gnnNTOTPO

YIPATJATJLILI DHÄRUK 5

Nhe yurru ŋayaŋu-djarraṯawun'tja marrtji Garrkuḻukthuna yana wal'ŋu Birrimbirryu

1Yo, yuwalk dhuwala yulŋunydja. Nhumanydja dhuwala marrkapmirri walala yana yumurrku' Godku, bala biyaka nhiniya yukirriya dhuwurr-ŋamathiyana, biyakana bitjan God yana Bäpa'mirriŋu nhuŋu. 2Ga märr-ŋamathinyamiya bala-lili'yunmiya, biyaka yana liŋgu bitjan Christ märr-ŋamathirri ŋuli yukurra ŋilimurruŋgu. Mirithina yana ŋayi ŋilimurrunha märryu-ḏapmaraŋalanydja, bala ŋayi wekanhaminana nhanŋuway ŋayi walŋanydja walŋakunharawuna ŋilimurruŋgu. Ŋayinydja rakunydhina ŋilimurruŋgala dharapulŋura, yurru ŋunhiyinydja ŋunhi ŋayi wekanhamina märryu-ḏapmaranharayuna, ŋunhiyinydja balanyarana bitjan buŋgan bäw' gaŋgathirri ŋuli marrtji Gunhu'wu, bala Gunhu'yunydja nhäŋala ŋayaŋu-ŋamathinana manapara nhanukuŋu ŋunhi wekanharanydja, bala ŋayi yana Godthunydja märraŋalana ŋilimurrunha, bala nherrara nhanŋuwayliliyaŋalana ŋayi dhambay-manapara Christkalana.

3Yuwalkkuma yana nhuma dhuwala Godkunydja wal'ŋu yolŋu'-yulŋu. Yaka yana nhuŋu dhunupa nhe yurru djäma yätjtja wal'ŋu, balanyaranydja bitjan marramba', ga djäl-ḏumurruyinyamirri yätjku, ga wanaŋa-ḏumurru ŋula nhäku. Yaka yana waŋanhamiya yukirriya ŋurikiyinydjayi yätjpuynydja nhäpuy malaŋuwuy. 4Ga yaka waŋiya yätj dhäruk ga dhäwu' wakal-wekanhaminyaranydja; yaka waŋiya dhäparktja ŋula nhämiriwnydja dhäruk.

Biyaka liŋgu waŋiya ŋamakurru' wal'ŋu yana dhäruk, yuwalk ŋunhi wal'ŋu, ga buku-wurrpalanydja yukirriya Godnha. 5Liŋgu nhe marŋgina liŋguna, ŋunhi yurru dhuwurr-yätjmirrinydja ŋunhinydja yolŋu'-yulŋu yakana gulŋiyirri yukurra Godkalanydja wäŋalili ga romlili; walalanydja yurru yana yarrkthunna-wala, ganaŋ'thunna yurru Godkalanydja, ŋunhinydja marramba'mirrinydja yolŋu, ga wurraŋatjarranydja yolŋu, ga rom-bakmaranhamirrinydja ŋunhinydja, ga wanaŋa-ḏilkurrunydja yolŋu. Yo, ŋuriŋinydja rärru-ḏilkurruyunydja ŋuli waŋarrkuma yukurra rrupiyana ŋula nhä malanha, yakana yurru balanyarayuyinydja yolŋu'-yulŋuyu märrama ŋula nhä ŋulaŋuru Christkuŋunydja, yakana walala yurru yukurra nhina galkinydja wal'ŋu nhanukala ŋunhala djiwarr'ŋuranydja.

6Wiripu-guḻku'yunydja ŋuli yolŋu'-yulŋuyu ḻakarama nhumalaŋgu, yanapi ŋunhiyinydja manymak djämawu yätjkunydja ŋula nhäkunydja marramba'wunydja wo wanaŋa-ḏumurruwunydja, yurru ŋunhiyi dhäruktja walalaŋguŋu ŋula nhäna yana nhäŋiniŋ'nha. Yaka nhenydja mäkiri'-witjurra walalaŋgu dhärukku mayali'-wilkthunarawuywunydja, liŋgu Godtja ŋuli yukurra ŋaramurryirri yätjkunydja wal'ŋu romgu ŋurikiyinydja, ga yuwalkkuma yana ŋayi yurru dhä-ḏir'yundja wal'ŋu ŋunhiyinha yolŋu'-yulŋunhanydja ŋunhi walala ŋuli yaka dhäruk-märrama ŋanya, ŋunhinhanydja walalanha ŋunhi walala ŋapa-wekaŋala nhanukalaŋuwu romgu. 7Dhiyakuyina märrwu nhenydja yurru yarrkthun yana balanyarawalayi yolŋu'-yulŋuwala, yaka galkithiya walalaŋgala miṯtjilili. 8Liŋgu ŋäthilinydja nhenydja ŋunhi nhinana yukurrana buku-munha'ŋura yana, ga dhiyaŋunydja-wala nhe yukurra nhina djarraṯawun'ŋurana, galkina yana Godkalana. Gatjuy mukthurrana-wala yana nhiniyanydja ŋamathaŋana wal'ŋu, liŋgu nhenydja dhuwala yolŋu djarraṯawun'puy, yaka ŋula buku-munha'wuy. 9Ŋunhi ŋuli dharpa gurarrthirri yukurra ŋunha djarraṯawun'ŋuranydja wal'ŋu, bala ŋuliŋuruyi dharpaŋurunydja ŋuli borummirriyirrina ḻatju'mirrina dhikana wal'ŋu borum muḻkurrnydja, ga ŋunhi ŋayi yurru yolŋu yukurra nhina Godkalanydja djarraṯawun'ŋura, ŋunhiyinydjayi yolŋu yurru nhina ŋamakurru'na, rom-dhunupana ga yuwalknha wal'ŋu. 10Biyaka gatjarr'yurra ŋäthilinydja maḻŋ'maraŋa marrtjiya nhä malanha, bala nhiniyana ŋunhiliyina liŋguna romŋura ŋunhi Godthu ŋuli ḻakarama ŋamakurru' wal'ŋu. 11Guyaŋiya ŋunhi dharpanha ŋunhi ŋuli yukurra ŋuthan ŋunha warumukŋura; ŋurikiynydja dharpawuy borum yurru ḻirra-warmirrina yana, yakana ŋamakurru' wal'ŋu. Yaka nhenydja waŋgany-manapanmiya ŋunhiwalayi ŋurikalanydja walalaŋgala ŋunhi walala yukurra nhina buku-munha'ŋura, ŋurikalanydja ŋunhi yaka walala marŋgi Godku. Yaka nhiniya walalaŋgalaynydja romŋura; yana biyaka maḻŋ'maraŋa walalaŋgu yätj, djarraṯawun'lilina gäŋa ŋuriŋi nhokalay ŋamakurru'yu wal'ŋu romdhu, märr yurru walala dharaŋan ŋunhi walalaŋgunydja rom yätj warray wal'ŋu yana, yaka warray ŋamakurru'. 12Yaka yana marrtjiya waŋanhamiya ŋurikiy gora-wekanharamirriwuynydja rombuy ŋunhi walala ŋuli yolŋu'-yulŋuyu djäma be gayul wal'ŋu munha'ŋura. 13Ŋunhi ŋayi ŋuli djarraṯawun'thunydja räkukuma ŋunhi wäŋa buku-munhany'tja, bala bukmak ŋunhiyi nhä malanha yurru marrtji maḻŋ'thu-maḻŋ'thun warraŋulthirrina, bala yurru ŋunhiyinydja nhä malanha djambina yana wiripuŋuyirrina, bala djarraṯawun'thirrina yurru ŋuriŋiyi djarraṯawun'thuna. 14Ŋula yolthu yukurrana waŋana ḻakaraŋala dhiyakuyyinydja bitjarra gam',

“Bira'yurrana nhuma yakurrmirrinydja ŋunhi,

gaŋgathiyana nhuma rakunymirrinydja.

Gonha'yurrana dhuwaliyi buku-munha'nhanydja,

bala yurru ŋayi Christthuna räkukumanydja nhumalanha nhanukalaynha ŋayi djarraṯawun'thu.”

15Yo gurrum'thurra yulŋunydja, yaka nhiniya dhuwurr-djarrpi'thiyanydja biyakayi bitjan ŋunhi dhuŋamirri yolŋu'-yulŋu. Guyaŋiya dhunupakuŋa wal'ŋu yana, ga nhiniya Godkala yana yuwalkŋura romŋura. 16Biyakana liŋgu djämana-wala marrtjiya Godkunydja walu-ŋuparra yana, yaka walunydja ŋunhi warrkuḻuŋa yukirriya, liŋgu guḻku' mirithirri mukthun nhina yukurra dhiyalaminydja wäŋaŋura yätj. 17Yaka nhiniya yukirriya dhuŋanydja muḻkurr-dhumuktja, yana biyaka yaw'yurra ṉiṉ'thurra wal'ŋu nhokalay ḻiyayu Godkalaŋuwu gatjaḻwu, bala marrtjiya ŋuliyi liŋgu yana dhukarrkurru. 18Yaka yukirriya leŋu ŋänitjiyunydja, liŋgu ŋuriŋiyinydja nhuna yurru mel-warryun gäma bala yätjlilina, baḏuwaḏuyunna nhuna yurru buwayakkumana rumbalnha. Nhe yurru yana ŋayaŋuyu nhokalaynydja ḻukiya ŋunhi walŋamirri wal'ŋu gapu, dhaŋaŋdhiya biyaka yana Godkala ŋuriŋiyi Walŋayu Birrimbirryu. 19Bala nhuma yurru waŋanharamirrina yukurra bala-lili'yunmirri Godkuna wal'ŋu ŋunhina dhäruk; bitjanna liŋguna nhuma yukurra yurru miyaman Godkuna ŋunhina manikay nhokalay dhiyaŋi ŋayaŋuyu, wokthunna nhe yukurra yurru Garraywu manikayyuna miyamanarayu, bitjanna liŋgu walu-ŋupan ga munhamandhirri. 20Biyakana liŋgu buku-wekaŋa yukirriya ŋanyapinyay Godnhana ŋilimurruŋguway Bäpanhana; buku-wurrpala biyaka ŋanya bukmakku yana nhäku malaŋuwu, yäkuyu Garraywala ŋilimurruŋgalaŋuwala Djesu-Christkala yana.

Ḻakarama yukurra dhuway'mirriŋunha ga miyalknha nhanŋuway

21Yo, nhumanydja dhuwali yukurra märr-nherraṉmirri Djesu-Christkala rom-beyaṉiyirri manapan, liŋgu ŋayi ŋunhi ŋilimurruŋgunydja gunganharamirri mulka, bala nhe yurru yaka ŋurruŋu-yuḻkun ga ŋurruŋu-ḻakaranhamirri wiripuŋuwala yolŋuwala; nhe yurru yana nyilŋ'maranhamiya nhunapinyay nhe, bala märr-nherraṉmiya biyaka nhumalanhay nhuma bala-lili'yunmiya.

22-24Nhuma ḏarramu ga miyalk ŋunhi nhuma liŋguwuynha ŋawatthunminyarana, nhumanydja maṉḏa waŋganynha dhuwala, balanyarana bitjan Garray Djesu ga ŋilimurru nhanukalayŋumirri ŋunhi yolŋu'-yulŋu waŋganynha yana rumbal.

Nhe miyalktja, märr-nherraṉmiya nhokalayŋuwala dhuway'mirriŋuwala, bili ŋayi muka ŋunhi nhuŋunydja gunganharamirri; märr-ŋal'yurra yukirriya nhanukala, liŋgu ŋunhiyinydja bitjan Garraynhana nhe yukurra dhäruk märrama bitjandhiyi. Liŋgu ŋunhi dhuway'mirriŋunydja nhuŋuway, balanyara ŋayi bitjan muḻkurrnha nhuŋu, balanyara yana liŋgu bitjan Christ ŋayipi muḻkurrnydja Godkalaŋumirriwunydja ŋurikinydja miṯtjiwu. Liŋgu Godkunydja ŋunhi miṯtji bitjan rumbal nhanŋuway Garraywu dhiyala munatha'ŋuranydja, ga ŋayinydja ŋunhi ŋayipi walŋakunharamirri ŋurikiyi rumbalwunydja. Ga dhiyakuyina ŋayaŋuwu Godkunydja ŋunhi yolŋu'-yulŋu yurru märr-nherraṉmirri yukurra Christkala yana nhanukalay wal'ŋu, bala dhäruktja ŋanya märramana, ga bitjandhi yana liŋgu nhe miyalktja yurru märr-nherraṉmirri yukurra dhuway'mirriŋuwalana nhokalaŋuwala nhe. 25Ga nhuma dhuway'mirriŋunydja walala, märr-ŋamathiya yukirriya nhokalaŋuwu nhe miyalkku, biyaka yana liŋgu bitjan ŋayi Christ ŋuli yukurra märr-ŋamathirri nhanukalaŋuwu miṯtjiwu yolŋu'-yulŋuwu. Ŋayina ŋunhi walŋanydja wekanhamina ŋanyapinyay ŋayi, bala burakina ŋilimurruŋgala dharapulŋura, märr yurru ŋilimurrunydja nhina yukurra walŋathirrina, ga bitjandhina nhe yurru dhuway'mirriŋunydja märryu-ḏapmaraŋa nhuŋuway miyalknhanydja, ga djäka nhanŋu yuwalkkuŋa dhika wal'ŋu. 26Liŋgu Christtja ŋunhi ŋayipinydja maŋgu'-waṉḏina, märr yurru ŋilimurrunydja nhina yukurra nhanŋuwaynha wal'ŋu yolŋu walala yana; ŋayi ŋilimurrunha ḏarrtjalkkuŋalanydja buwayakkuŋalana yätjtja yana ŋilimurruŋgu ŋuriŋina Godkalana dhärukthu, bala ŋayi nherraranydja ganaŋ'maraŋalana ŋunhana ŋilimurrunha nhanŋuwayliliyaŋalana, 27märr yurru nhanŋuwaynydja ŋunhi miṯtji dhärra ḻatju'na wal'ŋu dhapirrknha yana dhikana, ḏarrtjalknha ŋula nhämiriwnha, ŋäthilimirriyanharana girri'-ŋamathinyara nhanŋu Christkuna ŋunhi ŋayi yurru buna, bala märramana yurru ŋilimurrunha, märr yurru ŋilimurru dhambaynha waŋgany-manapanmirrina Christkala gupaḏalkumana-wala. Liŋgu ŋunhi Godkunydja miṯtji balanyarana bitjan dhawu'mirri dhäyka Christku. 28Ga dhiyakuyinayi, ḏarramuyu yurru märryu-dapmaramanydja nhanŋuway ŋayi miyalknhanydja, ga yuwalkkuma yana djäka nhanŋu wal'ŋu, gunganharamirriyama ŋanya, bitjan yana liŋgu bitjan ŋayi ŋuli djäka yukurra nhanukalayŋu ŋayi rumbalwu, liŋgu ŋunhiyinydja maṉḏa, ḏarramu ga miyalk nhanŋu, waŋganynha maṉḏa yana rumbalnydja.

29Nhaltjan yurru ŋayi ḏarramunydja ŋanyapinyay ŋayi rumbal?... bunharamirri muka?... ga ŋayaŋu-yätjkunharamirri? Yaka warray. Yana ŋayi yurru gunganharamirri warray ga mulka'kunharamirri ŋanyapinyay ŋayi, ga maranhukunhamirri yurru ŋathayu ŋula nhäyu. Ga bitjandhina ŋayi yurru ḏarramunydja djäka yukurra nhanukalaŋuwu ŋayi miyalkkunydja, ga maranhu-wekama nhanŋu, bitjan yana liŋgu bitjan ŋayi Christ djäka yukurra ŋilimurruŋgu, ga ŋäthilimirriyama maranhu marrtji ŋilimurruŋgu nhanukalayŋumirriwunydja ŋuriki yolŋu'-yulŋuwu. 30Liŋgu ŋalinydja dhuwala waŋgany yana dhambay-manapan yukurra nhanukalana, bitjan rumbal nhanŋuwaynha. 31Yo, Godthunydja yukurra ḻakarama waŋa bitjan, “Ŋunhi ŋayi yurru ḏarramuyu miyalknha märramanydja, ŋunhiyinydja maṉḏa yurru märrma'yirri waŋganynha rumbalnydja. Dhiyakuyina ŋayaŋuwu ŋayi yurru ḏarramuyu ganandja nhanŋuway ŋunhi ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunha, bala ŋayi yurru dhambay-manapanmirrina nhanukalayŋuwala miyalkkalanydja, märr maṉḏa waŋganynha yurru yulŋunydja muŋbunumana.” 32Yo, dhiyaŋuyinydjayi dhärukthu yukurra ḻakarama dhuway'mirriŋunha ga miyalknha nhanŋu, yurru dharaŋanna ŋarranydja yukurra dharrpalnydja djinawany'tja wal'ŋu dhäruk ŋunhi, liŋgu ŋuriŋiyinydja ḻakarama yukurra Christnhana ga nhanŋuwaynha ŋayi miṯtjinha, ḻakarama yukurra bitjanna ŋunhi ŋayi Christ ga ŋilimurru waŋganynha yana yulŋunydja muŋbunuma-wala. 33Yurru yuwalkkuma yana nhe yurru ḏarramuyunydja märryu-ḏapmaraŋa nhuŋuway miyalknhanydja, biyaka yana liŋgu bitjan nhe yukurra märr-ŋamathirri nhuŋuway nhe. Ga birrka'mirri miyalk yurru märr-nherraṉmirri yulŋunydja nhanukalayŋuwala dhuway'mirriŋuwalanydja.