gnnNTOTPO

Mark 5

Djesuyu dhawaṯmaraŋala waŋana yolŋunha mokuywalaŋumirrinha birrimbirrmirrinha

Mathuyu 8:28-34; Luk 8:26-39

1Marrtjinanydja walala yukurrana-a-a, yana liŋgu ga burnha buna wiripuŋurana wäŋaŋura makarrŋura, yurru ŋunhi wäŋanydja wiripu-guḻku'wu malawu yäkuwu Garatjingu walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwu.

2Ga ŋunhi walala Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala wapthundja yukurra mitjiyaŋurunydja, bala ŋayinydja marrtji yolŋu warray dhawaṯthun ŋuliŋuru mathirraŋurunydja, bala nhina djartjaryun withiyanna bala ŋanya Djesunhana, 3-4yurru ŋunhi ŋayi ḏarramunydja mokuywalaŋumirri birrimbirrmirri, ga nhinanhanydja ŋayi ŋuli yukurranha bitjana liŋgu dhuwala'ŋura yana, rakunymirriwala mathirraŋura, ŋunhiyinydja nhanŋu wäŋana nhinanharawuna. Ga bitjana liŋgu walala ŋuli yolŋu'-yulŋuyunydja ŋanya ḏap-ḏapmaranha raki'yu ga djimuku'yu ḏälmirriyunydja, ḻuku maṉḏanha ga goŋ maṉḏanha, yurru ŋayinydja ŋuli yukurranha ŋuriŋi yolŋuyunydja bakmaranha warray bitjana liŋgu raki'nha ga djimuku'nha, liŋgu ŋayi ŋunhi mirithirrina ḏäl yolŋunydja; yakana ŋula yolŋuyunydja ŋanya ŋuli ḏaḏawmaranha. 5Ga bitjana liŋgu ŋayi ŋuli munha-ŋupana ga walu-ŋupana yukurranha marrtjinyanydja ŋula dhuwala'kurrunydja ga ŋula buku'-bukukurru. Marrtjinyanydja ŋayi ŋuli yukurranha, yatjuna marrtjinya, ga mitmitthunminya ŋanyapinyay ŋayi guṉḏayu.

6Bala ŋayi nhäŋala Djesunhanydja yolŋuyu ŋuriŋiyi, beŋuru barrkuŋuru yana, bala nhinana waṉḏinana lili-i-i, withiyaranydja ŋanya Djesunha, yana liŋgu ga bur-way bunana, bala bun'kumu-djipthurrunanydja ŋayi gumurrlilina nhanukala Djesuwala, 7bala yana yatjurrunana ŋayi waŋananydja bitjarrana gam', “Djesu, Gäthu'mirriŋu djiwarr'wuywu wal'ŋu Waŋarrwu. Nhaltjan yurru nhe ŋarranha dhuwala yulŋunydja? Buku-djulŋi, yaka ŋarranha dhirr'thirryurra ga buŋa, liŋgu Godkala yana ŋarra nhuna yäkuyunydja ŋäŋ'thun yukurra.” 8Yo, ŋayi ŋunhi ḏarramu waŋananydja bitjarrayi, liŋgu Djesu yukurra waŋa bitjan, “Nhuma yätjmirri birrimbirr walala, ma' dhawa-yawaṯthurrana nhanukala.”

9Bala ŋayi Djesuyu dhä-wirrka'yurrunana ŋanya ŋunhiyi ḏarramunhanydja bitjarra gam', “Yol nhe dhuwala yäkunydja?” bitjarra. Ga ŋayinydja ḻakaranhamina bitjanmina warray, “Ŋarranydja dhuwala yäku Guḻku', liŋgu guḻku' wal'ŋu ŋanapurru dhuwala yulŋunydja.”

10Bala ŋuriŋi ḏarramuyu bitjarrana liŋguna yukurrana ŋäŋ'thurrunanydja bitjarra ŋanya Djesunha, “Yaka ŋanapurrunha dhirr'thirryurra ga djuy'yurra dhipuŋuru wäŋaŋuru,” bitjarra.

11Ga ŋunhala bukuŋuranydja yukurrana nhinana guḻku'na mirithirrina wäyin bikipikinydja malanha, wäŋgaŋala dharrana ḻukana mulmu. 12Bala ŋunhi yätjmirrinydja birrimbirr walala waŋana bitjarrana Djesuwala, “Way, djuy'yurra ŋanapurrunha djunamana ŋunhana bikipikiwalana walalaŋgala. Ŋanapurru gärri ŋunhayina, walalaŋgalana ŋi'.” 13Bala ŋayi Djesunydja waŋana yoraŋalana walalaŋgu.

Bala walala ŋunhi yätjmirrinydja birrimbirr walala yukurrana dhunupana dhawa-yawaṯthurrunana ŋurikala ḏarramuwalanydja, bala yana gulŋiyinana yukurrana ŋurikala bikipikiwalana walalaŋgala, bala walalanydja ŋunhi dhunupa gundupuŋalanydja bukuŋurunydja dhurrwuṯthurrunana, bala ḻupthurrunana yukurrana gapulilina, djaḻwurr-rr bitjarrana. Ga bukmakthinana ŋunhi bikipikinydja walala guḻwuḻyurruna yukurrana, bala murrmurryurrunana warrpam'nha.

14Yurru ŋunhi bikipiki-djäkamirriyunydja yolŋuyu walalay nhäŋalana ŋunhimalayi walalanha, bala yana gundupuŋala roŋiyina balayi wäŋalilina, bala yana dhäwu'na ḻakaraŋala marrtjina ḻiw'maraŋalana. Bala yolŋunydja walala guḻku'na gundupuŋala balayi nhänharawunydja.

15Ga ŋunhi walala bunananydja yukurrana yolŋu'-yulŋunydja, bala walala nhäŋala ŋunhina yolŋunha, ŋayi yukurrana nhinana galkina nhanukala Djesuwalana. Yo, girri'mirrina ŋayi yukurrana nhinananydja, ga ḻiya nhanŋu ŋamakurru'na wal'ŋu, dhunupana. Nhäŋalanydja walala ŋanya yukurrana, bala yana beyaṉiyinana. 16Ga ŋuriŋinydja marŋgimirriyunydja yolŋu'-yulŋuyu ḻakaraŋalana walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwunydja ŋurikiynydjayi ŋunhi ŋayi nhaltjarra Djesuyu ḏukmaraŋala yolŋunha ŋunhiyi, ga bitjarrayi bili walala ḻakaraŋalayi bikipikiwalaŋuwuynydja walalaŋgalaŋuwuy.

17Bala walala ŋuriŋi yolŋu'-yulŋuyu waŋana ŋanya bitjarrana Djesunha, “Gatjuy marrtjiya roŋiyiyana dhipuŋurunydja ŋanapurruŋgalanydja wäŋaŋuru.” Bitjarra warray walalanydja ŋanya djuy'yurruna warray, liŋgu walala mirithinana barrarinanydja. 18Bala ŋayi Djesu marrtjinanydja, bala wapthurruna mitjiyalilina.

Bala ŋayi ŋunhiyinydja yolŋu marrtjina, ga waŋana dhä-ŋäkulana ŋanya Djesunha bitjarra, “Ŋarranydja djäl dhuwala, ŋarra yurru marrtji, nhuŋuna malthun.” 19Yurru ŋayi Djesunydja waŋana yaka'yurruna, roŋinyamaraŋala ŋanya bitjarra, “Gatju marrtjiya, bala roŋiyiyana nhokalaŋuwala gurruṯu'mirriwalana walalaŋgala, ga ḻakaraŋanydja biyakana, ŋunhi nhaltjarra nhuna ŋayi Garrayyu walŋakuŋala, liŋgu ŋayina nhuŋu mel-wuyurrunanydja.”

20Bala ŋayi ŋunhiyi ḏarramunydja bilyurruna, bala ŋayi dharrana-marrtjinanydja ḻiw'maraŋalana, ḻakaraŋalanydja bukmaklilina yana wäŋalili, bitjarra ŋayi ḻakaraŋala wäŋalilinydja ḏämbumirrilili ga ḏämbumirrilili, bukmakkalana yana ŋayi ḻakaraŋalanydja yolŋu'-yulŋuwalanydja, ŋunhi nhaltjarra ŋanya Djesuyu yolŋukuŋala walŋakuŋala, bala walala bukmakthuna ŋäkulanydja ṉirryunminana.

Djesuyu ḏukmaraŋala Djäritjku gäthu'mirriŋunha rakunyŋuru, ga miyalknha ŋunhi, ŋunhi ŋayi mulkana girri' nhanŋu

Mathuyu 9:18-26; Luk 8:40-56

21Ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋayi Djesu marrtjina balayi buḏapthurruna, ga dhawaṯ-gay wiripuŋurana gali'ŋura. Ga ŋunhi walala yukurrana dhawaṯthurrunanydja mitjiyaŋurunydja, bala walalanydja marrtjina yolŋu'-yulŋunydja djarrawurr'yurrunana nhanukala Djesuwala.

22Ga waŋgany yolŋu yäku Djäritj marrtjina Djesuwala, yurru ŋayi ŋunhi yolŋunydja ŋurruŋu buku-ŋal'yunaramirriwu Buṉbuwu. Nhäŋalanydja ŋayi Djesunha, bala yana ŋayi marrtjinana, bala ŋurrkanhaminanydja ŋayi nhanukala Djesuwala ḻukulilina. 23Bala ŋayi waŋananydja ŋäŋ'thurruna, mirithinana buku-wurrpara ŋanya bitjarrana gam', “Buku-djulŋi Garray, go marrtjiya ŋarrakala wäŋalili ŋunha, liŋgu ŋarraku ŋunha gäthu'mirriŋunydja yukurra mirithirrina rirrikthun, galki yurru rakunydhirrina. Go marrtjiya, bala nhe yurru goŋ-ŋal'yurrana nhanukala, märr yurru ŋayi ḏukthunna, ga walŋathirrina yurru.” 24Bala ŋayi Djesunydja yana malthurrunana ŋuripayina ḏarramuwana.

Ga walalanydja marrtjina malthurrunayi maṉḏaku mirithirrina guḻku'na wal'ŋu yolŋu walala ḏur'-duryunminana, wäŋgaŋalanydja marrtjina bala dhukarrkurrunydja. 25Ga ŋunhilimiyi malaŋura waŋgany miyalk yukurrana marrtjina, yurru ŋayi ŋunhiyi miyalk yukurrana rirrikthurrunanydja weyinŋumirrina dhikana, ŋayi ŋuli yukurranha maŋgu'-waṉḏinyanydja 12-nha dhuŋgarra ŋupana. 26Guḻku'mirrina ŋayi ŋuli marrtjinya marrŋgitjkalanydja walalaŋgala ḏilthanminyarawunydja, ga bitjanayi bili birrka'na ŋayi ŋuli warrkuḻunhanydja nhänydja malanha nhanŋuway ŋayi ŋurikiyi baḏarraŋ'kunharawunydja, yurru bäyŋuna ŋayi ŋamathinanydja.

27Yo, ŋayi ŋuriŋiyi miyalkthu ŋäkula ŋanya Djesunha, ŋunhi ŋayinydja ŋuli walŋakuma yukurra yolŋu'-yulŋunha, bala ŋayi marrtjina galkithinana Djesuwalana malakurru walalaŋgala yolŋu'-yulŋuwala, liŋgu ŋayi guyaŋinanydja yukurrana ŋayipi gayul bitjarra, 28“Ŋarra bay, yurru yana marrtji ga mulka girri'na nhanŋu, bala ŋarra yurru ŋamathirrina.”

29Bala ŋayi marrtjinanydja bala-a-a, ga baḻ'-way ḏiltjililina nhanukala Djesuwala, bala goŋ-djarryurrunana, baṯ mulkana girri'na nhanŋu. Bala dhunupana yana ŋunhi nhanŋu waṉḏinyarawuynydja maŋguny'tja ḏaḏawyurrunana, ga dhunupana ŋayi dhäkay-ŋäkulanydja ŋamakurru'na wal'ŋu dhikana ŋanyapinyay ŋayi rumbalnydja, liŋgu ŋayi ḏukthurrunana nhanukalay ŋayi rerriŋurunydja.

30Ga dhunupana yana ŋayinydja Djesunydja dhäkay-ŋänhaminana ganydjarr winya'yunarana nhanukuŋu mulkanharanydja, bala ŋayi bilyurruna, ga waŋana bitjarrana, “Ya'! Yolthu dhika ŋarraku mulkana girriny'tja?”

31Bala walalanydja nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala waŋana bitjarra, “Nhäma nhe yukurra dhuwala yolŋu'-yulŋunhanydja guḻku'na dhikana marrtji ḏur'-ḏuryunmirrinydja bala nhokala. Ga nhäku dhuwala nhe dhä-wirrka'yurruna bitjarrayinydja, ‘Yolthu dhika ŋarranha mulkananydja?’ bitjarra.” 32Bala ŋayi Djesuyunydja marrtjina nhäŋala baḏak yana, ḻarruŋala ŋuriki yolŋuwu ŋunhi ŋayi ŋanya mulkana märr-yuwalkthinyarayu nhanukalay ŋayi.

33Bala ŋayi ŋunhi miyalktja galyurrunana, beyaṉiyinana manapara, liŋgu ŋayi marŋgithina ŋunhi nhäthinyara nhanŋu maḻŋ'thurruna ŋunhiliyi. Bala ŋayi marrtjinanydja bala Djesuwalana, bala yana galkina gumurrlilina nhanukala, bala yukurrana ḻakaraŋala dhunupana dhäwu'. 34Bala ŋayi Djesunydja waŋana bitjarrana nhanŋu, “Way miyalk, nhenydja dhuwala liŋguna ḏukthurrunana nhokalay nhe märr-yuwalkthinyarayunydja. Gatjuy marrtjiyanydja ŋoy-yal'yurrana. Liŋguna nhe ŋamathinana rerriŋurunydja.”

35Yurru ŋayinydja ŋunhi ḏarramu, Djäritjtja yäku dhärrana yukurrana yana, galkurruna ŋunhimalayi, bala walalanydja dharrana bunana warray dhäwu'mirrinydja walala nhanŋu Djäritjku, ŋulaŋurunydja nhanukala wäŋaŋurunydja, bala ḻakaraŋala bitjarrana nhanukala, “Dhuḏitjnha dhuwala. Nhuŋu gäthu'mirriŋunydja liŋguna rakunydhinana. Yakana biyapulnydja ḻayḻaymaraŋa Garraynhanydja.”

36Yurru ŋayi Djesuyunydja ŋäkula ŋunhiyi dhäruktja, bala ŋayi waŋana Djäritjkalanydja bitjarrana, “Yaka nhenydja galyurra. Märr-yuwalkthiyana yana.”

37Bala ŋayi Djesuyu ŋuliŋurunydja yukurrana guḻku'nhanydja yolŋu'-yulŋunha djuy'yurrunana, bala ŋayi yana garr'yurrunanydja Betanha ga märrma'nha gutha'manydjinha, Djayimnha ga Djonnha, bala walala wäŋgaŋalana marrtjina bala-a-a, bala bur-way bunana Djäritjkalanydja wäŋaŋura. 38Bala ŋayi Djesuyunydja nhäŋala yolŋu'-yulŋunhanydja ŋäthinyaminyara, ga ḏur'yunminyara warray, ga ganuru yolŋu'-yulŋu rirrakay yukurrana buṯthurruna. 39Bala ŋayi Djesu marrtjina gärrinanydja, bala waŋana bitjarrana ŋunhi yolŋu'-yulŋunhanydja, “Nhäku nhuma yukurra dhuwala ŋäthinyamirrinydja? Ŋunhanydja wirrkuḻnydja yaka rakuny, yana ŋayi yukurra ŋorra ŋunha yakurr.” 40Bala walalanydja ŋuriŋi yolŋu'-yulŋuyunydja wakalliliyaŋala warray ŋanya Djesunha dhäruktja, bala warku'yurrunana ŋula nhaltjarrana waŋana.

Bala ŋayi Djesuyu yolŋu'-yulŋunhanydja dhawaṯmaraŋalana yukurrana, bukmaknha yana, warraŋullilina, bala ŋayi garr'yurrunanydja ŋunhiyinhana walalanha, ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunha ŋurikiyi wirrkuḻwu, ga nhanŋuway ḻurrkun'nha, bala gärrinanydja walala marrtjina bala ŋunhimalayina, ŋunhi wanhami yukurrana wirrkuḻ ŋorrana. 41Bala ŋayi Djesunydja goŋ-djarryurruna, baṯnha ŋanya goŋnha, ga bitjarrana ŋayi waŋananydja nhanukalayi ŋayi dhärukkurrunydja, “Dalitha gom,” bitjarra, maya'li' balanyara gam', “Way miyalk, gaŋgathiyana,” bitjarra. 42Bala dhunupana yana ŋunhi yothuny'tja gaŋgathinana, bala dharrana marrtji'-marrtjinana, liŋgu dhuŋgarranydja nhanŋu ŋurikiyi yothuwu märrma' rulu ga märrma' bäythinyara.

Ga bukmaktja ŋunhi yolŋu'-yulŋu wirrkina dhika wal'ŋu ŋoy-wiḻaŋ'thurruna nhäŋalanydja ŋunhiyi wirrkuḻnha, 43bala ŋayi Djesuyunydja waŋana walalanha ḏälku'-ḏalkuŋalana yakaŋuwuna ḻakaranharawu ŋula yolku. Ga biyapulnydja ŋayi waŋana walalanha ŋathawuna wekanharawu, maranhuwuna nhanukalaŋuwu, ŋayi yurru ŋathana ḻuka ŋuriŋi yothu'yunydja.