gnnNTOTPO

Luk 2

Djesu dhawal-wuyaŋinana wäŋaŋura Bithiliyim

1-2Yo, ŋayi ŋurruŋuyunydja wal'ŋu ŋunhi buŋgawayunydja yäkuyu Gatjthayunydja ḻiya-ŋamaŋamayunmina, ŋayi yurru bothurru yolŋu'-yulŋunha nhanŋuway bukmaknha yana, yana maḻŋ'marama yurru nhämunha' ŋunhi nhanukala djäkaŋura. Ga ŋulinyaramirriyunydjayi yolŋu yäku Guriniya ŋuli yukurranha djäka wäŋawu ŋuriki Djiriyawuyŋu makarrwu, nhanukuŋu Gatjthawuŋu nherraṉara. Yo, ŋulinyaramirriyunydjayi ŋayi buŋgawayu ŋunhiyi dhäwu'na djuy'yurruna birrka'mirrilili wäŋalilinydja malaŋulili, waŋananydja ŋayi ḻakaraŋalanydja bitjarrana, “Bukmak nhuma yurru ḻaw'yundja bala nhumalaŋgiyingalana wäŋalili, märr ŋunhalayinydja nhuma yurru yäkuna nhumalanhay nhuma nherraṉmirri yukurra ŋunha djorra'lilina,” bitjarra.

3Bala bukmaknha yolŋunydja walala yukurrana marrtjina walalaŋgiyingalana walala wäŋalili malaŋulili. 4Ga ŋayinydja Djotjiptja marrtjina wäŋaŋuru Natjuripŋuru, makarrŋuru Galaliŋuru balayi Bithiliyimlili, ŋunhiwala Djudiyalilina makarrlilinydja. Walala ŋuli ḻakaranha ŋunhiyi Bithiliyimdja wäŋa yäku Giŋ-Daypitku wäŋa bitjana, ga ŋayi Djotjiptja marrtjina ŋunhiwalayina wäŋalili, liŋgu Djotjiptja ŋunhi dhawal-wuyaŋinyara yarraṯaŋuru Daypitkala ŋulaŋuru. 5Yo, marrtjinanydja ŋayi Djotjiptja yäku-nherraṉminyarawu, ga ŋayi Merri, ŋunhiyi dhawu'mirrinydja miyalk nhanŋu Djotjipku marrtjinayi, galki maṉḏa. Yurru Merrinydja ŋunhi yothu'mirrina, ŋapawaṯthinana nhanukuŋu yothunydja.

6Ga ŋunhi maṉḏa nhinananydja yukurrana ŋunhili Bithiliyimdja wäŋaŋura, bala walunydja ŋurikiyi yothu'wunydja galkithinana, 7bala ŋunhiyi Merriwunydja maḻamarrnydja yothu dhawal-wuyaŋinana. Bala garrpiranydja ŋanya ŋayi maryakalyunydja, bala yorrkuŋala ŋanya mulmumirrililina wäŋalilinydja bala'-balalilinydja, liŋgu ŋayinydja ŋunhi dhawal-wuyaŋina wäyingalana wäŋaŋura; bäyŋuna dhaḻakarr nhanŋu ŋunhanydja, ŋunhi walala yolŋu'-yulŋu ŋuli ŋorra'-ŋurra yukurra.

Dhäwu'mirriyu walalay djiwarr'wuyyu dhäwu'na ḻakaraŋala wäyin-djäkamirriwala walalaŋgala

8Ga ŋulinyaramirriyu liŋgu munhakunydja wäyin-djäkamirri walala yukurrana nhinana djäka wäyingu ŋunha ḏiltjiŋura, galki Bithiliyim yana. 9Nhinanahydja walala yukurrana-a-a, bala djiwarr'wuynydja yolŋu Garraywunydja maḻŋ'thurrunana walalaŋgala, ga Godkala ŋunhi ḻatju'yunydja dhikanydja wal'ŋu djarraṯawun'thunydja walalanha ŋäkirrmaraŋala warrpam'nha, bala walalanydja ŋunhi mirithinana barrarinanydja dhikana. 10Ga ŋayinydja ŋunhiyi yolŋu djiwarr'wuynydja waŋana bitjarrana, “Way, yaka walala barrariya. Ŋarranydja dhuwala gäŋala nhumalaŋgu ḻatju' dhika wal'ŋu dhäwu', bala yurru bukmaknha yolŋu walala ŋayaŋu-djulŋithirrina dhikana wal'ŋu nhina yukurra. 11Liŋgu dhiyaŋunydja munhaku gäthuranydja nhumalaŋgu ŋunhi Walŋakunharamirrinydja dhawal-wuyaŋinana ŋunha ya' Daypitkala wäŋaŋura. Ŋayinydja ŋunhi Garray Christ yäku, ŋunhi dhawu'mirriyanharawuy baman'ŋuwuy be. 12Nhuma yurru maḻŋ'maramanydja ŋanya maryakalmirri garrpiṉara, ŋorranydja ŋayi yukurra mulmumirriŋura bala'-balaŋuranydja ŋunhiyi. Ŋunhi nhuma maḻŋ'maramanydja ŋanya yurru bitjandhiyi, bala nhuma yurru marŋgithirrina, ŋunhi ŋarranydja nhumalaŋgu yuwalk yana ḻakaraŋala.” Ga bitjarrayina ŋayi ŋuriŋi dhäwu'mirriyu ḻakaraŋalanydja walalaŋgu wäyin-djäkamirriwunydja.

13Ga ŋuliŋurunydja, dhunupana walala nhäŋala ŋula nhämunha'nhana Godku ŋunhi djiwarr'wuynhanydja walalanha miṯtjinha, dhärrana walala yukurrana ŋurikalayi dhäwu'mirriwala, ga miyamaranydja walala yukurrana wokthurrunana dhikana Godku, waŋana ḻakaraŋala bitjarra,

14“Godtja dhuwala biyapul wal'ŋu ŋayi garrwar,

ḻatju' dhika wal'ŋu djeŋarra'.

Ŋunhalanydja djiwarr'ŋuranydja ŋanapurrunydja nhanŋu ŋuli wokthunna buku-ŋal'yunna,

ga dhiyala munatha'ŋuranydja rom-ŋamakurruny'tja yolŋu walala yurru nhina yukurra ŋayaŋu-yal'yunna,

liŋgu Godtja nhumalaŋgu märr-ŋamathirrina yukurra mirithirrina wal'ŋu yana,

nhumalanha ŋayi yurru walŋakuma.”

15Ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru walala ŋuriŋiyi dhäwu'mirriyunydja walalay gonha'yurrunana walalanha, bala marrtjina roŋiyinana balayi djiwarr'liliyi. Ga walalanydja ŋunhi djäkamirrinydja walala waŋanhamina bitjanmina, “Way, ŋilimurru gul' marrtjina bala Bithiliyimlilina. Marrtji ŋilimurru yurru ga nhämana ŋunhiyi, ŋunhi nhaltjarra ŋayi ŋilimurruŋgu ḻakaraŋala Garrayyu.”

16Bala dhunupana walala marrtjinana-wala yana, ga maḻŋ'maraŋalanydja walala Merrinha ga Djotjipnha ga yothu'nha ŋunhiyi, ŋayi yukurrana ŋorrana ŋunhiliyi mulmumirriŋura bala'palaŋura. 17Bala walala yukurrana nhäŋalana yana ŋanya, ga ḻakaraŋalanydja walala maṉḏapala Merriwa ga Djotjippa nhaltjarra ŋayi ŋunhi djiwarr'wuyyu yolŋuyu ḻakaraŋala yukurrana dhiyakalaŋuwuy yothu'walaŋuwuy.

18Bala walala ḻakaraŋala marrtjina bala dhukarr-ŋupara ŋunhiyi wäyin-djäkamirriyu walalay, ga bukmakthuna ŋunhi ŋäkulanydja wirrkina wal'ŋu dhikana ṉirryunminana ŋunhi dhäwuny'tja, ŋunhi walala ŋuriŋiyi djäkamirriyu walalay ḻakaraŋala walalaŋgu. 19Yurru ŋayinydja Merriyunydja ŋayathaŋala yukurrana ŋunhiyi dhäruktja ŋayaŋuyuna ŋuruŋuna wal'ŋu nhanukalay ŋayi, ga bitjarrana liŋguna ŋayi guyaŋinana yukurrana yulŋunydja.

20Ga walalanydja ŋunhi djäkamirrinydja walala balayi roŋi'-ruŋiyinayi wäyingala walalaŋgala, yurru wäŋgaŋalanydja walala ŋunhi roŋi'-ruŋiyinanydja miyamarana marrtjina, wokthurrunana manapara Godkuna. Wirrkina walala yana goŋmirriyina manapara, liŋgu ŋuriŋiyinayi dhäwu'yu ŋunhi walala ŋäkula; ga maḻŋ'maraŋalanydja walala ŋunhi yuwalkthi yana, bitjarra ŋunhi dhäwu'mirriyu ḻakaraŋala walalaŋgu yukurrana.

Djesunha yäku nherrarana

21Yo, ga 7 munha djuḻkthurruna dhäŋuru ŋuliŋuru ŋunhi ŋayi dhawal-wuyaŋina, ga ŋunhiyinydja walu nhanŋu mitthunarawuna, liŋgu ŋunhiyinydjayi rom walalaŋgu. Ga romdhu ŋuriŋi mitthunminyarayunydja yukurra mayali' ḻakarama bitjan, ŋunhiyi yothuny'tja ŋunhi nhanukiyingala Godkala yana miṯtjiŋura. Bala walala ŋanya mitthurrunana, ga yäkuna ŋanya wekaŋala Djesuna, ŋunhiyi yana liŋgu yäkunydja ŋunhi ŋayi dhäwu'mirriyu ŋuriŋi ḻakaraŋala nhanukalaŋuwala ŋäṉḏi'mirriŋuwala ŋäthili, yurruna ŋayi Merri yothu'mirriyina.

Maṉḏa Djotjipthu ga Merriyu wekaŋala yothunha Garraywalana

22Ga waŋgany ŋaḻindi djuḻkthurrunana, bala ŋunhiyinydja walu maṉḏakuna bunana ḏarrtjalkkunhaminyarawuna, Merriwu ga Djotjipku, bala maṉḏa marrtjinana bala Djurutjalamlilina, liŋgu ŋunhiyinydja rom Gunhu'yu ḻakaraŋala Mawtjitjkala ŋäthili wal'ŋu. Marrtjinanydja maṉḏa bala-a-a, gäŋala marrtjina ŋunhiyi yothunhana, märr yurru maṉḏa wekama ŋanya Garraywalana goŋlili. 23Liŋgu Garraywuŋunydja rom yukurra ḻakarama bitjan, ‘Ŋunhi yurru ḏarramu yothu maḻamarr dhawal-wuyaŋirri, ŋunhiyinydja yothu yurru nhanŋuwaynha yana Garraywuna.’

24Marrtjinanydja maṉḏa, bala yana gärrina Buṉbulilina Gunhu'wala. Ga bitjarrayi bili maṉḏa gäŋala wäyinnhanydja, bala bathara barŋlili, märrma' maṉḏanha murryil, mak ḻumbuk maṉḏanha, yuṯa maṉḏanha yana, bili bitjarra yukurrana romdja Garraywu dhärrana. 25Ga ŋunhala Djurutjalam wäŋaŋura yolŋu yukurrana nhinana rom-dhunupa yäku Djimiyan. Ŋayi ŋunhiyinydjayi ḏarramu rom-wiyaṉiyina yulŋunydja Godku, ga yuwalkkuŋala ŋayi wirrki yana märr-yuwalkthinanydja yukurrana nhanŋu Godku, bala ŋayi yukurrana nhinana galkurrunana, dhukarr-nhäŋalana yukurrana ŋurikinayi waluwu ŋunhi ŋayi Godthu yurru walŋakuma Yitjuralnha bäpurru'nha. Ga bitjana liŋgu Godkala ŋunhi Garrkuḻukthunydja Birrimbirryu ŋuli yukurranha gänha ŋanya ŋunhiyi Djimiyannha, marŋgikunha ŋanya marrtjinya. 26Ga ŋäthili yana ŋayi ŋuriŋi Garrkuḻukthunydja Birrimbirryu ḻakaraŋala nhanŋu Djimiyangu, ŋayi yurru nhäma ŋunhiyi dhawu'mirriyanharawuynha Garraynha Christnha, yurruna ŋayi yurru rakunydhirrinydja. 27Bala ŋayi ŋuriŋiyinydjayi Garrkuḻukthunydja Birrimbirryu gäŋalana ŋanya Djimiyannha ŋunhiwalayina Godkalana Buṉbulili, ŋuriŋiyina liŋguna ḏaykun'thu ŋunhi maṉḏa Djotjipthu ga Merriyu gäŋala ŋunhi yothunha ŋunhiwalayi wekanharawu Godku Gunhu'wu.

28Ga dhunupana ŋayi ŋunhi Djimiyandhunydja nhäŋalana ŋunhi yothu'nhanydja, bala ḻaw'maraŋalana ŋanya ŋayi nhanukiyingalay ŋayi gumurrlilina. Bala ŋayi buku-wekaŋalana ŋanya Godnhana ŋurikiyi, waŋana bitjarrana,

29-30“Garray, nhenydja ŋunhi ḻakaraŋala ŋarraku, ŋarra yurru walŋa nhina yukurra,

yana liŋgu ga nhäma ŋarra yurru walŋakunharamirrinha ŋunhinha Christnha ŋunhi ŋayi yurru buna.

Ga liŋguna ŋarra dhuwala nhäŋalana.

Ŋarra yurru rakunydhirrinydja mäwaya'na yana,

liŋgu dhiyaŋu ŋarrakalay maŋutjiyunydja ŋarra nhäŋalana ŋunhiyinydja ŋunhi nhe djuy'yurruna lili.

31Nhe ŋanya nherraranydja dhipala munatha'lili bukmakkala yana yolŋu'-yulŋuwala gumurrlili.

32Ga ŋayinydja dhuwala balanyara yulŋunydja bitjan djarraṯawun';

ŋayi yurru nhunana maḻŋ'marama mulku'-mulkuruwalanydja,

ga bitjandhi liŋgu nhuŋuwaynydja yolŋu walala miṯtji Yitjuralnydja nhina yukurra yurru ŋunhiliyi nhanukala djarraṯawun'mirriŋura romŋura.”

33Ga ŋuriŋiyi maṉḏathu Merriyu ga Djotjipthu ṉirryurrunana ŋäkulanydja dhäruktja ŋanya Djimiyannha, nhaltjarra ŋayi yukurrana waŋana ŋunhi ḻakaraŋala maṉḏaku yothunha.

34Bala ŋayi Djimiyandja ŋunhi worruŋunydja yolŋu goŋ-garrwarthinanydja, bala bukumirriyaŋalana ŋuriki maṉḏaku. Ga waŋananydja ŋayi ŋäṉḏi'mirriŋuwala Merriwalanydja bitjarrana,

“Godthu ŋayipi nherraranydja dhuwalayi yothu'nha,

ga guḻku' Yitjuralpuyŋunydja yolŋu walala yurru ŋaṯtjarrkthun, bala galkirrina marrtji,

liŋgu walala yurru yakana märr-yuwalkthirri nhanukala dhiyakalayi.

Yurru wiripu-guḻkuny'tja Yitjuralpuyŋu yolŋu walala yurru walŋathirrina nhanukalaynha yäkuyu.

Ga guḻkuny'tja yolŋu walala yurru nyinyaŋdhunna nhanŋu,

bala waŋa yätj-ḻakaramana ŋanya,

walala yurru yana bukuyu-ŋurrkama ŋanya;

35bala yurru maḻŋ'thunna warraŋulthirrina ŋunhinydja nhä malanha ŋunhi marrtji ŋorra djuḻuḻ'maranhara ŋayaŋuŋura ŋunha yolŋu'-yulŋuwala.

Ga nhenydja ŋäṉḏi'mirriŋunydja nhanŋu yurru ŋayaŋu-yätjthirrina;

ŋayaŋunydja nhuŋu yurru dhuwalanydja dharpuma warwuyuna,

bitjanna bitjan ŋuli raywal'yu ŋuriŋi mandjawakthu dharpuma burakirri.”

Yanayu ḻakaraŋala bukmakkala ŋurikalaŋuwuy yothu'walaŋuwuy

36Ga ŋulinyaramirriyu liŋgu dhäwu'-ḻakaranharamirri miyalk yäku Yana marrtjina ŋunhiwala liŋgu Godkala Buṉbulili gulŋiyina. Ga ŋunhiyinydjayi dhäyka gäthu'mirriŋu Banyuwalwu, ŋulaŋuru yarraṯaŋuru Yatjawala, ga worruŋuna ŋayi yana mirithirrina yolŋunydja. Be ŋäthili ŋayi märraŋalanydja ḏarramunha, yurru nhinananydja ŋayi dhuway'mirriŋuwalanydja nhanukalaŋuwala märr-gurriri yana, 7 dhuŋgarra, 37ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋunhi ŋayi rakunydhina, bala ŋayi miyalktja ŋunhiyi nhinana yukurrana gänana dhuway'miriwnha weyinŋumirrina dhikana, 84-na dhuŋgarra. Ga bitjana liŋgu ŋayi ŋuli bukumirriyanhana yukurranha ŋoy-ŋathamiriwnha, buku-ŋal'yunanydja yukurranha Godku ŋunhiliyinydja Buṉbuŋura Godkalanydja walupuy ga munhaku. 38Gulŋiyinanydja ŋayi ŋunhiyi worruŋu dhäyka, ga ŋunhi ŋayi nhäŋalanydja ŋunhiyi yothunha Djesunha, bala ŋayi mirithirrina dhikana buku-wurrparanydja yukurrana Godnha. Bala ŋayi marrtjinana-dharrana ḻakaraŋalana birrka'mirriwana yolŋu'-yulŋuwa bitjarrana, “Dhuwalana ŋayi yulŋunydja, dhuwalana. Godku ŋunhi dhawu'mirriyanharawuynydja liŋguna bunana.” Bitjarrayina ŋayi yukurrana ŋuriŋiyi ḻakaraŋalanydja yolŋu'-yulŋuwanydja, ŋuripanydja ŋunhi walala yukurrana dhukarr-nhäŋala gatjpu'yurruna ŋurikiyi ŋunhi ŋayi yurru Godthu walŋakuma Djurutjalamnha ŋulaŋuru miriŋuwala goŋŋuru.

Djotjip ga Merri ga yothu roŋiyina Natjuriplilina

39Yo, ŋuriŋi maṉḏathu Djotjipthu ga Merriyu djämanydja yukurrana bukmakkuŋala nhänydja malanha ŋunhi nhaltjan Godkala Garraywala romdhu yukurra ḻakarama. Ga liŋguna dhawar'yurrunana, bala maṉḏa roŋiyinana walalaŋgiyingalaynha wäŋalili Natjuriplilina, Galalililina makarrlili. 40Bala ŋayi ŋunhi yothuny'tja ŋutharana yukurrana ŋunhiliyina gurrmulthinana, rumbalnydja ŋayi wuṉḏaŋarryina, ga ḻiyanydja nhanŋu guyaŋinyarawunydja djambatjnha wal'ŋu dhikana yana, ga manymaknha ŋayi ḏarramunydja ŋunhiyi. Ga ŋayinydja ŋunhi Gunhu' Godtja nhanŋu ŋuli marrkapthunana, liŋgu Godtja nhanukala goŋmirriyinana.

Gurrmul Djesu yukurrana nhinana Gunhu'wala Buṉbuŋura

41Nhinananydja walala yukurrana ŋunhiliyi Natjuriptja, ŋäṉḏi'mirriŋu nhanŋu Merri, ga bäpa'mirriŋu Djotjip, ga ŋayipina Djesuna, ga bitjana liŋgu dhuŋgarra-mandhinya nhanŋu ŋäṉḏi'mirriŋunydja ga bäpa'mirriŋunydja ŋuli marrtjinya Djurutjalamlili ŋuriki waluwu guyaŋinyaramirriwu yäkuwu Ḻäy-yuḻkmaranharamirriwunydja. 42Ga ŋunhi ŋayi Djesu gurrmulnha wal'ŋu ḏarramuna, dhuŋgarranydja nhanŋu märrma'-rulu ga märrma' bäythinyara, ga biyapulnydja ŋunhi maṉḏa marrtjina Djurutjalamlili Ḻäy-yuḻkmaranharalilina, bala ŋayinydja maṉḏaku malthurruna ŋayipina Djesuna.

43Bala walala yukurrana bitjarrayina djäma ŋunhiliyi Djurutjalamnha, yana liŋgu ga dhawar'yurruna, bala walala bukmak ŋunhi yolŋu'-yulŋu marrtjina roŋiyinana balayi walalaŋgiyingalay wäŋalilina, ga maṉḏanydja Djotjiptja ga Merrinydja malthurrunana yukurrana walalaŋgu. Yurru maṉḏa nhanŋunydja Djesuwunydja yakana marŋgi, liŋgu ŋayi bäymana dhuḏi'yurruna ŋunhilina Djurutjalamnha. 44Maṉḏanydja guyaŋina yanapi ŋayi Djesu ŋunhilimi malaŋura yolŋu'-yulŋuwala, bala walala wäŋgaŋala marrtjina walu ŋuparana-a-a, yana liŋgu ga milmitjpana ḻäy-wilyunarayuna, bala maṉḏa maŋutji-ḻarruŋalana nhanŋu Djesuwu, dhä-wirrka'yurruna marrtjina yolŋu'-yulŋunhana, gurruṯu'mirrinhana walalanha ga ḻundu'mirriŋunhana walalanha, ga bäyŋuna maṉḏa maḻŋ'maraŋalanydja ŋanya. 45Ḻarruŋalana maṉḏa-a-a, warrya'yurrunana nhanŋu-u-u, ga bäyŋuna. Bala maṉḏa roŋiyinana ḻarruŋala balayi Djurutjalamliliyi.

46Ḻarruŋalanydja maṉḏa yukurrana-a-a, ḻiw'maraŋala yana Djurutjalamgurru wäŋakurru-u-u, ga bäyŋuna maṉḏa maḻŋ'maraŋala ŋanya. Bala ŋunhinydja wiripuŋuyuna munhayu maṉḏa marrtjina bala Gunhu'walana Buṉbulili, bala nhäŋalanydja maṉḏa yuwalkthi ŋanya, ŋayi yukurrana nhinana ŋunhiliyi walalaŋgala ṉapuŋga, Rom-marŋgikunhamirriwala walalaŋgala ḏarramuwurruŋgala; walala yukurrana yana waŋanhamina bala-lili'yunmina, ga ŋayinydja yukurrana mäkiri'-witjurruna walalaŋgu, bala ŋayina walalanhana yukurrana dhä-wirrka'yurruna. 47Bala walala ṉirryurrunana ŋäkulanydja ŋanya, bukmakthu yana ŋuriŋiyi ŋurru'-ŋurruŋuyu, liŋgu ŋayi yukurrana waŋananydja biyapulnha wal'ŋu dhäruk dhunupana, bitjan ŋayinydja ŋunhi ḻiya-djambatjnha gurrmul guyaŋinyarawu.

48Yo, ŋunhi maṉḏa ŋäṉḏi'mirriŋunydja ga bäpa'mirriŋunydja gärrina ŋunhimalayi, ga bitjarrayi bili maṉḏa nhäŋala ṉirryurrunayi ŋanya, bala ŋayi ŋäṉḏi'mirriŋunydja waŋana bitjarrana nhanŋu, “Way waku! Nhäku nhe yukurra bitjandhiyinydja dhuwala ŋinyalanha? Ŋarranydja ga bäpa'mirriŋunydja nhuŋu yukurrana mirithinana warwuyurruna, ḻarruŋalanydja ŋilinyu yukurrana nhuŋu bitjarrana liŋgu, bawala'mirrikurruna wäŋakurrunydja ḻiw'maraŋala yana.” 49Bala ŋayinydja waŋana maṉḏaku balanydja, buku-ruŋinyamaraŋala bitjarra, “Nhäku warray nhuma ŋarrakunydja yukurrana ḻarruŋala? Yaka muka nhuma dhuwala marŋginydja yana ŋiniya?... ŋunhi ŋarra ŋuli yukurra ḻayḻayyun dhiyalaminydja ŋarrakalaŋuwala Bäpa'mirriŋuwalanydja romŋura?” 50Yurru maṉḏanydja ŋanya bäyŋuna ŋula dharaŋara ŋunhimala dhäruklili ŋunhi ŋayi nhaltjarra mayali' waŋana.

51Bala ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru walala marrtjina roŋiyinana balayi Natjuriplili. Nhinananydja walala yukurrana ŋunhiliyina wäŋaŋura, ga bitjanana liŋgu ŋayi ŋuli Djesuyu dhäruktja märranha yukurranha maṉḏanha Merrinha ga Djotjipnha. Ga bitjana liŋgu ŋäṉḏi'mirriŋuyunydja nhanukala yukurranha ŋuli guyaŋinyanydja, ḏälkunhana yana ŋunhiyi malanha nhanukiyingalay ŋayi ŋayaŋuyuna. 52Bala ŋayi Djesu ŋuthara ḏarramuyinana; nhanŋu guyaŋinyaramirrinydja biyapulnha ŋuthara wal'ŋu ḏälthinana, ḻiya-djambatjthinana. Ga Gunhuny'tja nhanŋu ŋuli mirithinyana marrkapthuna, ga bitjarrayi liŋgu yolŋunydja walala nhanŋu marrkapthurrunayi.