gnnNTOTPO

Mark 8

Djesuyu maranhu wekaŋala 4,000-nha miṯtjinha

Mathuyu 15:32-39

1Ga yaka weyin ŋuliŋurunydja ŋunhi ŋayi Djesu bunana ŋunhilinydja wäŋaŋura Galalinydja, bala guḻku'na mirithirrina yolŋu walala marrtjina withiyara ŋanya ŋunhimalayina gänaŋuwalana, bala walala yukurrana nhinananydja ŋunhilinydja ḻurrkun'nha ḏaykun'tja, yana liŋgu-u-u ga ŋatha walalaŋgu dhawar'yurrunana. Bala ŋayi Djesunydja waŋana nhanukalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwalana walalaŋgala bitjarrana, 2“Wäy, ŋayaŋu-wuyurrunana ŋarra dhuwala dhiyakunydja walalaŋgu bay', yolŋu'-yulŋuwunydja, liŋgu ŋathana dhuwala walalaŋgu dhawar'yurrunanydja. Dhiyalanydja walala dhuwala ḻurrkun'nha walu ŋarrakalanydja, ŋäkula walala ŋarranha yukurrana dhäruk. 3Ŋuli ŋarra yurru walalanha djuy'yundja dhuwala ŋoy-ŋathamiriwnhanydja walalanha, walala ŋuli bäynha ŋunhala gandarrŋuranydja yalŋgithi, bala buku-wirwiryurruna ŋathawuna ḻarruŋu, liŋgu wiripunydja mala yukurrana marrtjina beŋuru barrkuŋuruna wal'ŋu wäŋaŋuru.”

4Ga walalanydja ŋunhi buku-ḏuwaṯthurruna ḻundu'mirriŋunydja walala nhanŋu bitjarra, “Way, dhuwalanydja dhuwala gawarrka warray wäŋa, ŋathamiriw warray. Wanhaŋuruna dhika ŋilimurru yurru ŋathanydja märrama dhiyaku walalaŋgu maranhunydja?... liŋgu guḻku' warray ŋunha yolŋu'-yulŋunydja.”

5Ga ŋayinydja walalanha dhä-wirrka'yurruna waŋana bitjarra, “Nhämunha' dhikayi ŋathanydja nhuma yukurra ḏälkuma?” Ga walalanydja ḻakaraŋala bitjarra, “Djapin dhuwala bay' ŋathanydja, ga märr-ḻurrkun' ŋarrariny'tja, yumurrku' malanha.” 6Bala ŋayi Djesuyu waŋanana walalanha nhinanharawuna marrtjinyarawu, bala walala nhinanana marrtjina ŋula nhämunha'na miṯtji, 4,000-nha yolŋu'-yulŋu. Bala ŋayi ŋunhiyi ŋathanydja 7-dja märraŋala, bala buku-wurrpara ŋäthilinydja Gunhu'nha, bala ḏaw'yurrunanydja marrtjina, bala weka'-wikaŋala nhanukalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwalana walalaŋgala, ga walalanydja marrtjina, bala rarr'yurrunana ŋuripana yolŋu'-yulŋuwana bala. 7Ga bitjarrayi liŋgu ŋayi Djesuyu buku-wurrpara ŋuriki ŋarirri'wunydja, bala wekaŋala nhanukalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwalana walalaŋgala, ga walalanydja marrtjina bitjarrayi liŋgu bala wekaŋala yolŋu'-yulŋuwu. 8Yo, guḻku'yuna mirithirrina yolŋuyunydja walalay ḻukana, yana liŋgu ga bukmak maranhuyinana ŋuriŋiyi ŋathayu.

9Bala walala ŋunhiyi ḻundu'mirriŋunydja walala marrtjina, bala wapmaraŋalana ŋunhiyi marrtjina bäythinyarawuynydja ŋatha, ga dhaŋaŋguŋalanydja walala ŋunhi 7-nha bathinydja malanha. Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋathaŋurunydja, bala ŋayi yukurrana Djesuyunydja djuy'yurrunana yolŋu'-yulŋunhanydja wäŋalilina. 10Ga ŋuliŋurunydja dhunupana walala wapthurruna mitjiyalilina, ŋayipi Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala, bala marrtjina wiripulilina buḏapthurruna wäŋalili, yäkulili Dalmunuthalilina.

Rom-dharraymirriyu yolŋuyu walalay gatjarr'yurruna Djesunha djämawu ganydjarr-ḏumurruwu wal'ŋu

Mathuyu 16:1-4

11Ga ŋunhilinydja wäŋaŋura walala yolŋu walala Rom-dharraymirrina marrtjina withiyara ŋanya Djesunha, bala walala yukurrana waŋana dhä-ḏälthinana, ŋoy-marraŋalana ŋanya. Bala walala waŋana gatjarr'yurruna yukurrana ŋanya bitjarrana, “Way, djäma nhe yurru ŋula nhä biyapul wal'ŋu bathala, ŋuriŋi djiwarr'wuyyu ganydjarryu, märr ŋanapurru yurru marŋgithirri nhäma nhuna,” bitjarra.

12Bala ŋayinydja Djesunydja ŋonduruŋalana ŋorr'yurruna manapara, bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Nhäku walala yukurra dhuwala yolŋunydja ḏukṯukthirri bathalawunydja ŋula nhäku djämawu, märr yurru walala nhäma? Nhäku walala yurru yakanydja märr-yuwalkthirri? Yakana ŋarranydja yurru djäma bathalanydja wal'ŋu ganydjarr-ḏumurrunydja, yana nhumalaŋgu nhänharawunydja.”

13Bala ŋayi gonha'yurrunana walalanha Djesuyu, bala wapthurruna mitjiyalilina, bala marrtjina wiripulilina buḏapthurruna gali'lili.

Djesuyu dharraykuŋala yukurrana waŋana nhanŋuway ḻundu'mirriŋunha walalanha

Mathuyu 16:5-12

14Yo, marrtjinydja walala buḏapthunna, yurru walalanydja ŋuriŋi ḻundu'mirriŋuyunydja walalay meṉguŋalana gänharawu ŋathawu guḻku'wunydja, ga waŋganynha marrtjina ŋunhi ŋorrana ŋunhili mitjiyaŋuranydja. 15Bala ŋayi ŋulinyaramirriyunydja Djesu waŋana bitjarra, “Nhuma marŋgi muka ŋathawuywu ruwaŋga'kunharawuywu ŋunhi ŋuli wiripuyama bukmaknha ŋathanha. Dharray nhumalaŋguway nhuma yulŋunydja, märr yurru ŋuriŋi ruwaŋga'thinyara-ŋathawuyyunydja ŋurukala Rom-dharraymirriwala walalaŋgala ga ŋurukala buŋgawawala Yiritkala yaka muka nhumalanha wiripuyama gäma.” Bitjandhiyi ŋayi yukurra ḻakaramanydja yana mayali'kurru. 16Yurru walalanydja ŋunhi nhanukala ḻundu'mirriŋuyunydja walalay yakana dharaŋara, nhaltjarra ŋayi yukurrana mayali' ḻakaraŋala waŋana ŋunhiyi. Bala walala yukurrana waŋanhaminana walalawuynha bitjanmina, “Bitjandhina ŋayi yukurra waŋanydja mak ŋunha, liŋgu ŋilimurru yaka gäŋala ŋatha.”

17Ga ŋayinydja ŋunhi Djesunydja marŋgithirri walalaŋgu ŋunhi nhaltjan walala yukurra waŋanharamirri, bala ŋayi waŋa dhä-wirrka'yunna walalanha bitjanna, “Nhäkuna nhuma dhuwala warwuyurrunanydja, ŋunhi nhuma yaka gäŋala ŋatha? Yaka nhuma dhuwala dharaŋandja yukurra? Muḻkurrnydja nhumalaŋgu dhuwala dhumuk yana ŋiniya? 18Maŋutjimirri warray dhuwala nhe yulŋunydja... Yaka nhe yukurra nhämanydja? Ga buthurumirri nhe yulŋunydja, ga nhämirri nhe ŋuli ŋäkunydja? Yaka nhuma yukurra guyaŋirri ŋunhinydja, ŋunhi ŋarra ḏämbumirriyu ŋathayu maranhu-wekama 5,000-nha yolŋu'-yulŋunha? 19Ga nhämunha' bathinydja bäythinyarawuyyunydja ŋathayu nhuma dhaŋaŋguma?”

Ga walalanydja waŋana, “Duwalp muka ŋunhi,” bitjarra.

20Ga biyapul ŋayi walalanha dhä-wirrka'yun bitjan, “Ŋunhi ŋarra djapindhunydja ŋathayu maranhu-wekama yolŋu'-yulŋunha 4,000-nhanydja, nhämunha' ŋunhi bäythinyarawuynydja bathi nhuma dhaŋaŋguma?”

Ga walalanydja buku-wakmaraŋala, “Djapin,” bitjarra.

21Bala ŋayi Djesuyunydja walalanha waŋa bitjanna, “Baḏak yana nhuma dhuwala dhuŋamirri ŋiniya? Nhäthana nhuma yurru dharaŋandja, ga marŋgithirrinydja?”

Djesuyu maŋutjimirriyaŋala bambaynha yolŋunha

22Yo, marrtjina walala yukurrana mukthurruna yana, yana liŋgu ga bunana Bitjaydana wäŋaŋura, ga ŋunhiliyi walala yolŋu'-yulŋuyu gäŋala bambaynha yolŋunha nhanukala Djesuwala, bala waŋana bitjarrana, “Buku-djulŋi, goŋ-ŋal'yurra dhiyakala ya', bambaywala yolŋuwala,” bitjarra.

23Bala ŋayi Djesuyu mulkanana ŋunhiyi yolŋunhanydja goŋnha, bala goŋ-gulaŋalana, bala dhawaṯmaraŋala ŋuliŋuruyi wäŋaŋurunydja bala gänaŋuwalana wäŋalili. Bala ŋayi dhupthurruna goŋlili nhanukalay ŋayi Djesuyu, bala mam'maraŋalana maŋutjililina ŋurikalayi bambaywalanydja. Bala ŋayi goŋ-ŋal'yurruna ga waŋana dhä-wirrka'yurruna ŋanya, “Nhäma muka nhe yukurra yulŋunydja?” bitjarra.

24Ga ŋayinydja ŋunhiyi yolŋunydja maŋutji-garrwarthina, bala waŋana bitjarrana, “Yo, nhäma ŋarra yukurra dhuwala yulŋunydja, yurru yaka ŋamathamanydja ŋarra yukurra nhäma. Nhäma warray ŋarra yukurra ŋunha yolŋu'-yulŋunhanydja, walala yukurra marrtji-marrtji, yurru ŋarrakala maŋutjiŋuranydja walala ŋunha wuŋu'-wuŋuḻiyun yukurra bitjan dharpa malanha.”

25Ga biyapul ŋayi Djesu goŋ-ŋal'yurruna maŋutjilili ŋurikalayi bambaywala, bala ŋayi ŋuriŋi yolŋuyunydja wirrkina dhika nhäŋala, wirrkina ŋayi ḏukṯuk nhänharawuna, bala yana ŋayi maŋutjimirriyinana, bala nhäŋala ŋamathaŋalana wal'ŋu. 26Bala ŋayi Djesuyunydja ŋanya djuy'yurrunana nhanukiyingalana wäŋalili, ga waŋana bitjarra, “Yaka marrtjiya ḻakaraŋanydja bala ŋi, yolŋu'-yulŋuwanydja bukmakpanydja.”

Betayu warraŋulkuŋalana Djesunha ḻakaraŋala

Mathuyu 16:13-20; Luk 9:18-21

27Ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala marrtjina bala Djitjariya-Bilipaylilina, ga ŋunhi walala marrtjina bala wäŋgaŋalanydja dhukarr-ŋupara, bala ŋayinydja walalanha Djesuyunydja dhä-wirrka'yurrunana, “Way, yolnhana ŋunhi ŋuli yolŋu'-yulŋuyu ḻakarama dhika ŋarranhanydja?” bitjarra.

28Ga walalanydja buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, “Wiripu-guḻku'yunydja ŋuli ŋunhi ḻakarama nhunanydja yanapi nhe Djon ŋunhi Ḻiya-ḻupmaranharamirri yolŋu, ga wiripu-guḻku'yunydja ŋuli ḻakarama nhuna yanapi nhe Yelatja, ga wiripu-guḻku'yunydja ŋuli nhuna ḻakarama, yanapi nhe ŋunhi dhäwu'-gänharamirri yolŋu baman'ŋuwuy.”

29Ga biyapul ŋayi dhä-wirrka'yurruna walalanha, “Ga nhumanydja ŋuli guyaŋirri ŋarranhanydja yolnha? Yol dhuwala ŋarra yolŋunydja?” bitjarra.

Ga ŋayi Betayunydja buku-wakmaraŋala bitjarrana ḻakaraŋala, “Nhenydja dhuwala ŋunhiyi Walŋakunharamirri Christ, Godkuŋu djuy'yunara,” bitjarra.

30Bala ŋayi walalanha Djesuyu waŋana ḏälku'-ḏalkuŋala, walala yurru ŋulinyaramirriyunydjayi yaka ḻakarama ŋula yolkala yolŋuwala, yol ŋayi ŋunhi yulŋunydja.

Djesu ḻakaranhamina ŋanyapinyay ŋayi burakinyarawuynha

Mathuyu 16:21-28; Luk 9:22-27

31Ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋunhi walala nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala marŋgimirrina ga dharaŋarana ŋanya yol ŋayi ŋunhi, bala ŋayi Djesuyu ŋuliŋurunydja warraŋulkuŋalana walalaŋgala ḻakaraŋala, nhäyinyara nhanŋu yurru galki maḻŋ'thunna. Bala ŋayi ḻakaraŋalanydja bitjarrana, “Ŋarranydja dhuwala Yolŋunydja Gäthu'mirriŋu yurru burakirrina wirrkina wal'ŋu nhäyu malaŋuyu romdhu. Walalanydja yurru ŋuruŋu yolŋuyu walalay ŋaḻapaḻmirriyunydja ŋarranha bukuyu-ŋurrkamana, ŋuriŋi ŋurruŋuyu wal'ŋu ḏalkarra'mirriyu yolŋu'-yulŋuyu ga Rom-marŋgikunharamirriyu walalay, bala walala yurru dhiyaŋuyinydja walalay ŋarranha buma murrkay'kumana, ga ḻurrkun' walu yurru djuḻkthun, bala ŋarranydja yurru walŋathirriyi beŋuru rakunyŋurunydja.”

32Yo, ḻakaraŋala ŋayi walalaŋgala warraŋulkuŋalana wal'ŋu yana bitjarrayinydja, bala ŋayi Betayunydja ŋanya Djesunha galkikuŋalana märraŋala, bala waŋana nhanukala bitjarrana, “Yaka nhe biyakayi waŋiya. Yaka nhuna yurru dhuwala buma bitjandhiyinydja.”

33Bala ŋayi Djesunydja bilyurruna, bala nhäŋalana marrtjina ŋunhiyi ḻundu'mirriŋunhana walalanha nhanŋuway ŋayi, bala ŋayi waŋana Betanha bitjarra, “Way, nhe yätj birrimbirr Satan, ma' yarrkthurrana ŋarrakala.” Ga biyapul ŋayi waŋana Betawala bitjarra, “Dhuwaliyinydja dhäruk nhe waŋana yolŋuwuŋu yana guyaŋinyara, yaka guyaŋinyara dhuwaliyi maḻŋ'thun ŋuli Godkuŋunydja.”

34Bala ŋayi Djesuyunydja ḻuŋ'maraŋala galkikuŋalana nhanukiyingalana ŋunhi yolŋu'-yulŋunhanydja ga wiripu-guḻku'nha, bala ŋayi waŋanana walalanha bitjarrana, “Ŋunhi yurru yol balaŋu ḏukṯuk ŋayi yurru malthun ŋarrakunydja, ŋayi yurru ŋunhiyinydja yolŋu meṉgunhamirri, buku-dhumukthirrina nhanŋuway ŋayi djälnydja, bala malthunna yana Gunhu'walaŋuwuna djälwu, ŋunhiyinydja ŋayi yurru wekanhamirrina ŋanyapinyay ŋayi burakinyarawuna, bitjanna bitjan yolŋuyu ŋuli märrama nhanŋuway ŋayi dharpa-mälakmaranharanydja, bala wekanhamirri rakunydhinyarawuna. Yo, ŋuli nhe yurru yuwalkkuma malthun ŋarrakunydja, nhenydja yurru ḏaḏawyunna nhokiyingalaŋuŋurunydja djälŋuru, bala malthunna-yana-wala dhärukku ŋarrakuwaynha. 35Ŋunhi yurru ŋula yol yolŋu waŋa bitjandja, ‘Yaka ŋarra ḏukṯuk burakinyarawu ga ŋayaŋu-yätjthinyarawu. Yakana ŋarra yurru malthun Djesuwunydja,’ bitjandja, bala ŋayi yurru ŋunhiyinydja yolŋu buwayakthirrina, yakana ŋayi yurru walŋa nhina yukurra. Ga ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi yurru waŋa bitjan, ‘Ŋarra yurru malthun Garraywunydja bitjan liŋgu, galki yana nhanŋu, bäyyi walala yurru ŋunhi bumanydja ŋarranha murrkay'kumanydja,’ bitjandhiyinydja, bala ŋayinydja yurru ŋunhiyinydja yolŋu yuwalknha nhina yukurra walŋana-wala yana.

36“Yo, ŋunhi yurru ŋayi ŋula yolthu yolŋuyu ḻuŋ'marama marrtji nhanŋuwayliliyamanydja nhä malanha munatha'wuynydja bukmak, yurru yakana ŋayi yurru märrama yuwalk wal'ŋu walŋa ŋunhinydja Godkuŋunydja wekanhara, bala ŋunhalanydja ŋayi yurru ŋunhiyinydja yolŋu dhärranydja yukurra dhäparknha yana, ŋula nhämiriwnha, dhuḏitjnha wal'ŋu yana nhanŋu walŋawunydja ŋunhiyi märranharawu; yakana ŋayi yurru walŋa nhina ŋunhala galki Godkalanydja. 37Nhä ŋunhiyinydja?... ŋamakurru? Yaka warray. Ŋunhi nhanŋu yurru yolŋuwu walŋa winya'yun buwayakthirrinydja, yakana ŋayi yurru biyapulnydja balayi roŋinyamarama girri'yunydja ŋula nhäyunydja ŋunhi ŋayi yukurra ŋayathama.

38“Yo, dhiyaŋunydja-wala dhuwala yolŋu walala nhina yukurra wawuna Godkunydja, yakana walala marŋgi nhanŋu Gunhu'wu, ga bitjanna liŋgu djämana walala yukurra yätjnha wal'ŋu mirithirrina. Ga ŋunhi ŋayi yurru ŋula yol yolŋu goranydja ḻakaranharawu ŋarrakunydja yäkuwu, ga yarryun ŋuli ŋarraku dhärukku, liŋgu barrarirrina ŋayi ŋuli ŋunhi wiripu-guḻku'wuna yolŋu'-yulŋuwu, bala ŋarranydja yurru bitjandhiyi yana gorayi ŋurikalayi yolŋuwala. Yo, yalalanydja ŋarra yurru biyapul marrtji lili beŋuru djiwarr'ŋuruna ŋarrakalaŋuwala Bäpawalanydja djeŋarra'yu wal'ŋu ḻatju'yu, ga nhanŋu yolŋu walala ŋurukuy djiwarr'wuynydja yurru marrtji malthundhi ŋarraku. Bala ŋulinyaramirriyunydjayi ŋarranydja yurru bukuyu-ŋurrkamayi ŋunhinydja yolŋunha ŋunhi ŋayi ŋuli yukurra dhiyaŋu-wala ŋarranha bukuyu-ŋurrkama.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.