gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 8

Ḻämdhu ḏaw'yurruna dhawar'yunamirrina mam'thunaramirri

1Bala ŋuliŋurunydja ŋarra nhäma Lämnhana, Godku ŋunhi Bembinha, ŋayi ḏaw'yun wiripuna mam'maranhamirri, dhawar'yunaramirrina ŋunhiyinydja, bala ŋayi ḻapmaramana djorrany'tja. Ga ŋunhala djiwarr'ŋuranydja bukmak nhä malanha mukthunna, nhämana yukurra yana, rirrakaymiriwnha yukurra dhärra märr-weyinŋumirrina. 2Bala ŋarra nhäma 7-nha djiwarr'wuynha yolŋu'-yulŋunha, ŋunhinha walalanha ŋunhi walala marrtji dhärra'-dharra gumurrŋura nhanukala Gunhu'wala, ga waŋga'-waŋganyba walalambala goŋlili weka'-wikaŋalanydja 7 yiḏakithinyaranydja. 3Ga wiripuna djiwarr'wuy yolŋu marrtji, bala djingaryun yukurra galki ŋunhili gurthamirriŋura barŋŋura, ga ḏälkumana ŋayi yukurra rupa garwarrwarr, bala wiripunydja be yolthu wekaŋala nhanŋu buŋgan bäw' dhaŋaŋnha dhika wal'ŋu, bala ŋayi dhulmu-manapara ŋunhiyi bukumirriyanharana Godkalaŋuwuŋu yolŋu'-yulŋuwuŋu miṯtjiwuŋu, bala yana ŋayi djalk-djalkthurruna ŋunhiyi gurthalilina ŋunhimala barŋlilina, ŋunhi yukurra djingaryun galki Godkala gumurrŋura. 4Bala ŋunhiyi buŋgan bäwny'tja buṯ-buṯthunna marrtji ŋawulul'nha manapanna bukumirriyanharana ŋunhi Godkalaŋuwuŋuna miṯtjiwuŋu, gaŋgathirrina marrtji bala dhawuṯthunna Godkalana. 5Ga ŋuliŋuruyinydja ŋayi ŋuriŋi djiwarr'wuyyu yolŋuyu märrama gurtha barŋŋuru ŋuliŋuruyi, bala gurrunhan ŋunhimalayi rupa'lilina, bala yana ŋurrkama wirriw'yun ŋunhana munatha'lilina ŋarakalilina. Dhunupa ŋayi marrtji rirrakaynha bena dhika murryu'-murryun, ga djaḻka'-djaḻkarryunna marrtji dhika, ga wäŋanydja ŋunha ŋarakanydja munathany'tja gurkuryun marrtji bena dhika.

Barrarimirri ŋunhi marinydja maḻŋ'thurruna ŋunhi djiwarr'wuyyu yolŋuyu walalay bo'yurruna yiḏaki

6Bala walalanydja dhärra ŋunhalanydja ŋunhi 7-dja djiwarr'wuy yolŋu walala, dhurrwaralilina walalaŋgiyingala nherraṉ ŋunhi yiḏakithinyaranydja walalambalay, girri'-ŋamathirri ḻoḻ'thunarawuna.

7Bala ŋayi waŋganydhu ŋäthilinydja ḻoḻ'thun, boooop bitjan, bala ŋayinydja marrtji burrul'yunna guṉḏa rarralayinyarana malanha, ga gurtha ḻarryunna marrtji waŋgany-manapanmirri gulaŋnha, rarryun munatha'lilina marrtji. Bala märr-guḻku'na dharpanydja marrtji nhära räwakthirrina, ga munatha' wäŋa märr-guḻku'yi yana marrtji räwakthirri, ga bukmaknha mulmunydja nhärrana marrtji warrpam'nha.

8-9Ga biyapul ŋayi wiripuŋuyunydja ḻoḻ'thun, boooop bitjan, nhäma ŋarra ŋayi marrtji biyaku ŋuli buku wäŋa nhäri lili, dhuryundja marrtji lili djaḻwurr-way moṉuklilina gapulili. Bala yana märr-guḻku'na gulaŋdhirri gapunydja, ga märr-guḻku' nhä malanha ŋunha gapuŋura raku'-rakunydhirrina marrtji, ga märr-guḻku'yi mitjiyanydja ḏaw'-ḏawyun, guḻwuḻyunna marrtji.

10Ga biyapul wiripuŋuyu ḻoḻ'thun, boooop bitjandhi, bala ŋayinydja marrtji waŋgany bathala wal'ŋu ganyu yupthun, nhäranydja marrtji lili bena ŋatŋatthundja, bitjan gurtha ŋäṉarr ŋulaŋuru djiwarr'ŋurunydja, buḻwaŋ' gay' mayaŋ'-mayaŋlilina gapulili ga riyalalilina, 11yurru yäkunydja ŋayi ŋunhiyi ganyu ‘Galimiṉḏirrk’. Bala guḻku'na-marr gapu malanha galimiṉḏirrkthinana, ga guḻku'na yolŋu walala murrmurryurruna ŋuriŋiyi wurkthunarayunydja gapuyunydja.

12Ga biyapul wiripuŋuyunydja ḻoḻ'thun, boooop bitjan, bala walu ga ŋaḻindi ga märr-guḻku' ganyu malanha warumukthirrina, märr ŋuli ya', bala walu-ŋupandja ga munha-ŋupandja yukurra wäŋa yurru dhärra märr ŋuli gaŋgana.

13Bala ŋarra ŋuliŋurunydja nhäma ḏamalanhana, ŋayi marrtji buṯthun gärakkurru yana wal'ŋu, waŋanydja ŋayi marrtji bitjan, “Yakaaaay, barrarimirrina, yätjnha dhuwalanydja,” bitjan. “Yätjnha dhuwalanydja mirithirrina wal'ŋu walalaŋgu yurru, ŋurukunydja yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala yukurra nhina ŋunha munatha'ŋura, ŋunhi yurru ŋuriŋinydja ḻurrkun'thu dhuḏi'-dhuḏiŋuyunydja yiḏakiyu bo'yun.”