjiya ŋäthilina. buḏapthurra ŋunhana bala wiripuŋulilina gali'lili,” bitjarra. Bala ŋanapurru yukurrana wapthurrunana, bala marrtjinana, ga ŋayinydja Djesunydja ŋunhilina bäymana nhinana. 23Ga ŋuliŋurunydja dhäŋuru ŋunhi ŋayi yukurrana yolŋu'-yulŋunhanydja djuy'yurruna wäŋalilina roŋiyinyamaraŋala, bala ŋayi dhunupana marrtjinana bala bukulilina, märr ŋayi yurru bukumirriyama yukurra ŋunhalayi gäna.

Ga ŋunhi ŋayi marrtjina munhakuyinanydja wäŋanydja, ŋayinydja Djesunydja yukurrana nhinana gäna ŋayipi ŋunhala bukuŋura. 24Ga ŋanapurrunydja nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala ŋunhili yana bäyma gapuŋura dhulmuŋura, bala ŋayinydja marrtji wäŋinydja bunana yindina dhikana, bumana marrtji mitjiyanhanydja, ga gapu gaŋgathirrina mirithirrina, wingil'-wingilmaramana marrtji ŋanapurruŋgalaŋumirri mitjiyanydja.

Yo, gawuluŋalana ŋanapurru yukurrana bitjarrana liŋgu-u-u. 25Ga dhuḏi-djaḏaw'yunarayuna galkina, bala ŋanapurru nhäma Djesunhana, ŋayi nhina marrtji lili withiyan ŋanapurrunha, gapukurru nhina lili marrtji ŋapakurru. 26Bala ŋanapurrunydja marrtji barrarirri warray yatjunmirrina, “Way mokuy, mokuy!” Bitjanna ŋanapurru yatjunmirrinydja, barrarirrina manapan.

27Ga dhunupana ŋayinydja Djesunydja waŋa ŋanapurrunha bitjan, “Way walala, yaka nhuma barrariya. Dhuwalanydja ŋarra muka.” 28Bala ŋayi Betanydja waŋa bitjanna, “Garray, ŋuli nhenydja dhuwali yuwalktja, waŋiya ŋarranhanydja, ŋarra yurru marrtji bitjandhiyi bili ŋapakurru gapukurru, nhuŋu buna yurru.”

29“Go marrtjiyana lili,” bitjan ŋayi Djesunydja waŋa nhanŋu.

Bala ŋayi Betanydja gaŋgathirri ga wapthun mitjiyaŋurunydja, bala marrtji withiyanna bala ŋanya Djesunha ŋuliwitjan gapukurruna. 30Marrtjinydja ŋayi bala Beta, bala ŋayi gandarrŋuranydja nhämana, bala guyaŋirri wäŋinhana ga ḏowunhana, bala barrarirrina. Bala ŋayi dhunupana guḻwuḻyunna, dhurrwuṯthunnawala gapulilina guḻwuḻyun. “Way Garray, walŋakuŋa ŋarranha.” Bitjanna ŋayi Betanydja wäthun Djesuwu.

31Bala dhunupana ŋayi Djesunydja baṉdja-djarryun, ga mulka ŋanya waṉana, bala warryun dhawaṯmaramana, bala waŋa bitjanna ŋayi Djesunydja nhanŋu Betawu, “Nhä dhuwala nhuŋu märr-yuwalkthinyaranydja?... nyumukuṉiny yana?” bitjan. “Nhäku warray nhe ŋarranha märr-yuḻkthurrunandja?”

32Bala maṉḏa rrambaŋina marrtjinydja, bala yana wapthunna maṉḏa mitjiyalilina. Bala dhunupana ŋunhi watanydja ḏaḏawyunna, ga wapurarryirrina wäŋanydja. 33Bala ŋanapurru ŋunhiliyi mitjiyaŋuranydja, nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala warrpam yana buku-ŋal'yun nhanukalaynha, bala yana waŋa bitjanna, “Yuwalk muka nhe dhuwala yulŋunydja Godku muka yana Gäthu'mirriŋu,” bitjanna.

Ginitjarawuy yolŋu'-yulŋu gumurr-ŋamathina Djesuwu

34Marrtjinydja ŋanapurru yukurra bala-a-a buḏapthunna, yana liŋgu ga dhawaṯthundja ŋanapurru wäŋaŋura yäkuŋura Ginitjaranha. 35Ga dhunupana walalanydja yolŋu'-yulŋuyunydja dharaŋanna nhäma ŋanya Djesunha, bala walala gundupuŋalana nhinana bala, bala marrtjina dhäwu'na ḻakaraŋala wäŋakurru birrka'mirrikurrunydja. Bala walala bukmakthuna ŋäkulanydja, bala gäŋa'-gaŋala rerrimirrinhana walalanha bala Djesuwalana. 36Yurru guḻku'yuna yolŋuyunydja walalay ḻiw'maraŋala ŋanya, gungaŋalanydja yukurrana. Bala walala waŋana Djesunha bitjarra, “Way buku-djulŋi, dhiyaŋunydja walalay yurru rerrimirriyunydja walalay mulka nhuŋu girri' ŋi?... djinmir' yana.” Bala yana djinmir'wuynydja mulkanharawuy ḏukthurrunana dhunupana yukurrana, birrka'mirrina yolŋu walala bukmaknha.