gnnNTOTPO

Exodus 38

1-8Yo, ga bitjarrayi liŋgu ŋayi djäma yana dhaliyarra' yindinydja walŋu, wäyingunydja bathanarawu, ga yindi walŋu banikin rurrwuyunminyarawu, yurru walala ŋunhi banikin bathalanydja djäma ŋulaŋuru djambaka walŋu bitjan djarrami'yinyara, ŋunhi ŋuli walala dhäykawurru nhänharaminya yukurranha walalanhawuy walala ŋunhimalayi.

9-20Ga bitjarrayi liŋgu walala djämayi gunganhamirriyaŋala ḻoḻunydja ŋunhiyi buṉbunha, dhaŋganhamirriyaŋala marrtjina ḻiw'maraŋalanydja ŋuriŋina dhomala'yuna buyu-wuṉḏaŋarrmirriyuna yana gungaŋala warrpam'thurruna, märr yurru walala yolŋu'-yulŋu gulŋiyirri yukurra ŋuliwitjan dhurrwarakurrunydja ŋunha djinawa'lilinydja dhaḻakarrlili, buku-ŋal'yunarawuna nhanŋu Godkuna.