gnnNTOTPO

Ŋanhdharkpuy dhäwu 23

1-2Ga ŋayi Baylamdja waŋana bitjarra, “Ŋali yurru djäma barŋ, märr ŋali yurru mundhurr wekama wäyin bathan dhiyala.” Bala maṉḏa djämanydja ŋunhiyi barŋ, dhunupa bathara mundhurrnha wekaŋala buliki'na ga bembina. 3-5Ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋayi Baylamdja marrtjina bala gänaŋu-lilina, bala ŋayi Garrayyunydja wekaŋala dhäruknha nhanŋu waŋanharawuna Baylamgu. 6Bala ŋayi roŋiyinanydja ŋunhiyi Baylamdja, nhäŋala Balaknhanydja, ŋayi yukurrana dhärrana ŋunhili bäyma dhaliyarra'ŋurana galki, wiripu-guḻku'wala dhambay ŋurikala ŋunhi Mawappuyŋuwala ŋurru'-ŋurruŋuwala.