gnnNTOTPO

Genesis 10

1-32Yo, Nowawala ḻurrkun'thu gäthu'mirriŋuyu walalay miṯtji-bumarana yukurrana yumurrku'nha walalaŋguway, yana liŋgu walalaŋgala yumurrku'yunydja mala-bumara, ga walalaŋgalanydja yumurrku'yu ga bitjarra yana liŋgu mala-bumara, weyin-märraŋalana bitjarrana bili, bitjarrana bili, yana liŋgu ga gaŋdhurruna miṯtji yolŋu walala, malana ga malana ga malana yolŋunydja walala nhinana yukurrana ŋulinyaramirriyu, ga bukmaknha yolŋu'-yulŋu ŋunhi yukurra nhina dhuwala ŋarakaŋura buku-ḻiw'marama nhanukuŋuway Nowawuŋu malanydja bunhara yana.