gnnNTOTPO

Exodus 1

Yitjuralpuyŋu miṯtji yukurrana nhinana Yetjipnha wäŋaŋura

1:1-22 (The Israelites in Egypt)

1-5Yo, ŋayi worruŋuyu yolŋuyu ŋuriŋi Djaykupthu gonha'yurrunana Gaynan, bala marrtjinana, ga yumurrku' nhanŋu marrtjina galki, bala nhinananydja walala yukurrana ŋunhala Yetjipnha, ga dhuwalana nhanŋu yumurrkuny'tja gam' yäku, Ropin, ga Djimiyan, ga Lepay, ga Djuda, ga Yitjaka, ga Djapalan, ga Bindjaman, ga Dän, ga Napali, ga Gäd, ga Yatja. Yo, ŋunhiyi walala ḏarramuwurru marrtjina djamarrkuḻi'mirrina ga dhäykawurrumirrina, marrtjina walala yukurrana galki ŋurikalaŋumirrina djawuḻpa'walaŋumirrina, ŋunhi ŋayi wiripunydja yäku ŋunhiyi Yitjuralnha. Ga ŋayipinydja ŋunhi Djotjiptja nhinana yukurrana ŋunhala Yetjip wäŋaŋura ŋulinyaramirriyunydja ŋunhi walala nhanŋu gutha'mirriŋu walala ga bäpa'mirriŋu bunanana, bala wäŋaraŋalana Yetjipnha.

6-7Dhuŋgarra marrtjina djuḻkthu'-djuḻkthurrunana-a-a, bala ŋayi Djotjip ga gutha'mirriŋu walala nhanŋu murrmurryurruna marrtjina warrpam'nha, yurru ŋurikiŋi walalaŋgu walkur-märranharanydja mukthurrunana nhinana yukurrana ŋunhili Yetjip wäŋaŋura dhuŋgarranydja ŋunhi ŋupara weyinnha-a-a, ga yana liŋgu-u-u ga ŋunhi miṯtji Yitjuralnydja biyapulnha dhaŋaŋdhinana.

8Ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru wiripuna ḏarramu wapthurruna buŋgawayina wäŋaŋura Yetjiptja, yurru ŋayi ŋunhiyi Giŋ yakana ŋula yukurrana marŋgithina Djotjipkunydja, 9bala ŋayi buŋgawayunydja ŋuriŋiyi ḏarramuyu waŋana nhanukalayŋuwala malawala bitjarrana, “Wäy, dhuwalanydja walala yolŋu'-yulŋu Yitjuralpuyŋunydja guḻku'na mirithirrina miṯtji ŋiniya?... galki walala boŋguŋu djuḻkthunmaraŋuna ŋilimurrunhanydja malayu. 10Ŋuli balaŋu miriŋunydja ḏo'yurru dhiyala ŋilimurruŋgu, mak walalanydja ŋuli waŋgany-manapanmina, dhuwalanydja walala yolŋu'-yulŋu, bala waṉḏi winya'-winyayurruna ŋilimurruŋgala dhipuŋuru wäŋaŋurunydja. Nhaltjanna yurru ŋilimurru yulŋunydja walalanha?”

11Bala ŋayi ŋuriŋi Giŋdhunydja djämana walalaŋgu Yitjuralpuyŋuwunydja ḻakaraŋala, ŋutu'na dhika djäma, mel-nherrara walalanha, ga wirrkina walalanha yukurrana ŋuriŋi buŋgawayu walalay gur'kuryurruna yana djämawunydja, yakaŋuwuna ŋula nhinanharawu galkunminyarawunydja. Walala dhuḻ'yurrunanydja yukurrana maltjaṉana yindi maṉḏanha wäŋa ŋurikiyi Giŋgu, yäkunydja ŋunhi wäŋanydja maṉḏanha Bithumbuy ga Ramdjitjpuy. 12Yo, gonhayi walalanha ŋuli gur'kuryunna baku-ŋayathanhanydja mirithinyarawunydja djämawu, yana marrtjina walala miṯtjinydja guwar-yalkthunmina warray, yana liŋgu ga guḻku'thina dhika mala. Bala ŋunhi bukmak yolŋu'-yulŋu Yetjippuyŋunydja wirrkina beyaṉiyina, mala nhäŋala guḻku'thinyarana Yitjuralpuyŋunhanydja.

13Yurru walala Yetjippuyŋuyunydja mukthurrunana dhika gur'kuryurruna djäma ḻakaraŋala bartjunmaraŋala bumara. 14Walu-ŋupana walala ŋuli djämana yana marrtjinya, guṉḏana dhika ŋonuŋmirrina ḻaw'-ḻawmaranha, ga wiripu malanha ŋonuŋmirri djäma, yaw'yuna marrtjinya munatha'na. Yurru mukthurruna warray yana malanydja marrtjina ŋuthara bitjarrana liŋguna.

15Yo, ŋulinyaramirriyunydjayi yukurrana nhinana märrma' dhäyka maṉḏa, ŋunhi maṉḏa ŋuli yukurranha guŋga'yuna Yitjuralpuyŋunha dhäykawurrunha ŋunhi walalaŋguŋu ŋuli Yitjuralpuyŋuwuŋu yothu ŋurruŋu-dhawal-wuyaŋinya, ga yäkunydja ŋunhiyi maṉḏa dhäykanydja Djipura ga Buya. 16Bala ŋayi ŋunhi Giŋdja wäthurruna maṉḏaku, ga waŋana bitjarrana maṉḏanha, “Ŋunhi nhuma yurru guŋga'yundja yukurra ŋunhiyi dhäykawurrunha Yitjuralpuyŋunhanydja, ga yothunydja yurru ŋunhi dhawal-wuyaŋirri ḏarramunydja ŋula, dhunupana nhumanydja yurru buŋana ŋunhiyi yothunha. Ga ŋunhi yurru yothu miyalk dhawal-wuyaŋirri, nhumanydja yurru yana ŋarambiya'-nherraṉmirri walŋakuma ŋanya.” 17Yurru maṉḏanydja ŋunhi miyalktja maṉḏa borrk-beyaṉiyinana Godkuna; yakana maṉḏa ŋunhi dhäruktja märraŋala ŋanya ŋunhi buŋgawanhanydja, yakana maṉḏa marrtjina bumara ḏarramuwurrunhanydja yumurrku'nha.

18Ga biyapul ŋayi ŋunhi buŋgawa wäthurruna maṉḏaku, ga waŋana bitjarrana, “Nhäku warray nhuma yakanydja bumara marrtjina ŋunhi ḏarramuwurrunhanydja yumurrku'nha? Nhäku nhuma ŋuli walalanha walŋakumanydja?”

19Bala maṉḏa ŋunhi dhäykana maṉḏa buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, “Ŋunhanydja gay Yitjuralpuyŋunydja dhäykawurru wiripu warray, ganaŋ'thun yukurra yana Yetjippuyŋuwalanydja dhäykawurruŋgala. Walalanydja ŋunha ḏäwalamirri walŋamirri balanyara, bira'yun yukurra nhina, ga ŋurikiyina märrwu walalaŋguŋu djamarrkuḻiny'tja ŋuli dhawal-wuyaŋirri waḏutjana yana, ga ŋanapurrunydja ŋuli marrtji dhuḏitjnha.”

20-21Yo, ŋayinydja ŋunhi Godtja wirrkina yana wokthurruna maṉḏaku ŋurikiyi, bala ŋayi djämana yukurrana ḻatjuny'tja dhikanydja ŋuriki dhäykawunydja maṉḏaku, bala yumurrku'nhana maṉḏaku wekaŋala ḻatju'kuŋala dhika, liŋgu maṉḏa borrk-beyaṉiyina nhanŋu Godku, ga dhäruknha ŋanya märraŋala. Ga Yitjuralpuyŋu miṯtji ŋunhiyi ŋuthara bena birrŋ'thurrunana yana, biyapulnha miṯtji dhaŋaŋdhinana.

22Bala ŋuriŋi Giŋdhu nherrara wiripuna rom nhanukalaŋuwu yolŋu'-yulŋuwunydja bukmakkuna yana, ga dhuwalana romdja ŋayi ŋunhi nherrara gam', “Ŋunhi ŋayi Yitjuralpuyŋu yothu dhawal-wuyaŋirri yurru ḏarramunydja, dhunupana nhuma yurru märramana ŋunhiyi yothunhanydja ḏarramunha ya', bala ŋurrkama mayaŋ'lilina, märr yurru ŋayi guḻwuḻyunna rakunydhirrina. Ga dhäykawurru yumurrku' yurru walŋamirrinydja nhina.” Ga dhuwalayina ŋayi romdja nherrara ŋuriŋiyi Giŋdhu.