gnnNTOTPO

Daniel 4

Godthu dharraḏakuŋalana nyilŋ'maraŋalana buŋgawanhanydja

4:1-37 (God humbled the king who boasted about his own greatness)

1Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi buŋgawayu ŋuriŋiyi Nipukanitjayu djuy'yurruna dhäruknha bukmakkuna bäpurru'wu yolŋuwu walalaŋgu, ŋayi ḻakaraŋalanydja bitjarrana, 2“Way walala, ŋäkanydja walala ŋamathaŋa yana, ŋarra yurru nhumalaŋgu dhuwala dhäwu'na ḻakarama. Ŋuruŋu djiwarr'wuyyunydja Godthu Waŋarryu djäma biyapul walŋu mulkuru, bathala walŋu rom ŋarrakunydja. 3Ŋayinydja ŋunha biyapul galŋu Waŋarr, ga djämanydja ŋayi ŋuli biyapul walŋu ganydjarr-ḏumurru nhänydja malanha, ga ŋayinydja yukurra yurru nhina ŋurruŋu buŋgawa gupaḏalnha-wala yana yurru, ga nhanŋu romdja yurru dhärrana yukurra yana mukthunna, dhä-yawar'yunamiriwnha.

4“Yo, ŋarra yukurrana nhinana dhapirrkŋura ŋanya dhika walŋu balaŋura ŋarrakalay ŋarra, yana ŋarra yukurrana ḻayḻayyurruna ŋarrakalay ŋarra nhäŋura malaŋuŋura, ga bukmak ŋunhi warrpam' ḻatju' yulŋunydja. 5Ga waŋganymirrinydja ŋarra bukaway'yinana, yurru mirithirrina barrarimirrina ŋunhi yulŋunydja, bitjarra ŋarranha ŋayi barrari-wekaŋalana ŋuriŋiyi bukaway'yunydja. 6-7Bala ŋarra waŋana ŋuriki ŋarrakalaŋu ŋarra be ḻiya-djambatjmirriwu yolŋu'-yulŋuwu ga marrŋgitjmirriwu, ŋarra ŋäŋ'thurruna walalanha bitjarra, ‘Way walala, ḻakaraŋa mak ŋarrakala mayali' ŋunhi bukaway'wuy,’ bitjarra. Yurru yakana ŋarraku ŋula yolthu ḻakaraŋalanydja, 8ga yana liŋgu ga ŋayina Dänyulnha bunana ŋunhili ŋarraku. Yo, yuwalk yana Godku Walŋanydja Birrimbirr nhina yukurra ŋurikalayinydjayi ḏarramuwala, bala ŋarra ḻakaraŋala ŋarrakuway bukawayny'tja ŋunhi nhanukalana. 9Ŋarra waŋana bitjarra ŋanya Dänyulnha, ‘Nhenydja dhuwala Dänyul biyapulnha galŋu ḻiya-djambatj ŋurikala wiripu-guḻku'walanydja. Ŋarra marŋgi nhuŋunydja, ŋunhi nhenydja yukurra dharaŋan galŋu ŋunhi malanha ŋunhi yukurra djuḻuḻ'yun ŋorra. Nhenydja marŋgi, liŋgu Godkunydja Walŋanydja Birrimbirr dhuwali nhokala. Nhena yurru ŋarrakunydja ḻakarama nhä ŋunhiyi bukaway' mayali'.’

10“Yo, ŋorrananydja ŋarra yukurrana, bala ŋarra nhäŋalana dharpa bena ŋanyana djaka'-weyinnha, ŋayi yukurrana dhärrana ṉapuŋga' walŋu dhiyala munathaŋura wäŋaŋuranydja, 11yurru mukthurruna warray ŋayi ŋunhi marrtjina bala ŋutharanydja, yana liŋgu-u-u ga be-wala wapthurruna, dhanu'yurruna ŋunha gäraktja djiwarrny'tja, ga birrka'mirriŋuru wäŋaŋuru malaŋuŋuru nhäŋalana ŋanya yukurrana ŋunhiyi dharpanha yulŋunydja. 12Yo, marwat malanha man'tjarr ŋanya dhika dhapirrkmirri, ga borum malanha mirithirri guḻku' ŋurikiy dharpawuy, gana' yana bukmakku yolŋuwu walalaŋgu ŋunhi yukurra nhina ḻiw'marama dhiyalaŋumi munathaŋura. Ga wäyindja marrtjina ḻuŋ'thurruna, bala ŋorranana marrtjina ŋunhiwala dhuḏililina dharpalili ŋurrŋgitjlilina, ga wäyindhu malaŋuyu buṯthunaramirriyunydja djäma marrtjina yaluna walalaŋguway wäŋana ŋunhiwala baṉdja'-baṉdjalilinydja. Ga bukmakthu ŋunhi nhäyu malaŋuyu walŋamirriyunydja yukurrana ḻukanana borumdja.

13“Yo, nhäŋalanydja ŋarra yukurrana ŋunhiyi dharpanha, guyaŋina ŋupara bitjarrana, bala ŋarra nhäŋala yolŋunha djiwarr'wuynhana, ŋayi marrtjina lili dhunarrana beŋuru djiwarrŋuru. 14Bala ŋayi waŋananydja wirrkina dhika yatjurruna bitjarrana, ‘Ma' djatthurrana dhuwali dharpanydja, guḻk-guḻkthurrana marrtjiya waṉa'-waṉanydja, ga rurr'-rurryurrana man'tjarrnydja, ga barrkuwatjkuŋana borumnhanydja dhuwalinydja malaŋunha, ga gukuŋana wäyinnhanydja walalanha dhipuŋuruyi. 15Ga dhuḏina yana yurru yukurra djingaryundja ŋayi dhuwali dharpanydja, yurru dhärranydja ŋayi yukurra yurru dhuḏi ŋunhiyi dharpa ḏapmaranhara djimuku'wuy raki'wuynydja. Yo, dhärra ŋayi yurru yukurra mukthun yana, yana liŋgu-u-u ga wakuluŋgul'yu yurru marrtji ŋunhiyi ŋäkirrmarama ŋanya, yurru ŋuriŋiyi dharpayunydja yukurra ḻakarama dhunupamirriyama yolŋunha.

16“‘Yo, ŋanyanydja ŋunhi yurru bathalanhanydja yolŋunha yukurra djatthunna ŋunhiyi galkinyamaramana. Marrtjinydja ŋayi yurru ŋunhiyi bitjan muḻkurrmiriwnha yolŋu, balanyarana biyaku ŋuli wäyin; yana ŋayi nhina ŋorrana mulmuŋurana yurru, ga wakuluŋgul'yu ŋanya yurru monyguma, yanana liŋgu ga 7 yurru dhuŋgarra djuḻkthun. 17Ga balanyarayina ŋunhi ŋuriŋi nhänharapuyŋuyunydja walalay nherrara, märr yurru bukmakthu nhämanydja yana, bala dharaŋanna ŋunhi dhuwalanydja wäŋa nhanŋuway yana ŋuruku djiwarr'wuywu Waŋarrwu Godku. Ŋayi walŋu buŋgawa dhiyaku bukmakkunydja wäŋawu buku-ḻiw'marama; ŋayipina yana waŋganydhuna yurru djarr'yundja yolkala ŋayi yurru wekama ŋunhi dhuwalayi goŋlili munatha' wäŋa.’ Ga bitjarra ŋayi ŋunhi djiwarr'wuynydja yolŋu waŋana.

18“Yo, balanyarayi ŋarra ŋunhi bukaway'yinanydja. Ma' ḻakaraŋana ŋarrakala dhuwalayi bukaway'wuy mayaliny'tja. Ŋunha wiripu-guḻkuny'tja ḻiya-djambatjmirri yaka walala marŋgi, yurru nhena marŋginydja dhuwala, liŋgu Walŋanydja Birrimbirr Godkunydja nhina yukurra dhuwali nhokala warray.” Ga bitjarra ŋayi buŋgawa waŋananydja Dänyulwala.

19Yo, ŋayinydja ŋunhi Dänyulnydja, yana ŋayi dharaŋara marrtjina ŋunhiyi bukaway'wuynydja nhanukuŋu, yurru wirrki ŋayi galŋa-yätjthinanydja mirithina walŋu, ga yakana ŋayi ḻakaraŋalanydja mayaliny'tja nhanukala buŋgawawalanydja ŋurikalanydja, yana ŋayi yukurrana nhinana dhärukmiriwnha yana, weyinŋumirrina märr.

Ga ŋayinydja ŋunhi buŋgawayunydja waŋana ŋanya bitjarra, “Dänyul, yaka nhe galŋa-yätjthiya ŋuriŋi bukaway'yu, yana dhunupana ŋarrakala lili ḻakaraŋana,” bitjarra.

Ga ŋayi Dänyulnydja waŋana nhanŋunydja bitjarrana, “Buŋgawa, dhiyaŋuyinydjayi bukaway'yunydja ḻakarama yukurra nhunana dhuwala. Ŋarra bini ŋunhi ŋayaŋu-djulŋithinya warray yulŋunydja, ŋunhi bini dhiyaŋu ḻakaranhanydja ŋunhi miriŋunhanydja nhuŋu. Ŋarra yaka ḏukṯuk dhiyakuyi yätjku ŋunhi yurru maḻŋ'thun nhuŋunydja bitjandhiyi. 20-21Dhuwala ŋunhiyi bukaway' mayaliny'tja gam': Ŋunhiyi dharpa dhärrana yukurrana be-wala walŋu djaka'-weyindja, yana liŋgu ga dhanu'yurruna ŋunha djiwarr', ga marwattja dhika dhapirrk ŋanya walŋu man'tjarrnydja, ga borum dhika nhä malanha guḻku', ga wäyin malanha nhinana marrtjina ŋurrŋgitjkuŋalana ŋunhiliyi. 22Yo, dharpayunydja ŋuriŋiyi yukurra ḻakarama nhunana. Nhenydja dhuwala ganydjarr-ḏumurru walŋu buŋgawa, ga nhokala romdhunydja yukurra warrpam'thun ŋäkirrmarama monyguma dhuwala munathany'tja wäŋanha. 23Yo, nhäŋalanydja nhe ŋunhiyi dharpanhanydja djatthunara warray, ga yana yukurrana dhuḏina guḻkthunarana ŋunhi dhärrananydja, ga djimuku'wuynha ḏapmaranharanydja ŋunhiyi dhuḏinydja ŋayi dharpa, ga bitjarrana ŋayi ŋunhi yulŋunydja bitjan wakuluŋgul'wuynha monygunhara, balanyarana bitjan wäyin djurruknha.”

24Bala ŋayi waŋana Dänyul bitjarrana, “Buŋgawa, balakurruyina bukaway'kurru ŋayi Godthu yukurrana maḻŋ'maraŋala warraŋulkuŋalanydja nhokala nhaltjan yurru maḻŋ'thun yalala. 25Nhe yurru muḻkurrnha bawa'mirriyirri, ga yolŋuyu walalay nhuna yurru gukumana. Yo, nhinanydja nhe yurru ŋunha warraŋulnha galŋu, bitjanna bitjan wäyin ḏapmaranhara djimuku'wuy raki'wuy, ga ḻukanydja nhe yurru marrtji mulmuna, yana liŋgu-u-u ga 7 yurru dhuŋgarra djuḻkthun. Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi bala nhe yurru dharaŋanna, ŋunhi yuwalk yana dhuwalanydja wäŋa munathany'tja nhanŋuway yana Godku walŋu, yaka nhuŋu. 26Yakana biyapulnydja nhe yurru guyaŋinyamirri ga ḻakaranhamirri nhunapinyay nhe, yanapi nhe bathala walŋu buŋgawa dhiyaku munatha'wu wäŋawu. Ga ŋunhi nhe yurru waŋa bitjandja, ‘Yuwalk muka dhuwala munathany'tja wäŋa nhanŋuway yana Godku, yaka ŋarraku,’ bitjandja yurru, ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi Godthunydja nhuna yurru baḏarraŋ'kumana muḻkurrnydja, ga biyapul ŋayi yurru nhuna gaŋgathinyamirriyama, ga buŋgawayirri biyapul nhe yurru.

27“Wäy buŋgawa, nhämirri nhe ŋuli mäkiri'-witjurrunydja ŋarrakunydja dhärukku. Ŋanydjaḻa'yurrana dhipuŋuruyi yätjŋurunydja djämaŋuru romŋuru, ga djäma ŋamathaŋana walŋu. Yakana biyapulnydja buŋgawa-ḻakaranhamiya nhunapinyay nhe, yana biyaka mel-wuyurra, guŋga'yurra marrtjiya ŋunha ŋurruwuyknhanydja yolŋunha. Mak ŋayi yurru Godthunydja nhuŋu bäy-ḻakaramana, märr yurru nhe nhina yukurra ŋamathamana, ga yakana yurru nhuŋu dhuwalayi malanha maḻŋ'thundja bitjandhiyi.” Ga bitjarra ŋayi Dänyulnydja waŋana yukurrana.

28Yurru ŋayinydja ŋunhi buŋgawanydja yaka warray mäkiri'-witjurruna ga ŋäkula, yaka warray ŋayi be nyilŋ'maranhamina ŋanyapinyay ŋayi.

29Yo, ga dhuŋgarra waŋgany djuḻkthurruna, bala waŋganymirrinydja ŋayi yukurra nhina nhanukalay ŋayi wäŋaŋura garrwar galŋu, bala ŋayi yukurra nhämana ŋuliŋuruyina warrpam' wäŋa ŋunhi Bapilunbuy ŋaraka, bala ŋayi waŋana bitjarrana, 30“Nhä dhuwalanydja bathalanydja walŋu dhikanydja wäŋa, dhapirrktja ŋanyanydja dhikanydja. Ŋarrapi warray dhuwalanydja djäma ŋarrakalay warray ŋarra ganydjarryu walŋu. Ŋarrakunydja wäŋa dhuwala be warray walŋu garaŋanydja. Ŋarranydja dhuwala biyapul ŋarra bathala walŋu, ga dhuwalanydja wäŋa dhapirrktja ŋanyanydja bukmak ŋarrakalay warrpam'.” Ga bitjarra ŋayi ŋunhi buŋgawa waŋananydja.

31Ga dhunupana rirrakaynydja waŋana nhanukala djiwarrŋurunydja bitjarrana, “Way buŋgawa Nipukanitja, ŋäka ŋarranha, mäkiri'-witjurra ŋarraku. Dhipuŋurunydja dhäŋuru nhe yurru yakana buŋgawa dhiyakunydja wäŋawu. 32Walala yurru ŋupanna nhuna gukumana, ga nhinanydja nhe yurru ŋunhana ya' warraŋulnha, bitjanna bitjan wäyin, yana liŋgu ga nyilŋ'maranhamirri nhe yurru nhunapinyay nhe walŋu, ga waŋa bitjan, ‘Yuwalk muka dhuwalanydja wäŋa munathany'tja nhanŋuway Godku yana, ga ŋayipi waŋgany ŋunha ŋurruŋunydja walŋu, bathalanydja. Ŋayipi ŋuli yana djarr'yundja ŋula yolkala ŋayi yurru ŋunhiyi goŋlili wekama dhuwala wäŋa.’ ”

33Ga dhunupana ŋayinydja ŋunhiyi buŋgawanydja muḻkurrnydja nhanŋu waṉḏinana bawa'mirriyinana, ga yakana biyapulnydja ŋayi nhinana yukurrana yolŋu'-yulŋuwala miṯtjiŋura, yana walala ŋanya ŋuparana dhawaṯmaraŋalana, ga nhinananydja ŋayi yukurrana warraŋulnha ŋunhana, bitjarrana bitjan wäyin, ḻukana marrtjina mulmuna ŋathanydja. Yo, yukurranhanydja ŋayi ŋuli marrtjinya warraŋulnha yana, ga wakuluŋgul'yu ŋuriŋi ŋuli monygunhana ŋanya, djurrukkunhana ŋanya ŋuli rumbal. Ga marwattja nhanŋu ŋunhi ŋutharana marrtjina bena dhika ŋanya, weyindhinana ŋuthara, bitjarrana bitjan ḏamala bulka', ga goŋbuynydja ŋunhi dharirr nhanŋu weyindhinana ŋuthara, bitjarrana bitjan wäyin dharirr.

34Yo, 7 dhuŋgarra djuḻkthurruna, bala waŋganymirrinydja ŋayi ŋuriŋiyi buŋgawayu dhupuŋala bala djiwarr'lilina, bala nhanŋu muḻkurrnydja marrtjina yarrkthurruna ralkthurrunana balayi roŋiyinayi, bala ŋayi ŋamathaŋalayi guyaŋina. Bala dhunupana ŋayi wokthurrunana Garraynhanydja Godnha djiwarrwuy'nhanydja, märr-ŋal'yurruna märrliliyaŋalana manapara, waŋana bitjarrana,

“Garray, nhe dhuwala buŋgawa warrpam'kunydja, buku-ḻiw'marama yana,

ga nhepi yurru nhina ŋurruŋunydja yukurra gupaḏalkuma yana.

35Ŋanapurrunydja dhuwala dhiyalaŋumi munathaŋuranydja yumurrku' warray, muṉguy warray,

ga nhenydja be warray-wala, bathala warray galŋu ŋanya.

Ŋunha djiwarr'wuy yolŋu walala ga ŋanapurru dhiyalaŋumi dhiyakuy munatha'wuy yolŋu walala nhokala warrpam' ŋanapurru goŋŋuranydja;

nhe ŋanapurruŋgunydja buŋgawa bukmakku yana.

Djämanydja nhe yurru bukmak nhepi nhäku nhe ḏukṯuk,

ga yakana yurru nhuna ŋula yolthu gulmaramanydja ḏaḏawmaramanydja.”

36Yo, buŋgawa ŋunhiyi dhawar'maraŋalanydja waŋana marrtjina bitjarrayina, “Yo, ŋarraku muḻkurrnydja balayi ḻatju'yinayi yarrkthurrunayi, ga dhuwalana ŋarra biyapul balayi buŋgawayi nhina yukurra, ga biyapul ŋarraku yolŋunydja walala märr-ŋal'yun yukurra. 37Yurru dhiyaŋunydja-wala ŋarranydja yukurra wokthun nhanŋuwaynha Godkuna yana, yakana ŋarra yurru märr-ŋal'yun ŋarrakuwaynydja; nhanŋuwaynha yana ŋarra yurru märr-ŋal'yundja yukurra. Ŋayinydja ŋuli bitjan warray liŋgu djäma rom-waŋganydhirri warray yana, ga dharraḏakumanydja ŋayi yurru nyilŋ'maramanydja ŋula yolnha ŋunhi ŋayi ŋuli yindikunharamirri ŋanyapinyay ŋayi.” Ga bitjarra ŋayi ŋunhi buŋgawa waŋananydja.