gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 2

Dhuwalanydja dhäruk ŋurupa miṯtjiwa märr-ŋamathinyamiriwwa

1Bala yana ŋayi Djesuyu waŋa bitjanna ŋarranha, “Gatju nhe wukirrina ma' dhuwalanydja dhäruk, ŋurupana nhanbalana ŋunhi ŋayi dhäruk-gänharamirri ŋarraku, ŋarrakalayŋuwu miṯtjiwu ŋurupa ya' Yipatjatjpuyŋuwa. Biyaka ḻakaraŋanydja walalaŋgu gam': Dhuwalanydja nhumalaŋgu dhipali dhäruk, dhiyakuŋu gay' ŋunhi ŋarra yukurra ḏälkuma ŋunhi 7 ganyu malanha ŋarrakiyingalay ŋarra dhunupa'ŋuyu goŋdhu, ga marrtji ŋarra yukurra ŋuli yulŋunydja ŋuliwitjan miṯtjikurru lanhdhirrawuy-djingaryunarakurru. 2Ŋarranydja marŋgina nhumalaŋgalaŋuwu djämawunydja ŋunhi nhuma mirithirri wal'ŋu djäma yukurra; yaka nhuma ŋuli djäma ŋäyu' yana, yay'wunuma, yuwalkkumana nhuma yukurra ŋuli djämanydja. Ŋarra nhumalaŋgu marŋgina, ŋunhi yaka nhuma ŋuli nhäma ganan dhuwurr-yätjmirrinha yolŋu'-yulŋunha ŋunhi ŋayi gärrinydja yukurra nhumalaŋgala miṯtjiŋura. Ga bitjarrayi liŋgu nhuma gatjarr'yurruna ŋunhinha yolŋunha ŋunhi ŋayi marrtjina ḻakaranharamina bothina, be ŋayi bo'puyŋu Gunhu'wu; ga liŋguna nhuma maḻŋ'maraŋalana ŋanya bothinyaramirrinhanydja. 3Yo, ŋarrakala yäkuyu nhuma ŋuli marrtji burakirrinydja, yurru ŋuliwitjan marikurru ŋula nhäkurru nhuma yukurra marrtjina-wala yana, yakana ŋuli djawaryun.

4“Yurru waŋganydhuna nhumalaŋgala romdhu ŋarra yukurra yakanydja ḏukṯuk-ŋamathirri. Ŋäthilinydja nhuma märr-ŋamathinaŋga yukurrana wirrkiŋga dhika ŋarraku, yuwalkkuŋalaŋga wal'ŋu, yurru dhiyaŋunydja-wala nhumalaŋguŋu märr-ŋamathinyara winya'yurrunana dhikana, wuyupthurrunana. 5Guyaŋiyanydja ŋunha roŋiyiya walala, wanhaŋuru nhe ŋunhi romŋuru galkina, bala roŋiyiyana ŋanydjaḻa'yurra ŋunhimalayi bili romlili ŋunhi nhe ŋäthili djäma yukurrana. Ŋuli nhuma yurru yakanydja gumurr-wilyun dhipuŋuru romŋuru, ŋarranydja yurru marrtji ŋarrapina dhipali-wala, bala djaw'yunna nhipala lanhdhirra'wuynydja djingaryunara, bala ŋurrkamana dhipuŋuruyinydja. Ŋuli nhe yurru mukthundja marrtji yukurra balakurruyinydja romgurru, märr-ŋamathinyamiriwkurrunydja, yakana biyapulnydja yurru nhuma miṯtji djingaryun ŋarrakala yukurra.

6“Yurru waŋganydhu nhumalaŋgala romdhu ŋarranha yukurra ŋayaŋu-ŋamathamanydja; nhuma ŋuli yukurra ŋaramurryirri dhiyaki romgu ŋunhi walala ŋuli yukurra wiripu-guḻku'yu dhiyaŋi yolŋu'-yulŋuyu, Nikalayatandhu malayu djäma, ga ŋarraŋga wiripunydja ŋuli ŋaramurryirri, yaka ḏukṯukthirri walalaŋgalaŋuwu yätjku romgu.

7“Mäkiri'mirri nhe dhuwali yolŋu, bala ŋäkana; mäkiri'-witjurrana dhuwalayinydja dhäruk ya' ŋunhi ŋayi Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr waŋa yukurra nhanukalayŋuwala miṯtjiwala malaŋulili.

“Yo, ŋunhinydja dharpa ya' walŋa-wekanharamirrinydja dhärra yukurra ŋunhana Gunhu'walana wäŋaŋura borum guḻku'mirrinydja. Ŋarranydja yurru nhuna wekamana dhuwalana malanha borum, ŋunhinhanydja yolŋunha ŋunhi nhe yurru mukthun marrtji yukurra Gunhu'wala romgurru, djuḻkmarama marrtji ŋunhinydja nhänha malaŋunha ŋunhi nhuna ŋuli mulka roŋiyinmarama. Yo, ŋuriŋiyina yolŋuyu yurru ḻuka yukurra ŋunhinydja walŋa-wekanharamirrinydja borum ŋunhala Gunhu'walanydja wäŋaŋura.” Bitjanna ŋayi Djesuyu dhäruktja wekama ŋarrakala.

Dhuwalanydja dhäruk ŋurupa miṯtjiwa ŋunhi walala yukurra burakirri ya'

8Bala ŋayi biyapul Djesuyu waŋa ŋarranha bitjanna, “Ma' wukirrina dhuwalanydja dhäruk ŋurupana nhanbalana ŋunhi ŋayi dhäruk-gänharamirri ŋarraku, ŋarrakalayŋuwu miṯtjiwu, ŋurupa ya' Munapuyŋuwa. Biyaka ḻakaraŋanydja walalaŋgu gam': Dhuwalanydja nhumalaŋgu dhipali dhäruk, dhiyakuŋu gay' ŋunhi ŋarra ŋarrapi yana ŋurruṉaŋgal, ga ŋunha bala dhä-yawar'yunarayŋu ŋarrapi yana; rakunydhina warray ŋarra yulŋunydja, ga biyapul ŋarra walŋathinayi.

9“Marŋgi ŋarra nhumalaŋgu ŋunhi nhuma yukurra burakirri dhuwali, ga gurrupurumana nhina yukurra ŋurruwuykthirrina. Yurru yuwalktja nhuma ḻukunydjana wal'ŋu yolŋu'-yulŋu. Ŋarra yukurra ŋäma wiripu-guḻku'nha yolŋunha walalanha dhäruk, walala marrtji ŋuli yätj-ḻakarama wiḏiyal-gäma nhumalanha, dhiyaŋi walalay ŋunhi walala ḻakaranhamirri yukurra be walala Godku yolŋu'-yulŋu, yurru yaka warray yuwalktja walala ŋunhi Godkunydja, liŋgu walala yukurra romŋura nhina Ŋäṉukkala Satangala warray.

10“Yo, galki yurru yindina mari buna nhumalaŋgu dhiyali, yurru yaka galyurranydja walala ŋula barrariyanydja. Ŋayi yurru Ŋäṉukthu ŋuriŋiyi nhumalanha ŋilitjan ḻoḻulili dhä-ḏir'yunna, ga bitjandhi nhumalanha yurru gatjarr'yun warray ŋuriŋiyinydja mariyu märr-weyinŋumirrina. Yurru nhumanydja mukthurra yana baṯ biyaka mulkiya ŋarranhay, ga yaka ŋanydjaḻa'yurra. Marrtjiya yukirriya mukthurra yana, ga ŋunha buku-mulkiya, gonhayi walala yurru nhuna murrkay buma ŋula rakunygu, märr yurru nhe walŋana nhina yukurra ŋunhala ŋarrakalanydja wäŋaŋura, bitjanna liŋguna yurru.

11“Mäkiri'mirri nhe dhuwali yolŋu, bala ŋäkana; mäkiri'-witjurrana dhuwalayinydja ya' dhäruk ŋunhi ŋayi Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr waŋa yukurra nhanukalayŋuwala miṯtjiwala malaŋulili.

“Ŋuli yurru nhe baṯ bitjan mulka ŋarraku rom, ga yana liŋgu ga djuḻkthunmaramanydja nhe yurru nhä malanha yätj, nhenydja yurru djingaryun yukurra walŋana bitjanna liŋguna, yakana yurru djuḻkmaranhapuyŋunydja ŋunhi yolŋu rakunydhirri biyapul.” Bitjanna ŋayi Djesuyu dhäruktja wekama ŋarrakala.

Dhuwalanydja dhäruk ŋurupa miṯtjiwa ŋunhi walala ŋuli nhäma gonha'yun yukurra yätjnha romnha

12Bala ŋayi biyapul Djesuyu waŋa ŋarranha bitjanna, “Ma' wukirrina dhuwalanydja dhäruk ŋurupana nhanbalana ŋunhi ŋayi dhäruk-gänharamirri ŋarraku, ŋarrakalaŋuwu miṯtjiwu ŋurupa ya' Bäkamambuyŋuwa. Biyaka ḻakaraŋanydja walalaŋgu gam': Dhuwalanydja nhumalaŋgu dhipali dhäruk, dhiyakuŋu gay' ŋunhi ŋarra yukurra ḏälkuma mandjawak dhuwala, yurru galiny'tja maṉḏanha mandjawak raywal'nha.

13“Marŋgi ŋarra nhumalaŋgu yulŋunydja, wanhaka nhuma yukurra nhina. Dhuwalinydja wäŋa nhuma yukurra nhina Ŋäṉukkalana goŋŋura djingaryun yukurra; ŋayi dhiyakinydja wäŋawu Satan buŋgawa. Yurru nhumanydja yukurra baṯ bitjan mulka ŋarranhay warray yäku, yaka warray nhuma ŋarrakala ŋapa-wilyun yukurra ga gonha'yun ŋarranha. Nhuma nhäŋala warray ŋunhi walala bumara ḏarramunha ŋunhi yäkunha Yandipanha, liŋgu ŋarranha ŋayi ŋuli ḻakaranha wiripu-guḻku'wu yolŋu'-yulŋuwu; murrkay'kuŋalana walala ŋanya bumaranydja ŋunhalana Satangalana wäŋaŋura, yurru yaka nhuma ŋarranha gonha'yurrunanydja.

14“Yurru ḻurrkun'thu nhumalaŋgala romdhu ŋarra yukurra galŋa-yätjthirrinydja. Wiripu-guḻkuny'tja nhuma mala malthun yukurra Baylamgalaŋuwuna romgu, ŋurikina baman'ŋuwuywuna yolŋuwu ŋunhi ŋayi walamaraŋala Balaknha, bala ŋayinydja Balakthunydja Yitjuralpuyŋunhana yolŋu'-yulŋunha gatjpaḻ'maraŋala gäŋala yätjlilina romlili, liŋgu balanyarana romdja ŋayi marŋgikuŋala gam', ‘Manymak warray dhuwali nhumalaŋgu bitjanarawunydja buku-ŋal'yunarawu buŋgulkurrunydja, ŋunhi nhuma yurru ḻuka wäyin ŋanak ŋunhi nhuma ŋuli ŋäthilinydja gurrunhan marrtji ŋunhimala goŋbuywala waŋarrwala walalaŋgala, maḏayin'kuma ŋunhiyi ŋatha malanha, bala ḻukana ŋuli, ga manymak warray nhumalaŋgu djaw'-djawyunarawu dhäykawurruŋgunydja buŋgulmirrikurrunydja.’ Yo, dhuwalana ŋayinydja marŋgikuŋala rom yätjnha, yurru wiripu-guḻku'yu nhuma miṯtjiyu yolŋuyu walalay mukthun yukurra ŋayathama yana dhuwalayi yätjnha romnha. 15Ga wiripu-guḻku'yunydja nhuma miṯtjiyu ŋuli yukurra ŋayathama ga dhuḏakthun Nikalayatannhana rom. Yätjnha mirithirrina dhuwalayinydja rom malanha. 16Ma' ŋanydjaḻa'yurrana walala dhipuŋuruyinydja yätjŋurunydja romŋuru. Ŋuli yurru nhuma yakanydja ganan dhuwalayi rom malanha, ŋarranydja yurru marrtjina-wala yana waḏutjana; ŋarra yurru bumana walalanha dhiyaŋu mandjawakthuna ŋunhi ŋuli marrtji dhawaṯthun ŋarrakala dhurrwaraŋuru.

17“Mäkiri'mirri nhe dhuwali yolŋu, bala ŋäkana; mäkiri-witjurra dhuwalayinydja ya' dhäruk ŋunhi ŋayi Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr waŋa yukurra nhanukalayŋuwala miṯtjiwala malaŋulili.

“Yo, ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi yurru djuḻkmarama marrtji nhä malanha warrpam' yätj, ŋunhi ŋanya marrtji ŋuli gatjpaḻ'marama, ŋuripana ŋarra yurru yolŋuwa gathan yuwalkŋunydja wal'ŋu maḏayin' ŋayaŋay', ŋayinydja yurru ŋuriŋiyinydja yolŋuyu ḻuka ŋatha ŋarrakuŋuna wekanhara. Ga wiripunydja ŋarra yurru gathan ŋurikiyi yolŋuwu gaywaraŋu' guṉḏa, yurru yäkumirri wukirriwuy, ŋunhiyi yolŋu yuṯana ŋayi yurru yäku djingaryun yukurra ŋunhilimi guṉḏaŋura. Yakana wiripunydja yolŋu marŋgi ŋuriki yäkuwu, ŋayipina ŋunhiyina waŋganynha yolŋu marŋgi yurru, ŋunhi ŋayi yurru märrama ŋunhala ŋunhiyi yäkumirri guṉḏa ŋarrakuŋu wetjpuy.” Bitjanna ŋayi Djesuyu dhäruktja wekama ŋarrakala.

Dhuwalanydja dhäruk ŋurupa miṯtjiwa rom-guḻku'mirriwa

18Bala ŋayi biyapul Djesuyu waŋa ŋarranha bitjanna, “Ma' wukirrina dhuwalanydja dhäruk ŋurupana nhanbalana ŋunhi ŋayi dhäruk-gänharamirri ŋarraku, ŋarrakalaŋuwu miṯtjiwu, ŋurupa ya' Dhayatarapuyŋuwa. Biyaka ḻakaraŋanydja walalaŋgu gam': Dhuwalanydja nhumalaŋgu dhipali dhäruk ŋarrakuŋu, Gäthu'mirriŋuwuŋu Gunhu'walaŋuwuŋu, ŋurikiŋi ya' ŋunhi ŋarra maŋutjinydja yukurra djaḻkarr'yun, bitjan ŋuli gurtha ŋatŋatthun, ga ḻukunydja ŋarra lanyiŋnha dhikana, djeŋarra'na, miḻŋ'-miḻŋdhunna yukurra.

19“Marŋgina ŋarra nhumalaŋgalaŋuwu djämawu. Nhuma yukurra dhuwali nhina märr-ŋamathinyaramirriŋura romŋura, ga märr-nherraṉmirri nhuma yukurra ŋarrakiyingala yana. Nhuma yukurra djämanydja ŋarrakuway yana, ga mukthun yana nhuma yukurra marrtjinydja-wala ŋarrakalaŋumirri yolŋu'-yulŋu.

20“Yurru waŋganydhu romdhu nhumalaŋgala ŋarra galŋa-yätjthirrinydja yukurra. Nhuma yukurra gonha'yun nhäma ŋanya dhuwali yätjnha dhäykanha, Djitjipilnha yäkunha, ŋunhi ŋayi marrtji ḻakaranhamirri be ŋayi dhäwu'-gänharamirri Gunhu'wu, yurru bothinyamirrina ŋayi ŋuli ḻakaranharamirrinydja. Nhuma bini ŋurrkanhaŋga ŋanya, gukunhaŋga ŋäthiliŋga yana, yurru mukthun nhuma yukurra ŋayathama ŋanya dhuwali bäyma yana, nhumalaŋgala miṯtjiŋura nhina yukurra, ga mayali'-wilkthunna yana ŋayi yukurra ŋarrakuna yolŋunha walalanha, gatjpaḻ'marama gäma walalanha yätjlilina. Bala walala yukurra ŋunhi märr-ŋamathirri wiripuŋuwu ga wiripuŋuwu nhäku malaŋuwu, ga ŋunhiyinydja bitjan walala yukurra djäma marramba'yirrina, liŋgu walalanydja ŋunhiyi ŋarrakuway yana yolŋu walala. Ga wiripunydja walala ŋuli ŋatha gurrunhan goŋbuywalana waŋarrwala, bala ḻukana marrtji ŋuli ŋunhiyi ŋatha, buku-ŋal'yunna manapan. 21ŋarra yukurrana galkurrunanydja ŋanya ŋunhinhayi dhäykanha, wanhaka ŋayi bini ŋula bilyunna nhanukiyingala yätjŋuru, yurru ŋayinydja yaka warray ḏukṯukthirri yukurra ŋanydjaḻa'yunarawu ŋulaŋuruyi romŋuru, mukthun warray marramba'yirri yukurra. 22Bala ŋarra yurru ŋanya ŋurrkamana, ŋayi yurru ŋorrana nhina maḻwaynha; ŋayi yurru bitjanna ya' ŋorr'-ŋurryunna rirrikthunna, ga nhanbala ḻundu'mirriŋunydja walala ŋunhi walala rrambaŋi yukurra marramba'yirri ŋuli nhanukala, bitjandhi yana liŋgu walalanydja yurru ŋorr'-ŋurryun rerriyu, ŋuli walalanydja yurru yaka ŋanydjaḻa'yun ŋuliŋuruyi romŋuru. 23Yo, ŋarra yurru bumana marrtji rakunygumana nhanbala malthunaramirrinhanydja walalanha, bala yurru bukmakthu ŋarrakalaŋumirriyunydja yolŋuyu walalay nhäma dharaŋanna ŋarranhanydja, ŋunhi ŋarra ŋuli yukurra nhämanydja wal'ŋu ŋunha yolŋunha ŋayaŋunydja. Ŋe, ŋarra marŋgi nhumalaŋgalaŋuwu guyaŋinyarawuywunydja ga ḏukṯukku malaŋuwu; ŋarranydja yurru nhumalaŋgu waŋga'-waŋganygu wekama ŋulinyarayi bili ŋupanarayŋuyi, bitjarra nhuma yukurrana djäma.

24“Yurru nhuma wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala dhuwali nhäyika yaka muka yana marŋgithina dhiyakuyinydja romgu, ŋunhi walala ŋuli yukurra ḻakarama Satangu dharrpal rom; yaka warray nhumanydja yukurra malthun ŋuli dhiyakuyinydja yätjkunydja romgu. Ga yakana ŋarranydja yurru nhumalanha ŋonuŋguma ŋula wiripuŋuyunydja romdhu. 25Yana mulkiya dhuwali bili ŋamakurru'na rom ŋunhi nhuma liŋguna marŋgina; baṯ biyaka mulkiyanydja, ga yana liŋgu ga roŋiyi ŋarra boŋguŋu, withiyurru nhumalanha.

26-27“Yo, ŋunhinhana yolŋunha ŋunhi ŋayi yurru djuḻk-djuḻkmarama marrtji nhä malanha warrpam' yätj ŋunhi ŋanya ŋuli marrtji gatjpaḻ'marama, ŋunhi yurru ŋayi mukthun marrtji-bala, djäma yana ŋarrakalay romgurru, yana liŋgu ga buku yurru ŋunha mulka, ŋunhinhana yolŋu'-yulŋunha ŋarra yurru nherraṉ ŋurru'-ŋurruŋukumanydja bäpurru'wu ga bäpurru'wu, walala yurru nhina yukurra buŋgawamirri wal'ŋu goŋ-wapitja'mirri ḏälmirri, ga ganydjarrnydja walala yurru yukurra ŋayathama ŋutu'na dhikana muŋdhunarawu yätjku. Liŋgu ŋayi yurru ŋuriŋiyi djuḻkmaranhapuyŋuyu yolŋuyu djäma yukurra ŋarrakalaynha ŋarra yäkuyu, bitjan yana liŋgu bitjan ŋarra yukurra djäma yäkuyu bäpa'mirriŋuwala ŋarrakalayŋuwala, ŋurikalayina ŋunhi ŋayi ŋarranhayi nherrara ŋurruŋukuŋala. 28Ga bitjandhi ŋarra yurru wekama nhanbala gaŋgathinyarayŋunha baṉumbirrnha, liŋgu ŋarrapi ŋunhi balanyaranydja bitjan djarraṯawun' nhanŋu ŋurikiyi yolŋuwu.

29“Mäkiri'mirri nhe dhuwali yolŋu, bala ŋäkana; mäkiri-witjurra dhuwalayinydja dhäruk ya' ŋunhi ŋayi Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr waŋa yukurra nhanukalayŋuwala miṯtjiwala malaŋulili.” Bitjanna ŋayi Djesuyu dhäruktja wekama ŋarrakala.