gnnNTOTPO

Luk 18

Dhäwu' ḻakarama yukurra miyalkkalaŋuwuy ŋunhi ŋayi yukurrana ŋäŋ'thurruna bitjarra liŋgu

1Yo, Djesuyu ḻakaraŋala dhäwu' yolŋu'-yulŋuwala mayali'kurru, marŋgikuŋala ḻakaraŋala, märr yurru walala yukurra bitjan liŋgu bukumirriyama ŋäŋ'thun, ga yaka gandarrŋura märr-yawaryun bala ḏaḏawyunna. 2Ga dhuwala ŋunhi ŋayi ḻakaraŋala dhäwuny'tja gam', “Waŋganyŋura wäŋaŋura nhinana yukurrana yolŋu mala-yarr'yunaramirri, yurru yaka ŋayi ŋunhiyi märr-ŋal'yurrunanydja Godkala, ga yaka ŋayi ḏukṯukthina yukurrana yolŋu'-yulŋuwu guŋga'yunarawu. 3Ga ŋunhiliyinydja wäŋaŋura nhinana yukurrana miyalk dhuwaymiriw, ga bitjanna liŋgu ŋayi ŋunhiyi ŋurruwuyk miyalk ŋuli marrtjinyanydja ga waŋanha ŋurikalayi mala-yarr'yunaramirriwala yolŋuwala bitjana, ‘Way buŋgawa, guŋga'yurra ŋarranha, liŋgu ŋuruŋunydja gay' yolŋuyu ŋarranha ŋuli bitjan liŋgu yukurra bawa'-nherraṉna. Ŋarranydja ḏukṯuk nhe yurru dhunupakuŋa ŋarraku.’ 4Bitjanayina ŋayi ŋunhi dhäyka ŋuli waŋanhanydja ŋurikalayi mala-yarr'yunaramirriwalanydja, yurru yakana ŋayinydja mäkiri'-witjurruna nhanŋu. Yurru ŋayi ŋunhiyi dhäykanydja ŋuli mukthuna marrtjinya yukurranha, waŋanha bitjanana liŋgu ŋunhi ŋupanayŋu dhäruk, ‘Guŋga'yurra ŋarranha, guŋga'yurra,’ bitjana ŋuli, yana liŋgu-u-u-u ga ŋunhiyi yolŋu mala-yarr'yunaramirri waŋanhamina ŋanyapinyay ŋayi bitjanmina, ‘Yakana ŋarra ŋuli märr-ŋal'yun yukurra Godkalanydja, ga yakana ŋarra ḏukṯuk guŋga'yunarawu yolŋu'-yulŋuwu, 5yurru dhuwalanydja gay' dhäyka yukurra marrtji ŋuli bitjan liŋgu ŋarrakala, ḻayḻaymarama ŋarranha. Ŋarra yurru dhunupayamana nhanŋu nhänydja malanha, märr yurru ŋayi yakana ŋarranha märr-yawaryunmarama yukurra.’”

6Bala ŋayi Djesu dhawar'yurrunanydja ḻakaraŋala bitjarrana, “Liŋgu muka nhuma ŋäkulanydja, ŋunhi nhaltjarra ŋayi ŋunhiyi rom-djarrpi mala-yarr'yunaramirri yolŋu waŋana. 7Yurru Godnha ŋayipina mala-yarr'yunaramirri dhunupanydja wal'ŋu; yuwalk ŋayi yurru Godthu guŋga'yundja yukurra nhanŋuway ŋayi yolŋu'-yulŋunha, ŋunhi walala yurru yukurra bitjandja liŋgu märrliliyama gawaw'yun nhanŋu munhakunydja ga walupuynydja, yakana ŋayi yurru galkun weyingumanydja yukurra. 8Märr-yuwalk yana ŋarra nhumalaŋgu ḻakaramanydja yukurra. Ŋayinydja yurru yana waḏutjana dhunupakumanydja nhä malanha ŋurikinydja ŋunhi nhe ŋuli mukthun yana bukumirriyama yukurra, ga yakana ŋayi yurru märr-yawaryundja. Yurru ŋayi maḻŋ'maramanydja yurru nhä dhiyala munatha'ŋura, ŋulinyaramirriyunydja ŋunhi ŋayi yurru ŋunhiyi Gäthu'mirriŋu Yolŋunydja lili marrtji? Mukthun yurru yukurra yolŋu walala märr-yuwalkthirri nhanukala?... ga yaka yurru ŋula märr-yawaryundja?”

Dhäwu' ḻakarama yukurra Rom-dharraymirrinha yolŋunha ga dhuwurr-yätjmirrinha yolŋunha

9Yo, ga wiripunydja ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala dhäwu' mayali'kurrunydja ŋuripa yolŋu'-yulŋuwa ŋunhi walala ŋuli guyaŋinyaramirri walalanhawuynha walala be rom-dhunupamirri, ga ḻakarama wiripu-guḻku'nhanydja ŋunha be ŋoyŋurana walala. Ga bitjarrana ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja gam', 10“Märrma' yolŋu maṉḏa marrtjina bala Godkala Buṉbulili bukumirriyanharawu, yurru waŋganydja yolŋu ŋunhiyi rom-dharraymirri, ga wiripunydja yolŋu ga rrupiya-gombunharamirri, ŋunhi walala ŋuli wiripu-guḻku'yunydja walalanha waŋanha yätj-ḻakaranhana. 11Yo, marrtjinanydja maṉḏa ŋunhiyi dhunupana yana gulŋiyinana, ga ŋayinydja ŋunhi rom-dharraymirrinydja marrtjina ŋunhana yana gumurrlilina, bala dhärrana ŋayi yukurrana bukumirriyaŋala gänana ŋayipina, ga bitjarrana ŋayi yukurrana waŋananydja gam', ‘God, ŋarra nhuna yukurra buku-wurrpandja mirithirri yana, ŋunhi ŋarranydja ḻatju' wal'ŋu yolŋu. Ŋarranydja dhuwala yaka yätj balanyara bitjan ŋunha wiripu-guḻku' yolŋu'-yulŋu. Yaka ŋarra wanaŋa-ḏumurru, ga yaka ŋarra ŋuli yukurra mayali'-wilkthun wiripu-guḻku'nha yolŋu'-yulŋunha, ga yaka ŋarra ŋuli marramba' djäma, ga djäma ŋula nhä yätj bitjan dhiyaŋu gay' rrupiya-gombunharamirriyu yolŋuyu. 12Bitjan warray liŋgu ŋarranydja ŋuli yukurra bukumirriyama ŋoy-ŋathamiriwyu warray, ga bitjan liŋgu ŋarra ŋuli guḻk-guḻkthun 10-gumana nhä ŋarra ŋuli yukurra ŋayathama, bala gäma ŋarra ŋuli waŋganydja dhipala nhokalaŋuwuna djämawu,’ bitjarrayina ŋayi yukurrana ŋunhiyi rom-dharraymirrinydja yolŋu bukumirriyaŋala, wokthurruna yukurrana bitjarra nhanŋuway warray ŋayi.

13“Ga ŋayinydja ŋunhi wiripunydja rrupiya-gombunharamirrinydja yolŋu marrtjina bala ŋunha dhuḏilili warray, barrkulili warray wiripu-guḻku'walanydja, yurru yaka ŋayi ŋula bukunydja garrwarthina djiwarr'lilinydja, yana ŋayi yukurrana buku-yirryirryurruna nhinana, liŋgu ŋayi ŋunhi gorana ŋuriŋi nhanukalay ŋayi yätjthu, ga bukumirriyaŋalanydja ŋayi yukurrana bitjarrana, ‘God, wuyurra ŋarraku. Ŋarranydja dhuwala yätj wal'ŋu yolŋu. Bäy-ḻakaraŋana ŋarraku,’ bitjarra.”

14Bala ŋayi Djesunydja waŋana ḻakaraŋala bitjarrana, “Yuwalk ŋarra nhumalaŋgu ḻakaramanydja yukurra. Godthunydja ŋunhiyi bäy-ḻakaraŋala ŋurikiyinydja yolŋuwu dhuwurr-yätjkunydja, ga roŋiyinanydja ŋayi wäŋalilinydja ḏarrtjalknha wal'ŋu ŋayaŋunydja nhanŋu, galkina yana Godkalana. Yurru yaka ŋayi God mäkiri'-witjurrunanydja yukurrana ŋurikiyinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi yukurrana guyaŋinyamina ŋanyapinya ŋayi yanapi ŋayi dhuwurr-ŋamakurru yolŋu. Yo, ŋuli nhe yurru garrwarkunharamirri nhunapinyay nhe, ŋayinydja yurru Godthunydja nhuna dhuḏi'yunmarama ŋoylili, ga ŋunhi nhe yurru nyilŋ'maranhamirri dharraḏakunharamirrinydja, ŋayinydja yurru nhuna Godthunydja ḻaw'yunmarama garrwarkumana.”

Djesu gumurr-ŋamathina yumurrku'wu

15Ga ŋuliŋurunydja walala yolŋu'-yulŋuyu gäŋala yumurrku'nha bala Djesuwala, märr yurru ŋayi walalaŋgala goŋ-ŋal'yu-ŋal'yun ŋurikala yumurrku'wala. Ga walalanydja gonha ŋuriŋi ḻundu'mirriŋuyunydja walalay nhäŋala, bala gukuŋala warray dhärukthu wuṉḏarryuna, djuy'yurruna walalanha.

16Ga ŋayi ŋunhi Djesuyunydja ŋunhimalayi nhäŋala, bala wäthurrunana walalaŋgu bitjarrana, “Way, gäŋa walalanha ŋunhiyi yumurrku'nha ŋarrakala. Yaka walalanha gukuŋa. Liŋgu balanyarayina yolŋu'-yulŋu nhanŋuwaynydja wal'ŋu Godkunydja yolŋu walala; walalana-yurru märrama nhä malanha ŋamakurruny'tja ŋunhi ŋayi yukurra Godthu ŋayathama ŋunha. 17Märr-yuwalk ŋarra yukurra dhuwala ḻakaramanydja nhumalaŋgu. Ŋuli yurru ŋula yol yolŋu yaka gumurr-ŋamathirri, ga märrama Godkunydja Rom bitjan yana liŋgu bitjan yothu ŋuli ŋarraku gumurr-ŋamathirri, ŋunhiyinydja yolŋu yurru yakana gulŋiyirri ŋunhiwala Godkalanydja wäŋalili.”

Ḻukunydjawunydja yolŋuwu dhuwala ḏälnha ŋurruŋukunharawu Djesuwunydja

18Ga waŋgany yolŋu ŋurruŋu ḏarramu marrtjina ga dhä-wirrka'yurruna ŋanya Djesunha bitjarra, “Garray, nhenydja dhuwala ŋamakurru' wal'ŋu. Nhaltjan dhika ŋarra yurru yulŋunydja, märr ŋarra yurru nhina yukurra ŋunhala Godkalanydja wäŋaŋura, bitjandja liŋgu yurru walŋanydja?” bitjarra.

19Ga ŋayinydja Djesuyunydja ŋanya waŋana bitjarra, “Way, nhäku nhe dhuwala ŋarranha ŋamakurru'-ḻakaraŋalanydja? Yaka dhuwala ŋula yol yolŋu ŋamakurruny'tja; ŋayipina waŋganynha Godnha yana ŋamakurruny'tja wal'ŋu. 20Marŋgi muka nhe romgunydja dhiyakunydja gam': Yaka buŋa murrkay'kuŋa yolŋunha, yaka marramba'yiya, yaka manaŋiya ga bothiya ḻakaraŋa. Märr-ŋal'yurra nhokalaŋuwala bäpa'mirriŋuwala ga ŋäṉḏi'mirriŋuwala yana.”

21Ga ŋayinydja ŋunhiyi ḏarramunydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, “Way Garray, dhuwalanydja malanha rom ŋarra yukurrana ḏälkuŋala beŋuru liŋgu ŋunhi ŋarra yothu muka yana,” bitjarra ŋayinydja.

22Ga ŋayinydja ŋanya Djesuyunydja dhunupana yana ŋäkulana, bala waŋana bitjarrana, “Nhenydja dhuwala girri'-mäypamirri yolŋu, yurru waŋganynha nhe yukurra yakanydja ŋayathama. Gatjuy wekaŋana-wala ŋunhiyi nhuŋuway nhänydja malanha, warrpam'thurra yana rarr'yurra wekaŋa ŋunha ŋurruwuykkuna yolŋuwu, bala Godthuna yurru ŋayipina wekama nhuŋu biyapulnydja wal'ŋu ŋamakurru'mirrinydja nhä malanha ŋurukuy djiwarr'wuynha wal'ŋu, märr nhe yurru yuwalk wal'ŋu ḻukunydjayirri. Gatjuy marrtjiya, ga djäma nhe yurru biyakayina, bala roŋiyiyanydja, bala malthurrana ŋarraku.”

23Ga ŋunhi ŋayi ŋuriŋiyi yolŋuyu ŋäkulanydja, bala ŋurru-yupthurrunana dhikana, wirrkina galŋa-yätjthina, liŋgu ŋayi biyapul wal'ŋu ḻukunydja yolŋu ŋunhi.

24-25Bala ŋayi Djesuyunydja yukurrana nhäŋalana ŋanya marrtjinyaranydja nhinanhara bala galŋa-yätjthinyarana, bala ŋayi waŋana bitjarrana. “Ḏäl dhuwala ḻukunydjawunydja yolŋuwu gulŋiyinyarawu Godkalaŋuwunydja Romgu. Ŋunhi ŋuli wäyindhunydja gamulyunydja gäma yukurra girri' guḻku' ḏiltjiyu nhanukalay ŋayi, ga ḏälnha nhanŋu ŋunhi gulŋiyinyarawunydja ŋula wanhamala wäŋalili ŋuliwitjan yutjuwaḻa'kurrunydja dhurrwarakurru, ga balanyarayina girri'-mäypamirriwunydja yolŋuwu ḏälnha yana wal'ŋu nhanŋu gulŋiyinyarawu bala Godkalanydja wäŋalili.”

26Ga walalanydja ŋunhi yolŋu'-yulŋuyunydja ŋäkula ṉirryurrunana, bala walala dhä-wirrka'yurruna ŋanya Djesunha bitjarrana, “Yolnha dhika yurru walŋathirrinydja nhina? Yol yurru dhika gulŋiyirrinydja ŋunha Godkalanydja wäŋalili?”

27Bala ŋayi Djesunydja buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, “Yolŋunydja yurru yakana walŋakunharamirri bitjanmirriyinydja ŋanyapinyay ŋayi ŋula nhäyunydja ŋunhi ŋayi yukurra ŋayathama. Godthuna ŋayipina yurru yolŋunha walŋakumanydja yänanydja-wala, liŋgu bäyŋuna ŋula ḏäl Godkunydja djämawu.”

28Bala ŋayi Betanydja buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, “Garray, ŋanapurrunydja ŋunhi gonha'yurruna ŋanapurruŋguwaynydja wäŋa ga bukmak warray nhä malanha, bala ŋanapurru malthurruna nhuŋuna,” bitjarra.

29Bala ŋayi Djesunydja bilyurruna ga waŋana bitjarrana, “Märr-yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja. Ŋunhi ŋayi yurru ŋula yolthu yolŋuyu ganan nhanŋuway nhä malanha, wäŋa ga dhäykanha nhanŋuway, ga wäwa'mirriŋunha ga ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunha ga yumurrku'nha, ŋunhi ŋayi yurru bitjandhiyinydja ganan bukmaktja ŋarrakuwaynydja yana malthunarawu, märr yurru wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala Godkalaŋunydja ŋunhi Romgu marŋgithirri, 30ŋurikiyinydja yolŋuwu yurru Godthu wekama nhä malanha ŋamakurru', bukulili ŋal'-ŋalmarama warray marrtji yurru biyapul warray dhiyaŋunydja-wala dhiyala munatha'ŋuranydja, ga ŋunhalanydja ŋayi yurru nhina yukurra walŋana, bitjanna liŋguna yurru, gupaḏalnha-wala yana.”

Djesu biyapul ŋanyapinyay ŋayi ḻakaranhamina rakunydhinyarawuy ga walŋathinyara

31Bala ŋayi Djesuyu ḻuŋ'thunmaraŋala marrtjina waŋganylilina nhanŋuwaynha ŋayi 12-nhana ḻundu'mirriŋunha walalanha, bala ŋayi ḻakaraŋala walalaŋgu bitjarrana, “Ŋäkanydja walala ŋamathaŋa wal'ŋu. Galki yurru ŋilimurru dhuwala bunana Djurutjalamdja wäŋaŋura. Ŋäthilinydja ŋunhinydja baman'tja yolŋuyu walalay dhäwu'-ḻakaranharamirriyu walalay yukurrana wukirri dhuwalayi, ḻakaraŋala yukurrana ŋunhiyi Yolŋunha Gäthu'mirriŋunha, nhaltjan yurru ŋunhi nhanŋu yalala ŋunhala Djurutjalam, ga bukmak ŋunhi nhä malanha walala ḻakaraŋala marrtjina yurru maḻŋ'thunna ŋarraku ŋunhala Djurutjalamdja. 32Walala yurru dhayuŋandja ŋarranha mulkuruwalana yolŋu'-yulŋuwala goŋlilinydja, bala yurru ŋuriŋi mulku'-mulkuruyunydja yolŋu'-yulŋuyu ŋarranha wakalkumana, warku'yunna yurru ŋarranha, ga dhupthunna. 33Walala yurru bartjunmaramana ŋarranha, bala buma murrkay'kumana. Yurru ŋarranydja gaŋgathirri warray yurru biyapul walŋathirri, ḻurrkun'thunydja munhayu.”

34Ga bitjarra ŋayi Djesu ḻakaranhaminanydja ŋanyapinyay ŋayi, yurru walalanydja ŋunhi nhanukala ḻundu'mirriŋuyunydja walalay ŋäkula yaka wal'ŋu dharaŋaranydja; mukthurruna ŋunhi mayaliny'tja yukurrana ŋorrana djuḻuḻ'yurruna walalaŋgala, yakana walala marŋgithina nhaltjarra ŋayi yukurrana ŋunhi Djesu waŋana.

Djesuyu maŋutjimirriyaŋala bambaynha

35Yo, mukthurruna-wala walala marrtjina yukurrana dhukarrkurru bala, Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala, ga ŋunhi walala galki bunanana Djariku wäŋaŋura, ga ŋunhiliyinydja waŋgany yolŋu yukurrana nhinana bambay, nhinananydja ŋayi yukurrana galki dhukarrŋura wal'ŋu, ŋäŋ'thurruna nhinana. 36Bala ŋayi ŋäkula rirrakay ŋarwakthunara, walala marrtjina lili wäŋgaŋala ŋuliwitjarra dhukarrkurru. Bala ŋayi dhä-wirrka'yurruna yolŋu'-yulŋunhana bitjarra, “Way nhaltjan marrtji dhika yulŋunydja?” 37Ga walalanydja ḻakaraŋala bitjarra, “Djesu dhuwala Natjurippuy wäŋawuy marrtji djuḻkthun,” bitjarra. 38Ga dhunupa yana ŋayinydja yatjurrunana yukurrana bitjarrana, “Way Djesu, Gäthu'mirriŋu Daypitku, wuyurra ŋarraku go.”

39Bala walalanydja dharrana yolŋu'-yulŋuyunydja way'yurruna, mukmaraŋala warray ŋanya. Yurru ŋayinydja yaka mukthurruna walalaŋgala way'yunarayu, mukthurruna warray yatjurruna yukurrana yäku ḻakaraŋala ŋanya Djesunha, “Djesu, Gäthu'mirriŋu Daypitku, wuyurra ŋarraku,” bitjarra.

40Bala ŋayi Djesuyunydja ŋäkulana ŋanya, bala dhärranana yukurrana, bala waŋana bitjarrana, “Go gäŋa ŋanya lili ŋarrakala.” Bala dhunupana ŋayi yana wapthurrunanydja, bala djartjaryurrunana nhinana bala Djesuwalana. Bala ŋayi Djesuyunydja waŋana ŋanya dhä-wirrka'yurruna bitjarra, 41“Nhäku nhe djälnydja? Nhaltjan ŋarra nhuna yurru yulŋunydja?” bitjarra.

“Garray, nhänharawuna ŋarra dhuwala ḏukṯuktja, ŋarra yurru nhämana,” bitjarra ŋayi bambaynydja buku-wakmaraŋala nhanŋu.

42Bala ŋayi Djesunydja waŋana ḻakaraŋala bitjarrana nhanŋu, “Ma' nhäŋana! Nhokala märr-yaraŋanarayunydja nhe dhuwali ḏukthurrunana.”

43Ga dhunupana ŋayi maŋutjimirriyinana yulŋunydja nhäŋalana, bala ŋayi malthurrunana nhanŋu nhinana bala dhukarr-ŋuparana Djesuwu, buku-wurrparana dhikana wal'ŋu wirrkina Godnhanydja. Ga bukmakthuna walala yolŋu'-yulŋuyunydja nhäŋala ŋunhiwalayi ŋanya, bala bitjarrayi liŋgu buku-wurrpara walalanydja marrtjina Godnha.