gnnNTOTPO

RUTH 3

Ruththu withiyara Bawatjnha

3:1-18 (Ruth visited Boaz)

1Waŋganymirrinydja ŋayi Näyumi waŋana Ruthkala bitjarra, “Way, ŋarranydja yurru dhuwala marrtji ga maḻŋ'marama dhuway'mirriŋunhana nhuŋu, märr nhe yurru nhina yukurra wäŋamirrina,” bitjarra. 2“Ŋunhiyinydjayi Bawatjtja yolŋu ḏarramu gurruṯu'mirri yana ŋayi galkiwuy, ga dhunupa nhanŋu ŋunhi ŋayi yurru märrama nhunanydja. Gäthuranydja munhaku ŋayi yurru yukurra djalk-djalkthun ŋatha barrwaṉ'-warrkuḻuma. 3Ga nhenydja yurru ḻupthundja, ga dhatthunmirri girri'yu ḻatju'kunharamirri yana, bala marrtjiyana nhanukala wäŋalilinydja gayul yana. Dhurrwaraŋuru ŋuliŋurunydja ŋunhi ŋayi yurru djäma yukurra, bala ŋayi yurru ŋathana ḻuka, ga ŋuliŋurunydja ŋayi yurru ŋorrana ŋunhiliyina wäŋaŋura. 4Ŋunhi ŋayi yurru yukurra ŋorranydja yakurrnydja, bala nhenydja marrtjiyana, ga ḻaw'maraŋa nhe yurru marrtjiya ŋunhiyi baḻaŋgit nhanukalaŋuŋuru djalkiriŋuru, bala nhe yurru ŋorranydja ŋunhilinayi, galkina yana djalkiriŋurana nhanukala.”

5Ga ŋayinydja Ruthtja waŋana bitjarra, “Yo manymak,” bitjarra, 6bala ŋayi marrtjinana ŋunhimalayi wäŋalilinydja, bitjarra yana liŋgu bitjarra ŋunhi ŋayi nhanukala mukul'mirriŋuyu ḻakaraŋala. 7Ga ŋayinydja yukurrana ŋunhi Bawatjthunydja ŋathana ḻukana, bala ŋayi ŋuliŋurunydja ŋathaŋurunydja dhäŋuru marrtjina, bala ŋorranana ŋunhili yana liŋgu waŋganyŋura wäŋaŋura. Ŋorrananydja ŋayi yukurrana ŋunhi, bala ŋayinydja Ruthtja marrtjinana bala, gurrum'nha bala marrtjina ŋayi, ga ḻaw'maraŋala ŋayi ŋunhi baḻaŋgittja, bala ŋorranana yana djalkirililina nhanukala. 8Dhikana buku-ranguna, bala ŋayi Bawatjtja bira'yurruna, bala ŋayi ṉirryurrunana nhäŋalanydja ŋunhi dhäykanhanydja, ŋayi yukurrana ŋorrana djalkiriŋura nhanukala. 9Bala ŋayi dhä-wirrka'yurruna ŋanya bitjarra, “Way, yol dhuwala nhe dhäykanydja?” bitjarra.

Ga ŋayinydja waŋana bitjarra, “Ruth ŋarra dhuwala,” bitjarra. “Ŋäkirrmaraŋana ŋarranha ŋuriŋina nhokalay girri'yuna, liŋgu nhenydja dhuwala galkiwuynha yana gurruṯu'mirri ŋarrakuwaynha. Nhe yurru ŋarrakunydja djäka yukurra goŋ-nherraṉmirrina, ga ŋarranydja yurru nhuŋuwaynha yana miyalk.”

10Bala ŋayi Bawatjtja waŋana bitjarra, “Garrayyunydja nhuna yurru goŋmirriyama wirrkina wal'ŋu yana. Nhe bini ŋunhi djarr'yunanydja ŋula wiripuŋunha ḏarramunha, yuṯanha wal'ŋu yana ḻatju'nha, yurru nhenydja malthurruna romgu ŋanapurruŋgalaŋuwu warray. 11Ŋarra yurru djäma dhukarrnha, märr yurru ŋarra nhuna märramana, liŋgu manymaknha yana mirithirrina dhuwala nhe dhäykanydja,” bitjarra ŋayi Bawatjtja waŋana. 12“Yo, ŋalinydja maṉḏa dhuwala galkina yana gurruṯu'mirrina maṉḏa, yurru yuwalktja ŋunha bala wiripu ḏarramu nhuŋu dhunupa märranharawunydja. 13Nhenydja yurru dhiyala bäyma ŋorriya yukirriya, ga ŋunhi yurru djaḏaw'yundja, ŋarranydja yurru marrtji, bala ŋarra yurru waŋa ŋunha wiripuŋunha ḏarramunha. Mak ŋayi djäl nhuŋu märranharawu, mak bäyŋu. Ga ŋunhi ŋayi yurru waŋa yaka'yundja ŋunhayi ḏarramu, ŋunhiyinydja bitjan ŋarrapina nhuŋu yurru djäka yukurra goŋ-nherraṉmirri, ga nhenydja yurru ŋarrakuwaynha dhäyka.”

14Bala ŋayi ŋorranana yukurrana ŋunhiliyinayi djalkiriŋurana nhanukala Bawatjkalana, ga munhakumirri wal'ŋu, bala ŋayi gaŋgathinana Ruthtja, bala marrtjinana. 15Bala ŋayi Bawatjtja waŋana nhanukala bitjarrana, “Biyaka buḻuḻuyunmaraŋa dhuwali nhuŋuway dhomala.” Bala ŋayi buḻuḻuyunmaraŋala ŋunhiyinydjayi, bala ŋayi Bawatjthu rarryurrunana yukurrana ŋathanydja ŋunhimalayinayi miṉdhalalilina dhomala'lilina mirithirrina guḻku'na. Bala ŋayi dhoṯkuŋalana marrtjina bukunydja ŋunhiyi malanha dhomala ḏapṯapmaraŋalana, bala ŋal'maraŋala ḻambarrlilina nhanukala Ruthkalanydja, bala ŋayi marrtjina wäŋalilina Ruthtja.

16Bala ŋayi Näyumiyunydja dhä-wirrka'yurrunana ŋanya Ruthnha bitjarra, “Wanhana yulŋunydja?” bitjarra. Bala ŋayi Ruththunydja ḻakaraŋala nhanŋu warrpam'nha. 17Ga biyapul ŋayi milkuŋalayi ŋunhiyi ŋathanydja dhimbuluŋ'mirrinydja, ŋunhi ŋayi Bawatjthu nhanŋu wekaŋala. 18Ga ŋayi Näyuminydja waŋana bitjarra, “Manymaknha, ŋali yurru yana galkunna. Gäthuranydja yurru ŋayi Bawatjtja marrtji bala, waŋa yurru ŋunhi ḏarramunhana,” bitjarra.