gnnNTOTPO

Mark 10

Djesuyu ḻakarama yukurra marŋgikuma gananminyara

Mathuyu 19:1-12; Luk 16:18

1Ga ŋuliŋuruyinydja ŋayi gonha'yurrunana Djesuyu, bala marrtjina djunamana makarrlili wäŋalili Djudiyalilina, bala ŋayi buḏapthurrunana mayaŋ'ku Djodanbuyŋunydja, ga biyapul walalanydja yolŋunydja walala marrtjina ḻuŋ'thurruna nhanukala, bala ŋayi yukurrana marŋgikuŋalana yolŋu'-yulŋunhanydja ŋunhiyi.

2Ga wiripu-guḻku' Rom-dharraymirrinydja yolŋu'-yulŋu marrtjinayi bala Djesuwala, bala dhä-wirrka'yurrunana walala ŋanya yukurrana, yana mayali'-wilkthurruna yukurrana, märr walala yurru marina djäma nhanŋu, ga bitjarrana walala waŋana dhä-wirrka'yurrunanydja ŋanya gam', “Way, nhaltjan yukurra dhika romdhunydja ŋilimurruŋgala ḻakarama? Dhunupa muka ŋunhiyi yolŋuwu ŋunhi ŋayi yurru gonha'yundja nhanŋuway miyalknha?... ga djuy'yun ŋayi yurru ŋanya gupaḏalkuma?”

3Bala ŋayi Djesunydja buku-wakmaraŋala bitjarra, “Nhä ŋunhiyi rom Mawtjitjthunydja nherrara nhumalaŋgu?”

4Ga walalanydja waŋana bitjarra, “Mawtjitjthunydja ŋunhi rom nherrara, manymak warray ŋunhi dhuway'mirriŋuyu yurru miyalknhanydja djuy'yun. Ŋayi yurru ŋuriŋiyi ḏarramuyu wukirri djorra'na, bala djuy'yunna ŋunhiyi miyalknhanydja gupaḏalnha.”

5Bala ŋayi Djesunydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, “Ŋunhi Mawtjitjthunydja nhumalaŋgu wekaŋala rom bitjarrayi, liŋgu ŋayaŋu nhumalaŋgunydja dhuwali ḏälnha wal'ŋu yana, yaka nhuma ḏukṯuk yuwalkkunydja wal'ŋu romgu marŋgithinyarawu. 6Ŋunhi ŋurruthaŋalanydja wal'ŋu Godthu djäma yolŋunha maṉḏanha ḏarramunha ga miyalknha; märrma' ŋunhiyi djämawuynydja maṉḏa Godkuŋu yana. 7Ga dhiyakuyina märrwu ŋunhi ŋuli ḏarramuyunydja märrama miyalknha, ŋayi yurru ŋuriŋiyi ḏarramuyunydja gananna ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunhanydja, märr ŋayi yurru waŋgany-manapanmirrinydja nhanukalayŋuwala miyalkkalana, 8bala maṉḏa ŋunhiyi maṉḏa märrmany'tja waŋganynha; yakana maṉḏa ŋunhi märrma' biyapulnydja. 9Yakana yurru ŋula yolthu yolŋuyu barrkuwatjkumanydja maṉḏanha, liŋgu Godthuna ŋayipina ŋunhiyinydja maṉḏanha waŋgany-manapara.” Bitjarra ŋayi Djesuyunydja bala ḻakaraŋala walalaŋgu.

10Dhäŋuru ŋuliŋurunydja walala marrtjina bala buṉbulilina gulŋi'-gulŋiyina, bala walala ŋuriŋiyi ḻundu'mirriŋuyunydja walalay dhä-wirrka'yurrunana ŋanya ŋurikiyyi. 11Ga ŋayinydja ḻakaraŋala walalaŋgu bitjarra, “Ŋuli yurru ḏarramuyu yolŋuyu gonha'yun miyalknhanydja nhanŋuway, ga märrama wiripunhanydja miyalknha, ŋunhiyinydjayi marramba'na ŋayi yukurra bitjandhiyinydja djäma. 12Ga balanyarayi yana liŋgu miyalkkunydja, ŋuli ŋayi yurru ganan dhuway'mirriŋunha nhanŋuwaynydja, ga märrama wiripunhanydja ḏarramunha, ŋunhiyinydja marramba'na ŋayi yukurra djäma.” Bitjarra ŋayi Djesuyunydja walalaŋgala ḻakaraŋala.

Djesu gumurr-ŋamathina yumurrku'wu

Mathuyu 19:13-15; Luk 18:15-17

13Ga ŋuliŋurunydja walala yolŋu'-yulŋuyu gäŋala yumurrku'nha bala Djesuwala, märr yurru ŋayi walalaŋgala goŋ-ŋal'yu-ŋal'yun ŋurikala yumurrku'wala. Ga walalanydja gonha ŋuriŋi ḻundu'mirriŋuyunydja walalay nhäŋala, bala gukuŋala warray dhärukthu wuṉḏaŋarryuna, djuy'yurruna walalanha.

14Ga ŋayi ŋunhi Djesuyunydja ŋunhimalayi nhäŋala, bala maḏakarritjthinana ŋayi, bala ŋayi waŋana bitjarrana ŋunhi nhanŋuway ḻundu'mirriŋunha walalanha, “Yaka walalanha gukuŋa ŋunhi yumurrku'nha. Gäŋa walalanha lili ŋarrakala. Liŋgu Godkunydja Rom dhuwala yolŋu'-yulŋuwu balanyarawuyina, ŋurikina wal'ŋu ŋunhi walala yurru märr-nherraṉmirri wal'ŋu gumurr-ŋamathirri ŋarraku. 15Märr-yuwalk ŋarra yukurra dhuwala ḻakaramanydja nhumalaŋgu. Ŋuli yurru ŋula yolthu yolŋuyu yakanydja märrama Godkunydja Rom, bitjan. yana liŋgu bitjan yothu ŋuli ŋarraku gumurr-ŋamathirri, ŋunhiyinydja yolŋu yurru yakana gulŋiyirri ŋunhawala Godkalanydja Romlili.”

16Bala ŋayi Djesuyunydja ḻaw'-ḻawmaraŋalana marrtjina ŋunhi yumurrku'nhanydja, ŋal'maraŋala nhanukiyingala ŋayi, bala dhangi'yurrunana walalanha; ŋayi märr-ŋamathinanydja walalaŋgu waŋga'-waŋganygu yana, goŋ-ŋal'yurrunana manapara.

Ḏälnha dhuwala ḻukunydjawunydja yolŋuwu malthunarawu Djesuwunydja

Mathuyu 19:16-30; Luk 18:18-30

17Yo, ŋunhi Djesuyu wäŋa gonha'yurruna, bala ŋayi marrtjinyarawuna galki wiripulilina wäŋalili, bala ŋayinydja waṉḏina waŋgany ḏarramu, ŋunhi ŋayi rrupiya-mäypamirri ḻukunydja wal'ŋu; waṉḏina ŋayi, bala bun'kumu-nyilŋ'thurruna gumurrlilina nhanukala Djesuwala, bala bitjarrana ŋayi waŋananydja, “Garray, nhenydja dhuwala ŋamakurru' wal'ŋu. Nhaltjan ŋarra yurru djäma ŋamakurruny'tja?... märr ŋarra yurru ḏälkuma yuwalkŋunydja wal'ŋu walŋa gupaḏalwuna nhinanharawu?”

18Ga ŋayinydja Djesuyunydja ŋanya waŋana balanydja bitjarra, “Nhäku nhe dhuwala ŋarranha ŋamakurru'-ḻakaraŋalanydja? Yaka dhuwala ŋula yol yolŋu ŋamakurruny'tja; ŋayipina waŋganynha Godnha yana ŋamakurruny'tja wal'ŋu. 19Marŋgi muka nhe romgunydja dhiyakunydja gam': Yaka buŋa murrkay'kuŋa yolŋunha, yaka marramba'yiya, yaka manaŋiya, yaka bothiya ḻakaraŋa. Märr-ŋal'yurra yukirriya nhokiyingalaŋuwala bäpa'mirriŋuwala ga ŋäṉḏi'mirriŋuwala yana.”

20Bala ŋayinydja waŋa ŋunhiyi ḏarramunydja bitjan, “Way Garray, dhuwalanydja malanha rom ŋarra yukurrana ḏälkuŋala beŋuru liŋgu ŋunhi ŋarra yothu' yana,” bitjarra ŋayinydja.

21Ga ŋayinydja ŋanya Djesuyunydja dhunupana yana nhäŋala, märr-ŋamathinana yukurrana nhanŋu, bala waŋana bitjarrana, “Nhenydja dhuwala girri'-mäypamirri yolŋu, yurru waŋganynha nhe yukurra yakanydja ŋayathama. Gatjuy wekaŋana-wala ŋunhiyi nhuŋuway nhänydja malanha, warrpam'thurra yana rarr'yurra wekaŋa ŋunha ŋurruwuykkuna yolŋuwu, bala Godthuna yurru ŋayipina wekama nhuŋu biyapulnydja wal'ŋu ŋamakurru'mirrinydja nhä malanha ŋurukuy djiwarr'wuynha wal'ŋu, märr nhe yurru yuwalk wal'ŋu ḻukunydjayirri. Gatjuy marrtjiyana, ga djämana nhe yurru biyakayina, bala roŋiyanydja, bala malthurrana ŋarraku.”

22Ga ŋunhi ŋayi ŋuriŋiyi yolŋuyu ŋäkulanydja, bala ŋurru-yupthurrunana dhikana, bala ŋayi bilyurruna dhärukmiriwnha, galŋa-yätjthinana manapara, gonha'yurrunanydja ŋanya Djesunha, liŋgu ŋayi biyapul wal'ŋu ḻukunydja yolŋu ŋunhi.

23Bala ŋayi Djesuyu ŋuliŋurunydja bilyurruna, ga nhäŋa'-nhaŋalana marrtjina yolŋu'-yulŋunhana, bala waŋana bitjarra, “Ḏäl dhuwala ḻukunydjawunydja yolŋuwu gulŋiyinyarawu Gunhu'walaŋuwunydja Romgu.”

24Bala walalanydja ŋunhi nhanukala ḻundu'mirriŋuyunydja walalay ŋäkula ṉirryurruna ŋunhiyi dhäruk. Bala ŋayi Djesu biyapul waŋana walalaŋgu bitjarrana, “Yumurrku' ŋarraku, yuwalk dhuwala yulŋunydja ḏäl gulŋiyinyarawu Godkalanydja ŋunhinydja Romlili. 25Ŋunhi ŋuli wäyindhunydja gamulyunydja gäma yukurra girri' guḻku' ḏiltjiyu nhanukalay ŋayi, ga ḏälnha nhanŋu ŋunhi gulŋiyinyarawunydja ŋula wanhamala wäŋalili ŋuliwitjan yutjuwaḻa'kurrunydja dhaḻakarrkurru, ga balanyarayina girri'-mäypamirriwunydja yolŋuwu ḏälnha yana wal'ŋu nhanŋu gulŋiyinyarawu bala Godkalanydja Romlili.”

26Ga walalanydja ŋunhi nhanukala ḻundu'mirriŋuyunydja walalay ŋäkula ṉirryurruna wirrkina dhika wal'ŋu yana, bala walala yukurrana waŋanhamina bala-lili'yunmina walalawuynha bitjanmina, “Yolnha dhika yurru walŋathirrinydja nhina? Yol yurru dhika gulŋiyirrinydja ŋunhi Godkalanydja Romlili?”

27Bala ŋayi Djesuyunydja buku-nhäŋalana waŋana walalanha bitjarra, “Yolŋunydja yurru yakana walŋakunharamirri bitjanmirriyinydja ŋanyapinyay ŋayi ŋula nhäyunydja ŋunhi ŋayi yukurra ŋayathama. Godthuna ŋayipina yurru yolŋunha walŋakumanydja yänanydja-wala. Liŋgu bäyŋuna ŋula ḏäl Godkunydja djämawu, ŋayinydja yurru djäma bawala'mirri warray nhä malanha, bukmak warray.”

28Bala ŋayi Betanydja buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, “Garray, ŋanapurrunydja ŋunhi gonha'yurruna bukmak warray nhä malanha ŋanapurruŋguwaynydja, bala ŋanapurru malthurruna nhuŋuna,” bitjarra.

29Bala ŋayi Djesunydja bilyurruna ga waŋana bitjarrana, “Märr-yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja. Ŋunhi ŋayi yurru ŋula yolthu yolŋuyu ganan nhanŋuway nhä malanha, wäŋa ga wäwa'mirriŋunha, ga yapa'mirriŋunha, ga ŋäṉḏi'mirriŋunha, ga bäpa'mirriŋunha, ga yumurrku'nha, ŋunhi ŋayi yurru ganan bitjandhiyi bukmaktja ŋarrakuwaynydja malthunarawu, märr yurru ŋayi yukurra ḻakarama dhäwu' wiripu-guḻku'wala yolŋu'-yulŋuwala ŋarranha, 30ŋurikiyinydja yolŋuwu yurru Godthu wekama nhä malanha ŋamakurru', bukulili ŋal'marama warray marrtji yurru biyapul warray; dhiyaŋunydja-wala dhiyala munatha'ŋuranydja ŋayi yurru märrama biyapulnha wal'ŋu guḻku' wäŋa ga gurruṯu'mirrinha. Yo, walala yurru wiripu-guḻku'yu yolŋu'-yulŋuyu ŋanya ŋayaŋu-yätjkuma warray, yurru ŋayi ŋunhiyi yolŋu yurru nhina yukurra goŋmirrina yana, gurruṯu'mirrina dhiyala wäŋaŋura munatha'ŋuranydja, ga ŋunhalanydja ŋayi yurru nhina walŋana, bitjanna liŋguna yurru, gupaḏalnha-wala yana. 31Yo, ŋula nhämunha' yolŋu walala, ŋunhi walala nhina yukurra ŋurruŋumirri dhiyaŋu-wala, ŋunhalanydja walala yurru Gunhu'walanydja wäŋaŋura gali'wuynha walala, ga wiripu-guḻku' ŋula nhämunha' ŋunhi walala yukurra dhiyala nhina wal'ŋu gali'wuy, ŋunhalanydja walala yurru ŋurruŋumirrina wal'ŋu.” Ga bitjarrayina ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Ga biyapul Djesu ḻakaranhamina ŋanyapinyay ŋayi rakunydhinyarawuy

Mathuyu 20:17-19; Luk 18:31-34

32Yo, djunamana walala marrtji ŋunhi wäŋgamanydja dhukarrkurrunydja bala Djurutjalamlilina, Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala, ga wiripu-guḻku' yolŋu'-yulŋu malthundhi marrtji walalaŋgu bala. Yurru Djesunydja ŋunhi yukurra marrtji ŋurruŋu, ga walalanydja nhanukala ŋapaŋura munguyun marrtji bala ŋanya Djesunha, liŋgu walala beyaṉiyirrina mirithirrina, wiḻwiḻyunna manapan ŋoynha. Wäŋgamanydja walala marrtji bala-a-a, ga gandarrŋuranydja, bala ŋayi Djesuyu walalanha ŋunhiliyinydja ḻuŋ'maramana marrtji waŋganylilina, nhanŋuwaynydja ŋunhi 12-nhanydja ḻundu'mirriŋunha walalanha, bala ŋayi ḻakarama biyapul, ŋunhi nhaltjan nhanŋu yurru maḻŋ'thun ŋunhala Djurutjalam. 33Ga bitjarra ŋayi waŋananydja, “Ŋäkanydja walala ŋamathaŋa wal'ŋu. Galki yurru ŋilimurru dhuwala bunana Djurutjalamdja wäŋaŋura, ga ŋunhalayinydja walala yurru dhayuŋanna Gäthu'mirriŋunha Yolŋunhanydja; walala yurru ŋarranha wekamana bala ḏalkarra'mirriwalana walalaŋgala goŋlili ŋurru'-ŋurruŋuwalana wal'ŋu, ga rom-marŋgikunharamirriwalana walalaŋgala. Yo, ŋuriŋiyi ŋurruŋumirriyunydja yolŋu'-yulŋuyu yurru ŋarranha yätj-ḻakaramana, bala wekamana rakunydhinyarawuna. Walala yurru dhayuŋandja ŋarranha mulkuruwalana yolŋu'-yulŋuwala goŋlilinydja, 34bala yurru ŋuriŋi mulku'-mulkuruyunydja yolŋu-yulŋuyu ŋarranha wakalkumana, warku'yunna yurru ŋarranha, ga dhupthunna, ga bartjunmaramana ŋarranha, bala buma murrkay'kumana. Yurru ŋarranydja gaŋgathirri warray yurru biyapul walŋathirri ḻurrkun'thunydja munhayu.” Ga bitjarra ŋayi Djesu ḻakaranhaminanydja ŋanyapinyay ŋayi.

Djayimdhu ga Djondhu ŋäŋ'thurruna Djesunha ŋurruŋuyinyarawu wal'ŋu nhinanharawu

Mathuyu 20:20-28

35Ga ŋuliŋuruyinydja maṉḏa Djayim ga Djon, gäthu'mirriŋu maṉḏa Djipitiwu marrtjina Djesuwala gayul, bala maṉḏa waŋananydja bitjarra, “Way Garray, ŋilinyu yurru nhuna ŋäŋ'thun dhuwala bay',... ŋula nhäku.”

36Ga ŋayinydja Djesunydja waŋana bitjarra, “Go, nhä yulŋunydja ŋarra nhumalaŋgu yurru wekamanydja?” bitjarra.

37Bala maṉḏa waŋana bitjarrana, “Ŋunhi nhe yukurra yurru nhina ŋurruŋunydja wal'ŋu buŋgawanydja nhokalay nhe ḻatju'ŋuranydja wal'ŋu romŋura, ŋilinyunydja ḏukṯuk ŋilinyu yurru nhina ŋurruŋu wal'ŋu nhokala gali'ŋura.”

38Bala ŋayi Djesunydja waŋa bitjanna, “Yaka nhuma dhuwala marŋginydja bay', nhäku nhuma yukurra ŋäŋ'thun. Ŋarranydja yukurra yurru marrtji bala rakunydhinyaralilina, yaka ŋarranydja yurru waṉḏirri burakinyaramirriŋuru marimirriŋurunydja romŋuru. Ga nhumanydja dhuwala ŋarraku malthunaramirri walala, nhumalanha walala yurru bitjandhiyi bili buma ŋayaŋu-yätjkuma. Ga nhaltjan nhuma yurru yulŋunydja? Waṉḏirri warray?... bay nhaltjan? Malthunna-wala yana?... bäyyi nhuma yurru burakirrinydja ŋunhi?” Bitjarra Djesuyu maṉḏanha dhä-wirrka'yurrunanydja.

39“Ŋilinyunydja yurru malthunna-yana-wala nhuŋu. Yaka warray ŋilinyu yurru waṉḏirri burakinyaramirriŋuru romŋuru,” bitjarra maṉḏanydja waŋana buku-wakmaraŋala Djesuwu.

Bala Djesunydja waŋana bitjarrana, “Yuwalk muka nhumanydja yurru galŋa-yätjthirri bitjandhiyi liŋgu yana, bitjan ŋarra. 40Yurru ŋarranydja yaka yurru djarr'yun ŋula yolnha yolŋunha ŋurruŋuthinyarawu ga nhinanharawu ŋuruku galkiŋuwunydja ŋarrakala. Ŋayipi yana Gunhu'yu ŋurruŋukumanydja yurru nherraṉ ŋunhinhanydja yolŋu'-yulŋunha ŋunhi ŋayi ŋäthili djarr'yurruna walalanha.”

41Bala walalanydja gonha' wiripu-guḻku'yunydja, ḏämbumirriyu ga ḏämbumirriyu nhanukala ḻundu'mirriŋuyu walalay ŋäkula warray maṉḏanha, maṉḏa yukurrana ḏukṯukthina ŋurruŋuyinyarawu, bala walalanydja ŋoy warray dhärrana maṉḏaku, Djayimgu ga Djongu.

42Bala ŋayi Djesuyunydja yurrum'maraŋalana marrtjina ŋunhiyi ḻundu'mirriŋunhanydja walalanha nhanŋuway ŋayi, waŋganylilina ŋurruklili, bala ŋayi ḻakaraŋalanydja marŋgikuŋalana walalaŋgu bitjarra, “Nhuma marŋgi muka ŋunhi romgu dhiyakuywu munatha'wuywunydja, ŋunhi walala ŋuli yukurra ŋurru'-ŋurruŋu yolŋu walala buŋgawa-ḻakaranhamirri, bala yukurra ŋuli bitjandhina gur'-guryun yolŋu'-yulŋunhanydja, bitjan ŋuli djämamirrinhana walalaŋguway walala. 43-44Yurru nhumalaŋgunydja ŋunhi nhuma malthunaramirri walala ŋarraku, nhumalaŋgunydja rom yurru gäna warray wal'ŋu, wiripu warray. Ŋuli nhe ŋula yol yolŋu ḏukṯuktja ŋurruŋuyinyarawunydja, yaka nhe yurru buŋgawa-ḻakaranharamirrinydja. Biyaka nyilŋ'maranhamiya nhunapinyay nhe, ga djäma guŋga'yurra wiripu-guḻku'nha yolŋu'-yulŋunha, bitjan djämamirriyu walalay. Yo, nhe yurru djämamirriyiya yana yulŋunydja, liŋgu ŋurruŋunydja yolŋu yurru ŋunhi djäma dhuwala bitjan djämamirri yolŋu'-yulŋuwu, yaka walalaŋgu buŋgawa. 45Liŋgu balanyarawuyina ŋarra ŋunhi Gäthu'mirriŋu Yolŋunydja bunana lili guŋga'yunarawu yana yolŋuwu. Yaka ŋarra buŋgawa ḻakaranhaminanydja ŋarranhawuy ŋarra; ŋarra marrtjina lili bitjan djämamirri yolŋuwu yana, ga bitjarrayi bili ŋarra walŋa-wekanhaminanydja yolŋuwunydja walŋakunharawu, märr yurru ŋarrana walalanha dhawaṯmarama ŋula nhäŋuru garrpiṉminyaraŋurunydja romŋuru.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu romdja nherrara ŋurru'-ŋurruŋuwunydja yolŋu'-yulŋuwu.

Djesuyu ḏukmaraŋala bambaynha yäkunha Bätamayatjnha

Mathuyu 20:29-34; Luk 18:35-43

46Wäŋgaŋalanydja walala marrtjina bala-a-a, Djesu ga nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala, ga baṯ-gay mulkana Djarikuna wäŋa. Ga ŋunhi walala ganan ŋunhiyinydja wäŋa, bala walalanydja marrtji guḻku'na yolŋunydja walala malthunmirri walalaŋgu bala dhukarr-ŋupandja. Ga ŋunhili gali'ŋura dhukarrŋuranydja bambay yolŋu yukurra nhina, yäku Bätamayatj, gäthu'mirriŋunydja ŋayi Dimayawu, yurru ŋayi nhina ŋäŋ'thun yulŋunydja, bala ŋayi ŋäma rirrakay ŋarwakthunara, walala marrtji lili wäŋgama ŋuliwitjan dhukarrkurru. Bala ŋayi dhä-wirrka'yun yolŋu'-yulŋunhana bitjan, “Yol dhika yolŋunydja marrtji yukurra lili?” bitjan.

47Ga walalanydja ḻakarama bitjanna, “Djesu dhuwala, Natjurippuy wäŋawuy yolŋu.” Bala dhunupa ŋayinydja yatjurrunana, yäku ḻakaraŋalana ŋanya Djesunha bitjarrana, “Way Djesu, Gäthu'mirriŋu Daypitku, wuyurra ŋarraku go,” bitjarra.

48Bala walalanydja dharra guḻku'yu warray yolŋu'-yulŋuyunydja way'yun mukmarama ŋanya, yurru ŋayinydja yaka warray mukthun; mukthun warray yatjun yukurra, yäku ḻakarama ŋanya, “Djesu, gäthu'mirriŋu Daypitku, wuyurra ŋarraku,” bitjan.

49Bala ŋayi Djesunydja gulyunna, bala waŋa bitjanna, “Way gäŋa ŋanya lili ŋarrakala.” Bala walala waŋa nhanukala bambaywalanydja bitjanna, “Go way, gaŋgathiyana. Gawaw'yunna ŋayi yukurra nhuŋu ŋunha yulŋunydja.”

50Bala dhunupana ŋayi yana wapthundja ŋunhiyi bambay yolŋu, bala ŋurrkamana ŋunhi dhä-ŋäŋ'thunarawuynydja girri' nhanŋuway, bala djartjaryunna nhina bala Djesuwalana.

51Bala ŋayi Djesuyunydja waŋa ŋanya dhä-wirrka'yunna, “Nhäku nhe ḏukṯuktja? Nhaltjan ŋarra nhuna yurru yulŋunydja?” bitjanna.

“Garray, nhänharawuna ŋarra dhuwala ḏukṯuktja, ŋarra yurru nhämana,” bitjarra ŋayi bambaynydja buku-wakmaraŋala nhanŋu.

52“Gatjuy marrtjiyana. Nhokala märr-yuwalkthinyarayunydja nhe dhuwali ḏukthurrunana,” bitjarra ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala. Ga dhunupana ŋayi maŋutjimirriyinana yulŋunydja nhäŋalana, bala ŋayi malthurrunana nhanŋu nhinana bala dhukarr-ŋuparana Djesuwu.