gnnNTOTPO

Jeremiah 38

Walala nherrara Djiramayanha ŋarŋgalili dhoḻumirrililina

38:1-13 (They put Jeremiah into a deep hole)

1-2Yo, bala ŋayi Djiramayayunydja yukurrana ḻakaraŋalana yolŋu'-yulŋuwana bitjarrana gam', “Garraynydja waŋana bitjarra, ‘Ŋuli nhuma yurru nhina yukurra dhiyalayinydjayi wäŋaŋura, nhumanydja yurru murrmurryunna ŋuriŋina bunharayu djaṉŋarrthinyarayuna ŋula nhäyuna, ga ŋuli nhuma yurru wekanharamirri nhumalanhay nhuma ŋurukala Bapilunbuyŋuwala, nhumanydja yurru walŋana nhina.’ ” 3Ga bitjarrayi ŋarra ḻakaraŋalanydja walalambala, “Ŋurukuy Bapilunbuynydja yurru marrtji, ga djaw'yunna, bumana yurru dhuwalanydja wäŋa,” bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

4Ga walala ŋunhi ŋurru'-ŋurruŋuyunydja ŋaḻapaḻmirriyunydja ŋäkula, bala walala marrtjina ŋurikala buŋgawawalana, ga waŋana ḻakaraŋala bitjarra, “Bumana ŋilimurru yurru ŋanya, murrkay'kumana ŋunhayinydja yolŋunha,” bitjarra. “Ŋuruŋuyinydjayi yolŋuyu yukurra yolŋu'-yulŋunhana barrari-wukuma yalŋgi'kumana. Yakana ŋayi yukurra guŋga'yundja ŋanapurrunha, yana ŋayi yukurra ŋanapurrunhanydja baḏuwaḏuyunna.”

5Ga ŋayinydja waŋana ŋunhi buŋgawanydja bitjarra, “Yo manymak, nhumalaŋgalana ŋayi ŋunhi goŋŋuranydja. Nhumapina ŋanya yurru ŋula nhaltjandja nhäku nhuma ḏukṯuk.” 6Bala walala yuwalkthi ŋanya märraŋalanydja, bala galkara ŋarŋgalilina ŋunhana walŋu. Yo, bäyŋu ŋunhilimi ŋula ŋarŋgaŋura gapunydja, yana dhoḻuna waŋganynha ŋunhilimiyi, bala walala ŋanya dhuryunmaraŋalana marrtjina bala-a-a, yana liŋgu ga nherrara ŋanya ŋunhiwalayi dhoḻulili.

7-8Bala ŋayi waŋganydhunydja yolŋuyu ŋäkula ŋanya, bala ŋayi marrtjinana yana buŋgawawalana wäŋalili, ga ḻakaraŋala nhanbala bitjarra, 9“Way, ŋunha Djiramayanhanydja walala nherrara ŋunhana ŋarŋgalilina. Yätjnha ŋunhi mirithirrina yulŋunydja. Ŋayi ŋuli gonhana rakunydhi, liŋgu bäyŋuna ŋunhayi, ŋathamiriwnha wäŋanydja.”

10Ga ŋayinydja ŋunhi buŋgawanydja waŋana bitjarra, “Gatjuy, marrtjiya, ga dhawaṯmaraŋana ŋanya ḏulŋurr'yurrana ŋuliŋuruyi, ŋayi ŋuli bäynha rakunydhi.” 11-13Bala ŋayi ŋunhiyinydja marrtjinana ḏarramu, märraŋala raki' ga dhomala, bala dhuryunmaraŋalana ŋunhiyi rakiny'tja, bala warryurrunana ŋanya beŋuru ŋarŋgaŋurunydja. Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi ŋanya walala nherrara ŋunhana walŋu buŋgawawalana wäŋalili, yurru märr-warraŋulliliyi.