gnnNTOTPO

Jeremiah 18

Yolŋu'-yulŋunydja dhuwala balanyara bitjan dhoḻu Godkala goŋŋura

18:1-12 (People are like clay in God's hands)

1-2Yo, bala ŋayi Garray waŋana bitjarra ŋarrakala, “Djiramaya, marrtjiya bala ŋunha ya' dhoḻu-djämamirriwala yolŋuwala wäŋalili, ga ŋunhalayina ŋarra nhuŋu yurru dhäruktja wekama.” 3Bala ŋarra marrtjinana ŋunhimalayinydja wäŋalili, bala ŋarra nhäŋalana ŋunhiyinydjayi dhoḻu-djämamirrinhanydja yolŋunha, ŋayi yukurrana djäma ŋunhiliyi banikin' dhoḻu. 4Wiripunydja ŋunhi dhoḻu banikin' yätjthina nhanukala goŋŋura, bala ŋayi ŋunhiyi goŋdhuna djäma buyuwuyu'kuŋalanydja, ga ŋunhiyi liŋgu dhoḻu ŋayi djäma biyapul ŋula nhäku ŋayi djäl ŋayi yurru djäma.

5Ga ŋayi Garraynydja waŋana bitjarra, 6“Nhuma Yitjuralnydja miṯtji dhuwala ŋarrakala goŋŋura bitjan, bitjan ŋunhiyi dhoḻu ŋurikalayi yolŋuwala dhoḻu-djämamirriwala goŋŋura. Dhunupa yana ŋarraku djämawu, ŋarra yurru djäma bitjandhiyinydja ŋunhi ŋarra ḏukṯuk ŋula nhäku djämawu. 7Ŋuli ŋarra yurru waŋa miṯtjinha yolŋu'-yulŋunha bitjan, ŋarra yurru walalanha ḏulŋurr'yun djalkiri manapan yana, bala baḏuwaḏuyunna ŋunhiyi miṯtjinhanydja, 8ga ŋuli ŋayi yurru ŋunhiyi miṯtji bilyun yätjŋurunydja, ga djäma ŋamathamanydja walŋu, bala ŋarranydja yurru bitjandhi liŋgu bilyun, ga yakana ŋarra yurru baḏuwaḏuyundja walalanha, bitjarra ŋarra ŋäthili waŋana. 9-10Ga ŋunhi yurru ŋarra waŋa wiripunha miṯtjinha bitjandja, ‘Ŋarranydja yurru nhuna dhärranhamarama, gaŋgathinyamirriyamana ḻatju'kumana walŋu,’ bitjandja, ga ŋunhi miṯtji ŋunhiyi bilyundja yurru ŋarrakala, ga djäma yätjtja, ga yakanydja dhäruk märrama yurru ŋarranha, ga ŋarranydja yurru bitjandhi liŋgu bilyundhi, yakana ŋarra yurru djäma ŋunhiyi ŋamakurru' ŋunhi ŋarra ŋurruthaŋala waŋana nherrara.”

11Ga biyapul ŋayi Garrayyu djuy'yurruna ŋarranha, waŋana bitjarra, “Gatjuy marrtjiya, ga ḻakaraŋa ŋuripa miṯtjiwa Djurutjalambuyŋuwa, ga bukmak ŋunhi wäŋa buku-ḻiw'marama, ḻakaraŋanydja walalambala biyaka, ŋunhi ŋarranydja yukurra girri'-ŋamathirrina dhä-ḏir'yunarawuna walalaŋgu; yätjnha mirithirrina yurru buna dhiyaliyinydja walalaŋgu. ḻakaraŋa walalambala, walala yurru ḏaḏawyunna ŋuliŋuruyinydja yätjŋurunydja, ga djambina walalaŋguway dhukarrnydja.”

12Bala ŋarra marrtjinanydja, bala ḻakaraŋalana walalambala ŋuripa yolŋu'-yulŋuwanydja, ga walalanydja buku-ruŋinyamaraŋala waŋana yaka'yurruna bitjarra, “Nhäku nhe yukurra waŋa bitjandhinydjayi? Ŋanapurrunydja yurru djäma ŋanapurruŋgalaynha yana djälkurru. Yakana ŋanapurru yurru ganan ŋanapurruŋguway yätj.” Bitjarra warray walalanydja yukurrana yolŋu'-yulŋunydja waŋana.