gnnNTOTPO

Luk 8

Dhäykawurru malthurruna yukurrana Djesuwu guŋga'yunaramirri walala

1Yo, dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋayi Djesu yukurrana marrtjina ḻiw'maraŋala wäŋakurru ga wäŋakurru bitjarra, ga ŋunhili wäŋaŋura malaŋuŋura ŋayi yukurrana ḻakaraŋala dhäwu' yolŋu'-yulŋuwala bitjarra gam', “Liŋguna ŋunha Godtja nhina yukurra ŋurruŋuna wal'ŋu nhanukalayŋuwunydja ŋayi yolŋu'-yulŋuwu. Märraŋa nhanŋu romdja, bala nhe yurru nhina walŋana yukurra.” Ga walalanydja ŋunhi 12-tja ḻundu'mirriŋu walala nhanŋu Djesuwu malthurrunayi yukurrana. 2Ga wiripunydja dhäykawurruna yukurrana malthurruna, bitjarra guŋga'yurruna ŋanya marrtjina manapara, ŋunhiyinydjayi dhäykawurru, ŋunhina walala ŋunhi ŋayi Djesuyu ḏukmaraŋala rerriŋuru malaŋuŋuru, ga ŋunhiyinydjayi ŋunhina walala ŋunhi ŋayi ŋäthili dhawaṯmaraŋala yätjmirrinha birrimbirrnha walalaŋgala. Yo, ŋunhiyinydja dhäyka yäku Merri Maktalawuynha, ŋayinydja ŋuli ŋuriŋiyinydjayi guŋga'yuna ŋanya yukurranha Djesunha, ŋurikalayina ŋunhi ŋayi Djesuyu dhawaṯmaraŋala 7-nha birrimbirrnha walalanha yätjmirrinhanydja ŋunhi. 3Ga Djawina ŋunhi ŋayi miyalktja Djuwitjawu, ŋunhi ŋayi buŋgawawu wal'ŋu djämamirri Giŋ-Yiritku ŋunhiyi, ga Djutjana ga wiripu-guḻku' dhäykawurru malthurruna yukurrana. Yo, walala ŋuli marrtjinyanydja ŋathawu djämawunydja ga ŋula nhäku malaŋuwu; walala ŋuli wekanha nhä malanha, nhä walala ŋuli ŋayathanha yukurranha ŋuriŋi dhäykawurruyu, guŋga'yunarawu nhanŋuway Djesuwu ga nhanukalaŋuwu ḻundu'mirriŋuwu walalaŋgu.

Maŋutjiwuy ŋathawuy mayali'mirri dhäwu'

4Yo, ga guḻku'na mirithirrina yolŋunydja walala marrtjina ḻuŋ'thurruna wäŋaŋuru ga wäŋaŋuru birrka'mirriŋuruna, ḻiw'maraŋalana yukurrana ŋanya Djesunha, biyapulnha wal'ŋu miṯtji ŋula nhämunha'na, bala ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala mayali'mirrina dhäwu' bitjarrana gam', 5“Waŋganydhu ḏarramuyu marrtjina dholkuŋala ŋayaŋay' maŋutji birrali; ŋayi marrtjina djalkthurrunanydja ŋunhi ŋayaŋay' munatha'lili, yurru wiripunydja maŋutji ŋunhi galkina ḏällili munatha'lili dhukarrlili, bala yolŋuyunydja walalay marrtjina muŋdhu'-muŋdhurrunana, ga wäyin walala buṯthurruna bala ḻukanana marrtjina ŋunhi ŋayaŋayny'tja ŋunhi marrtjina ŋorrana ŋunhili dhukarrŋura. 6Ga wiripunydja maŋutji galkina marrtjina ŋunhiwala guṉḏamirrilili, ḏaŋawuklili munatha'lili, ga dhunupana yana ŋunhiyi ŋayaŋay' dhamany'tjurruna, bala beŋurunydja waluyuna räwakkuŋala, bala ŋayi räwakthinana ŋunhiyi ŋayaŋayny'tja, bili munatha' ŋunhi baṉḏany gapumiriw. 7Ga wiripunydja maŋutji birrali galkina marrtjina ḏirriṯirri'mirrilili munatha'lili, ŋunhi nhämunha' marrtjina ŋorra'-ŋurrana ḏirriṯirri muḻkurr ŋunhiliyi, bala maṉḏa ŋutharanydja marrtjina rrambaŋina, bala ŋuriŋiyi ḏirriṯirri'yunydja buriny-mulkanana ŋunhiyi birralinhanydja. 8Ga wiripunydja maŋutji birrali galkina marrtjina ḻatju'lilina dhikana munatha'lili, ga ŋunhiyi maŋutji ŋatha ŋuthara dhika ḻatju'yinana wal'ŋu, dhaŋaŋdhinana.”

Bala ŋayi dhawar'maraŋalanydja waŋana Djesuyu bitjarra, “Mäkiri'-witjurranydja yuwalkkuŋa ŋi',... djinawa'wuywu wal'ŋu ŋuriki, märr nhe yurru ŋäma dharaŋan muka wal'ŋu.”

9Ga yalalanydja walala ŋuriŋi 12-thunydja dhä-wirrka'yurruna ŋanya Djesunha bitjarra, “Way Garray, ḻakaraŋa ŋanapurruŋgala ŋurikiyyi mayali' mak.”

10Ga ŋayinydja waŋana Djesunydja bala bitjarra, “Nhumanydja dhuwalanydja walala ŋarraku ḻundu'mirriŋunydja walala marŋgimirri ŋuruku Godkalaŋunydja Romgu, ŋurikinydja ŋunhi djinawa wal'ŋu ŋunha ŋorra yukurra, liŋgu Godthu nhumalaŋgala liŋguna maḻŋ'maraŋalana. Yurru ŋuruku wiripu-guḻku'wunydja yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala yaka gulŋiyina romlili Godkala wal'ŋu, ŋurikinydja walalaŋgu ŋarra yurru ḻakarama yana mayali'kurruna; yaka ŋarra yurru warraŋulkurrunydja ḻakarama walalaŋgu, liŋgu walala ŋuli nhäma warray yulŋunydja, yurru yakana walala ŋuli nhämanydja wal'ŋu, ga ŋäma warray walala ŋuli yulŋunydja, yurru yakana walala yurru dharaŋandja ŋäma.” Bitjarra ŋayi Djesuyu walalaŋgala ḻakaraŋalanydja.

11Bala ŋayi Djesuyunydja waŋana ḻakaraŋala walalaŋgu bitjarra, “Mayaliny'tja ŋunhi ŋathawuynydja maŋutjiwuynydja dhuwalana gam': Maŋutji ŋunhi ŋathanydja ŋunhiyinydja Godku dhäruknha. 12Ga ŋunhiyinydja ŋatha maŋutji ŋunhi marrtjina galkina dhukarrlilinydja, ŋunhiyinydja balanyarana yolŋu'-yulŋu ŋunhi walala ŋuli ŋäma Godku dhäruk, yurru dhunupana ŋayinydja ŋuli marrtjina ŋunhiyi Mokuynydja, bala djaw'yunna yana ŋunhiyi dhäruk walalaŋgala ŋayaŋuŋuruna, märr yurru walala yakana märr-yuwalkthirri ga walŋathirri ŋuriŋiyinydjayi dhärukthu. 13Ga ŋunhinydja ŋatha maŋutji ŋunhi marrtjina galkina guṉḏamirrilili wäŋalili, ŋunhiyinydjayi balanyarana yolŋu walala, ŋunhi walala ŋuli ŋäma warray yulŋunydja dhäruktja, bala ŋoy-ŋaḏupthunna märramanydja. Yurru yaka weyindja ŋunhiyi yolŋu ŋuli dhärranydja yukurra, liŋgu ŋayi yaka yuwalkkuŋala märraŋala nhanukalay ŋunhi ŋayaŋulili. Yo, ŋunhi yurru mari ga ŋayaŋu-yätjkunharamirrinydja buna nhanŋu, gatjarr'yunaramirrinydja balanyaranydja, ga dhunupana yana ŋayi ŋuli ḏaḏawyunna ŋuliŋuruyi romŋurunydja. 14Ga ŋunhinydja maŋutji ŋatha ŋunhi ŋayi marrtjina galkina ḏirriṯirri'mirrilili munatha'lili, ŋunhinydja yolŋu walala balanyarana ŋunhi walala ŋuli ŋäma Godku dhäruk, yurru bitjanna liŋguna ŋayi ŋuli yukurra guyaŋirrinydja dhiyakuynha munatha'wuynha yana romdja, ga bitjanna liŋguna buku-manguma ŋuli girriny'tja dhika nhänydja rrupiyanydja mäypana wal'ŋu, bala dhiyaŋuyina romdhu malaŋuyu ŋuli ŋunhi binydjitjkumanydja yukurra Godkunydja dhäruk, ga yakana ŋayi ŋunhiyi yolŋu yukurra yurru nhina ŋamakurruny'tja, ŋayinydja ŋunhi balanyarana bitjan borummiriw dharpa. 15Ga ŋatha ŋunhi maŋutji ŋunhi marrtjina galkina ŋamakurru'lili dhika wal'ŋu munatha'lili, ŋunhiyinydjayi yolŋu walala balanyarana ŋunhi walala ŋuli ŋäma wal'ŋu yana, ga bitjanna liŋguna walala yurru nhinana yukurra ŋunhiliyina liŋgu ŋamakurru'ŋurana dhikana wal'ŋu romŋura, yana liŋgu-u-u ga ḻatju'thirri dhika walala yurru yolŋuthirri, dhaŋaŋdhirrina dhikana ŋuriŋiyi Godkalana ŋamakurru'yu nhäyu malaŋuyu, bitjanna bitjan ŋunhi borum yukurra dhärra muḻkurrmirri dhirrimukmirri.”

Ḻakarama yukurra mayali' djarraṯawun'puy

16Ga biyapul ŋayi Djesu waŋana bitjarra, “Ŋunhi ŋuli yolŋuyu lanhdhirrany'tja dhuŋgur'yun, ga wanhamala ŋayi ŋuli ŋunhiyi gurrunhandja?... ŋoylili bala'palalili?... bay' ŋäkirrmarama ŋayi ŋuli banikin'thu?... monyguma ŋunhiyi? Yaka warray. Yana ŋayi yurru ŋunhiyi märramanydja, bala ŋal'marama garrwarlili, märr yurru ŋunhi yolŋuyu walalay nhäma djarraṯawun' guḻku'yu. 17Yo, nhä yukurra ŋunhi djuḻuḻ'maranhara ŋorra, ŋunhiyinydja yurru yalala dhawaṯthun warraŋullilina baṉarra'lilina, ga nhä ŋunhi ŋäkirrmaranharanydja ŋorra yukurra, ŋayi yurru ŋunhiyinydja maḻŋ'maramana warraŋulkumana.

18“Yo, mäkiri'-witjurranydja yuwalkkuŋa ŋi', liŋgu ŋula yolthu yukurra ŋayathama Garraywuŋunydja wekanhara ŋula nhä, ŋayi yurru ŋuriŋiyinydjayi yolŋuyu märrama bukulili ŋal'maranharana marrtjinyara bala, biyapulnha wal'ŋu guḻku'. Ga ŋuli yurru yolthu ŋula yukurra yaka ŋayathama Garraywuŋunydja wekanhara, ŋunhiyinydja yurru djaw'yunna yanana-wala nhanukala nhä ŋayi yukurra ŋayathama.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Yol dhika Djesuwu ŋänḏi'mirriŋunydja ga gutha'mirriŋunydja walala?

19Baḏak yana ŋayi yukurra waŋanydja Djesuyu, ḻakaramanydja walalaŋgu, bala walalanydja bunana, nhanŋu ŋäṉḏi'mirriŋu ga gutha'mirriŋu walala, bala dhärra'-dharranydja walala yukurra warraŋul gali'ŋurana ŋunhili buṉbuŋura; walala ḏukṯukthirri walala yurru waŋa nhanŋu Djesuwu, yurru guḻku'na ŋunha miṯtji yolŋunydja walala yukurra nhina ḻiw'marama nhanukala. 20Bala ŋayi waŋganydhunydja waŋa ŋanya Djesunha bitjanna, “Way Garray. Ŋunhana nhuŋu ŋäṉḏi'mirriŋunydja ga gutha'mirriŋunydja walala, dhärra'-dharra marrtji ya', warraŋulnha. Dukṯuknha walala nhuŋu ŋunha yulŋunydja.”

21Ga ŋayi Djesunydja waŋa bitjan warray ŋurikala bukmakkalanydja yolŋu'-yulŋuwala, “Ŋarrakuwaynydja wal'ŋu ŋäṉḏi'mirriŋu ga gutha'mirriŋu ŋunhina yolŋu, ŋunhi ŋayi yurru ŋäma yukurra Godku dhäruk, bala märramana yana,” bitjarra ŋayi Djesu waŋananydja.

Djesuyu ḏaḏawmaraŋala gapunha ga watanha

22Waŋganymirrinydja ŋayi Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala wapthun yukurra mitjiyalilina, bala ŋayi Djesuyunydja waŋa walalanha bitjanna, “Gul' ŋilimurru marrtjina bala buḏapthunna,” bitjarra, bala walala marrtjinana. 23Marrtjinanydja walala yukurrana bala-a-a, yurru ŋayi Djesunydja yakurrnha marrtjina ŋorrana bala ŋunhili mitjiyaŋuranydja. Marrtjinanydja walala yukurrana-a-a, yana liŋgu-u-u ga märr gandarrŋura, ŋunhili dhulmuŋura gapuŋura, bala ŋayinydja marrtjina bunanana watanydja bathalana, ga biyapulnha gapu ŋoy-ḻaw'yurruna, bala marrtjina ŋunhi gapunydja wapthurrunana ŋunhimala mitjiyalilinydja, galki bini guḻwuḻyunana. Yurru ŋayi marrtjina Djesunydja ŋorrana yakurr mukthurruna.

24Bala walala gundupuŋala ŋunhi nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala, bala dhirr'yurrunana ŋanya. “Way Garray, gaŋgathiya. Ŋilimurru yurru dhuwala murrmurryunna,” bitjarra.

Bala ŋayi gaŋgathina Djesunydja, bala dhunupana waŋana gapunhanydja bitjarrana, “Way mukthurrana,” ga watanhanydja ŋayi waŋana, “Ma' ḏaḏawyurrana,” bitjarra. Ga ŋayinydja dhunupana ŋunhi wata ḏaḏawyurrunana, ga gapu nyilŋ'thurrunana, balayi wapurarryinana.

25Bala ŋayi bilyurruna ŋuliŋuruyinydja, bala waŋana bitjarrana, “Nhäku nhuma yakanydja märr-yuwalkthina ŋarranha?”

Bala walalanydja nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala wirrkina yana ṉirryurruna, barrarinana manapara. Bala walala mel-nhänharaminana yukurrana, bala waŋanhamina bitjanminana, “Yol dhuwala ŋayi yolŋunydja?... märr ŋayi ŋuli dhuwala waŋa gapunha ga watanha, ga dhunupana yana ŋayi yurru gapuyu ga watayu ŋämana ŋanya dhäruktja.” Bitjarra walala yukurrana waŋanhaminanydja nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala.

Djesuyu dhawaṯmaraŋala guḻku'nha mokuynha birrimbirrnha walalanha ḏarramuwala

26Marrtjinanydja walala yukurrana-a-a, yana liŋgu ga burnha buna wiripuŋurana wäŋaŋura makarrŋura, ŋunhana bala gali'ŋura ŋunhiliyi gapu guḻun'ŋura Galalina yäkuŋura, yurru ŋunhi wäŋanydja wiripu-guḻku'wu malawu yäkuwu Gadarawuyŋuwu yolŋu'-yulŋuwu.

27-29Ga ŋunhi ŋayi Djesu wapthun mitjiyaŋurunydja, bala ŋayinydja marrtji yolŋu warray buna ŋurikiy wäŋawuy, yurru ŋunhi ŋayi ḏarramunydja mokuywalaŋumirri birrimbirrmirri, ga bitjanna liŋgu ŋayi ŋuli girriny'tja burrul'maranha nhanŋuway ŋayi, bala marrtjinyana dhärranha yänana ŋuli warraŋulnha, ga nhinanhanydja ŋayi ŋuli yukurranha bitjana liŋgu dhuwala'ŋura yana, rakunymirriwala mathirraŋura; yakana ŋayi ŋuli nhinanha wäŋaŋuranydja yukurranha, yolŋu'-yulŋuwalalanydja galkinydja. Bitjana liŋgu ŋayi ŋuli yätjthunydja birrimbirryu yukurranha bawa'yunmaranhana ŋuli ŋanya, bala walala ŋuli yolŋu'-yulŋuyunydja yukurranha ŋanya ḏap-ḏapmaranha raki'yuna ga djimuku'yuna ḏälmirriyuna, ḻuku maṉḏanha ga goŋ maṉḏanha, yurru ŋayinydja ŋuli yukurranha ŋuriŋiyi yolŋuyunydja bakmaranha warray raki'nha ga djimuku'nha ŋunhiyi, bala ŋuriŋiyi mokuyyu ŋanya ŋuli birrimbirryu gänha yukurranha ŋunhana ḏiltjililina wäŋalili wiraŋlilina. Yo, ŋayi nhäŋala Djesunhanydja ŋuriŋiyinydja yolŋuyu, bala wirrkina dhika yatjurruna ŋayi, bala waṉḏinana nhinana bala, yana liŋgu ga ŋurrkanhamina ŋayi gumurrlili nhanukala Djesuwala, bala yana yatjurrunana ŋayi waŋananydja bitjarrana gam', “Djesu, Gäthu'mirriŋu djiwarr'wuywu wal'ŋu Waŋarrwu. Nhaltjan yurru nhe ŋarranha yulŋunydja dhuwala? Buku-djulŋi, yaka ŋarranha dhirr'thirryurra ga buŋa.” Yo, ŋunhiyi ḏarramu waŋananydja bitjarrayina, liŋgu Djesu yukurra waŋa bitjan, “Nhuma yätjmirri birrimbirr walala, ma' dhawa-yawaṯthurrana nhanukala,” bitjarra.

30Bala ŋayi Djesuyu dhä-wirrka'yurrunana ŋanya ŋunhiyi ḏarramunhanydja bitjarra gam', “Yol nhe dhuwala yäkunydja?” bitjarra. Ga ŋayinydja ḻakaranhamina bitjanmina warray, “Ŋarranydja dhuwala yäku Guḻku',” bitjarra, liŋgu guḻku' mirithirri gulŋiyina yukurrana ŋurikalayinydjayi ḏarramuwala yätj birrimbirr walala.

31Bala ŋuriŋi yätjmirriyunydja birrimbirryu walalay yukurrana ŋäŋ'thurruna bitjarra ŋanya Djesunha, “Buku-djulŋi, yaka ŋanapurrunha djuy'yurra ŋunhimalayinydja wäŋalili dhä-ḏir'yunaramirrililinydja, ŋunha dhikanydja, ŋoylilinydja munatha'lilinydja,” bitjarra.

32Ga ŋunhala bukuŋuranydja yukurrana nhinana guḻku'na mirithirrina wäyin bikipikinydja malanha, wäŋgaŋala dharrana ḻukana mulmu. Bala ŋunhi yätjmirrinydja birrimbirr walala waŋana bitjarrana Djesuwala, “Way, djuy'yurra ŋanapurrunha djunamana ŋunhana bikipikiwalana walalaŋgala. Ŋanapurru gärri ŋunhayina walalaŋgalana ŋi'.” Bala ŋayi Djesunydja waŋana yoraŋalana walalaŋgu.

33Bala walala ŋunhi yätjmirrinydja birrimbirr walala yukurrana dhunupana dhawa-yawaṯthurrunana ŋurikala ḏarramuwalanydja, bala yana gulŋiyinana yukurrana ŋurikala bikipikiwalana walalaŋgala, bala walalanydja ŋunhi dhunupa gundupuŋalanydja bukuŋurunydja dhurrwuṯthurrunana, bala ḻupthurrunana yukurrana gapulilina, djaḻwurr-rr bitjarrana. Ga bukmakthinana ŋunhi bikipikinydja walala guḻwuḻyurruna yukurrana, bala murrmurryurrunana warrpam'nha.

34Yurru ŋunhi bikipiki-djämamirriyunydja yolŋuyu walalay nhäŋalana ŋunhimalayi, bala yana gundupuŋala roŋiyina balayi wäŋalilina, bala dhäwu'na ḻakaraŋala marrtjina ḻiw'maraŋalana. 35Bala yolŋunydja walala guḻku'na gundupuŋala balayi nhänharawunydja.

Ga ŋunhi walala bunananydja yukurrana yolŋu'-yulŋunydja, bala walala nhäŋala ŋunhinhana yolŋunha, ŋayi yukurrana nhinana galkina nhanukala Djesuwalana. Yo, girri'mirrina ŋayi yukurrana nhinananydja, ga ḻiya nhanŋu ŋamakurru'na wal'ŋu dhunupana. Nhäŋalanydja walala ŋanya yukurrana, bala yana beyaṉiyinana. 36Ga ŋuriŋinydja marŋgimirriyunydja yolŋu'-yulŋuyu ḻakaraŋalana walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwunydja ŋurikiynydjayi ŋunhi ŋayi nhaltjarra Djesuyu ḏukmaraŋala yolŋunha ŋunhiyi.

37Bala walala ŋuriŋi yolŋu'-yulŋuyu waŋana ŋanya bitjarrana Djesunha, “Gatjuy marrtjiya roŋiyiyana dhipuŋurunydja ŋanapurruŋgalaynydja wäŋaŋuru.” Bitjarra warray walalanydja ŋanya djuy'yurruna warray, liŋgu walala mirithinana barrarinanydja. Bala ŋayi Djesu marrtjinydja, bala wapthurruna mitjiyalilina.

38Bala ŋayi ŋunhiyinydja yolŋu marrtjina ga waŋana dhä-ŋäkulana ŋanya Djesunha bitjarra, “Ŋarranydja djäl dhuwala, ŋarra yurru marrtji, nhuŋuna malthun.” Yurru ŋayi Djesunydja waŋana yaka'yurruna, roŋinyamaraŋala ŋanya bitjarra, 39“Gatju marrtjiya, bala roŋiyiyana nhokalaŋuwala gurruṯu'mirriwalana walalaŋgala, ga ḻakaraŋanydja biyakana ŋunhi nhaltjarra nhuna ŋayi Godthu walŋakuŋala.”

Bala ŋayi ŋunhiyi ḏarramunydja bilyurruna, bala ŋayi dharrana marrtjinanydja ḻiw'maraŋalana, ḻakaraŋalanydja bukmaklilina yana wäŋalili, bukmakkala yana ŋayi ḻakaraŋalanydja yolŋu'-yulŋuwalanydja, ŋunhi nhaltjarra ŋanya Djesuyu yolŋukuŋala, walŋakuŋala.

Djesuyu ḏukmaraŋala Djäritjku gäthu'mirriŋunha rakunyŋuru, ga miyalknha ŋunhi, ŋunhi ŋayi mulkana girri' nhanŋu

40Ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋayi Djesu marrtjina balayi buḏapthurruna, ga dhawaṯ-gay wiripuŋurana gali'ŋura, bala walalanydja yolŋu'-yulŋunydja gumurr-waṉḏina warray wal'ŋu nhanŋu Djesuwu, liŋgu walala yukurrana galkurruna nhanŋu.

41-42Ga waŋgany yolŋu yäku Djäritj marrtjina Djesuwala, yurru ŋayi ŋunhi yolŋunydja ŋurruŋu buku-ŋal'yunaramirriwu buṉbuwu. Nhäŋalanydja ŋayi Djesunha, bala yana ŋayi marrtjinana, bala ŋurrkanhaminanydja ŋayi nhanukala Djesuwala ḻukulilina, bala ŋayi waŋananydja ŋäŋ'thurruna, mirithinana buku-wurrpara ŋanya bitjarrana gam', “Buku-djulŋi Garray, go marrtjiya ŋarrakala wäŋalili ŋunha, liŋgu ŋarraku waŋganynha gäthu'mirriŋunydja miyalk ŋunha yukurra mirithirrina rirrikthun. Ŋunhayi dhäykanydja yutjuwaḻa' yana wal'ŋu wirrkuḻ, 12-mirri dhuŋgarramirrinydja, yurru galkina ŋayi rakunydhirrina yurru ŋunha,” bitjarra.

Bala ŋayi Djesunydja yana malthurrunana ŋuripayina ḏarramuwana, ga walalanydja marrtjina malthurrunayi maṉḏaku mirithirrina guḻku'na wal'ŋu yolŋu walala, ḏur'-ḏuryunminana wäŋgaŋalanydja marrtjina bala dhukarrkurrunydja. 43Ga ŋunhilimiyi malaŋura waŋgany miyalk yukurrana marrtjina, yurru ŋayi ŋunhiyi miyalk yukurrana rirrikthurrunanydja weyinŋumirrina dhikana, ŋayi ŋuli yukurranha maŋgu'-waṉḏinyanydja 12-nha dhuŋgarra ŋupana. Guḻku'mirrina ŋayi ŋuli marrtjinya marrŋgitjkalanydja walalaŋgala ḏilthanminyarawunydja, ga bitjanayi bili birrka'na ŋayi ŋuli warrkuḻunhanydja nhänydja malanha nhanŋuway ŋayi ŋurikiyyi baḏarraŋ'kunharawuynydja, yurru bäyŋuna ŋayi ŋamathinanydja. 44Bala ŋayi marrtjinanydja, ga baḻ'-way ḏiltjililina nhanukala Djesuwala, bala goŋ-djarryurrunana, baṯ mulkana girri'na nhanŋu. Bala dhunupana yana ŋunhi nhanŋu waṉḏinyarawuynydja maŋguny'tja ḏaḏawyurrunana.

45Ga dhunupana yana ŋayinydja Djesunydja bilyurruna, ga waŋana bitjarrana, “Ya'! Yolthu dhika ŋarranha mulkananydja?” Ga walalanydja yukurrana wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala waŋana bitjarra, “Yaka ŋarranydja bay',” bitjarra. Ga ŋayi Betanydja waŋana bitjarra, “Yolŋunydja walala dhuwala guḻku'na dhikana marrtji ḏur'-ḏuryunmirrinydja. Guḻku'yuna nhuna dhika marrtji mulkanydja,” bitjan.

46Bala ŋayinydja Djesunydja waŋana bitjarra warray, “Waŋganydhu dhika yolŋuyu mulkana ŋarranha märr-yuwalkthinyarayu nhanukalay ŋayi, liŋgu ŋarra dhäkay-ŋäkula ganydjarr ŋarrakala dhikayi dhawaṯthurruna.” 47Bala ŋayi ŋuriŋiyi miyalkthunydja dharaŋarana, ŋunhi ŋayi Djesu marŋgithina, bala ŋayi marrtjinanydja bala Djesuwalana, wilwilyurrunana bitjarrana wirrkina wal'ŋu, bala yana galkina gumurrlilina nhanukala, ga milmana ŋayi yukurrana ḻakaraŋalanydja gumurrŋura yolŋu'-yulŋuwalana ŋurikalana Djesuwalanydja nhäku ŋanya ŋayi ŋunhi mulkana. “Ga dhunupana ŋarra dhuwala ḏukthurrunana yana yulŋunydja,” bitjarrana ŋayi ḻakaraŋalanydja nhanbala Djesuwa.

48Ga ŋayi Djesunydja waŋana bitjarrana, “Way miyalk, nhenydja dhuwala liŋguna ḏukthurrunana nhokalay nhe märr-yuwalkthinyarayunydja. Gatjuy marrtjiyanydja ŋayaŋu-yal'yurrana yanana-wala.”

49Yurru ŋayinydja ŋunhi ḏarramu, Djäritjtja yäku dhärrana yukurrana yana, galkurruna ŋunhimalayi, bala ŋayinydja dharrana bunana warray dhäwu'mirrinydja nhanŋu Djäritjku ŋulaŋurunydja nhanukala wäŋaŋurunydja, bala ḻakaraŋala bitjarrana nhanukala, “Dhuḏitjnha dhuwala. Nhuŋu gäthu'mirriŋunydja liŋguna rakunydhinana. Yakana biyapulnydja ḻayḻaymaraŋa Garraynhanydja.”

50Yurru ŋayi Djesuyunydja ŋäkula ŋunhiyi dhäruktja, bala ŋayi waŋana Djäritjkalanydja bitjarrana, “Yaka nhenydja galyurra. Märr-yuwalkthiya yana, bala ŋayinydja yurru walŋathirrina ŋunhayi.”

51Marrtjinanydja walala yukurrana-a-a, bur-way bunanana Djäritjkala wäŋaŋuranydja, bala ŋayi Djesuyu ŋuliŋurunydja yukurrana guḻku'nhanydja yolŋu'-yulŋunha djuy'yurrunana, bala ŋayi yana garr'yurrunanydja Betanhana ga Djayimnhana ga Djonnhana, ga ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunha ŋurikiyi yothuwu.

52Ga ŋunhiliyi wäŋaŋuranydja bukmaktja ŋunhi yolŋu walala ŋäthinyaminana yukurrana ŋuriki yothuwunydja, ḏur'yunminana yukurrana, ga ganuru yolŋu'-yulŋu rirrakay yukurrana buṯthurruna warray. Bala ŋayi Djesu waŋana bitjarrana, “Yaka nhuma yukirriya ŋäthinyamiya biyakayi. Ŋunhanydja wirrkuḻnydja yaka rakuny, yana ŋayi yukurra ŋorra ŋunha yakurr.”

53Bala walalanydja ŋuriŋi yolŋu'-yulŋuyunydja wakalliliyaŋala warray ŋanya Djesunha dhäruktja, liŋgu walala nhämana ŋunhi ŋunhiyi dhäykanha ŋorranharana dharraḏawuynha. 54Yurru ŋayinydja Djesunydja yana marrtjina galkithinana, bala goŋ-djarryurrunanydja, baṯnha ŋanya goŋnha, ga bitjarrana ŋayi waŋananydja, “Way miyalk, gaŋgathiyana,” bitjarra. 55Bala dhunupana yana ŋunhi yothuny'tja balayi gaŋgathinana walŋathinana. Bala ŋuliŋurunydja ŋayi Djesuyu walalanha waŋana bitjanna, “Ma' wekaŋana nhanŋu ŋathanydja, ŋayi ḻukana.”

56Ga maṉḏanydja bäpa'mirriŋunydja ga ŋäṉḏi'mirriŋunydja wirrkina dhikana wal'ŋu ŋoy-wiḻaŋ'thurrunana nhäŋalanydja ŋunhiyi wirrkuḻnha maṉḏakuway, bala ŋayi Djesuyunydja walalanha waŋana ḏälku'-ḏalkuŋalana yakaŋuwuna ḻakaranharawu ŋula yolkalanydja yolŋuwala.