gnnNTOTPO

Genesis 22

Yipurayimdhu bini bunha muka nhanŋuway ŋayi gäthu'mirriŋunha be mundhurr Garraywu

22:1-19 (Abraham was prepared to offer Isaac as a sacrifice to God)

1Ga ŋulinyaramirriyunydja ŋayi yukurrana Yipurayim nhinana wäŋaŋura Bilitjiya yäkuŋura; nhinananydja ŋayi yukurrana-a-a märr-weyinnha, ŋula nhämunha'na dhuŋgarra, bala ŋayinydja ŋanya Godthunydja gatjarr'yurrunana, yana maḻŋ'maranharawu nhanŋu Yipurayimgu, yolnha ŋayi yukurra märryu-ḏapmarama ŋurruŋu, Godnha, mak ŋanya nhanŋuway gäthu'mirriŋunha Yitjaknha. Ga bitjarrana ŋayi ŋunhi ŋanya waŋana gatjarr'yurrunanydja gam': Waŋganymirri ŋayi yäku-ḻakaraŋala ŋanya Godthu, wäthurruna “Yipurayim,” bitjarra.

“Gay, dhuwala ŋarra Garray,” bitjarra ŋayi Yipurayimdja.

2Ga ŋayinydja Godtja waŋana Yipurayimgala bitjarra, “Märraŋa ŋunhiyi yothunha, nhuŋuway walŋu ŋunhiyi waŋganynha gäthu'mirriŋunha Yitjaknha, ŋunhi nhe yukurra märryu-ḏapmarama ŋanya wirrki, ga märr-ŋamathirri nhanŋu. Märraŋa ŋanya, bala marrtjiyana maṉḏa ŋunhana wäŋalili yäkulili Morayalilina, ga ŋunhalayi bukuŋurana nhe yurru wekamanydja ŋanya ŋarraku mundhurrnydja, biyaka bitjan ŋuli yolŋuyu walalay bathan wäyin mundhurr ŋarraku. Bitjandhi nhe yurru wekamanydja ŋanya ŋarraku.” Bitjarrayi ŋayi Godtja waŋana gatjarr'yunarawunydja nhanŋu Yipurayimgu.

3Ga munhakumirrinydja ŋayi gaŋgathina Yipurayim, bala marrtjina ga märraŋala ŋultjiŋu gurtha, ga ŋal'maraŋala wäyingalana ḏiltjilili. Ga biyapul yothunha ŋayi märraŋala ŋunhi, ga djämamirrinha maṉḏanha märrma'nhayi, ga ŋayipinydja gäŋala Yipurayimdhunydja goŋdhu ḻirrwi' gurtha ga mandjawak, bala walala marrtjinana.

4Marrtjinanydja walala yukurrana bala-a-a, märrma' munhanydja, ga ḻurrkun'thinanydja ŋunhalayina, ŋayi nhäŋalana wäŋa galkithinyarana ŋunhi nhanukala ŋayi Godthu ḻakaraŋala ŋäthili ŋunhiyi wäŋa. 5Bala ŋayi Yipurayim waŋana ŋunhi djämamirrinha maṉḏanha bitjarra, “Way maṉḏa. Nhumanydja yurru dhiyalana ŋi' galkun ŋinyalaŋgu, ga dhiyaku wäyingu djäka yukirriya maṉḏa. Ŋilinyunydja yurru marrtji ŋunha bukulili ya', ga ŋunhalayi ŋilinyu yurru buku-ŋal'yun yukurra Garraywala, ga beŋuruyinydja ŋilinyu yurru roŋiyirrina lili nhumalaŋgala.”

6Bala ŋayi ŋunhi Yipurayimdhu gurtha ŋultjiŋunydja märraŋalana, ga wekaŋala gäthu'mirriŋuwalana nhanukalaŋuwala Yitjakkalana, ga ŋayipinydja ŋunhina maṉḏanha gäŋala yukurrana mandjawaknha ga ḻirrwi'na, bala yana maṉḏa marrtjinana.

Marrtjinanydja maṉḏa yukurrana bala-a-a, ga-ga-ga-a-a, ga gandarrŋura, 7bala ŋayi ŋanya nhanukala gäthu'mirriŋuyunydja waŋana bitjarrana, “Way mäḻu.”

“Nhä gäthu marrkapmirri?” bitjarra ŋayi mäḻu'mirriŋunydja.

Bala ŋayi yothuyunydja dhä-wirrka'yurrunana waŋana bitjarra, “Dhuwala ŋultjiŋunydja gurtha, ga ḻirrwi' dhuwala ŋali yukurra gäma. Ga wanhaka dhika wäyindja ŋali yurru bathan mundhurrnydja Godku?” bitjarra ŋayi yothuyunydja dhä-wirrka'yurruna.

8Ga Yipurayimdja buku-wakmaraŋala nhanŋu bitjarra, “Godthu yurru ŋayipi wekama,” bitjarra. Bala maṉḏa yänayi marrtjina.

9Marrtjinana maṉḏa yukurrana, ga baṯ-gay mulkana wäŋanydja, bala ŋayi Yipurayimdhu guṉḏana ŋal'-ŋalmaraŋala botjaŋala, yana liŋgu-u-u ga liŋguna, ga ŋultjiŋu gurtha ŋal'-ŋalmaraŋala ŋunhimala. Ga biyapul ŋayi yothunhanydja ŋunhi garrpira, bala rulwaŋdhurruna ŋunhimalayi gurthalili ŋultjiŋulilina, 10bala yikiny'tja märraŋala mandjawaktja, ga gathu muka ŋayi mar'yurruna ŋuriki yothuwu dharpunharawuna, ŋayi bini dharpunha nhanŋuwaynha ŋayi gäthu'mirriŋunha, mundhurrnha nhanŋu Godku. 11Yo, mar'yurrunanydja ŋayi ŋurikiyi yothuwu, bala ŋayi ŋäkulana rirrakaynha, “Way Yipurayim, Yipurayim,” bitjarra ŋayi ŋunhi Garraywunydja dhäwu'mirri rirrakay waŋana djiwarrŋurunydja.

Bala Yipurayimdja waŋana bitjarrana, “Gay'. Dhuwala ŋarra Garray,” bitjarra.

12Bala ŋayinydja waŋana Godtja nhanukala bitjarra, “Yaka ŋanya wutthurra ga dharpuŋa, ŋula nhaltjarra yätjtjaŋa. Dhiyaŋunydja-wala ŋarra marŋgithinana nhuŋu ŋunhi nhe märr-yuwalkthirrina yukurra ŋarranha märr-nherraṉmirrina manapan, ga ŋurruŋunydja nhe ŋuli yukurra nherraṉ ŋarranhana, liŋgu nhe yaka ŋayaŋuyu-mulkana nhuŋuwaynydja ŋunhi gäthu'mirriŋunha waŋganynhanydja nhuŋuwayliliyaŋala, yana nhe ŋanya wekaŋalana ŋarraku.”

13Bala ŋayi waṯthurrunanydja nhäŋala Yipurayimdhu, ŋayi dhärrana yukurrana wäyinnha bembina, gaṯmaranhara dhandurruŋ dharpalili. Bala ŋayi waṉḏinanydja, bala dharpuŋalana ŋunhiyi wäyinnhanydja, bala gäŋalana. Bala ŋayi ŋal'maraŋala ŋunhimalayi gurthalili ŋultjiŋulilinydja ŋunhiyina wäyinnhana, mali ŋanyanydja ŋunhi yothu'nhanydja nhanŋuway, bala bathara ŋunhiyina wäyinnhana mundhurr Godkunydja.

14Ga ŋunhiyinydja wäŋa ŋayi yäku nherrara Yipurayimdhu ‘Garrayyu ŋuli yukurra wekama,’ bitjarrana. Ga dhiyaŋunydja-wala yolŋu'-yulŋuyu ŋuli yukurra waŋa ḻakarama bitjandhina, “Ŋunhalayi Garraywala bukuŋuranydja Garrayyu ŋuli wekamana yukurra ŋula nhä malanha ŋamakurru'.”

15Bala ŋayi Garraywu dhäwu'mirri biyapul waŋana ŋanya Yipurayimnha beŋuru djiwarrŋuru, 16ŋayi waŋananydja bitjarra, “Bitjan ŋayi Garrayyu ḻakaramanydja yukurra nhuŋu. Ŋarra yukurra dhuwala dhäwuny'tja nhokala nherraṉ ŋarrakalaynha ŋarra yana yäkuyu. Ŋarranydja yurru nhuna ŋurruwuŋmirriyamana walŋu, goŋmirriyamana yurru gäma yuwalkkumana, ḻatju'kumana yurru, liŋgu nhe ŋunhi wekaŋala nhuŋuway nhe gäthu'mirriŋunha ŋarraku, yaka nhe ŋayaŋuyu-ḏapmaraŋala nhuŋuway nhe ŋanya ŋarrakalanydja. 17Bala ŋarranydja yurru wekama nhuŋu guḻku'na yumurrku'nha yana; nhokuŋunydja mala-wunhara yurru biyapulnha walŋu dhaŋaŋnha, balanyarana bitjan ŋunha ya' ganyu' miṯtji garrwar, ga biyapul ŋunha munatha' raŋiŋura. Ga ŋuli yurru walala ŋula miriŋu nyäṉ'thun nhokalaŋuwu miṯtjiwu, nhokalanydja yurru miṯtjiyu djuḻkthunmaramana yukurra, bitjanna liŋguna yurru, liŋgu ŋarrana yukurra yurru walalanha gäma guŋga'yun. 18Ga walala wiripu-guḻku'yunydja miṯtjiyu ŋuruŋunydja yurru nhämana nhumalaŋgala ŋarrakuŋunydja ŋunhi goŋmirriyanhara, ga djäkawuy gänhara, bala walala yurru ŋäŋ'thunna ŋarranha bitjanarawuyina goŋmirriyanharawu walalaŋguwaynydja. Yo, yuwalk yana nhumalanha ŋarra yurru ŋurruwuŋmirriyamanydja yukurra, gäma yurru ḻatju'kumanydja dhikanydja walŋu, liŋgu dhuwala nhe märraŋala yana ŋarranha dhäruk.”

19Bala maṉḏa ŋuliŋuruyinydja marrtjina roŋiyinana ŋurikalana djämamirriwalana maṉḏakala, bala walala marrtjina roŋiyinana, ga nhinana ŋunhiliyina Biratjipana wäŋaŋura, ga ŋunhiliyina ŋayi Yipurayim nhinananydja yukurrana wäŋaraŋalana.