gnnNTOTPO

Mark 3

Djesuyu ḏukmaraŋala goŋ-dhoṯnha ḏarramunha

Mathuyu 12:9-14; Luk 6:6-11

1Ga ŋulinyaramirriyu liŋgu Waluyu, Ganaŋ'thunaramirriyu, Djesu marrtjina balayi buku-ŋal'yunaramirrilili buṉbulili, ga ŋunhiliyi buṉbuŋuranydja yolŋu yukurrana nhinana ḏarramu goŋ-dhoṯ. 2Ga walalanydja marrtjina wiripu-guḻkuny'tja gonha ḏäpthurruna warray ŋunhili buṉbuŋura, nhäŋala ŋanya Djesunha yukurrana, wanhaka ŋayi yurru djäma ḏukmarama ŋunhiyi goŋ-dhoṯnha ḏarramunha ŋuriŋiyi Dhuyuyu Waluyu, märr walala yurru ŋanya dhuwurr-nyamir'yun, ga rom-bakmaranhamirrina ḻakarama.

3Yo, Djesunydja yukurra ŋunhi dhärra buṉbuŋuranydja, gumurrŋura wal'ŋu, bala ŋayi wäthunna ŋuriki goŋ-dhoṯkunydja ḏarramuwu bitjanna, “Go marrtjiya lili ŋarrakala dhipala,” bitjanna. Bala ŋayi gaŋgathirrinydja ŋunhi, bala marrtjina nhina bala Djesuwalana.

4Bala ŋayi Djesuyu waŋa dhä-wirrka'yunna walalanha bitjanna, “Nhä dhika ŋilimurruŋgu romdja dhiyakuyinydja ŋunhi waluwu? Nhaltjan ŋilimurru yurru dhiyaŋuyinydja Ganaŋ'thunaramirriyunydja Waluyu? Guŋga'yun muka yolŋu'-yulŋunha?... bay nhaltjan?... ŋayaŋu-yätjkuma walalanha? Yo, nhaltjan yurru ŋilimurru dhiyaŋuyinydja waluyu? Walŋakuma yolŋunha?... bay nhaltjan?” bitjarra.

Yurru ŋayi walalanha Djesuyu bitjarrayinydja waŋana dhäruk-mukmaraŋalana; yakana walala waŋana bala nhanukalanydja dhärukkurru. 5Bala ŋayi Djesuyunydja nhäŋalana marrtjina walalanha, borrk-ŋaramurryinana bitjarrana, ŋayaŋu-yätjthinana manapara, liŋgu walala ŋunhi ŋayaŋu-ḏälmirrina ga ḻiya-djarrpi'mirrina guyaŋinyarawu.

Bala ŋayi Djesu bilyurruna, ga waŋana ŋunhi goŋ-dhoṯnhana ḏarramunha bitjarra, “Ma', goŋdja djarryurrana,” bitjarra. Bala dhunupana yana ŋunhi ŋayi goŋ-dhoṯtja djarryurrunana baḏarraŋ'thinana, ḻatju'yinana dhikana wal'ŋu.

6Bala walala ŋunhi mayali'-wilkthunaramirrinydja walala yolŋu'-yulŋu, yäku Rom-dharraymirrinydja walala ḏurryurrunana, gonha'yurrunana ŋunhiyi Buṉbunydja, bala yana marrtjinana. Ga dhunupana yana walala ḻuŋ'maranhaminana yulŋunydja, ŋunhiyi yolŋu'-yulŋunydja ga wiripu-guḻku' ḻundu'mirriŋu walala buŋgawawu yäkuwu Yiritku. Bala walala yukurrana waŋanhaminana nhanŋu Djesuwu bunharawuna, ŋayan'tharranana murrkay'kunharawuna.

Yolŋu walala ḻuŋ'thurruna marrtjina bawala'mirriŋuru wäŋaŋuru, ŋula nhämunha' miṯtji

7Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala marrtjina balayi roŋiyina Galalilili gapu-guḻun'lili, ga guḻku'na mirithirrina yolŋu walala ḻuŋ'thurruna marrtjina balayi nhanukala Djesuwalanydja; marrtjinanydja walala ŋunhi Galaliŋuru makarrŋuru ga Djudiyaŋuru makarrŋuru, 8ga wäŋaŋuru Djurutjalamŋuru, ga Yidumiyaŋuru makarrŋuru, ga wiripuŋuru gali'ŋuru wäŋaŋuru ŋulaŋuru-bala Djodanŋuru mayaŋ'ŋuru gapuŋuru. Ga wiripunydja marrtjina ŋulaŋuruna Däyaŋuruna ga Djäytanŋuruna ḻiw'maranharaŋuruna wäŋaŋuru, liŋgu dhäwuny'tja ŋunhi Djesuwalaŋuwuy birrŋ'thurrunana yukurrana birrka'mirrilili wäŋalili; guḻku'yuna mirithirrina yolŋuyu walalay ŋäkula ŋunhiyi djäma ganydjarrmirrinydja, ŋunhi ŋayi yukurrana yolŋu'-yulŋunha ḏukmaraŋala, bala walala yana marrtjinana nhanukala, biyapulnha wal'ŋu dhikana miṯtji.

9Yo, walalanydja yolŋunydja walala marrtjina ḻuŋ'thurrunana ŋunhimalayina raŋilili, gungaŋala wäŋanydja ŋunhiyi Walala giṯthunminana marrtjina galkililina Djesuwala, bala bäyŋuna dhaḻakarr nhanŋu Djesuwu nhinanharawunydja. Bala ŋayi waŋana ḻundu'mirriŋunha walalanha Djesuyu bitjarra, “Way, mitjiya ŋarraku märraŋa walala, märr ŋarra yurru nhina ŋunhilina mitjiyaŋurana,” bitjarra. 10Yo, liŋgu ŋayi ŋunhi Djesuyu ḏukmaraŋala yolŋunhanydja walalanha ŋäthilinydja, bala ŋunhi rerrimirri yolŋu walala marrtjina ḏur'-ḏuryunminana dhikana, ḏukṯukthina walala nhanŋu Djesuwu mulkanharawu rumbalwu. 11Ga ŋunhi walala ŋuriŋi mokuywalaŋumirriyunydja yolŋuyu walalay nhäŋalana ŋanya, dhunupana walala ŋunhi galkina burrul'yurrunanydja marrtjina gumurrlili nhanukala yana, bala waŋanana yatjurruna bitjarrana, “Nhenydja dhuwala Gäthu'mirriŋu ŋuruku djiwarr'wuywu wal'ŋu Godku.”

12Bala dhunupana ŋayi Djesuyunydja waŋana ḏälyuna dhikana dhärukthu bala ŋurikalayinydja mokuywalanydja birrimbirrwala walalaŋgala, dhä-mukmaraŋalana walalanha, waŋana ŋayi bitjarrana, “Mukthurrana. Yakana nhuma yurru ḻakarama ŋurupa yolŋu'-yulŋuwanydja ŋarranha, yol ŋarra dhuwala,” bitjarrana.

Djesuyu djarr'yurruna 12-nha nhanŋuway ḻundu'mirriŋunha

Mathuyu 10:1-4; Luk 6:12-16

13Ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋayi Djesu marrtjina bala bukulilina wal'ŋu, bala ŋayi wäthurruna ŋurikina walalaŋgu ŋunhi ŋayi walalaŋgu ḏukṯukthina, märr walala yurru galkina yana nhanŋu malthun. 14Bala ŋayi ŋuliŋuruyinydja miṯtjiŋuru djarr'yurrunana marrtjina 12-nhana, bala ŋayi ŋunhi waŋananydja walalaŋgala bitjarrana, “Nhumanydja dhuwalanydja walala yurru bo'puyŋuna walala ŋarraku. Ŋarra nhumalanha djarr'yurrunanydja; nhumanydja yurru nhina galkina yana ŋarrakala, bala ŋarra yurru nhumalanhana dhuwalanhana walalanha djuy'yundja ŋunha ḻakaranharawu dhäwu'wunydja birrŋ'maranharawu. 15Nhumana yurru ganydjarr yukurra gäma ŋuruku yätjmirriwunydja birrimbirrwu dhawaṯmaranharawu yolŋu'-yulŋuwalanydja.” Bitjarra ŋayi Djesuyu walalanha waŋananydja.

16Ga dhuwalana walala ŋunhiyi yulŋunydja, bo'puyŋu 12-tja yäku gam': Djäyman, ŋunhi ŋayi Djesuyu ŋanya yäku-ḻakaraŋala Beta, 17ga Djayim, ga gutha'mirriŋu nhanŋu Djon, gäthu'mirriŋu maṉḏa ŋunhi Djipitiwu, ŋunhi ŋunhiyinha maṉḏanha Djesuyunydja yäku-ḻakaraŋala Bawanatji; ŋunhiyinydjayi yäku mayali' bitjan ‘Murryu'-murryunaramirri maṉḏa.’ 18Ga wiripunydja ŋayi bitjarrayi liŋgu djarr'yurruna Wandurunha, ga Bilipnha, ga Bätalamunha, ga Mathuyunha ga Dumitjnha ga Djayimnha gäthu'mirriŋunha ŋunhi Yalpiyawu, ga Dhatiyanha, ga wiripuŋunha Djäymannha ŋunhi walala ŋuli ŋanya ḻakaranha rom-ḏäl ḏarramu, 19ga Djudatj-Gariyatnhana, ŋunhinhana yolŋunha ŋunhi ŋayi Djesunha wekaŋala miriŋuwala goŋlili. Ga dhuwalayina walalanha ŋayi Djesuyu djarr'yurrunanydja nhanŋuwaynydja ŋayi ḻundu'mirriŋunha walalanha.

Wiripu-gulku'yunydja yolŋuyu walalay guyaŋina yanapi ŋayi mokuywalaŋumirri birrimbirrmirri

Mathuyu 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10

20Ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru ŋayi Djesu marrtjina balayi wäŋalilina roŋiyina, ga biyapul miṯtji ŋula nhämunha' ḻuŋ'thurruna marrtjina nhanukala Djesuwala ŋunhimalayina bala'lili, ga yakana walalaŋgu walu ŋathawunydja ḻukanharawu, Djesuwu ga nhanukalaŋuwu ḻundu'mirriŋuwu walalaŋgu ŋunhi.

21Yo, nhanukala Djesuwala gurruṯu'mirriyunydja walalay wal'ŋu ŋäkula ŋanya Djesunha, bala walala marrtjina garr'yunarawuna nhanŋu märranharawuna, liŋgu walala yukurrana waŋana ḻakaraŋala ŋanya be ŋayi bawa'yurruna muḻkurrnha bitjarrana.

22Ga bitjarra liŋgu walalanydja ŋunhi Rom-marŋgikunharamirriyunydja walalay yolŋu'-yulŋuyu ŋunhi walala yukurrana marrtjina beŋuru Djurutjalamŋuru, walala yukurrana bitjarrayi liŋgu waŋana ŋanya Djesunha be ŋayi mokuywalaŋumirri. Walala waŋananydja bitjarrana, “Dhawaṯmarama ŋayi ŋuli mokuynha walalanha ganydjarryu mokuywalana wal'ŋu buŋgawawala ŋurikalana, yäkuwala Beltjapulwalana.”

23Bala ŋayi Djesuyunydja galkithaŋalana ŋunhi yolŋu'-yulŋunhanydja marrtjina, ŋurukuna galkiwuna nhinanharawu, bala ŋayi yukurrana ḻakaraŋalanydja mayali'kurruna dhäwuny'tja bitjarra gam', “Nhaltjurruna dhika ŋuli Mokuyyunydja dhawaṯmaraŋu mokuynhanydja birrimbirrnha? 24Ŋuli yurru wäŋa yukurra dhärra, ga ŋunhiyi miṯtji yukurra yurru barrkuwatjkunharamirri, bala bunharamirrina yukurra yurru, ŋunhiyinydja yurru wäŋa buḻwaŋ'thunna. 25Ga ŋunhi yurru gurruṯu'mirri mala bitjandhiyi barrku'-barrkuwatjkunharamirri, bala bunharamirrina yukurra yurru, ŋunhiyinydja bäpurruny'tja yurru buwayakthirrina winya'yunna. 26Ga bitjanayi liŋgu, ŋunhi ŋayi bini Mokuyyunydja bunha nhanŋuwaynydja ŋayi miṯtjinha, ŋunhiyinydja bini nhanŋu rom buwayakthinyana, ga winya'yunana.

27Bala ŋayi Djesuyu ŋuliŋurunydja ḻakaraŋala dhäwu' mayali'kurru, bitjarrana gam', “Yakana yurru ŋula yol yolŋu marrtji ganydjarr-ḏumurruwalanydja ḏarramuwala wäŋalili, ga djaw'yun nhanŋu ŋula nhä girri'. Ŋäthilinydja ŋayi yurru ŋanya garrpiṉ ŋathili, ŋunhiyi ganydjarr-ḏumurrunhanydja ḏarramunha, bala yurruna ŋayi yurru djaw'yundja ŋula nhä nhanukala bala'ŋuru.

28“Yo, yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja dhuwala. Ŋuli yurru yolthu yolŋuyu djäma yätj dhuwurr ga waŋa ŋäṉarr-yätj, Gunhu'yu yurru bäy-ḻakarama warray ŋurikiyinydja yolŋuwu, ŋuli balaŋu ŋayi bilyurrunydja. 29Yurru bäyŋuna yana yurru Gunhu'yunydja bäy-ḻakarama ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi ŋuli yätj-ḻakarama Gunhu'wunydja Garrkuḻuknha Birrimbirrnha; ŋunhiyi nhanukala yätjtja yurru dhärra gupaḏalnha yanana, yakana yurru buwayakkuma.” 30Yo, ŋunhiyi ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala bitjarrayinydja, liŋgu walala yukurrana waŋana ŋanya Djesunhana bitjarra, “Yätjnha birrimbirr nhanukala yukurra nhina ŋunhayinydja.”

Yol dhika Djesuwu ŋäṉḏi'mirriŋunydja ga gutha'mirriŋunydja walala?

Mathuyu 12:46-50; Luk 8:19-21

31Baḏak yana ŋayi yukurra waŋanydja Djesuyu, ḻakaramanydja walalaŋgu, bala walalanydja bunana, nhanŋu ŋäṉḏi'mirriŋu ga gutha'mirriŋu walala, bala dhärra'-dharranydja walala yukurra warraŋul gali'ŋurana ŋunhili buṉbuŋura; walala ḏukṯukthirri walala yurru waŋa nhanŋu Djesuwu. 32Yurru guḻku'na ŋunha miṯtji yolŋunydja walala yukurra nhina ḻiw'marama nhanukala, bala ŋayi waŋganydhunydja waŋa ŋanya Djesunha bitjanna, “Way Garray. Ŋunhana nhuŋu ŋäṉḏi'mirriŋunydja ga gutha'mirriŋunydja walala dhärra'-dharra marrtji ya', warraŋulnha. Dukṯuknha walala nhuŋu ŋunha yulŋunydja.”

33Ga ŋayi Djesunydja waŋa bitjan warray, “Yol dhika ŋarraku ŋäṉḏi'mirriŋunydja ga gutha'mirriŋunydja?” bitjan. 34Bala ŋayinydja nhämana marrtji miṯtji-yarr'yunna yolŋu'-yulŋunha, ŋunhi walala yukurra nhina galki nhanukala, mäkiri'-witjun walala yukurra nhanŋu, bala ŋayi waŋa bitjanna, “Dhuwalana walala gay' ŋarraku ŋäṉḏi'mirriŋunydja ga gutha'mirriŋunydja walala. 35Ŋunhi yukurra yurru ŋula yolthu djäma ḏukṯukkurru Gunhu'wala Godkalanydja wal'ŋu yana, ŋunhiyina yolŋu wal'ŋu ŋarrakuwaynydja ŋäṉḏi'mirriŋu ga gutha'mirriŋu,” bitjarra ŋayi Djesunydja waŋana.