gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 10

Djondhu ḻukana yutjuwaḻa dhoṯkunhara djorra'

1Bala ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋarra nhäma ŋurruŋunha wal'ŋu djiwarr'wuynha yolŋunha, ŋayi marrtji lili dhunarra beŋuru djiwarr'ŋuru, ga ḻiw'maramanydja ŋanya yukurra garrpiṉ maŋandhu, ga ḻiw'marama ŋanya ḻiyanydja ga djäriyuna, ga bukunydja ŋayi balanyarana bitjan ŋunha walu, ga yuṯuŋgurrnydja ŋayi balanyarana bitjan bala'wuy yuṯuŋgurr djingaryunmaranharawu wuṉḏaŋarrkunharawu, yurru miḻŋ'-miḻŋdhunna marrtji dhika, biyaku ŋuli gurtha, 2ga ḏälkumanydja ŋayi marrtji goŋdhunydja yutjuwaḻa djorra' ḻapthunmaranhara liŋguwuynha. Ŋunhi ŋayi marrtji lili yarrupthundja beŋuru djiwarr'ŋurunydja, bala ŋayi djingar-way djingaryunna waŋganydja djalkiri ŋunhamala gapulili moṉuklili ga wiripunydja djalkiri ga ŋunha bala baṉḏany'lili wäŋalili ŋarakalili. 3Bala ŋayi waŋa yatjunna wirrkina dhika yatjun, bitjanna biyaku ŋuli wäyin maḏakarritjmirri murryun yukurra. Ga ŋunhi ŋayi waŋanydja, bala rälinydja buku-ruŋinmaraŋala waŋana nhanŋunydja waŋgany rulu'na ga märrma' bäythinyara murryu'-murryunara dhäruktja. 4Yo, ŋäkulanydja ŋarra dhäruktja ŋunhi walala marrtjina murryu'-murryurruna waŋana, ga dhunupana ŋarra ŋurru-yirr'yurruna wukirrinydja ŋunha djorra'lilinydja, yurru ŋäkula warray ŋarra rirrakaynydja, ŋayi waŋana ŋarranha yukurrana ŋulaŋuru djiwarr'ŋuru bitjarra, “Yaka wukirri dhuwalanydja djorra'lili dhäruk, nhä ŋunha wolma murryu'-murryurruna waŋana. Djuḻuḻ'maraŋa dhuwaliyinydja dhäruk, ga yaka yana ḻakaraŋa ŋula yolku yolŋuwu.”

5Ŋe-e-e, ŋunhala ŋarra yukurrana nhäŋala ŋunhiyi djiwarr'wuynha yolŋunha, ŋayi yukurrana dhärrana wiripunydja djalkiri ŋunhala gapuŋura moṉukŋura ga wiripunydja ŋunhala wäŋaŋura ŋarakaŋura, bala ŋayi garrwarthina dhunupaŋu goŋ waŋgany djiwarr'lili, 6ga waŋananydja ŋayi yukurrana yäkuyu Godkala, ŋurikala ŋunhi ŋayi nhina yukurra walŋa-ḏikṯiknha, ŋurikala Waŋarrwala ŋunhi ŋayi djäma ŋunha djiwarr' ga bukmak nhä malanha ŋunhawalayi, ga bitjarrayi liŋgu ŋayi djäma ŋunha munathany'tja wäŋa, ga gapunydja moṉuktja ŋunhanydja, ga bukmak nhä malanha ŋunha munatha'ŋura ga gapuŋura moṉukŋura. Ga dhuwalana ŋayi dhäruktja waŋana gam', “Walunydja dhuwala liŋguna dhawar'yurrunana. 7Galki yurru ŋuruŋu djiwarr'wuyyu yolŋuyu yiḏaki bopthun dhä-ḏaw'yunna, bala yurru ŋulinyaramirriyunydjayi maḻŋ'thun bukmaknha warraŋulthirrina rumbalyirrina, yakana yurru ŋorra yukurra djuḻuḻ'yun ŋula waŋgany ŋunhi ŋayi Godthu dhä-ŋathili ḻakaraŋala nhanukalaŋuwala dhäwu'-ḻakaranhamirriwala walalaŋgala.”

8Ga biyapul ŋunhi rirrakay waŋana ŋarrakala ŋulaŋuru djiwarr'ŋuru, ŋunhiyi yana liŋgu rirrakay ŋunhi ŋarra ŋäkula ŋäthili-wala, ŋayi waŋananydja bitjarra, “Gatjuy marrtjiya ga märraŋa ŋunhiyi djorra' nhanukala goŋŋuru, ŋurukala ya' djiwarr'wuywala yolŋuwala ŋunha ŋayi yukurra djingaryun ŋunha moṉukŋura ga ŋunha wäŋaŋura makarrŋura.”

9Bala ŋarra yuwalkthi marrtjinana bala ŋurikala djiwarr'wuywalana yolŋuwala, ga waŋana ŋäŋ'thurruna ŋuriki yutjuwaḻa'wu djorra'wu. Bala ŋayi yana waŋana ŋarraku bitjarra, “Ŋay' märraŋana, bala ḻukiyana. Ŋunhi nhe yurru ḻukanydja dhuwala, ga dhäkaynydja yurru ḻatju'na ŋanyana dhikana, dhäkay-djulŋina dhikana yurru bitjan guku, ga ŋunhi yurru nhe liŋguna wurkthunna, bala yurru ŋayi galimiṉḏirrkthirrina dhulmuŋuranydja nhokala.” Ga bitjarra ŋayi ŋunhi ḻakaraŋalanydja ŋarraku. 10Märraŋalana ŋarranydja yuwalknha ŋunhiyi nhanukala goŋŋurunydja, bala yana ḻukanana, ga dhäkaynydja dhika ḻatju'na, bitjan gukuna yana. Ga ŋunhi ŋarra ḻukananydja marrtjina wurkthurrunanydja, bala beŋurunydja galimiṉḏirrkthinana marrtjina guḻunŋuranydja ŋarrakala. 11Bala rirrakay ŋunhiyi biyapul waŋana ŋarrakala bitjarra, “Biyapul nhe yurru waŋiya ḻakaraŋa Godkuŋu ŋunhi dhäwu'-wekanhara nhä ŋayi nhokala yurru ḻakarama guḻku'nhana yolŋu'-yulŋunha, miṯtjinha ga bäpurru'nha ga dhäruknha ga buŋgawamirrinha yolŋu'-yulŋunha.”