gnnNTOTPO

Isaiah 43

Godthu yurru marrtji waŋgany-manapan nhanŋuwaynydja yolŋu'-yulŋunha

43:1-7 (God promised to gather his people from far off lands)

1Nhuma Yitjuralpuyŋu mala Garraywu Godku nhanŋuway ŋunhi miṯtji, liŋgu ŋayipi nhumalanha djäma miṯtjinydja, ga waŋanydja ŋayi yukurra bitjan dhuwala nhumalaŋgu gam',

“Yaka nhuma barrariya, liŋgu ŋarra nhumalanha märraŋala walŋakuŋalanydja;

Nhumanydja dhuwala ŋarrakuwaynha yolŋu walala,

liŋgu ŋarra nhumalanha djarr'yurruna, bala märraŋala nhumalanha ŋarrakuwayliliyaŋalana.

2Ŋuli nhe yurru marrtji gapukurru dhulupurrkurru ŋula,

ŋarranydja yurru ŋunhiliyi nhumalaŋgala,

yakana yurru mariyunydja ŋula nhäyunydja nhumalanha dhä-monyguma,

Ga ŋunhi nhe yurru gurthakurru dhalakarrkurru marrtji yukurra,

ga ŋuriŋiyi ŋäṉarryu gurthayu nhuna yurru yakana buwayakkumanydja.

3-4Liŋgu ŋarranydja dhuwala ŋarrapi yana nhumalaŋgu Yitjuralpuyŋuwunydja Waŋarr;

Ŋarranydja dhuwala ŋarrapi gäna walŋu, ganaŋ'thun yukurra ŋurikala wiripuŋuwalanydja waŋarrwala,

ga ŋarrapi nhumalaŋgu Walŋakunharamirrinydja yana.

Ŋarranydja yurru gali'-nherraṉmirrina ŋuruku wiripu-guḻku'wunydja bäpurru'wu,

ga nhumalanhana ŋarra yurru walŋakumanydja,

liŋgu nhumanydja ŋarrakuwaynha walŋu yana, mel-wiḏi'yunaramirrina yolŋu'-yulŋu;

wirrkina ŋarra yukurra nhumalanha märryu-ḏapmaramanydja.

5Yaka walala beyaṉiyiyanydja, liŋgu ŋarranydja dhiyalaŋumi nhumalaŋgala galki.

Ŋarrapi yurru nhumalaŋgu yumurrku'nhanydja yurrum'marama,

bala gäma marrtji walalanha yurru walalaŋgiyingalana wäŋalili yirralkalili.

6Walala yurru marrtjinydja yukurra beŋuru bala bärraŋuru, ga dhikaŋuru bala bulunuŋuru;

ŋarra yurru walalanha gämanydja ŋulaŋuru bala ḻuŋgurrmaŋuru, ga dhipuŋuru bala djalathaŋŋuru galiŋuru.

Ŋe, ŋarrakunydja mala yurru yolŋu walala roŋiyirriyi yukurra beŋuru ga beŋuru barrkuŋuru wäŋaŋuru, birrka'mirriŋuruna dhika wäŋaŋuru,

ga nhinanydja yukurra walala yurru ŋunhiliyina wäŋaŋura, ŋunhi ŋarra gathara walalaŋgu wäŋa ŋunhi.

7Walalanydja ŋunhi ŋarrakuwaynha dhulŋuŋuna walŋu yolŋu'-yulŋu,

liŋgu ŋarra walalanha ganaŋ'maraŋalanydja ŋarrakuwayliliyaŋala,

märr yurru yolŋuyunydja walalay ḻatjuny'tja nhämana ŋarraku yana walalaŋgalaŋukurruna.”

Bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

Yitjuralnydja dhuwala ŋarrakuway galŋu dhäwu'-gänharamirri walala

43:8-21 (Israel is my messenger)

8Godtja yukurra waŋa bitjan gam', “Wäthurra ŋuriki ŋarrakalaŋuwunydja yolŋu'-yulŋuwu dhä-wirrka'yunarawunydja. Ŋarrakunydja ŋunhi miṯtji yolŋu'-yulŋu maŋutjimirri walala, yurru walala ŋunhi bambaymirrina yulŋunydja; mäkiri'mirri walala, yurru mäkiri'miriwnha dhumukmirrina. 9Ga biyakayi wäthurrayi ŋuriki bukmakku bäpurru'wunydja buku-ḻiw'marama yana, ŋarra yurru walalanha dhä-wirrka'yun. Nhämirri walalaŋgunydja ŋunhi wiripu-guḻkuny'tja waŋarr walala. Nhä walala ŋunhi yulŋunydja, ḻiya-marŋgimirri?... ḻakarama walala yurru nhumalaŋgu yulŋunydja ŋunhi yurru nhä maḻŋ'thun yalala? Bäyŋu yana.

10“Nhumanydja Yitjural ŋarrakuway yana djämamirri walala, ŋarra nhumalanhanydja djarr'yurruna ŋarrakuwayliliyaŋala ŋarra, märr yurru nhuma ḻakarama ŋarranha wiripu-guḻku'wa. Ŋarra djäl nhumalaŋgunydja, märr yurru nhuma yuwalk yana galŋu marŋgimirrinydja, ŋunhi ŋarranydja ŋarrapi waŋgany yana God. Yakana wiripunydja waŋarr maḻŋ'thurruna ŋäthilinydja ŋurruthaŋalanydja walŋu yurruna ŋarra, ga yalalaŋumirriyu dhäwu' yana ŋarrakala, yakana yurru waŋarr ŋula maḻŋ'thun dhuḏitjtja. 11Ŋarrapi yana waŋgany walŋu Garray Godtja, yakana wiripunydja ŋula Godthu yurru walŋakuma nhumalanha. 12Ŋarranydja nhumalaŋgu ḻakaraŋala ŋäthilinydja bitjarra, ŋunhi ŋarrapi yurru nhumalanhanydja walŋakuma, ga nhumanydja marŋgi liŋgu, ŋunhi yuwalk yana ŋarra nhumalanha walŋakuŋalanydja. Yakana ŋula wiripuŋuyunydja waŋarryu nhumalanha walŋakuŋala, ga nhumanydja yurru ḻakaramana ŋurupa wiripu-guḻku'wanydja miṯtjiwa bäpurru'wa, 13ŋunhi ŋarrapi yana yuwalktja walŋu Waŋarr beŋuru liŋgu ŋurruŋuru, ga ŋunhana-wala ga dhä-yawaryun yurru; yakana yurru ŋula yol yolŋu winya'yun ŋarrakalaŋuŋurunydja goŋŋuru. Ga ŋunhi ŋarra yurru djämanydja ŋula nhä, yakana yurru ŋunhiyi ŋula yolthu djambinydja ŋarrakuŋu djämawuynydja.”

14Yo, nhumalaŋgu walŋakunharamirri Waŋarr God, ŋunhi walŋu ḏarrtjalk Yitjuralwu Waŋarr, ŋayi yukurra waŋa bitjandhinydja, “Nhumanydja dhuwala garrpiṉarawuy yukurrana nhinana ŋunhala Bapilundja wäŋaŋura, yurru ŋarranydja yänguŋala warray ŋarrakuway yolŋunha dhawaṯmaranharawunydja nhumalaŋgu. Ŋunhinydja walala ŋunhi walala ŋayathaŋala yukurrana nhumalanha, walalanydja yukurra nyä'yunmirrina, yakana biyapulnydja walala yurru yukurra märr-winya'yun ga ŋurr'yun ŋuriŋi walalaŋgalay be wuṉḏaŋarryinyarayunydja ganydjarryu. 15Yitjural, ŋarrapi dhuwala Garraynydja yana, ḏarrtjalk walŋu Waŋarr nhumalaŋgu; nhumanydja dhuwalanydja bokmanarawuy ŋarrakuŋuway yana, ga ŋarra dhuwala nhumalaŋgu buŋgawanydja ŋurruŋunydja. 16Ŋäthilinydja ŋunhinydja baman'tja ŋarra dhukarr djäma nhumalaŋgu ŋuliwitjarra gapukurru, ga marrtjinanydja nhuma yukurrana djuḻkthurrunanydja ŋuliwitjarrayi walŋamirrina yanana. 17Ga ŋuriŋinydja miriŋuyunydja nhumalanha yukurrana ŋupara walalaŋgalay walala ganydjarryu, yurru ŋarranydja walalanha ŋunhi ŋurru-ḻupmaraŋala warray, dhawar'maraŋala warrpam' yana ŋuriŋi gapuyuna. 18Ga yakana biyapulnydja balayi roŋiyiya yukirriya märr-weyin guyaŋiya ŋunhi ŋäthili maḻŋ'thurruna bitjarrayi nhumalaŋgu. 19Biyaka nhäŋa ya', ŋarranydja yukurra djäma dhiyaŋunydja-wala yuṯana galŋu, liŋguna maḻŋ'thunna yukurra dhiyaŋuna-wala dhuwala gäthurana. Ŋarra yurru djämanydja dhukarrnydja nhumalaŋgu ŋunhana bala ŋanhdharkkurruna wäŋakurru, ga gapunydja yurru yukurra dhawaṯthun beŋuruna munathaŋuruna, bala waṉḏirrina yukurra yurru riya'-riyalana ŋuliwitjan baṉḏanygurrunydja räwakkurrunydja wäŋakurru. 20Yo, ŋunhalayi ŋanhdharkŋura gawarrkaŋura wäŋaŋura, ŋarra yurru gapumirriyamana ŋarrakalaŋuwunydja ŋarra yolŋu'-yulŋuwu, ŋurikinydja walalaŋgu ŋunhi ŋarrapi djarr'yurruna walalaŋgu. 21Liŋgu ŋunhiyinydja ŋarrapi yana djäma walalanha ŋarrakuwayliliyaŋala, märr yurru bukmakthu bäpurru'yu nhäma walalaŋgalana ŋarraku ḻatjuny'tja rom, bala wokthunna yurru ŋarrakunydja.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

Yitjural miṯtji ga märi'mu walala walalaŋgu ŋapana-wekaŋala Godku

43:22-28 (Israel and their ancestors sinned against God)

22Ga biyapul ŋayi Garray God waŋana bitjarra, “Ŋarraku nhuma miṯtji Yitjural, nhäku nhuma yukurra märr-yawaryundja ŋarrakala? Nhämirri nhuma ŋuli bukumirriyaŋu ga buku-ŋal'yurrunydja ŋarraku? 23-24Yaka warray dhika nhuma gäŋala ŋarraku mundhurrnydja, wäyindja ŋula nhänydja, ga yaka warray nhe märryu-ḏaw'yurruna ŋarranha ŋula nhäyunydja wekanharayu. Ŋarranydja yaka nhumalaŋgala gurrunhara ŋonuŋ walŋu, yaka ŋarra ŋayaŋu-ŋonuŋguŋala nhumalanha ŋula nhäyunydja romdhu. Ga nhumanydja ŋarranha galŋa-yätjkuŋalana ŋonuŋguŋalana walŋu nhumalaŋgalay yätjthuna, bitjarrana liŋguna nhuma yukurrana djämanydja yätjnha walŋu yänana mirithinana. 25Yurru ŋarranydja yurru ŋunhiyi baḏuwaḏuyun warrpam'thunna yana buwayakkumana, liŋgu ŋuriŋi bili ŋarrakiyingala yäkuyu. Ŋarranydja dhuwala bäy-ḻakaranhamirri Waŋarr, ga yakana ŋarra yurru guyaŋirri biyapulnydja nhumalaŋgu yätjtja.

26“Ma' waŋiyana biyaka guyaŋinyamirriyaŋana ŋarranhanydja dhiyaŋiyi dhawu'-nherraṉarayunydja. Go, ŋilimurru waŋanharamirrina nhumalaŋgalaŋuwu dhiyaki yätjkunydja, märr yurru ŋarranydja bäy-ḻakaramana. 27Beŋurunydja ŋurruŋurunydja nhumalaŋgala märi'muyunydja walalay yätj galŋu yana djäma, bitjarra walala ŋapa-wekaŋalana ŋarrakunydja, ga bitjarrayi nhumalaŋgala ŋaḻapaḻmirriyunydja ŋurru'-ŋurruŋuyunydja bakmaraŋalayi ŋarrakunydja rom, yakana walala ḏukṯukthina ŋarrakalaŋunydja romgu malthunarawu. 28Yakana nhuma yukirri ŋayathaŋu ḏalkarra'mirrinha yolŋunha, ŋunhi ŋayi yurru gäma nhumalanha galki walŋu Godkala, ga ŋurikiyinayi märrwu ŋunhi ŋarranydja wekaŋalana nhumalanha goŋlili ŋurikalana miriŋuwalana, baḏuwaḏuyunamirriwalana ŋurikalana, bala dhuwalana gay' nhuma yurru yukurra nhinanydja goramirrina walala buŋgawamiriwnha nhämiriwnha.” Ga bitjarra ŋayi yukurrana Garray waŋananydja.