gnnNTOTPO

RAWUMBUYŊUWU DHÄRUK 5

Gunhu'yu liŋguna yolŋunhanydja ŋayaŋu-dhunupayaŋalana ŋuliyina Djesuwalaŋukurruna

1Yo. Dhiyaŋunydja-wala ŋilimurru yukurra nhina dhuwala ŋayaŋu-dhunupana Gunhu'walanydja maŋutjiŋura, liŋgu Gunhu'yu ŋilimurruŋgu buwayakkuŋalana yätjtja dhuwurr liŋguna ŋuliyina Djesuwalaŋukurruna, ŋuriŋiyina ŋunhi ŋilimurru märr-yuwalkthina nhanukala. Ga dhiyaŋunydja-wala ŋilimurru yukurra nhina ŋayaŋu-yal'yunna yana, waŋganyŋurana Gunhu'wala, ḻunduna yana. Yakana yurru ŋayi ŋilimurrunha gukuma ga dhä-ḏir'yun, liŋgu ŋayina Djesu-Christthuna ŋilimurruŋgala Garrayyuna märraŋala ŋilimurruŋgunydja yätj, bala dharapulŋuranydja ŋayina ŋilimurruŋgala rakunydhina. 2Yo, ŋunhi ŋilimurru märr-yuwalkthina ga märr-nherraṉmina Djesuwalanydja, Gunhu'yunydja ŋilimurrunha märraŋala, bala wapmaraŋala nhanukalaynha ŋayi djäkalili nherrara, bala dhiyaŋunydja-wala ŋilimurru yukurra nhina nhanukalana märr-ŋamathinyamirriŋurana. Nhinanydja ŋilimurru yukurra dhuwala goŋmirriyirrina, ŋoy-djulŋithirrina dhikana wal'ŋu, liŋgu galkunna ŋilimurru yukurra dhukarr-nhämana yulŋunydja dhuwala, ŋurukuna-wala ŋunhi ŋilimurru yurru nhina ŋunhalanydja Gunhu'walanydja ḻatju'ŋurana wäŋaŋura dhika wal'ŋu ŋunhi.

3-5Ga bitjandhi bili ŋilimurru ŋuli goŋmirriyirriyi marimirrikurrunydja, liŋgu ŋuliwitjan marikurru ŋilimurru yurru marŋgithirrina wal'ŋu Gunhu'wu. Yo, ŋunhi ŋilimurru yurru dhärra wuṉḏaŋarrnha yana ŋula nhäkurrunydja romgurru, ga yakana ŋula gatjpal'yun ŋuriŋiyi gatjarr'yunarayunydja romdhu, bala ŋayinydja yurru Gunhuny'tja ŋilimurruŋgu wokthunna dhika wal'ŋu, liŋgu ŋuliwitjandhina ŋilimurru yurru ŋunhi ŋuthandja marrtji bala Gunhu'walanydja ŋamakurru'ŋura romŋura, yakana ŋilimurru yurru waḏutja galkirri, yana ŋilimurru yurru marrtji wuṉḏaŋarrnha, ŋayaŋu-gatjpu'yunna yana dhukarr-nhämana yukurra yurru ŋurikiyi ŋunhi Gunhu'yu yukurra ŋayathama ŋunha ŋilimurruŋgu. Bala yuwalk muka ŋilimurru yurru märramanydja, liŋgu wirrki yana ŋayi yukurra märr-ŋamathirri ŋilimurruŋgu. Yo, dhiyaŋu nhanukala Garrkuḻukthunydja Birrimbirryu ŋuli marŋgi-wekamanydja ŋayaŋu ŋilimurruŋgu, ŋunhi ŋayi yukurra ŋilimurrunha wirrki yana märryu-ḏapmaramanydja, dhiyaŋuyi ŋunhi ŋayi dhaŋaŋguŋala wekaŋala ŋilimurruŋgala ŋayaŋulilina. 6Ŋäthilinydja ŋilimurru ganydjarrmiriwnha nhämiriwnha yana yolŋu'-yulŋu; gulkuruna ŋilimurru ŋuli gurilkunhaminya djämawu ŋamakurru'wunydja, yurru ŋulinyaramirriyu liŋgu ŋayi Garray rakunydhinanydja ŋilimurruŋgu dhuwurr-yätjmirriwunydja walŋakunharawu, ŋuriŋiyina yana waluyu ŋunhi Gunhu'yunydja djarr'yurruna.

7Yo. Ŋunhi ŋuli ŋula yol waŋgany yolŋu dhuwurr-ŋamakurru rakunydhirri marrtji ŋula nhäkuŋunydja, ŋayi ŋuli waŋganydja yolŋu mak waṉḏi bala wapthurru nhanukala dharapullilina, märr yurru ŋayinydja ŋunhiyinydja yolŋu nhina walŋana. Biyaku mak ŋuli ŋayi waŋganydja yolŋu wekanhami ŋanyapinyay ŋayi walŋanydja rom-dhunupawunydja yolŋuwu walŋakunharawu. 8Yurru ŋayinydja ŋunhi Djesunydja rakunydhina ŋilimurruŋgalanydja dharapulŋura ŋulinyaramirriyuna liŋgu ŋunhi ŋilimurrunydja yukurrana mukthurruna nhinana yätjnha yanana, yakana ŋamakurru'. Ga balakurruyina ŋayi Gunhu' milkunhaminanydja ŋilimurruŋgala wal'ŋu, ŋunhi wirrki ŋayi yana ŋilimurruŋgu märr-ŋamathirrinydja yukurra.

9Ga dhiyaŋunydja-wala ŋilimurru yukurra nhina ŋayaŋu-dhunupana, liŋguwuynha rurrwuyunara nhanukalanydja Godkalanydja maŋutjiŋura, ŋuriŋina gulaŋdhu Djesuwalana, ŋunhi ŋayi burakina ŋilimurruŋgala dharapulŋura. Bala yuwalk yana ŋilimurru yurru nhinanydja yukurra walŋana yana-wala ŋunhala Djesuwalanydja nyeyaḻŋura, yakana ŋayi yurru Gunhu'yu ŋilimurrunha yätj-ḻakaramanydja, bala djuy'yun ŋilimurrunha ŋula wanhamala rakunydhinyamirrililinydja. 10Liŋgu Gunhu'yu ŋilimurruŋgu dhayuŋara wekaŋala nhanŋuway ŋayi Gäthu'mirriŋunha, ŋulinyaramirriyu liŋgu ŋunhi ŋilimurru ŋuli yukurranha nhinanha barrkuna yana nhanukala, dhakatjtjunana yukurranha nhanŋu Gunhu'wu. Bala ŋuliwitjarra nhanukalana burakinyarayunydja, ŋayi Gunhu'yu ŋilimurruŋgu rurrwuyurrunana, bala ḻundu'kuŋalana ŋilimurrunha märraŋala galkikuŋalana. Bala nhaltjanna ŋayi yurru ŋunhi ŋilimurrunha yulŋunydja?... Meṉgumana ŋayi yurru?... buku-dhumukthirrina? Yäääw, yaka warray. Ŋilimurrunydja yurru yukurra nhina walŋana yana nhanukalanydja djäkaŋura, liŋgu walŋa warray ŋayinydja yukurra yana nhina.

11Yo, ḻatju'na dhuwalayinydja ŋiniya. Bala ŋilimurru ŋuli yukurra Gunhu'nhanydja dhuwala ḻayḻaymaramana, goŋmirriyirrina wokthunna nhanŋu dhikana, liŋgu ŋayi ŋilimurruŋgu biḏiwiḏitjkuŋala yätjtja ŋunhi dhuwurr, bala wapmaraŋala gali'lili nherrara ŋilimurrunha nhanŋuwayliliyaŋalana ŋayi, ŋuliwitjan Djesu-Christkalaŋukurru, Garraywala ŋilimurruŋgalaŋuwala. Bala dhiyaŋunydja-wala ŋilimurru nhina yukurra ḻunduna wal'ŋu nhanŋu Gunhu'wu, galkina wal'ŋu nhanukalana yana.

Dhuwalanydja ḻakarama yukurra Yadamnha ga Djesunha

12Yo, guyaŋiya walala. Yätjtja dhuwurr ŋunhi maḻŋ'thurruna dhiyalanydja wäŋaŋura munatha'ŋuranydja waŋganygalana yolŋuwala yäkuwala Yadamgalana, liŋgu ŋunhiyi yolŋu märr-yuḻkthurrunana yana Gunhu'nha dhäruk, yakana ŋula märraŋala ŋunhiyi. Bala rakunydhinyamirrinydja rom ŋunhi maḻŋ'thurrunana dhiyala munatha'ŋuranydja balakurruyina nhanukalana yätjthu, ga ŋunhiyinydja bitjarra ŋayi dhukarrnha bumara bukmakkuna yolŋu'-yulŋuwu; bitjanna liŋgu yolŋu walala ŋuli marrtji raku'-rakunydhirrina, liŋgu bukmakthu yana märr-yuḻkthurrunanydja Gunhu'wunydja dhäruk, bala djäma yätjnha. Yakana yurru dhuwurr-yätjmirrinydja yolŋu walala nhina yukurra galki nhanukala Godkala, walala yurru rakunydhirrina yana, ganaŋ'thunna yukurra Godkala gupaḏalnha-wala yana.

13Yo. Beŋuru ŋurruŋurunydja ŋäthilinydja wal'ŋu, yolŋu'-yulŋuyu yukurranha ŋuli djäma yätjnha wal'ŋu yana rom, bitjarra liŋgu-u-u marrtjina, ga yurruna ŋunhi Romdja Gunhu'yu wekaŋala yolŋu'-yulŋuwunydja Mawtjitjkalana. Yurru yaka ŋayi Gunhu'yu ŋunhiyi rommiriwnha walalanha ḻakaraŋala rom-bakmaranhamirrinydja walala, ŋunhi yaka muka ŋayi ŋunhi walalaŋgu romdja wekaŋala. 14Yurru bitjarrayi bili walala marrtjina murrmurryurrunayi, liŋgu walalanydja djämayi yätj. Yo, ŋäthilinydja ŋayi Gunhu'yu wekaŋala waŋgany rom Yadamgu, bala ŋayi bakmaraŋala warray ŋunhiyi rom, bala ŋuriŋiyina ŋayi Yadam rakunydhinanydja. Ga beŋuruna bili Yadamgalana yolŋu'-yulŋunydja marrtjina ŋunhi murrmurryurruna, bäyyi warray walalanydja yaka rom bakmaraŋala ŋunhiyi Gunhu'wuŋu wekanhara, bitjarra ŋunhi Yadamdhu bakmaraŋala rom. Yurru bukmakthinana yana walala rakunydhinanydja marrtjina, liŋgu walala waŋga'-waŋganydhu yukurrana yana djäma yätjnha, ga ŋuriŋiyinydja walalaŋgalay yätjthunydja walalanha ganaŋ'maraŋalana Gunhu'walanydja, yana liŋgu-u-u, ga maḻŋ gay' Mawtjitjnha.

Yo. Ŋuliyi nhanukala Yadamgala maḻŋ'thurruna waŋgany dhukarr dhiyala munatha'ŋuranydja, ŋunhiyinydja ŋayi rakunydhinyamirrina dhukarr bumara Yadamdhu bukmakkuna marrtjinyarawu. Ga ŋayinydja ŋunhi Yadamdja balanyarana bitjan wuŋiḻi ŋayi wiripu yolŋu, ŋayipi Djesu, ŋunhi ŋayi dhuḏikurru maḻŋ'thurruna. Liŋgu ŋayinydja Djesuyunydja bumarayi yana wiripunydja dhukarr yolŋuwu marrtjinyarawu, yurru ŋunhiyi Djesuwuŋunydja dhukarr bunhara gäna wal'ŋu, ganaŋ'thun yukurra dhiyakala Yadamgalanydja.

15Yo, ŋuriŋiyi waŋganydhu yolŋuyu Yadamdhu dhuwurr-yätjkuŋala, bala ŋuli yukurra guḻkuny'tja yolŋu walala marrtji rakunydhinyamirrililina, malthun yukurra nhanŋuna dhukarrwu. Yurru wirrki yana ŋayi Gunhuny'tja ŋilimurruŋgu märr-ŋamathirri ŋuli yukurra, bala ŋayi wekaŋala Djesunhanydja yänana wal'ŋu, bala nhanukala ŋuliyi burakinyarayunydja bitjarra ŋayi Gunhu'yunydja yuṯana dhukarr bumara, märr yukurra yurru guḻku'na yolŋunydja walala marrtji bala walŋamirrililina, malthunna nhanŋuna Djesuwuna dhukarrwu.

16Yo, waŋganydhaŋala ŋayinydja djarrpi'thina Yadamdja, märr-yuḻkthurrunanydja yana ŋayi Gunhu'nha dhäruk, ga ŋuliŋuruyinydja dhurrwaraŋuru Gunhu'yunydja yurru yätj ḻakarama guḻku'nhana dhä-ḏir'yunarawunydja, liŋgu yolŋu walala yukurra guṯku'thirrina malthun nhanŋuna Yadamguna. Yo, dhipuŋurunydja dhurrwaraŋuru guḻku'yuna yukurrana yolŋu'-yulŋuyu djämanydja yana yätjnha, birrka'mirrina nhä malanha, yurru ŋuliyina Djesuwalana burakinyarayu ŋayi Gunhu'yu biḏiwiḏitjkuŋala yätjtja ŋilimurruŋgu dhuwurr. Yakana ŋayi yurru ŋilimurrunha dhä-ḏir'yundja, ŋunhi ŋilimurru ŋuli malthun yukurra Djesuwunydja, munguyun goyurr Djesunhana.

17Yo, ŋuriŋiyi waŋganydhu yolŋuyu yätjkuŋalanydja, bala ŋayi rakunydhinana, ga dhurrwaraŋuru dhipuŋuruyina bukmak yolŋunydja walala marrtji yukurra bala rakunydhinyamirrililina, bala guḻku'na yurru rakunydhirri manapa Yadamgalanydja. Yurru wiripuŋuyunydja ŋuriŋi yolŋuyu Djesuyunydja gäŋala yuwalk warray wal'ŋu, walŋamirri warray yolŋu'-yulŋuwu, djuḻkmarama warray yukurra rakunydhinyaramirrinydja ŋunhi. Ga ŋunhi yurru ŋayi ŋula yolthu märramanydja ŋunhiyi, ŋunhi ŋayi Gunhu'yu yäna ŋuli wekama ŋuliyi Djesuwalaŋukurru, ŋayinydja yurru ŋunhiyinydja yolŋu nhina yukurra Gunhu'walana galkina yana, ŋayaŋu-dhunupana wal'ŋu yana, liŋguwuynha rurrwuyunarana ŋuliyina Garraywalana maŋgu'-waṉḏinyarayu. Bala ŋayi yurru ŋunhiyi märr-yuwalkthinyaramirrinydja yolŋu nhina yukurra walŋamirriŋurana, ŋurruŋuna wal'ŋu ŋayi yurru, manapa Djesuwalana.

18Yo, Yadamdhunydja waŋganymirri ŋunhi märr-yuḻkthurruna Godnha dhäruk, bala ŋuliŋurunayi dhurrwaraŋuru ŋayi Gunhu' waŋana bitjarranydja, “Yolŋunydja walala dhuwala ŋayaŋu-djarrpi'thinana. Walala yurru bukmakthirrina yana murrmurryun, yakana walala yurru dhuwurr-djarrpi'mirri ŋarrakalanydja galki nhina yukurra.” Ga dhipuŋuruna ŋayi Djesunydja dhurrwaraŋuru maḻŋ'thurruna, ga ŋayinydja ŋunhi märraŋala yana Gunhu'nha dhäruk, bala ŋayi dharapulŋuranydja burakina ŋilimurruŋgalana, bala ŋuliŋurunayi dhurrwaraŋuru ŋayi Gunhu' waŋana bitjarranydja, “Dhuwalanydja gay' yolŋu dhuwurr-ŋamakurru' wal'ŋu yana. Ŋarranydja yurru yana bäy-ḻakaramana ŋunhinhanydja yolŋunha, ŋunhi ŋayi yukurra märr-yuwalkthirri ŋanya Djesunha, buwayakkumana yana ŋarra yurru nhanŋu yulŋunydja, bala ŋayi yurru nhinanydja yukurra walŋana yana, ŋarrakalana galkina.”

19Yo. Ŋäthilinydja waŋganydhu yolŋuyu märr-yuḻkthurruna Gunhu'wu dhäruk, bala buku-meṉguŋalana; ŋayi djäma nhanukalay warray ŋayi djälyu, bala ŋayi Gunhu'yunydja yukurra yolŋu'-yulŋunha ḻakarama bitjanna, “Nhumanydja dhuwala yätjmirrina yana yolŋu'-yulŋu.” Yurru ŋayi Djesunydja yaka warray nhanŋuway ŋayi ḏukṯukku malthurruna, ŋayinydja ŋunhi Djesuyunydja dhäruk märraŋala yana Gunhu'nha, bala rakunydhina ŋayi ŋilimurruŋguna yätjku. Bala ŋayi yurru Gunhuny'tja waŋa ŋuriki walalaŋgu märr-yuwalkthinyamirriwunydja walalaŋgu bitjanna, “Nhumanydja dhuwala ŋayaŋu-dhunupana, liŋguwuynha rurrwuyunarana ŋuriŋina Djesuwalana maŋgu'-waṉḏinyarayu.”

20-21Yo, beŋuru ŋurruŋurunydja ŋäthilinydja wal'ŋu, yolŋu'-yulŋuyu yukurranha ŋuli djäma yätjnha wal'ŋu yana rom, bitjarrana liŋguna marrtjina-a-a, ga maḻŋ'nha Romdja Gunhu'wuŋu; liŋgu Gunhu'yu wekaŋala ŋunhiyi Rom Mawtjitjkala, märr yurru yolŋu'-yulŋunydja nhänharamirri dharaŋanmirrina walalaŋguŋuway djämawuy yätjnha Gunhu'walanydja maŋutjiŋura. Dhuwalanydja yuwalknha yana. Ŋilimurrunydja dhuwala djäma yätjnha yanana, bala ŋilimurrunha yukurrana yätjthunydja ŋuriŋiyi gäŋala ŋunhana yana rakunydhinyamirrililina. Yo, yätjtja dhuwurr ŋuthara marrtjina yindithinana dhikana wal'ŋu, bukmaknha yukurrana yätjtja wal'ŋu nhinana yana. Yurru Gunhu'wunydja märr-ŋamathinyara biyapul warray wal'ŋu, djuḻkmarama warray yukurra yätjnhanydja dhuwurrnha, mukthun yana ŋayi Gunhu'yu ŋilimurrunha yukurrana märryu-ḏapmaraŋalanydja, bala ŋayi biḏiwiḏitjkuŋalana ŋilimurruŋgu yätjpuynydja, bala ḻakaraŋala ŋilimurrunha ŋayaŋu-dhunupana, märr yurru ŋilimurru yolŋu walala nhinana-wala yanana, gupaḏalnha yurru, ŋuliyina nhanukalana Djesu-Christkalana, Garraywalana ŋilimurruŋgalayŋuwala burakinyarakurru.