gnnNTOTPO

PSALMS 47

Garray ŋurruŋu buŋgawa bukmakku bäpurru'wu

47:1-9 (God is the Supreme Ruler)

1Go walala yolŋu'-yulŋu, goŋ-ḻurr'-ḻurryurrana walala,

märr-yiŋgathiyana, ga manikaynha miyamala go!

Wokthurrana wirrkina yana rirrakaynydja buku-warrwarthiyana.

2Liŋgu Garray warray biyapulnydja-wala walŋu garrwarnydja,

ŋilimurru borrk-beyaṉiyirri nhanŋu;

Ŋayi dhuwala buŋgawa ŋurruŋunydja,

ga bukmak dhuwala wäŋa nhanukala yukurra goŋŋura djingaryun.

3Wiripu bäpurru' yolŋu miriŋuyina ŋilimurruŋgu,

yurru ŋilimurrunydja djuḻkmaraŋala walalanha Garraywalana ŋuriŋi ganydjarryu,

bala ŋayi nherrara dharraylili walalanhanydja ŋilimurruŋgalana.

4Ŋayi djarr'yurruna ŋilimurruŋgu wäŋa nhinanharawu,

liŋgu wirrkina ŋayi yukurra märryu-ḏapthunmarama ŋilimurrunha.

5Godtja dhuwala liŋguna ŋurruŋuyina buŋgawayina,

ŋunha ŋayi nhinanydja yukurra djiwarrŋurana,

ga yolŋunydja walala girrirriyunna yukurra yiŋgathirrina,

wokthunna nhanŋu bena buku-warrwaryuna rirrakayyu.

6Go ŋilimurrunydja miyamanna, wokthundhi nhanŋu,

wokthunna ŋilimurru go ŋilimurruŋgalaŋuwu Garraywu Godkunydja,

liŋgu ŋayi ŋilimurruŋgu buŋgawa.

7Yo, Gunhu' Waŋarrnydja buŋgawana bukmakku wäŋawu buku-ḻiw'marama yana.

Wokthunna go nhanŋu,

manikaynha miyaman wokthunna manapan.

8Yo, Gunhuny'tja ŋunha nhina yukurra nhanukalay wäŋaŋura djiwarrŋurana,

ŋayathama ŋayi yukurra yolŋu'-yulŋunha bukmaknha, bäpurru'nha ga bäpurru'nha.

9Mulku'-mulkurunydja yolŋu walala marrtjina yurrum'thurrunana waŋgany-manapanminana ŋanapurruŋgala,

waŋganyŋura ŋilimurru yukurra buku-ŋal'yundja Garraywu;

Ga mariwuynydja girri' ŋunhinydja goŋŋuru yupthurrunana,

liŋgu ŋayi Gunhu' Waŋarr buŋgawa ŋurruŋunydja bukmakku bäpurru'wu,

bukmak dhuwala yolŋu'-yulŋu nhanukala waŋganygala yukurra djingaryun goŋŋura.