gnnNTOTPO

Exodus 10

Ḏetjthuna malayu marrtjina dhaŋaŋdhuna ḻukana

10:1-20 (Grasshoppers)

1Biyapul Garrayyu djuy'yurruna maṉḏanha Mawtjitjnha ga Yärunnha bitjarra, “Gatju biyapul marrtjiya bala buŋgawawala, liŋgu ŋarra ŋanya ŋunhiyi ŋayaŋu ḏälkuŋala, märr yurru ŋarra biyapulnha walŋu dharrpal rom djäma dhiyala wäŋaŋura, märr yurru bukmakthuna yolŋuyu walalay nhämanydja. 2Walala yurru yukurra ḻakarama walalaŋgalaŋuwu yumurrku'wuna ga gutharra'mirriŋuwuna walalaŋgu, ḻakaramana walala yurru yukurra ŋunhiyi ŋarrakuŋu djämanydja, ŋunhi ŋarra nhaltjarra djäma Yetjippuyŋunha yolŋunha walalanha, märr yurru nhumanydja marŋgiyirri ŋarraku, ŋunhi ŋarranydja yuwalk yana Garray.” Ga bitjarrayi ŋayi Garrayyu ḻakaraŋalanydja.

3Yuwalkthi maṉḏa marrtjina, bala waŋananydja nhanukala bitjarrana, “Garraynydja yukurra waŋa bitjan, ‘Nhätha yurru nhe dharraḏakunhamirrinydja nhunapinyay nhe, bala nyilŋ'maranharamirrinydja ŋarrakala. Djuy'yurrana ŋarraku miṯtjinhanydja, walala yurru marrtjina, ga buku-ŋal'yunna ŋarraku. 4-6Ŋuli nhe yurru yakanydja djuy'yun ŋarraku miṯtjinha, ŋarranydja boŋgama guḻku'na miṯtji ḏetjnha djuy'yurru, walala boŋgaŋu wäŋanydja dhuwala nhipala warrpam'nha monyguŋu, ga ḻukina marrtji warrpam'nha nhä marrtji dhika ŋuthan dhiyalami wäŋaŋura, mulmu ŋatha dhika nhä; warrpam'nha ḻuki marrtji djarwatkuŋuna, ga balany'tja boŋguŋu nhumalambala warrpam'nha gungaŋu ḏetjthuna.’ ”

7Ga walala ŋuriki buŋgawawunydja djämamirri walala waŋana buŋgawanha bitjarra, “Dhiyaŋunydja gay' ḏarramuyu yukurra marina djäma ŋilimurruŋgu bitjanna liŋgu. Nhätha ŋayi yurru dhuwala ḏaḏawyundja? Nhämirri nhe ŋuli djuy'yurru Yitjuralpuyŋunhanydja yolŋu'-yulŋunha, marrtjinyamaraŋana walalanha djuy'yurrana, märr yurru walala yukurra buku-ŋal'yunna walalaŋgalaŋuwu Godkuna, märr yurru walalaŋgala waŋarryunydja ŋuriŋi yaka muka baḏuwaḏuyun dhuwala wäŋa.”

8Bala ŋayi buŋgawayunydja djuy'yurrunana Mawtjitjkuna ga Yärunguna, ga waŋana bitjarrana, “Nhuma yurru marrtjina, ga buku-ŋal'yunna nhumalaŋgalaŋuwu Garraywuna Godkuna. Yurru yaka bukmaktja yurru marrtji; nhumapi ga ḻurrkun' märr.” 9Ga ŋayinydja Mawtjitjtja buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, “Bukmak yana ŋanapurru yurru ḻaw'yun marrtji, ŋanapurruŋgu yumurrku' ga worru'-wurruŋu, bukmaknha yana, ga bitjandhi liŋgu ŋanapurru yurru märrama djaw'-djawyundhi wäyinnhanydja walalanha ŋanapurruŋguway buliki ga bembi ga nanikut. Bukmak ŋanapurru yurru marrtji ḻaw'yun, liŋgu ŋanapurru yurru yukurra buŋgulnha djäma, märr-ŋal'yunna ŋanapurruŋgalayŋuwu waŋarrwuna Godkuna.”

10-11Ga ŋayinydja bäy buŋgawanydja waŋana bitjarra, “Djamarrkuḻiny'tja yurru ga dhäykawurrunydja yaka marrtji. Ŋuli nhumanydja djäl marrtjinyarawu, nhumapi yurru ḏarramuwurru marrtji, ga buku-ŋal'yun Godkunydja, yurru yaka bukmakthirrinydja yurru marrtji.” Bala ŋayi buŋgawayunydja yänguŋalana Mawtjitjnhanydja ga Yärunnhanydja, yakana ŋayi biyapulnydja waŋana maṉḏanha.

12Bala Garraynydja waŋana Mawtjitjkala bitjarra, “Goŋ-garrwarthiya bala garrwarlili, märr yurru ŋuriŋi ḏetjthunydja malaŋuyu warrpam'thuna ŋäkirrmarama monyguma dhuwala wäŋanydja.” 13-15Bala Mawtjitjtja waṉa-garrwarthina goŋ-wapitja'mirri, bala Garrayyunydja djuy'yurruna dhaŋaŋnha dhika ḏetj, bala walala marrtjina bunananydja, marra-muk bitjarra, ŋunhala wäŋaŋura Yetjiptja, bala ŋayi ŋuriŋiyi ḏetjthunydja warrpam'nha wäŋa ŋunhi munathany'tja gungaŋala, bala walala marrtjina ḻukanana mulmu, man'tjarr, borum dhika nhä djarwatkuŋalana.

16Ga yänayi ŋayi buŋgawanydja wäthurruna maṉḏaku Mawtjitjku ga Yärungu, “Waḏutja go,” bitjarra. Bala maṉḏa marrtjinana-wala, ga ŋunhala ŋayi waŋana maṉḏakala bitjarra, “Ŋayaŋu-yätjkuŋala ŋarra Garraynha yulŋunydja bay, nhumalaŋgu Waŋarrnha, ga nhumalanhayi. 17Bäy-ḻakaraŋa ŋarraku yätjpuynydja ŋi', ga waŋiyana Garraynha dhiyaku buwayakkunharawuna, rakunydhinyaramirriwunydja,” bitjarra.

18Bala yuwalkthi Mawtjitjthunydja gonha'yurrunana buŋgawanhanydja, bala marrtjinana, ga bukumirriyaŋala Garraynhana. 19Bala dhunupa Garrayyunydja djuy'yurruna wata dhika ŋutu'na ŋanyana; bala ŋuriŋiyi bo'yurrunana watayunydja, djaw'yurrunana ŋunhi ḏetjnhanydja walalanha, bala guḻwuḻmaraŋala dhikana gapulilina. Yakana ŋula waŋganynha ḏetjnha meṉguŋalanydja.

20Bala Garrayyunydja buŋgawawunydja biyapul ŋayaŋu-ḏälkuŋala, liŋgu nhanŋunydja rom ḏälthinana; yakana ŋula ŋayi yurru djuy'yun Yitjuralpuyŋunhanydja miṯtjinha.

Wäŋa buku-munha'yina warrpam'nha

10:21-29 (Darkness covered the land)

21Bala Garrayyu waŋana Mawtjitjnha bitjarra, “Waṉa-garrwarthiya djiwarr'lili, bala yurru wäŋanydja dhuwala buku-ḻiw'marama munhayuna monyguma.” 22Ga yuwalkthi Mawtjitjtja waṉa-garrwarthina djiwarr'lili, bala marrtjina munhanydja yupthurruna, bena dhika warumukthinana, ḻiw'maraŋalana ŋunha Yetjiptja, warrpam'nha warumukthina. 23Yolŋu'-yulŋunydja yakana ŋula nhänharamina, ga yakana walala dhawaṯthurruna ŋula warraŋullilinydja, liŋgu warumuknha yukurrana djingaryurruna ḻurrkun' walunydja ŋupara. Yurru Yitjuralpuyŋunydja bäpurru yukurrana nhinana baḏayalaŋura warray.

24Bala ŋayi buŋgawanydja wäthurrunana Mawtjitjkunydja, ga waŋana bitjarrana, “Gatju nhuma yurru marrtjiyana yulŋunydja, ga buku-ŋal'yurrana ŋunhilina ŋanhdharkŋurana wäŋaŋura. Djaw'yurra galki nhumalaŋguway yumurrku'nhanydja, yurru wäyindja nhuma yurru yaka märraŋa, dhiyala bäyma walalanydja Yurru.

25Ga ŋayi Mawtjitjtja waŋana bitjarra, “Yä-ä-äw, dhuwala ŋanapurru yurru mundhurr muka wekama, bathan gurthalili barŋlili wäyinnhanydja. 26Djaw'-djawyun ŋanapurru yurru warrpam ŋanapurruŋguway wäyindja malanha, yakana ŋanapurru yurru waŋganynha ŋula gonha'yun dhipala. Bukmak yana ŋanapurru yurru djaw'-djawyun, märr yurru ŋanapurru buku-ŋal'yun ŋamathama walŋu yana Godkunydja. Ŋayipi Yurru yana ŋanapurruŋgunydja ḻakarama nhä ŋanapurru yurru wekama nhanŋu mundhurr, ŋunhi ŋanapurru yurru bunanydja ŋunhalayi wäŋaŋura.”

27Yurru buŋgawanydja mukthurruna yana rom-ḏälthina, bili Garrayyu ŋanya liŋguna gonha'yurrunana; yakana ŋayi djuy'yurruna walalanha dhawaṯmaraŋalanydja.

28Bala buŋgawayunydja waŋana Mawtjitjnha bitjarra, “Gatjuy, marrtjiyana. Yarrkthurrana ŋarrakalanydja. Yakana ŋarra yurru bulunydja nhuna buku nhäma. Ŋuli nhe biyapulnydja yurru roŋiyirri, ŋarranydja yurru nhuna bumana rakunygumana.”

29Bala Mawtjitjtja waŋana buku-wakmaraŋalana, “Ŋe, manymak muka. Yakana nhe yurru ŋarranha buku-nhäma biyapulnydja.”