gnnNTOTPO

Jeremiah 51

Bapilundja yurru warrpam'nha buwayakthirri baḏuwaḏuyunarayu

51:1-14,24-25,45-49 (Babylon will be completely destroyed)

1-2Yo, Garraynydja yukurra waŋa bitjan, “Yuwalk yana yurru baduwaduyun warrpam'thunna ŋunhi Bapilundja wäŋa ŋuriŋina mulkuruyuna bäpurru'yu, walala yurru yukurra marrtjinydja birrka'mirriŋuru galiŋuru ga galiŋuru Lili, bala walala yurru djaw'-djawyunna marrtji nhänydja malanha ŋunhi ŋayi yukurra Bapilundhu ŋayathama, bitjanna biyaku ŋuli watayu marrtji burrul'-maraŋu warrpam'thurru yana.

3“Yo, biyaka liŋgu mukthurra yana warrkuḻuŋa marrtjiya ŋunhiyi bonarrany'tja ga gara, yaka gulyurra ga ḏaḏawyurranydja, märr yurru walala yakana ŋunhi Bapilunbuyŋuyunydja djoṉguma marrtji walalaŋguwaynydja mandjawak ga ŋula nhä malanha, ga nherraṉ walalaŋgalay gunganhamirriyamanydja yurru ŋuriŋi girri'yu. 4Buŋa marrtjiya warrpam'thurrana yana dhawar'maraŋana, ga yakana gonha'yurra waŋganynhanydja ŋula yolŋunha ŋunhi ŋayi yurru waṉḏirri winya'yun. Warrpam' yana walala yurru ŋunhiyi murrmurryundja ŋunhiliyinydjayi walalaŋgalay wäŋaŋuranydja. 5Yo, Yitjuralnydja ŋunhi dhuwurr-yätjthina, yurru Godthunydja walalanha yaka warray gonha'yurruna ŋunhiwalayi ŋunhiyi nhanŋuwaynydja yolŋu'-yulŋunha.

6“Gatjuy gundupuŋana-wala yana, gonha'yurrana dhuwali Bapilundja wäŋa, märr yurru nhenydja nhina walŋana. Dhiyaŋunydja-wala Godthunydja yurru baḏuwaḏuyunna ŋunhiyi yätjtja wäŋa, ga nhumanydja yurru dhambay-manapanna rakunydhirri, ŋunhi nhe yurru yakanydja ganan ŋunhiyi. 7Ŋunhiyinydja Bapilundja bitjan garwarrwarr banikin' Garraywala nhanukalay goŋŋura, ga bukmakthu miṯtjiyu bäpurru'yu ḻukana yukurrana ŋuliŋuruyinydjayi banikinŋuru, bala walala muḻkurrnydja bawa'yurrunana ŋuriŋiyinayi nhanukala yätjthuna. 8Yo, Bapilundja ŋunhi wäŋa galkinyarana liŋguna, baḏuwaḏuyunarana. Ŋäthiyanydja biyakana ŋurikiyi wäŋawunydja. Gäŋa mirritjin'nha ŋämiṉarawuna nhanŋu; mak nhuma yurru ŋanya ḏukmarama ŋuriŋiyi. 9Yurru walala ŋunhi mulkurunydja yolŋu bäpurru' waŋana bitjarra, ‘Ŋanapurru ḏukṯukthina walŋakunharawunydja nhanŋu, yurru dhuḏitjnha dhuwala. Ŋilimurru yurru yana gonha'yunna ŋanya ŋunhiwalayinayi, ga marrtji roŋiyirrina ŋilimurruŋgalaynha wäŋalili.’ Yo, Godthu dhä-ḏir'yurrunana baḏuwaḏuyurruna ŋunhiyi Bapilundja wäŋa wirrkina yana walŋu, warrpam'nha yana baḏuwaḏuyurruna. 10Gul' ŋilimurru marrtjina, ga ḻakaramana dhuwalayi dhäwuny'tja ŋunhala Djurutjalamnha ŋurikiy Bapilunbuynydja, nhaltjarra ŋunhi ŋilimurruŋgala Garrayyu djäma baduwaḏuyurruna ŋunhiyi miriŋunha ŋilimurruŋgu.”

11Yo, ŋayi Garrayyu gäŋala buŋgawanha ŋurukuy Mediyawuynha, nhanŋu yurru miriŋunydja marrtjina lili ŋurruthirrina baḏuwaḏuyunarawu Bapilunbuyŋuna, liŋgu walalanydja ŋunhi baḏuwaḏuyurruna nhanŋuway warray Godku warray Buṉbunha, ga ŋayinydja yurru Godthunydja buku-ruŋinyamarama ŋurikinydjayi, baḏuwaḏuyundhi yurru bitjan yana liŋgu walalanhanydja. 12“Girri'-ŋamathiyana, yarrwa'yurrana marrtjiya ŋunhiyi garanydja malanha ḻirranydja. Wapmaraŋana marrtjiya ŋunhiyi girri'-gunganharamirrinydja nhumalaŋguway, ga nherralana ŋunhiyi melŋunhanydja ŋunha walŋu buku-warwarrlili ḻoḻulili.” Yo, nhenydja ŋunhi Bapilun guyaŋina yanapi nhe yurru gunganharamirri nhunapinyay nhe, yurru bäyŋu warray, liŋgu Godthunydja nherrara ŋäthili yana, ga ŋayi yurru djämanydja bitjan yana liŋgu bitjarra ŋayi dhawu' nherrara ŋäthili Bapilunbuyŋuwu. Yo, warrpam'thun yana ŋayi yurru baḏuwaḏuyundja yindilkumana-wala yana.

13“Bapilun, nhenydja yukurra dhuwala nhina ḻatjuŋura dhika mayaŋŋura galki, gapu-mäypamirriŋura, ga biyapul nhe yukurra ŋayathama ḻukunydjana nhä malanha dhiyalimiyi. Yurru ḏaykun'tja nhuŋu liŋguna dhawar'yurrunana, yaŋara winya'yurrunana; ŋunhiyinydjayi nhuŋu walŋa-wuḻktja liŋguna. 14Liŋgu Godthu Waŋarryunydja Ganydjarr-ḏumurruyunydja walŋu ŋuriŋinydja djäma dhawu' ŋayi, ŋuriŋi nhanukalay ŋayi yäkuyu ŋayi dhawu'-nherrara bitjarra gam': Dhuwali nhuŋu wäŋanydja yurru warrpam'nha baḏuwaḏuyunna, yindilkumana ŋuriŋi nhokala miriŋuyuna; walala yurru yatjunmirrinydja, rirrakaynydja djulŋithinyaramirriyuna walŋu, liŋgu walalanydja ŋunhi liŋguna gupa-yuḻkthurrunana, djuḻkthurrunana nhumalaŋgalanydja liŋguna.”

24Yo, Garraynydja waŋana bitjarra, “Ŋarra yurru buku-ruŋinyamaramayi Bapilunlilinydja ga yolŋu'-yulŋuwu, liŋgu walala yukurrana djäma mirithirri yana yätj rom malanha ŋarrakalaŋuwunydja yolŋu'-yulŋuwu Djurutjalamlilinydja. 25Yo, nhenydja dhuwala Bapilun balanyarana biyaku ŋuli buku-wäŋa gorruŋu yukirri dhiŋgi; nhe baḏuwaḏuyurruna warrpam' yana dhuwala munathany'tja wäŋanha ḻiw'marama, yurru ŋarranydja yurru bitjan yana liŋgu baḏuwaḏuyundhi nhunanydja warrpam'thundhi. Ŋarra yurru nhuna märrama ŋarrakalay goŋdhu, bala ŋarra yurru ŋurrkamana nhuna ŋuliŋuruyi buku-warwarrŋurunydja dhiŋgiŋurunydja wäŋaŋuru; ŋarra yurru yindilkumana yana-wala nhuna, bala nhe yurru ŋorranydja bitjanna bitjan muṉguy-maypana, warrpam'nha yana ŋarra yurru baḏuwaḏuyundja.

45“Yo, ŋarrakuwaynydja yolŋu walala nhuma Yitjuralnydja, gundupuŋana-wala yana, gonha'yurrana dhuwaliyi Bapilundja wäŋanha, märr nhe yurru walŋathirrina, liŋgu ŋarrakalanydja ŋuriŋinydja ŋaramurryu ŋarra yurru baḏuwaḏuyunna warrpam'thunna yana walŋu. 46Yaka wilwilyurra ŋurikinydja ŋunhi nhe yurru ŋäma dhäwu' mariwuy yindiwuy. 47Yo, yuwalkkuma yana ŋarra yurru baḏuwaḏuyun ŋunhiyi Bapilundja wäŋa, ga bitjandhi liŋgu ŋarra yurru ḏaw'-ḏawyunna warrpam'thunna ŋunhiyinydjayi waŋarrnha malaŋunha, ŋunhi walala ŋuli yukurra buku-ŋal'yun ŋurikiyi malaŋuwu. Ga bukmak yurru wäŋanydja goramirriyirrina ŋuriŋiyi, liŋgu yolŋunydja walala yurru warrpam'nha murrmurryun yanana. 48Bala walalanydja yurru bukmak ŋunha djiwarrŋura ga dhiyalaŋumi munathaŋuranydja miyaman manikaynha ŋayaŋu-djulŋithirrina dhikana goŋmirriyirrina walŋu, liŋgu ŋunhinydjayi Bapilundja wäŋa yurru warrpam'nha yana baḏuwaḏuyunna buwayakkumana. 49Yo, ŋuriŋiyi Bapilundhunydja yukurrana baḏuwaḏuyurruna guḻku'nha mirithirri yolŋu'-yulŋunha, buku-ḻiw'maraŋala yana, ga dhuwalanydja biyaku ŋuli ŋayipina Bapilunnha buwayakthirri yurru, winya'yunna-wala, gupaḏalnha yurru yana.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.