gnnNTOTPO

Exodus 3

Godthu djuy'yurruna Mawtjitjnha dhawaṯmaranharawuna nhanukalayŋuwu ŋayi yolŋu'-yulŋuwuna

3:1-22 (God sent Moses to free his people from Egypt)

1Yo. Ga ŋunhala Midiyandja wäŋaŋura, ŋayi Mawtjitjtja mukthurruna yana nhinana yukurrana, djäma yukurrana, djäka wäyingu walalaŋgu nhanukalaŋuwu gawal'mirriŋuwu yäkuwu Djetharawu, yurru wiripunydja ŋayi ŋunhi yäku Rewul, ŋunhi ŋayi ḏalkarra'mirri yolŋu Midiyanbuywu wäŋawu.

Waŋganymirri ŋayi Mawtjitjthu mutpunuŋala wäyinnha walalanha bitjarra bala märr-barrkulili wäŋalili, ḏiltjilili dhika wäŋalili. Mutpunuŋalanydja ŋayi marrtjina bala-a-a, yana liŋgu gilitjina ŋunhi wäŋa buku yäku Worippuy, yurru ŋunhiyi wäŋanydja nhanŋuway Garraywuna Godkuna buku, ga wiripunydja yäku ŋunhiyi buku Djäniya. 2Ga ŋunhiliyi bukuŋura Garraywu Godku dhäwu'mirri maḻŋ'thurrunana maŋutjiŋura nhanukala, ŋayi nhäŋalanydja gurtha ŋäṉarr ŋatŋatthunarana yukurranhara walŋalili dharpalili marwatlili; nhärana warray ŋayi marrtjina yulŋunydja, yurru man'tjarr ŋurikiy dharpawuy ga waṉa'-waṉanydja yaka warray nhärana räwakthinanydja. 3Bala ŋayi Mawtjitjtja wirrkina dhika ṉirryurruna ŋoy-wiḻaŋ'thurrunana, bala ŋayi waŋana ŋayipi gäna, “Ŋarra mak bay bala marrtji, ga nhäma. Nhaltjarra ŋunha ŋayi dharpanydja? Yaka warray ŋunhayi marrtji nhära räwakthirrinydja?” bitjarra.

4Marrtjinanydja bala ŋayi Mawtjitj, gilitjina ŋunhiyi dharpanydja, bala Garrayyu Godthu nhäŋalana ŋanya, bala waŋana ŋulawitjarra ŋäṉarrkurru gurthakurru, yäkuna ŋanya ḻakaraŋala, “Mawtjitj, Mawtjitj,” bitjarrana.

“Gay' dhuwala ŋarra,” bitjarra ŋayi Mawtjitjtja waŋana buku-ruŋinyamaraŋala. 5Ga ŋayi Gunhuny'tja waŋana nhanukala, “Yaka marrtjiya gilitjiyanydja,” bitjarra. “Yupmaraŋa dhuwali nhuŋuway djapathuŋ'tja, liŋgu dhuwalanydja wäŋa nhe yukurra djingaryun dharrpalnha munatha', 6ŋarranydja dhuwala ŋunhi muka Waŋarr nhokalaŋuwu märi'muwu walalaŋgu, Yipurayimgu ga Yitjakku ga Djaykupku Waŋarr God.” Bala ŋayi Mawtjitjtja buku-yirryirryurrunana, melnha-djaw'yunmina nhänharaŋuruna, liŋgu ŋayi wirrkina beyaṉiyina maŋutji-ŋal'yunarawu Waŋarrwu Gunhu'wu.

7Bala Garraynydja waŋana Mawtjitjkala bitjarrana, “ŋarranydja nhäŋala yukurrana ŋarrakuway miṯtjinha yolŋu'-yulŋunha, ŋunhi walala yukurra galŋa-miḏikirri nhina ŋunha Yetjipŋura. Ŋarra ŋäkula walalanha ganuru ŋäthinyara, ga baymatthunara Yetjippuyŋuwuŋu yolŋu'-yulŋuwuŋu. Ŋarra marŋgi walalaŋgu yulŋunydja, nhäyu walala yukurra galŋa-yätjthirri, 8ga liŋguna ŋarra dhuwala marrtjinana lili, märr yurru ŋarra guŋga'yunna walalanha, walŋakumana ŋulaŋuru Yetjippuyŋuwala goŋŋuru, bala dhawaṯmaramana yurru ŋulaŋuru wäŋaŋuru Yetjipŋurunydja. Gämanydja ŋarra yurru walalanha ŋunhana ḻatju'lilina wäŋalili walŋu, yindililina wäŋalili, ŋatha-mäypamirrililina; ḻatju'mirrina dhikana ŋatha ŋunhalamiyinydja, ga guku dhika nhä malanha, yurru ŋunhayinydja wäŋaŋura wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala yukurra nhina bäpurru'na ga bäpurru'na, guḻku'na bäpurru yolŋu'-yulŋu. 9Yo, ŋäkulanydja ŋarra walalanha nyä'yunminyara, ga nhäŋala ŋarra walalanha baymatthunara yukurranhara Yetjippuyŋuwuŋu. 10Gatjuy, marrtjiyana nhenydja, ŋarra yurru nhuna djuy'yun bala ŋunha Yetjippuyŋuwala Buŋgawawala, ga nhena yurru gäŋanydja walalanha ŋarraku miṯtjinhanydja Yitjuralpuyŋunhanydja, dhawaṯmarama yurru ŋulaŋuru Yetjipŋurunydja,” bitjarra ŋayi Garrayyu ḻakaraŋalanydja Mawtjitjkala.

11Yurru Mawtjitjtja waŋana bitjarra, “Nhäku warray yurru ŋarranydja marrtji be balayi? Nhaltjan dhika ŋarranydja yurru marrtji bala buŋgawawalanydja? Nhaltjanna ŋarra yurru dhawaṯmarama ŋunha yolŋu'-yulŋunhanydja ŋulaŋuru Yetjipŋurunydja?”

12Bala Garraynydja waŋana Mawtjitjkala bitjarra, Ŋarra yurru ŋarrapi nhokala galki, bala nhenydja yurru dhawaṯmaramana walalanha, bala nhuma yurru buku-ŋal'yundja Gunhu'wuna dhiyalayina bukuŋura. Ga ŋunhi nhe yurru roŋiyirrinydja lili galkina nhuma ŋunhi yolŋu'-yulŋuna, bala nhe yurru guyaŋirrina roŋiyirri, bala nhe yurru bitjanna waŋanydja, ‘Yuwalk muka ŋunhi Godthu ŋayipi yana ŋarranha yänguŋalanydja.’ ”

13Ga ŋayinydja Mawtjitjtja waŋana bitjarra, Ŋuli yurru ŋarra ḏo'yundja walalambala Yitjuralpuyŋuwanydja, ga waŋa walalaŋgala bitjandja gam', ‘Way, Garrayyunydja Waŋarryu nhumalaŋgalaŋuwala bäpa'mirriŋuwalanydja djuy'yurruna ŋarranhanydja lili dhawaṯmaranharawuna nhumalaŋgu,’ bitjandja ŋarra yurru waŋa, mak walalanydja yurru ŋula waŋa bitjanna bäy, ‘Yol ŋayi ŋuli yäkunydja?’ bitjanna yurru walalanydja ŋula waŋa. Ga nhaltjanna ŋarranydja yurru waŋa ḻakarama walalaŋgu?”

14Ga Gunhuny'tja waŋana Mawtjitjkala bitjarra gam', “ŋarranydja dhuwala ŋarra, ŋarrapina yana. Yana ḻakaraŋa walalaŋgala biyakana, ‘Ŋuruŋu ŋarranha djuy'yurruna lili nhumalaŋgala, ŋayipi Waŋarryu walŋayu walŋu, ŋunhi ŋayi yäkunydja “Ŋarranydja dhuwala ŋarra.”’ Yo, biyaka nhe yurru ḻakaraŋanydja Yitjuralwunydja ŋi! 15‘Garrayyu ŋarranha djuy'yurruna lilinydja nhumalaŋgala, nhumalaŋgalaŋuwala bäpa-ŋaliwala walalaŋgala Waŋarryu, Yipurayimgala, ga Yitjakkala, ga Djaykupkala Waŋarryu.’ Yo, dhuwalanydja yäku ŋarrana djingaryun yukurra yurru gupaḏalŋuna, bitjanna liŋguna. Walala yurru guyaŋirrina yukurra roŋiyirri ŋarranha bitjanna liŋguna waŋganynha, ŋunhina liŋgu yäku. 16Yo, gatjuy marrtjiyana, ga buku-ḻuŋ'maraŋa ŋunhi ḏilkurruwurrunha Yitjuralpuyŋunha, ga ḻakaraŋa walalambala ŋunhi nhipala ŋarra maḻŋ'thurruna. Yo, ḻakaraŋanydja walalambala biyaka, ‘Yuwalk ŋunhi ŋarra nhäŋalanydja yukurrana nhumalanha, bala ŋarra liŋguna nhäŋala Yetjippuyŋunhanydja yolŋunha walalanha ŋunhi nhaltjan walala yukurra nhumalanha, ŋayaŋu-ŋonuŋguma, ṉiṉ'ṉiṉdhunmaramana manapan, 17ga liŋguna ŋarra ŋunhi dhukarrnydja djarr'yurrunana, ŋarra yurru nhumalanha walŋakumana, dhawaṯmaramana ŋarra yurru ŋuliŋuruyi Yetjippuyŋuwalanydja goŋŋuru, ŋurikalanydja walalaŋgala ŋunhi nhumalanha yukurra ŋayaŋu-yätjkuma. Bala ŋarra yurru nhumalanha gämanydja ŋunhana yana ḻatju'lilina dhikana wäŋalili, ŋatha-mäypamirrililina, ŋunhiwala wäŋalili ŋunhi walala mulku'-mulkuru yolŋu walala nhina yukurra, dhuwala malanha gam', Gaynanbuyŋu ga Yitpuyŋu ga Yamarpuyŋu ga wiripu-guḻku' mulku'-mulkuru yolŋu walala.’ 18Yo, ḻakaraŋanydja ŋarrakalaŋuwa yolŋu'-yulŋuwanydja biyakayina, bala walalanydja yurru mäkiri'-witjun ŋäma nhuna dhäruktja, bala märr-yuwalkthirrina yurru. Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi nhuma yurru ḏilkurruwurrunydja Yitjuralpuyŋu marrtjina ŋunhiwalana buŋgawawalana Yetjippuyŋuwalana, ga ḻakaraŋana nhanbala biyakana. ‘Garraynydja ŋanapurruŋgu Waŋarrnydja liŋguna maḻŋ'thunmaranhaminana ŋanapurruŋgala. Marrtji muka ŋanapurru yurru yulŋunydja dhuwala? Märr-gurriri ŋanapurru yurru marrtji, märr ŋunhalayi ŋanapurru yurru buku-ŋal'yun nhanŋu Garraywu, ŋanapurruŋgalaŋuwu Waŋarrwu.’ 19-20Biyaka waŋiyanydja nhanukala, yurru yakana ŋayi yurru ŋunhi djuy'yundja nhumalanha. Ŋarranydja marŋgina nhanŋu ŋurikiyinydja Buŋgawawu, ŋunhi rom-ḏälnha ŋayi yulŋunydja, bala ŋarranydja yurru ŋutu'yu warray ganydjarryu buma walalanhanydja, ŋutu'na ganydjarr milkuma ŋunhamalayinydja wäŋalili Yetjiplilinydja, ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋayi yurru djuy'yunna nhumalanha. 21-22Yo, nhumanydja yurru ŋarrakalanydja ŋunhi yolŋu'-yulŋuyu gonha'yun Yetjiptja wäŋa mirithirri yana guḻku'mirri walŋu girri'mirrinydja, yaka yana nhuma yurru marrtji dhäparktja goŋdja. Nhuma yurru dhäykawurruyunydja ŋäŋ'thun ŋunha Yetjippuyŋunhanydja dhäykawurrunha girri'wu malanyŋuwu dhika nhäku ŋunhi mel-wiḏi'mirriwu, garwarrwarr'mirriwu dhika nhäku malanyŋuwu ŋunhi girri'wu ḻatju'mirriwu, bala walala yurru yana wekamana nhumalanha, rarr'yunna marrtji nhumalaŋgu, ga ŋuriŋi girri'yu malanyŋuyu nhuma yurru yumurrku'nha nhumalaŋguway nhuma dhaṯthun. Ga ŋuliwitjandhiyinydja nhuma yurru djaw'-djawyunna marrtji nhä malanha ḻatju'mirrinydja dhikanydja ŋuliŋuruyi Yetjippuyŋuwalanydja goŋŋuru.” Ga bitjarra ŋayi Gunhuny'tja waŋana yukurrana nhanukala Mawtjitjkalanydja.