gnnNTOTPO

Genesis 30

1-21Ga mukthurruna yana Raytjulnydja yothumiriwŋga nhinana yukurrana, bala ŋayi mel-ḏi'yurrunana ŋunhiyi yapa'mirriŋunha Liyanhanydja, bala ŋayi waŋana Djaykupkala bitjarra, “Ŋarranydja djäl yothuwu muka, bay' yana ŋarra yurru rakunydhirrina ŋiniya.” Bala ŋayi Djaykuptja ŋaramurrthinana, ga waŋana bitjarrana, “Yol ŋarra dhuwala yulŋunydja?... God? Ŋayina nhuŋu yurru wekama yothu'nhanydja.” Bala ŋayi Raytjulnydja waŋana bitjarrana, “Märraŋa ŋunhi ŋarraku djämamirrinhana dhäykanha, märr yurru ŋayina gäma yothunha ŋarraku.” Bala ŋayi märraŋalana ŋanya Bilanhanydja, djunama yana ŋayi yothunhana gurrukaŋalanydja, ga ŋayina Raytjulyuna yäkunydja ŋanya nherrara Dännha. Ga biyapul ŋayi ŋuriŋiyi djämamirriyu miyalkthu gäŋala wiripunhana yothunha, ga ŋunhiyinydja ŋayi yäku nherrara Napalinha. Ga bitjarrayi liŋgu ŋayinydja Liyayunydja nhanŋuwaynydja ŋayi djämamirrinha miyalknha wekaŋala Djaykupkunydja, ga ŋuriŋiyinydjayi miyalkthu ga märrma'na yothu maṉḏanha gäŋala Gädnha ga Yatjanhana yäkunha maṉḏanha. Ga ŋayipinydja Liyayunydja ga märrma'nha gäŋala dhuḏitjtja, Yitjakanhana ga Djapalannhana.

22-24Ga mukthurruna yana Raytjulnydja yothumiriw nhinana yukurrana, yurru bitjanana liŋgu ŋayi yukurranha ŋuli bukumirriyanhanydja Godnha, märr ŋayi yurru Godthu guŋga'yun ŋanya, ga wekama yothu nhanŋu. Bala Godthu ŋäkulana ŋanya bukumirriyanhara, bala ŋayi Raytjul yothumirriyinana, ga maḻŋ'thurruna yothunydja nhanŋu ḏarramu, bala ŋayi yäku-nherraranydja ŋanya Djotjip.

Buku-ruŋinyamaranharawuy Djaykupku

30:25-43 (Jacob's bargain with Laban)

25Dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋunhi Djotjip liŋguna dhawal-wuyaŋinana, bala ŋayi Djaykup waŋanana Laypannha bitjarrana, “Ŋarranydja dhuwala ḏukṯuk ŋarra yurru marrtji roŋiyirrina ŋarrakalaŋuwala bäpawalana wäŋalili,” bitjarra. 26“Go wekaŋana ŋarraku miyalknhanydja maṉḏanha ga ŋarraku djamarrkuḻi'nhanydja, ŋarrakuwaynha dhuwalanydja malanha. Wekaŋana lili ŋarraku, bala ŋarra yurru marrtjina gonha'yunna dhuwala wäŋa. Liŋguna nhe marŋgina ŋarraku ŋunhi ŋarra yukurrana djäma ŋamathaŋala yana nhuŋu.”

27Ŋayi Laypandja waŋana buku-ruŋiyinmaraŋala bitjarra, “Märr-yuwalk warray dhuwalinydja, yuwalk warray walŋu. Ŋarra marŋgi ŋunhi Garrayyu nhuna guŋga'yurruna. Ga bitjarra yana liŋgu ŋayi ŋarranhanydja guŋga'yurrunayi bili nhokala. 28ḻakaraŋana lili, bala ŋarra yurru wekamana nhuŋu.”

29Ga Djaykuptja waŋana buku-ruŋiyinmaraŋala, “Ŋarra yukurrana djäka nhokalaŋuwu wäyingu walalaŋgu ŋamathaŋala yana. 30Ŋäthilinydja ŋunhi, ŋunhi ŋarra bunana dhiyala nhuŋu, ŋulinyaramirriyunydja märr-ḻurrkun' muka wäyin nhuŋu, ga dhiyaŋunydja-wala dhuwalana dhaŋaŋnha wirrkina walŋu wäyin, bili Godthu ŋayipi nhuna guŋga'yurruna ŋarrakala djämakurru.”

31Ga ŋayi Laypandja buku-wakmaraŋala bitjarra, “Nhä ŋarra nhuŋu yurru wekama buku-ruŋiyinmaramanydja?”

32-33Ga ŋayi Djaykuptja waŋana bitjarra, “Nhepiŋga guḻk-guḻkthurranydja nhuŋuway wäyinnhanydja walalanha, märrma'lili ŋurruklili, waŋganylili gali'lili yurru nhe nherraṉ ŋunhiyi bembi malanha bulka'-gurrŋanmirri, ga nanikutnhanydja walalanha ŋunhi bulka'-ḏil'-ḏilmirrinha, ŋunhiyinydja malanha waŋganylili guḻk-guḻkthurra ŋurruklili, ga ŋunhiyina ŋarrakunydja yurru. Ga wiripunydja ŋunhi malanha bukmaktja gaywaraŋu'mirrinydja guḻkuny'tja walŋu warrpam nhuŋuwaynha, nanikut manapandja.”

34-36Ŋayi Laypandja yoraŋala, bitjarra yana liŋgu ŋayi yulŋunydja ŋunhi Djaykup yukurrana waŋana. Ga yuwalkthi ŋayi guḻk-guḻkthurrunanydja Laypandhu ŋunhi gurrŋan'mirrinha ga ḏil'-ḏilmirrinha walalanha waŋganylilina ŋurruklili ga ŋunhinydja nhanŋuna ganaŋ'maraŋala Djaykupkuna.

37-43Ŋunhi ŋayi Djaykupthu bitjarrayi ŋula nhaltjarra, bala yurruna wäyindja ŋunhi guḻku'na dhika dhawal-wuyaŋina yukurrana ḏil'-ḏilmirrina ga bulka'-gurrŋanmirrina guḻku'na dhaŋaŋnha. Djaykuppa wäyindja guḻku'thinana, ga bembi bulka'-ḏilkurru balanyara wäyin ga nanikut yäku dhaŋaŋnha dhikana. Godthu guŋga'yurruna ŋanya Djaykupnha ŋunhimalayi, bala dhaŋaŋdhinana wäyindja nhanŋu gamul ga duŋ'ki ga wiripu wäyin malanha, ga djämamirri walala nhanbala guḻku'na dhika yolŋu'-yulŋunydja, bala Djaykuptja wirrkina ŋurruwuŋmirriyina.