gnnNTOTPO

Luk 21

Djesu ŋayaŋu-djulŋithina dhäykawala dhuwaymiriwwala ŋunhi ŋayi bukmak wekaŋala, bay warray ŋunhi yutjuwaḻany'tja

1Ga ŋuliŋurunydja Djesu yukurra nhina ŋunhili Gunhu'wala Buṉbuŋura, nhäma ŋayi yukurra yolŋu'-yulŋunha, walala yukurra marrtji, bala rulwaŋdhun rrupiyana ŋunhimalayi bathilili rrupiyawuylilina, mundhurr Godku. Guḻku' yolŋu walala ḻukunydjamirrinydja marrtjina, bala rarr'yurrunana ŋunhimalayi bathililinydja marrtjina guḻku' warray rrupiyanydja. 2Ga waŋgany dhäyka dhuwaymiriwnha ŋurruwuyknha marrtjina, bala rulwaŋdhurruna märrma' ŋaraka rrupiya, yutjuwaḻa'na ŋunhiyinydjayi rrupiya, yakana ŋula nhä bathala.

3Bala ŋayi Djesuyunydja waŋanana ḻakaraŋala bitjarrana, “Nhäŋa ŋunha ya' dhäykanha ŋurruwuyknha. Märr-yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja. Ŋuruŋuyinydja ŋunhanydja rulwaŋdhurruna ŋunhayi bathilili biyapulnha wal'ŋu bathalana maŋutjiŋura Godkalanydja, djuḻkmaramana yukurra rrupiya-guḻku'mirriwuŋunydja walalaŋguŋu wekanhara. 4Liŋgu ŋuriŋinydja wiripu-guḻku'yunydja yukurrana rulwaŋdhurruna ŋunhayi bäythinyarawuy warray rrupiya, ga wiripunydja walala ŋuli dhuḏi'yunmaramana walalaŋguwaynha walala biyapulnydja guḻku' wal'ŋu. Yurru ŋuruŋuyinydja dhäykayu gurrunhara bukmaknha yana nhä ŋayi yukurrana ŋayathaŋala, yakana ŋayi dhuḏi'yunmaraŋalanydja nhanŋuwaynydja ŋayi rrupiya, bukmaknha yana ŋayi wekaŋala Godkuna.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Djesuyu yukurrana ḻakaraŋala mariwuy ŋunhi yurru maḻŋ'thun

5Ga wiripunydja yukurrana yolŋu walala waŋanhamina ḻakaranhamina ŋunhiyi Godku ŋunhi Buṉbu bitjarra, “Nhäna dhuwalanydja Buṉbu?... mirithirrina ḻatju' wal'ŋu ŋiniya? Ŋunha nhäŋa ya' guṉḏa malanha ḻatju'mirri dhika wal'ŋu, ga mirithirri ḻatju'mirri wal'ŋu nhä malanha yolŋuwuŋu ŋunhi wekanhara.” 6Ga ŋayi Djesuyunydja waŋana ḻakaraŋala bitjarra, “Nhuma yukurra nhäma ŋunhayi Buṉbunydja, ŋayi yukurra djingaryun ḻatju' dhika wal'ŋu, yurru galki ŋunhayi Buṉbunydja yurru ḏaw'-ḏawyunna, buḻwaŋ'thunna yurru, yakana yurru waŋgany ŋula guṉḏa djingaryun ŋapa-ŋal'-ŋalyunmirrinydja; bukmaknha yurru marrtji ŋorra barrkuwatjnha, warrpam'nha muṉguykunharana dhikana.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

7Ga walalanydja ŋanya dhä-wirrka'yurruna bitjarra, “Garray, nhätha yurru dhika bitjandhiyinydja? Nhä yurru dhika ŋäthilinydja maḻŋ'thun? Ḻakaraŋa ŋanapurruŋgala mak, märr yurru ŋanapurru nhäma dharaŋan ŋunhi galkithinyara walu ŋurikiyi maḻŋ'thunarawu.”

8Ga ŋayinydja Djesunydja waŋana buku-wakmaraŋala balanydja bitjarra, “Bira'yurra nhiniyanydja yukirriya yana, märr yurru nhumalanha yaka muka ŋula yolthu yolŋuyu mayali'-wilkthundja. Liŋgu yolŋu walala yurru marrtji ŋarrakalana yäkuyu, ga ḻakaranhamirrinydja walala yurru marrtji bitjanmirrina, ‘Ŋarranydja dhuwala ŋunhiyi Christ, djuy'yunara Godkuŋu ŋunhi dhawu'mirri,’ bitjanna yurru, ga wiripunydja walala yurru ḻakarama bitjan, ‘Ŋunhiyinydja walu dhä-yawar'yunaramirrinydja liŋguna bunanana.’ Yaka märr-yuwalkthiya walalaŋgu dhärukkunydja, ga yaka walalaŋgu malthurranydja. 9Ga ŋunhi nhuma yurru ŋäma marinydja bathalanydja, ga ŋula nhä bunharaminyaranydja, yaka walala ŋuriŋiyinydja ŋoy-warriya ŋula. Yuwalk ŋunhiyi nhä malanha yurru maḻŋ'thundja yukurra bitjandhiyinydja ŋäthili, yurru yaka ŋunhiyinydja dhä-yawar'yunaramirri walu.”

10Ga bitjarrayi liŋgu ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala bitjarranydja gam', “Yo, birrka'mirriŋura wäŋaŋura ŋarakaŋura yukurra yurru yolŋu walala bunharamirri, ga buŋgawamirriyu walalay yolŋu'-yulŋuyu yurru djuy'yun walalaŋguway miriŋunha walalanha bunharawu wiripuŋuwu yolŋuwu walalaŋgu. 11Yo, guḻku'na yurru yolŋu walala marrtji murrmurryundja, liŋgu wäŋanydja birrka'mirri marrtji yurru gur'-guryun bena wal'ŋu dhikana, ga buku-yapthunna marrtji yurru guṉḏa ŋula nhä malanha, ga ŋunhili wäŋaŋuranydja malaŋumi yurru marrtji räwakthirrina, ŋathamiriwyirrina, ga rerrinydja malanha yurru baḻaka'yun birrka'mirrililina, ga barrarinyamirrina nhä malanha yurru maḻŋ'thun yukurra ŋunhala gärakŋuranydja. Ga dhiyaŋuyinydja nhäyu malaŋuyu yurru warraŋulkumana wal'ŋu yana ḻakarama ŋunhi galkina yanana wal'ŋu walu dhä-yawar'yunamirrinydja.

12Yo, ga yurruna ŋunhi yurru dhuwalayi maḻŋ'thundja, nhumalanhanydja yurru ŋarrakunydja malthunaramirrinha walalanha ŋayathama muka mulka, bala walala yurru nhumalanha buma ŋayaŋu-yätjkumana. Walala yurru nhumalanha galkaṉ ḻoḻulili, ga nherraṉ walala yurru nhumalanha, nhuma yurru yukurra dhärra gumurrŋura ŋurikala buŋgawawala walalaŋgala wal'ŋu dhä-wirrka'yunarawu yukurranharawu, liŋgu ŋarraku nhumanydja dhuwala yolŋu'-yulŋu. 13Bala ŋulinyaramirriyunydjayi nhumanydja yurru yukurra ḻakaramana ŋurikalayinydja walalaŋgala ŋarranhana. 14Ga ŋunhi yurru walala nhumalanha gäma bala dhä-wirrka'yunarawunydja yukurranharawu, yaka warwuyurra ŋathil'yurranydja nhaltjan nhe yurru waŋa yukurra, 15liŋgu ŋarra yurru nhuŋu dhäruktja wekama waŋanharawunydja, nhe yurru yukurra waŋa mirithirrina wal'ŋu djambatjthu dhärukthu, märr yurru nhokala yaka miriŋuyunydja ŋuriŋinydja maḻŋ'marama dhäruk waŋanharawu bala buku-ruŋinyarawunydja nhuŋu, yana walala yurru ŋämana mukthunna yukurra.

16“Yo, ŋulinyaramirriyunydjayi nhokala gurruṯu'mirriyu walalay wekama nhuna yurru goŋlili ŋurikala miriŋuwalana walalaŋgala bartjunmaranharawuna yukurranharawu, ŋuriŋiyi nhokala ŋäṉḏi'mirriŋuyu ga bäpa'mirriŋuyu ga gutha'mirriŋuyu ga wäwa'mirriŋuyu, ga ḻundu'mirriŋuyu walalay, ga wiripunydja nhuma yurru ga burakirrina ŋurikiŋi miriŋuwuŋuna rakunyguna. 17Yo, bawala'mirriŋura yurru yolŋu ŋuyulkthirrinydja ga nyamir'yundja nhumalanha, liŋgu nhuma ŋunhi ŋarrakuna yolŋu walala. 18Yurru nhenydja dhuwala goŋŋura Godkalana, yakana yurru ŋula waŋgany marwat nhe winya'yundja. 19Nhenydja dhärriya mukthurra wal'ŋu biyaka, ga yaka waṉḏiya ŋapa-wekaŋanydja ŋarraku. Liŋgu ŋunhiyinydja yolŋu ŋunhi ŋayi yukurra mukthun yana-wala marrtji malthun ŋarrakuway, bäyyi ŋuliwitjan marimirrikurrunydja, ŋunhiyinydjayi yolŋu yurru yukurra nhina walŋana ŋunhala ŋarrakalanydja.”

Djesuyu ḻakaraŋala yukurrana Djurutjalamnha, nhaltjan yurru ŋunhi baḏuwaḏuyun dhuwalayi wäŋanha

20“Yo, ga ŋunhi nhuma yurru nhäma miriŋunha walalanha, walala yurru marrtji ga ḻiw'marama dhuwala wäŋa Djurutjalamdja, bala nhuma yurru marŋgithirrina ŋunhi dhuwalanydja wäŋa yurru galki baḏuwaḏuyun buḻwaŋ'maramana. 21Bala nhumanydja yurru ŋunhi yolŋu walala ŋunhi nhuma yukurra nhina dhiyala Djudiya makarrŋura dhunupana waṉḏiyana bala buku'-wukulilina wäŋalili. Yo, nhuma ŋunhi walala, ŋunhi nhuma yukurra yurru nhina dhiyala wäŋaŋura Djurutjalam ŋulinyaramirriyunydjayi dhunupana waṉḏiyana, gonha'yurrana wäŋanydja dhuwala, ga nhuma ŋunhi yolŋu walala, ŋunhi nhuma yukurra yurru nhina warraŋul gali'ŋura baṉarra'ŋura wäŋaŋura, yakana roŋiyiya liliyi wäŋalilinydja, waṉḏiyanydja bena-wala yana ŋunhana barrkulilina wäŋalili. 22Liŋgu ŋulinyaramirriyunydjayi Godthunydja yurru mirithirrina wirrkina wal'ŋu yana dhä-ḏir'yun dhiyakuynydja wäŋawuy yolŋu'-yulŋunha; yuwalk yana ŋayi yurru dhä-ḏir'yundja walalanha wirrki, bitjan yana liŋgu bitjan ŋunhi djorra'yu ŋunha yukurra ḻakarama ŋäthili wal'ŋu. 23Yurru ḏäl dhuwala yulŋunydja ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi yothu'mirri waṉḏirri yurru, ga ŋurikinydja ŋäṉḏi'mirriŋuwu ŋunhi ŋayi yuṯa yurru yukurra yothu gäma. 24Ŋunhi miriŋunydja yurru buna, bala bumana murrkay'kumana marrtji yurru yolŋu'-yulŋunhanydja mandjawakthuna, ga wiripu-guḻku'nhanydja yurru yana marrtji djaw'-djawyunna ŋunhana bena barrkumalana wäŋalili mulkuruwalana. Ga dhuwalayinydjayi wäŋa Djurutjalamdja yurru goŋŋura mulku'-mulkuruwalana, bala walala yurru mulkuru ŋunhiyi yolŋu walala marrtjinydja bala muŋdhu'-muŋdhunna dhuwalayi wäŋanhanydja, yana liŋgu-u-u ga mulku'-mulkuruwu yurru walu dhawar'yun liŋguna.”

Ḻakarama yukurra marrtjinyarana Djesunhana liliŋuwuynha

25“Yo, barrarimirrina nhä malanha yurru yukurra maḻŋ'thun ŋunhala gärakŋuranydja, liŋgu ŋaḻindi ga walu ga ganyu malanha yurru wiripuŋuyirrina dhikana, ga dhiyalanydja munatha'ŋuranydja yurru yolŋunydja walala mirithirrina barrarirri wilwilyunmirrina, liŋgu gapu yurru yukurra ŋunhi moṉuk ŋunha ŋoy-ḻaw'yunna ga rirrakaymirriyirrina biyapul'nha wal'ŋu yurru dhaḻawan yukurra gaŋgathirri, bala raŋinhanydja warrpam'nha yurru buku-yupmarama. 26Yo, ḏarramuwurrunydja yurru buku-wirwiryunna, bala ḏalaṉḏalkthirrina yurru beyaṉuyunydja, ga barrarimirrina ŋayaŋunydja walala yurru yukurra galkun ŋurikiyinydjayi mariwu bathalawunydja ŋunhi yurru baḻaka'yun wäŋakurru bukmakkurru yana. Liŋgu ŋunhi ganydjarr-ḏilkurrunydja girri' malanha ŋunha gärakŋuranydja yurru marrtji ŋapa-ŋal'-ŋalyunmirrina, yakana walala yurru marrtji dhunupanydja ga ŋamathamanydja. 27Ga ŋulinyaramirriyunydja walala yurru nhämana ŋunhiyinydja Gäthu'mirriŋunha Yolŋunhanydja, ŋayi yurru yukurra marrtji lili waŋupini'kurru, yurru marrtjinydja ŋayi yurru yukurra ŋunhi biyapulnha wal'ŋu ganydjarr-ḏumurruna, ga monygumanydja ŋanya yurru djeŋarra'yuna djarraṯawun'thunydja, ḻatju'yuna wal'ŋu dhikana.

28“Yo, ga ŋunhi yurru ŋunhiyi nhä malanha bitjandhiyinydja ŋurru-yirr'yun, yaka barrariya nhenydja, yana dhärriyanydja ga buku-ruŋa djiwarr'lilina, liŋgu nhuŋu ŋunhiyinydjayi walŋakunharamirrina yukurra marrtji lili, galki ŋayi yurru bunana, ga märramana nhuna nhanukalaynha ŋayi, walŋakumana yurru nhuna.”

Djesuyu lili'ŋuwuynha ḻakaraŋala roŋinyarawuy ŋanyapinyay ŋayi

29Bala ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala mayali'kurruna bitjarra gam', “Guyaŋiya dharpanhanydja ŋunhi gäku'nha ga wiripuŋunha malaŋunha dharpanha, bala marŋgithiyana. 30Ŋunhi nhe ŋuli nhäma marwat ŋäthilinydja dhamany'tjunara marrtjinyara, bala marŋgithirrina nhe ŋuli. ‘Way galkina dhuwala borumguna walunydja,’ bitjanna nhe yurru waŋa. 31Ga bitjanarayina nhe yurru nhämanydja ŋunhiyi dhäwu'mirriyanharanhanydja nhänha malaŋunha ŋunhi yurru marrtji maḻŋ'thu-maḻŋ'thun, bala marŋgithirrina nhe yurru, ŋunhi galkina ŋayi yurru Godtja yukurra nhinana bitjan buŋgawana wal'ŋu ŋurruŋuna bukmakkuna, birrka'mirriŋurana wäŋaŋura.

32“Märr-yuwalk ŋarra ḻakaramanydja yukurra dhuwala. Ŋunhi nhuma yurru nhäma dhuwalanydja wäŋa bitjanarayi wiripuŋuyinyaranydja, walalanydja yurru ŋunhinydja yolŋu'-yulŋu ŋunhi walala yukurra nhina ŋulinyaramirriyunydja, yakana walala yurru murrmurryun bukmak ŋäthili, yurruna ŋunhiyi nhä malanha yurru maḻŋ'thundja, bala dhawar'yundja yurru, bala ŋayinydja yurru Gäthu'mirriŋu Yolŋunydja nhina yukurra ŋurruŋuna wal'ŋu bukmakkuna. 33Ŋunha gärak ŋunhi nhe yukurra nhäma, ga dhuwala gay' munatha' wäŋa, dhuwalanydja yurru buwayakthirri winya'yun warray, yurru ŋarrakunydja dhäruk yaka warray yurru winya'yun ga buwayakthirri.”

Nhiniyanydja bira'yurra ga bukumirriyaŋa yulŋunydja yukirriya

34-35“Yo, biyaka walala djäka nhumalaŋguway nhuma yulŋunydja. Yaka yana ḻayḻayyurra munatha'wuywalanydja nhäŋura malaŋuŋura. Ŋuli nhe yurru bitjandja liŋgu guyaŋirri yukurra ŋathanydja ga ŋänitjiny'tja, ga bitjan liŋgu nhe yukurra yurru warwuyun ŋula nhäku malaŋuwu, bala ŋuriŋiyinydjayi nhäyu malaŋuyu yurru nhuna yukurra garrpiṉna, ga yakana nhe yurru ŋulinyaramirriyunydjayi girri'-ŋamathirri nhanŋu Djesuwu, ŋunhi ŋayi yurru marrtjinydja lili. Liŋgu nhanŋunydja yurru walu ŋunhi maḻŋ' bitjan warray, waḏutja warray yana. Ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru ŋunhiyinydja dhuḏitjnha bukmakkunydja yolŋu'-yulŋuwu bawala'mirriŋuranydja. 36Biyaka nhenydja yana bira'yurra yukirriya nhiniya, ga biyaka liŋgu bukumirriyaŋa yukirriya, märr nhenydja yurru rumbal winya'yunna ŋuliŋuruyinydja nhäŋuru malaŋuŋuru ŋunhi yukurra yurru maḻŋ'thu-maḻŋ'thun, bala nhe yurru yukurra dhärranydja goramiriwnha yana ŋula nhämiriwnha, gumurrŋurana Gäthu'mirriŋuwala Yolŋuwalanydja ŋunhalanydja djiwarr'ŋuranydja.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

37Ga ŋulinyaramirriyunydjayi walupuynydja ŋayi ŋuli yukurranha Djesuyu ḻakaranha marŋgikunha yolŋu'-yulŋunha ŋunhiliyi Godkala Buṉbuŋura, ga ŋunhi ŋuli munhakuyinyanydja marrtjinya, bala ŋayi ŋuli marrtjinya balayi bukulili yäkulili Woliplilina. 38Ga bitjanana liŋgu walu-ŋupana munhakumirri yana goḏarr'mirrinydja walala ŋuli yolŋu'-yulŋu marrtjinya Godkalanydja ŋunhi Buṉbulili, biyapulnha miṯtji ŋula nhämunha'na, liŋgu walala wirrki yana ḏukṯukthinanydja wal'ŋu ŋänharawu Djesuwunydja dhärukku.