gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 1

1-2Dhuwalanydja djorra' ḻakarama yukurra ŋunhinha ŋunhi ŋayi Djesu-Christthu milkuŋala ŋarrakala nhä malanha rom. Yo, dhuwalanydja Gunhu'wuna wal'ŋu rom, yurru ŋilimurruŋguna ŋayi ŋunhi wekaŋalanydja ga milkuŋalanydja nhanukala Djesuwalana, märr yurru ŋilimurrunydja nhanŋu djämamirrinydja walala marŋgithirri muka nhaltjan yurru ŋunhi nhä malanha maḻŋ'thun, yurru dhikana yulŋunydja galkina.

Ŋarranydja dhuwala Djon yäku, yurru djämamirrinydja ŋarra dhuwala Garraywu, ga ŋayi Garrayyu dhuwala ŋarrakala milkuŋalanydja; djuy'yurruna ŋayi dhäwu'mirrinha djiwarr'wuynha marŋgikunharawunydja ŋarraku. Yo, dhuwalanydja ḻakaranhara Gunhu'wuŋu Godkuŋuna wal'ŋu dhäruk, bala ŋarra marrtjina nhäŋalana, wukirrinydja bala ŋunhiyi ŋunhi Garrayyu Djesu-Christthu maŋutji-wekaŋala ŋarranha. 3Ŋunhi nhe yurru maŋutji-ḻaw'maramanydja dhäruktja dhuwala mel-wekanhara warraŋulwuynydja nhanukuŋu, Godtja yurru nhuŋu ŋoy-ŋamathirrina. Ga ŋunhi nhenydja yurru ŋänharapuyŋuyunydja ŋäma yolŋuyu, bala märramana yana dhuwalayi dhäruktja, nhenydja yurru yana ŋayaŋu-ŋamathirrina wirrkina wal'ŋu yanana. Liŋgu galkina dhika walunydja ŋunhi dhuwalayinydja malanha yurru maḻŋ'thun warraŋulthirrina.

Wokthun yukurra Garraywuna

4Yo, dhuwalanydja djorra' ŋarrakuŋu Djonguŋu wukirriwuy Garraywalaŋumirriwu nhumalaŋgu yolŋu'-yulŋuwu, malalilinydja ga malalilinydja ga malalilinydja, 7-lili wäŋalilinydja malaŋulili ŋunhamala Yaytjalili makarrlili. Godtja nhuŋu märr-ŋamathirri yukurra, ga nhinanydja nhe yurru ŋayaŋu-yal'yunna waŋganyŋurana nhanukala, ŋunhi ŋayinydja nhina yukurra ŋayipi waŋgany yuwalkŋu; dhika ŋayi ŋayipi yana, ga ŋunhala bala ŋayi ŋäthili ŋayipi yana, ga ŋunha bala ŋayi boŋguŋu marrtji lili ŋurruŋu wal'ŋu yana ŋayipi. Yo, Gunhuny'tja nhumalaŋgu märr-ŋamathirri yukurra, ŋunhi ŋayi yukurra nhinanydja ŋunha ŋurru-ḏawalaŋuna wal'ŋu biyapulnha-wala, ga ŋayi muka wiripunydja Garrkuḻuk Garraywu Birrimbirr märr-ŋamathirri yukurra nhumalaŋgu, ŋunhiyinydja ŋunhi ŋayi dhärra yukurra Gunhu'wala gumurrŋura. 5Ga bitjandhi Garray Djesu-Christtja yukurra märr-ŋamathirriyi nhumalaŋgu, ŋunhiyi ŋunhi ŋayipina waŋganydhuna ŋuli ḻakarama dhunupanydja wal'ŋu, liŋgu ŋayipina maŋutji-marŋgi romgunydja ŋurukuyi Godkalaŋuwu. Ŋayipina dhuwalayi Djesuna ŋurruthaŋalanydja wal'ŋu gaŋgathina moluŋuru, ga ŋunhiyinydjayi bitjan ŋayipina maḻamarrnydja wal'ŋu yothu Godku, ga bukmak ŋurru'-ŋurruŋu buŋgawa walala dhiyakuy ŋunhi munatha'wuynydja ŋoyŋurana wal'ŋu ŋunhana nhanukalanydja walala, ŋayina walalaŋgu buŋgawa yuwalktja Djesuna.

Yo, yuwalkkuma ŋayi yukurra märr-ŋamathirrinydja ŋilimurruŋgu. Ŋäthilinydja ŋilimurru yukurranha nhinanha ŋuli garrpiṉminyaraŋura romŋura, garrpiṉara ŋilimurru yätjkuŋu, bala ŋayina rakunydhina ŋilimurruŋgala dharapulŋuranydja, ga ŋuriŋi nhanukala maŋgu'-waṉḏinyarayu ŋayi ŋilimurrunhanydja bitjarrana dhayaḻakuŋalana dhawaṯmaraŋalana yätjŋuru. 6Bala yana ŋayi nherraranydja ŋilimurrunha ŋunhana wal'ŋu nhanukalaynha romlili, goŋ-nherraranydja ŋayi ŋilimurrunha bitjan ŋilimurrunydja dhuwala ḏalkarra'mirrina walala nhanŋu, märr yurru ŋilimurru withiyandja bukuyuna-wala bäpa'mirriŋunha nhanŋu Djesuwuna, buku-ŋal'yunarawu ga djämawu nhanŋu Gunhu'wu. Yo. Djesu-Christ ḻatjuny'tja dhikanydja ŋayipi, ga ganydjarr-ḏumurrunydja, djingaryun yukurra yurru bitjanna liŋguna ŋayipinydja weyinŋumirrina. Gul' ŋilimurrunydja buku-ŋal'yunna, märr-ŋal'yunna go Garraywunydja Djesuwu, bitjanna yurru liŋguna. Yo, dhuwalana liŋguna.

7Nhäŋana walala ŋanya, ŋunha ŋayi yulŋunydja marrtji yukurra lili, dhuryun marrtji maŋanmirri ya'. Bukmakthuna yurru yolŋu'-yulŋuyu nhämanydja ŋanya, ga ŋuriŋinydja walalay yolŋu'-yulŋuyu ŋunhi walala ŋanya bumara ga dharpuŋala, bitjandhi bili nhämayi yurru ŋanya, bala yurru bukmaktja yolŋu walala nyä'yunmirrina, bäpurru ga bäpurru ga bäpurru, nyarŋayunmirrina walala yurru, liŋgu walala ŋanya yurru dharaŋanna nhäma, ŋunhi ŋayi yurru marrtjinydja lili. Ŋe, yuwalk yurru dhuwala bitjandja.

8Garraynydja Gunhuny'tja waŋa yukurra bitjanna, “Ŋarra dhuwala ŋarrapi ŋurruṉaŋgalnydja, ga bitjandhi bili ŋarrapi yana ŋuruku bala dhawar'yunarayŋunydja.” Yo, bitjarrana ŋayi ḻakaranhaminanydja Gunhu' Waŋarrnydja, ŋunhi ganydjarr-ḏumurrunydja ŋayipi benydja-wala birr', ga dhika ŋayi ŋayipi yana, ga be ŋayi ŋäthili ŋayipi yana, ga ŋunhala bala ŋayi boŋguŋu marrtji lili ŋurruŋu wal'ŋu yana ŋayipi.

Djondhu mel-yurthirri yukurra Djesunha

9Yo, ŋarranydja dhuwala Djon, wäwa-ŋali muka. ŋali muka ŋuli yukurra burakirrinydja walalaŋguŋu, yurru rrambaŋi yana yukurra ŋali maṉḏa djingaryundja Gunhu'walanydja Romŋura, mukthun yana ŋali marrtji yukurra bala dhaḻakarr'kurru marikurru, yurru yakana ŋali ŋuli ŋula yarrkthun dhipuŋuru Gunhu'walanydja romŋuru, bili ŋali maṉḏa ŋuli rrambaŋithirri manapanmirri Djesuwala. Dhuwala ŋarra yulŋunydja nhina yukurra runu'ŋura, nhäyika yäkuŋura Batima; walala ŋurrkaŋalanydja ŋarranha dhipalana, liŋgu ŋarra ŋuli marrtjinya ḻakaranha Gunhu'wu dhäruk, ga bitjanayi nhanukiyinguŋu Djesuwuŋu marŋgi-wekanhara, ŋunhi ŋayipi ŋarranha ŋuli marrtjinya marŋgi-wekanhanydja.

10Wiripunydja ŋarra nhina djingaryun, yurru Garraywuna walu ŋunhiyinydja; nhina ŋarra yukurra, ŋayaŋuyu-ŋupan Garraynhana yukurra, märr-ŋal'yun manapan ŋarrakalay birrimbirryu. Mukthunga yana ŋarra nhina yukurra ŋunhala bäyma, bala ŋarra ŋäma rirrakaynha, ŋayi yatjun waŋa ŋapaŋura ŋarrakala, rirrakaynydja ḻoḻ'thun yiḏakiyinyara, 11ga bitjanna ŋayi ŋunhi rirrakaynydja waŋa gam', “Ma' märraŋa djorra'na, bala wukirrina marrtjiya nhä nhe yurru nhäma marrtji, bala dhipuŋurunydja dhurrwaraŋuru nhe yurru djuy'yurrana-wala Garraywalaŋumirriwa yolŋu'-yulŋuwa malalili ga malalili ga malalili, 7-lili ŋurruklilinydja, dhipala wäŋalili yäkulili gam', Yipatjatjlili, ga Munalili, ga Bäkamamlili, ga Dhayataralili, ga Djätatjlili, ga Biladalpiyalili, ga Layadutjiyalili.” Bitjanna ŋayi ŋunhiyi waŋanydja yukurra.

12Yo, ŋämanydja ŋarra, bala ŋarra ŋanydjaḻa'yunna nhänharawuna, yolthu ŋunhi ŋarranha yukurra waŋa. Dharr-way nhämanydja ŋarra lanhdhirra'wuy djinga'-djingaryunara, walala marrtji djinga'-djingaryun 7 ŋunhiyi malanha yulŋunydja, ḻatju'mirrina dhikana, djeŋarra'mirrina. 13Ga ŋunhalayi ṉapuŋgany'tja miṯtjiŋura djingaryun yukurra be yol yolŋunydja, djan'ku ŋayi bitjan yolŋu yana; djingaryundja ŋayi yukurra ŋunhiyi girri'mirrinydja weyinmirri ŋuruku liŋgu ḻukuwu, ga gumurrnydja ḏapmaranhara biralmirri, yurru djeŋarra'mirrina dhika ŋunhiyi biralnydja. 14Ga marwattja ŋayi ŋunhiyi gaywaraŋu'na, baryunarana, gänana wal'ŋu ŋayipina, ga maŋutjinydja maṉḏanha ŋayi ŋunhiyi djaḻkarr'yunna yukurra, bitjan ŋuli gurtha ŋatŋatthun, 15ga ḻukunydja maṉḏanha ŋayi ḻanyiŋnha dhikana, djeŋarra'na, ga rirrakaynydja ŋayi ŋutu'na, bitjan gapu ŋuli dhaḻirr'yun yukurra. 16Yo, djingaryundja ŋayi yukurra ŋunhi, mulkanydja yukurra ganyu malanha nhanukalay ŋayi goŋdhu dhunupa'ŋuyu, yurru 7 miṯtjinydja ŋunhiyi ganyu, ga nhanukala dhurrwaraŋurunydja dhawaṯthun yukurra mandjawakthinyara, galiny'tja maṉḏanha ŋunhiyi mandjawak raywal'nha bäymana dhika, ga bukunydja ŋayi ḻatju'na ŋanyana dhika garrkuḻuknha, djarraṯawun'thirrina yukurra, bitjan walu ŋuli djingaryun yukurra ḻiyaŋura. 17Nhämanydja ŋarra ŋanya, bala marrtji galkirrina nhanukala ḻukulilina; ŋunhilina ŋarra yukurra ŋorranydja biyaku ŋuli rakuny yolŋu. Bala ŋayinydja marrtji ŋarrakala, dhunupa'ŋuna goŋ-ŋal'yun mulkana ŋarranha, bitjanna waŋanydja ŋayi, “Yi', yaka beyaṉiyiya,” bitjanna, “Ŋarranydja dhuwala ŋarrapi ŋurruŋura, ŋurruṉaŋgalnydja yana, ga ŋunha ŋarra dhä-yawar'yunaraŋura, ŋarrapi yana. 18Ŋarranydja dhuwala walŋa-ḏikṯik warray. Liŋgu ŋarra waŋganymirri rakunydhinanydja, yurru nhäŋana ŋarranha, walŋana ŋarra, ga walŋana yukurra yurru marrtji bitjanna liŋguna, dhawar'yunamiriwnha. Liŋguna ŋarra ḏaw'yurruna ŋunhi rakunydhinyaramirrinydja rom, bala ŋarra dhuwala dälkumana yukurra gonydjiŋdja ŋuruku wäŋawu rakunymirriwalaŋuwunydja.” Ga bitjanna ŋayi Djesuyu ḻakaramanydja yukurra ŋarrakala.

19Ga biyapul ŋayi ŋarrakala waŋa yukurra bitjan, “Gatju nhe wukirrina marrtjiya djorra'lilina, ḻakaraŋana yukirriya nhä malanha nhe nhäŋala, ga nhä nhe yukurra nhäma dhiyaŋunydja-wala. Biyakayi bili wukirriyi marrtjiya ŋunhanydja malanha ŋunhi yurru maḻŋ'thun yalala, ŋunhi ŋarra yurru milkuma nhokala ŋunhala bala. 20Yo, ŋunha malanha mayali' ya', ŋunhi 7 lanhdhirrawuy djinga'-djingaryunara djeŋarra'mirri, ga 7 ganyu ŋunhi ŋarra mulka yukurra ŋarrakalay goŋdhu, mayaliny'tja ŋuriŋiyi walalay ḻakarama yukurra milkuma balanyara gam': 7 ŋunhi lanhdhirrawuynydja djinga'-djingaryunara mayali' bitjan ŋarralay yolŋu'-yulŋu, malaŋura ga malaŋura ga malaŋura, 7-ŋura ŋurrukŋura, ga ŋunhi 7-dhu ganyu'yu ḻakarama yukurra ŋurukuynha djiwarr'wuynha wal'ŋu walŋa ŋunhi walalaŋgala gärri yukurra waŋganynha, ŋunhiyi 7 dhäruk-gänharamirri ŋarrakuŋu djuy'yunara ŋurikalayi ŋurruklili malaŋulili.” Bitjanna ŋayi Djesu waŋanydja ḻakaramanydja ŋarrakala.